Smartfóny za dobrú cenu

30_Xperia_ZR_Sony_SBH50.jpg Let­ný test te­le­fó­nov sa ne­sie v zna­me­ní ce­no­vo dos­tup­ných mo­de­lov. Is­te, naš­li sme aj ne­ja­ké ne­dos­tat­ky. No ce­na, za kto­ré jed­not­li­vé mo­de­ly zo­že­nie­te, je veľ­mi dob­re nas­ta­ve­ná, a tak kaž­dý kú­sok má čo po­núk­nuť. Kon­šta­tu­je­me, že to bu­de viac sú­boj zna­čiek a voľ­ba bu­de zá­vi­sieť hlav­ne od priaz­ne pou­ží­va­te­ľov k nim.

GSmart Mi­ka M2

Gsmart_Mika.jpg

O tom, že v na­šich tes­toch má­va­me aj špe­ciál­ne no­vin­ky, niet po­chýb. Dô­ka­zom to­ho je aj mo­del Mi­ka M2, kto­rý je eš­te len v pred­pro­duk­čnej fá­ze a ne­dá sa úpl­ne po­va­žo­vať za ho­to­vý mo­del. V kaž­dom prí­pa­de je to vzor­ka na pr­vé tes­to­va­nie a my sme sa na ňu poz­re­li bliž­šie.

Pat­rí do sku­pi­ny lac­nej­ších smar­tfó­nov, as­poň čo sa tý­ka po­me­ru ce­ny a fun­kcií. Te­lo te­le­fó­nu sa nám pá­či­lo. Za­dný kryt je z mier­ne zdr­sne­nej gu­my a te­le­fón je veľ­mi ten­ký. Sad­ne do kaž­dej dla­ne a dob­re sa pou­ží­va. Na boč­né hra­ny sa zmes­ti­li tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pí­na­nie dis­ple­ja, tro­chu nám chý­ba­lo tla­čid­lo na ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu. To však nie je da­né ce­nou mo­bi­lu, aj high-end te­le­fó­ny od toh­to ov­lá­da­cie­ho pr­vku ob­čas upus­tia. Na­bí­ja­nie cez mic­roUSB je net­ra­dič­ne na hor­nej hra­ne ved­ľa audio­ko­nek­to­ra.

Te­le­fón má pria­mo od vý­rob­cu pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Bat­te­ry Doc­tor a Clean Mas­ter. V sku­toč­nos­ti nás tro­chu ot­ra­vo­va­li neus­tá­ly­mi hlá­se­nia­mi o aku­mu­lá­to­re, spô­so­be na­bí­ja­nia, pre­sú­va­ní ap­li­ká­cií na kar­tu mic­roSDHC. Zá­vi­sí od vku­su pou­ží­va­te­ľa, či to bu­de brať ako pri­da­nú hod­no­tu ale­bo zby­toč­nosť. Vý­rob­ca to­tiž pou­žil zá­klad­ný sys­tém a mo­di­fi­ko­val ho len pri­da­ním vlas­tných ta­piet a wid­ge­tov. Mi­mo­chodom, wid­get na zob­ra­zo­va­nie po­ča­sia je vy­ni­ka­jú­ci. Ani­mo­va­né ob­la­ky, sl­nko a oveč­ka pô­so­bia ús­mev­ne. De­tail, ale pá­čil sa nám.

Tech­nic­ká vý­ba­va vy­chá­dza v ús­tre­ty stred­ne ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Zá­klad­ný pries­tor 8 GB mož­no roz­ší­riť pa­mä­ťo­vou kar­tou do 32 GB. Pod­stat­né však je, že je tu pries­tor na dve SIM kar­ty štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Dve SIM-ky sú dnes v tren­de a ide o uni­ver­zál­nosť pre kaž­dé­ho, či už ich vy­uži­je, ale­bo nie. Vhod­né je to nap­rík­lad aj pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú na jed­nej SIM kar­te len inter­ne­to­vý pau­šál od iné­ho ope­rá­to­ra. Poch­vá­liť tre­ba dis­plej, kto­rý má tech­no­ló­giu IPS. V tom­to prí­pa­de sa po­da­ril a ok­rem nao­zaj vy­so­kých hod­nôt po­zo­ro­va­cích uh­lov po­nú­ka aj žia­ri­vé far­by. Dis­plej pou­ží­va tech­no­ló­giu One Glass So­lu­tion na zní­že­nie poč­tu vrs­tiev, z kto­rých sa ten­to kom­plex skla­dá. Fo­toa­pa­rát vy­ze­rá pa­pie­ro­vo veľ­mi dob­re, je­ho vý­kon tro­chu br­zdí pro­ce­sor. Je to štvor­jad­ro­vý mo­del, ale z tých tech­no­lo­gic­ky slab­ších. Sved­čí o tom aj full HD vi­deo len v rých­los­ti 15 fps. Ťaž­ko­pád­nej­šie je aj za­os­tro­va­nie pri nak­rú­ca­ní vi­dea. No pri da­nej ce­ne sme priv­re­li oči a kon­šta­tu­je­me, že fo­toa­pa­rá­tom sa dá fo­tiť, a to aj pred­ným, kto­rý má 5 Mpx.

Ho­ci iš­lo o vzor­ku na tes­to­va­nie, neo­ča­ká­va­me ne­ja­ké dras­tic­ké zme­ny v ko­neč­nej ver­zii te­le­fó­nu. Pries­tor vi­dí­me v op­ti­ma­li­zá­cii fir­mvé­ru, kto­rý by predĺžil vý­drž aku­mu­lá­to­ra. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me HD roz­lí­še­nie, pri­me­ra­nú sviž­nosť a aj ce­nu, kto­rá sa ne­bu­de veľ­mi lí­šiť od na­šich od­ha­dov.

Hod­no­te­nie

te­lo te­le­fó­nu
HD dis­plej IPS
Dual SIM, ce­na
po­mal­ší fo­toa­pa­rát a za­os­tro­va­nie

Ce­na: prib­liž­ne 169 EUR

Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

HTC De­si­re 816

Desire816.jpg

Me­dzi naj­nov­ší­mi te­le­fón­mi HTC je na na­šom tr­hu aj oča­ká­va­ný mo­del De­si­re 816, kto­rý mal svo­ju pre­mié­ru ta­kis­to na kon­gre­se v Bar­ce­lo­ne. Te­le­fón je vhod­ný pre pou­ží­va­te­ľov hľa­da­jú­cich smar­tfón s veľ­kým dis­ple­jom. Pri uh­lo­prieč­ke 5,5" a HD roz­lí­še­ní zís­ka­te vy­vá­že­ný po­mer hus­to­ty pixelov a roz­me­ru dis­ple­ja. Na ten­to dis­plej sa veľ­mi dob­re po­ze­rá a te­le­fón sa aj dob­re ov­lá­da. Me­nej sa nám však poz­dá­val tvar te­le­fó­nu. Aby sme to uvied­li na pra­vú mie­ru, mo­del 816 vy­ze­rá ele­gan­tne a v tma­vo­si­vej far­be sme k je­ho vzhľa­du ne­ma­li žiad­ne vý­hra­dy. Je to však roz­mer­ný kú­sok a tro­chu sa aj šmý­ka v ru­ke. Bo­ky sú mier­ne zdr­sne­né, za­dná stra­na je lesk­lá a hlad­ká. Ide te­da o ab­so­lút­ne účin­ný mag­net aj na naj­men­šie šmu­hy a od­tlač­ky pr­stov. Dob­rá sprá­va je prí­tom­nosť dvoch ste­reo­fón­nych rep­ro­duk­to­rov na pred­nej stra­ne. Oce­ni­li sme, že to, čo za­vie­dol mi­nu­lo­roč­ný HTC One, te­raz pre­be­ra­jú aj os­tat­né mo­de­ly toh­to vý­rob­cu. Na za­dnej stra­ne ne­chý­ba fo­toa­pa­rát aj s LED di­ódou, pred­ná stra­na má 5 Mpx fo­toa­pa­rát. fot­ky sel­fie tak zís­ka­jú zvý­še­nú kva­li­tu, čo u mno­hých veľ­mi za­vá­ži. 13 Mpx fo­toa­pa­rát vý­rob­ca po­riad­ne vy­chvá­lil, no pri po­rov­ná­va­cích tes­toch so „sta­rin­kou" So­ny Xpe­ria Z1 má is­té re­zer­vy. Fo­tog­ra­fie z HTC De­si­re 816 sú dos­ta­toč­ne os­tré, no s ume­lým pod­svie­te­ním a vy­vá­že­ním bie­lej si až tak dob­re ne­po­ra­dí. Fot­ky sme mu­se­li sko­ri­go­vať auto­ma­tic­kou úp­ra­vou niek­to­rým z nás­tro­jov na úp­ra­vu ob­ráz­kov. Na dru­hej stra­ne tre­ba priz­nať vy­so­kú rých­losť fo­te­nia a prip­ra­ve­nosť fo­toa­pa­rá­tu na fo­te­nie. Nie je to sí­ce na úrov­ni vlaj­ko­vej lo­de HTC One (M8), ale s De­si­rom prak­tic­ky to­ho ve­ľa nez­meš­ká­te. Fo­toa­pa­rát aj ka­me­ra sú vždy rých­lo prip­ra­ve­né.

Tu sa dos­tá­va­me k rých­los­ti ce­lé­ho sys­té­mu. Ide o mi­mo­riad­ne sviž­ný te­le­fón pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Naj­ná­roč­nej­šie hry aj bež­ná prá­ca s ap­li­ká­cia­mi bo­li vždy bez­prob­lé­mo­vé a z tej­to strán­ky te­le­fón chvá­li­me. Po­diel na priaz­ni­vom doj­me ma­lo aj roz­hra­nie HTC Sen­se 6.0. Ob­ra­zov­ka Blin­kFeed pos­kyt­ne sprá­vy aj zo slo­ven­ských spra­vo­daj­ských server­ov. Štan­dar­dne nie je nas­ta­ve­ná ako do­má­ca ob­ra­zov­ka, čím HTC vy­chá­dza v ús­tre­ty dr­vi­vej väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov. Na­priek vy­so­ké­mu vý­ko­nu či už vo for­me pra­cov­né­ho, ale­bo mul­ti­me­diál­ne­ho nás­tro­ja má níz­ku spot­re­bu ener­gie. Sen­se, to nie je len vi­zuál­ne po­da­nie, ale aj sys­té­mo­vé úp­ra­vy. Te­le­fón sa sám nau­čí pod­ľa pou­ží­va­nia, ke­dy prejsť do hl­bo­ké­ho spán­ku. Net­re­ba sa tak obá­vať za­pnu­tej Wi-Fi ani v no­ci, keď te­le­fón nez­vyk­ne­te pou­ží­vať. Ten­to mo­del na nás uro­bil dob­rý do­jem, ško­da len, že vlaj­ko­vé lo­de ma­jú lep­šiu vý­ba­vu aj vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja a sú men­šie ako ten­to kú­sok. Na pr­vý poh­ľad je to aký­si ne­po­mer, no pou­ží­va­te­lia s väč­ší­mi pr­sta­mi si bu­dú prá­ve ta­kú­to veľ­kosť poch­va­ľo­vať.

Hod­no­te­nie

HTC Sen­se 6
rep­ro­duk­to­ry Boom­Sound
cel­ko­vá rých­losť te­le­fó­nu
ús­po­ra ener­gie
šmyk­ľa­vé te­lo
pre nie­ko­ho zby­toč­ne roz­mer­ný

Ce­na: 349 EUR

Za­po­ži­čal: HTC

Huawei As­cend G630

AscendG630.jpg

Huawei si v pos­led­ných me­sia­coch vy­bu­do­val me­no mo­del­mi As­cend G6 a naj­nov­ším tr­há­kom P7. Ako je na tom mo­del G630? Je to te­le­fón niž­šej stred­nej trie­dy, kto­rý sad­ne do ru­ky ako ulia­ty. Na to, čo zaň pý­ta vý­rob­ca, je veľ­mi ten­ký a z di­zaj­no­vej strán­ky sa na pr­vý poh­ľad ra­dí do vy­ššej vrstvy mo­der­ných smar­tfó­nov. Za­dná stra­na je po­gu­mo­va­ná, čo oce­nia všet­ci pou­ží­va­te­lia. Te­le­fón sí­ce nie je vy­slo­ve­ne nad­roz­mer­ný, no lep­šie sa dr­ží v ru­ke a na nak­lo­ne­ných plo­chách je sta­bil­nej­ší. Di­zajn zlep­šu­jú aj za­ob­le­né hra­ny. Tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti aj vy­pnu­tie dis­ple­ja sú na pra­vej hra­ne. Do­ty­ko­vé tla­čid­lá pod dis­ple­jom sú tri a tak ako na väč­ši­ne te­le­fó­nov ma­jú nas­ta­ve­nú pev­nú fun­kciu. Umies­tne­nie do­ty­ko­vých tla­či­diel ale­bo tých na pra­vej hra­ne ne­mu­sí kaž­dé­mu vy­ho­vo­vať. Je to však viac otáz­ka zvy­ku. De­tai­lis­ti náj­du aj sig­na­li­zač­nú di­ódu, kto­rá upo­zor­ňu­je na no­vé uda­los­ti. Huawei sa za­tiaľ neod­hod­lal na in­teg­ro­va­nie dvoch rep­ro­duk­to­rov na pred­nú stra­nu. Pre­to si tre­ba vy­sta­čiť s tým na za­dnej stra­ne. No keď­že je te­le­fón znač­ne plo­chý a len rá­mec na šo­šov­ke fo­toa­pa­rá­tu tvo­rí mier­ne vy­vý­še­nie, rep­ro­duk­tor bu­de pô­so­biť me­nej hla­si­to pri po­lo­že­ní na sto­le.

Sil­ná strán­ka je roz­hra­nie Emo­tion UI 2.0. Pred ro­kom sme to­to roz­hra­nie bra­li ako tro­chu zvlášt­ny útok na plat­for­mu iOS, no te­raz ho už vní­ma­me veľ­mi po­zi­tív­ne. Áno, je to pres­ne ta­ké is­té roz­hra­nie bez hlav­né­ho me­nu. Te­da všet­ky ap­li­ká­cie sa in­šta­lu­jú pria­mo na pra­cov­né plo­chy. Ply­nu­losť roz­hra­nia je ďal­šia vec, ku kto­rej ne­má­me vý­hra­dy. Všet­ky fun­gu­je, ako má, a mier­ne za­dr­hnu­tie ne­po­va­žu­je­me za nič kri­tic­ké. Roz­hra­nie a in­teg­rá­cia do sys­té­mu je vy­ni­ka­jú­ca. Bu­de sa vám pá­čiť, rov­na­ko aj špe­ciál­ne wid­ge­ty. Veľ­mi nás však frus­tro­va­lo zne­fun­kčne­nie in­šta­lá­cie ap­li­ká­cií a hier na pa­mä­ťo­vú kar­tu, ho­ci si ju te­le­fón pý­tal a aj sme prep­li uk­la­da­nie na kar­tu v sys­té­me. Pre­to sme vý­kon ne­moh­li otes­to­vať ani benchmar­kom 3D­Mark. Na­vy­še 4 GB pa­mäť sa veľ­mi rých­lo mi­nie. Sa­moz­rej­me, na kar­tu mic­roSDHC mô­že­te dať hud­bu, fil­my a iné sú­bo­ry, no nie je to ono. Fo­toa­pa­rát by mo­hol pra­co­vať rých­lej­šie, no sme si ve­do­mí dvoj­jad­ro­vé­ho CPU s nie prá­ve naj­niž­šou frek­ven­ciou. To­mu vý­rob­ca pris­pô­so­bil aj aku­mu­lá­tor, te­da ne­ča­kaj­te vý­raz­ne vy­ššiu vý­drž len pre niž­ší takt CPU. V kaž­dom prí­pa­de chvá­li­me HD dis­plej a ce­lý vzhľad toh­to mo­de­lu, na­vy­še ide o mo­bil na dve kar­ty mic­ro­SIM.

Hod­no­te­nie

di­zajn te­le­fó­nu
ce­na
Emo­tion UI 2.0
uk­la­da­nie hier na kar­tu mic­roSDHC

Ce­na: 169 EUR

Za­po­ži­čal: Huawei

No­kia Lu­mia 630

Tip re­dak­cie - vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón s Win­dows Pho­ne 8.1

bm9raWFfbHVtaWE2MzBfa2ZfaW1h.jpg

Tá­to Lu­mia pat­rí me­dzi lac­nej­šie smar­tfó­ny z toh­to ra­du, ho­ci ani iné Lu­mie nie sú ce­no­vo vy­ššie pos­ta­ve­né, a tak tvo­ria za­ují­ma­vú kon­ku­ren­ciu. Konštruk­cia je pev­ná, no ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie v nás vy­vo­lá­va roz­po­rupl­né po­ci­ty. Tes­to­va­li sme bie­ly va­riant a kon­cept sa nám vcel­ku pá­čil aj na­priek väč­šej hrúb­ke. Mier­ne zdr­sne­ný tvar za­dné­ho kry­tu pô­so­bil plas­to­vo, no ide o po­ly­kar­bo­ná­to­vý kryt, kto­rý by to­ho mal zniesť o čo­si viac ako plast. Zá­le­ží však na vku­se a naj­mä fa­reb­nom va­rian­te. Za­dná časť ob­sa­hu­je fo­toa­pa­rát a po­mer­ne net­ra­dič­ne na opač­nej stra­ne umies­tne­ný blesk. Vy­tvo­rí­te však až prek­va­pi­vo dob­ré fot­ky. Na high-end seg­ment to ne­má, no fo­toa­pa­rát aj v 630-ke ro­bí dob­ré me­no tej­to znač­ke. Spod­ná hra­na má ko­nek­tor mic­roUSB, hor­ná ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel. Na bo­ku žiad­na zme­na - tla­čid­lo na vy­pnu­tie a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti.

Pod­stat­né sú opäť inter­né zlep­še­nia a fun­kcie. Ope­rač­ný sys­tém si po­čas náš­ho tes­tu vy­pý­tal už dve ak­tua­li­zá­cie. Vid­no, že Mic­ro­soft na Win­dows Pho­ne 8.1 pra­cu­je, po­va­žu­je­me ho za po­da­re­ný sys­tém. Nech už sú reak­cie od­por­cov aké­koľ­vek, ver­zia 8.1 je vy­spe­lá a nám sa pá­či­la. Push no­ti­fi­ká­cie fun­go­va­li bez­chyb­ne. Oce­ni­li sme nap­rík­lad vy­pnu­tie Wi-Fi s tým, že sme sa moh­li roz­hod­núť, či chce­me tú­to fun­kciu opäť za­pnúť o ho­di­nu, šty­ri, o deň, ale ma­nuál­ne. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja nie je naj­vyš­šie, no na uh­lo­prieč­ku 4,5" je dos­ta­ču­jú­ce, na­vy­še si mô­že­te vy­brať re­žim zmen­še­ných dlaž­díc a vznik­ne mies­to na ďal­šie dva stĺpce s naj­men­šou veľ­kos­ťou dlaž­díc. Zís­ka­te tak pries­tor, aký ma­jú na dis­ple­ji full HD ver­zie Lu­mií. Ta­kis­to sme oce­ni­li, že vý­rob­ca pok­ra­ču­je v tra­dí­cii a Lu­mia zna­me­ná vždy nie­čo na­vy­še. Aj tu náj­de­te dis­plej ty­pu ClearBlack so zlep­še­nou či­ta­teľ­nos­ťou na pria­mom sl­nku. Je chrá­ne­ný naj­nov­šou ver­ziou sk­la Go­ril­la Glass 3. Má­me to vy­skú­ša­né, nie je to len trik, ale uži­toč­ná vlas­tnosť tech­no­ló­gie dis­ple­ja. Ne­chý­ba­jú ani HE­RE Ma­py, kto­ré sú dos­tup­né aj off-li­ne, a ta­kis­to tu má­te mož­nosť sle­do­va­nia po­hy­bu a stra­vy cez prog­ram Zdra­vie a fit­nes. Spot­re­ba aku­mu­lá­to­ra je mi­ni­mál­na, sen­zo­ry te­da mô­žu byť za­pnu­té po­čas ce­lé­ho dňa. Jed­nak je tá­to ap­li­ká­cia prí­ve­ti­vo spra­co­va­ná, a ak chce­te sle­do­vať svo­je ak­ti­vi­ty, ne­bu­de­te s ňou mať žiad­ne sta­ros­ti na­vy­še.

Lu­mia 630 je vy­ni­ka­jú­ci mo­bil vo svo­jej trie­de. Má štvor­jad­ro­vý CPU, vďa­ka čo­mu po­cí­ti­te ply­nu­losť pre­hlia­da­nia webu, ako aj roz­hra­nia. Je jas­né, že to­to nie je naj­vy­ba­ve­nej­šia Lu­mia. Dis­plej a ochran­né sklo sa po­čas na­bí­ja­nia vý­raz­ne za­hrie­va­jú. No je to ši­kov­ný te­le­fón do ru­ky, kto­rý od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu, kto nap­rík­lad ne­mal smar­tfón. Zís­ka roz­hra­nie po­dob­né kla­sic­ké­mu OS Win­dows 8.1 a roz­hod­ne za­ují­ma­vý kú­sok, kto­rý mo­de­ly na plat­for­me An­droid za tú­to ce­nu prak­tic­ky ne­ma­jú mož­nosť pre­ko­nať.

Hod­no­te­nie

dis­plej
od­ol­nej­ší kryt
Win­dows Pho­ne 8.1
cel­ko­vá sviž­nosť te­le­fó­nu
fo­toa­pa­rát
off-li­ne ma­py
lac­no pô­so­bia­ci kryt
ne­má tla­čid­lo fo­toa­pa­rá­tu

Ce­na: 139 EUR

Za­po­ži­čal: No­kia Slo­ven­sko

test_smartfony_tab.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

GSmart Mi­ka M2 je ce­no­vo dos­tup­ný te­le­fón, čo pri znač­ke GSmart nie je prek­va­pu­jú­ce. Aj keď sme ma­li tes­to­va­ciu vzor­ky, nep­red­pok­la­dá­me, že sa nie­čo v bu­dúc­nos­ti vý­raz­ne zme­ní. Te­le­fón má svo­je vý­ko­no­vé re­zer­vy, no aj tak ho mô­že­me s po­koj­ným sve­do­mím od­po­rú­čať.

HTC De­si­re 816 je zá­stup­ca stred­nej trie­dy te­le­fó­nov. V tej­to ka­te­gó­rii sa nám zdá ce­na adek­vát­na a zís­ka­te vy­la­de­ný te­le­fón s vy­so­kým vý­ko­nom a roz­mer­ným dis­ple­jom. Pod­po­ru­je aj tech­no­ló­giu clou­do­vé­ho zdie­ľa­nia vý­ko­nu HTC Power to Gi­ve

Huawei As­cend G630 je kla­sic­ký zá­stup­ca te­le­fó­nov Huawei. Pár drob­nos­tí sme mu vy­tk­li, ako nap­rík­lad uk­la­da­nie ap­li­ká­cií na kar­tu, no aj tak ide pod­ľa nás o veľ­mi dob­rý te­le­fón.

No­kia Lu­mia 630 je špič­ka vo svo­jej trie­de. Vie­me, že sú tu aj lep­šie Lu­mie, no ten­to te­le­fón sme si ob­ľú­bi­li prá­ve pre je­ho roz­me­ry, vy­la­de­ný sys­tém Win­dows Pho­ne 8.1, rých­losť sys­té­mu a pou­ži­teľ­nosť fo­toa­pa­rá­tu. Off-li­ne ma­py od No­kie sú ta­kis­to sil­ná zbraň.

Zdroj: PC REVUE 08/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter