Herný počítač s tematizovaným dizajnom v skrinke microATX

HAL3000_WDE_front.jpg Kú­piť her­ný po­čí­tač nie je dnes prob­lém. Dos­tup­ných je množ­stvo mo­de­lov od via­ce­rých vý­rob­cov, kto­rí bo­ju­jú o pria­zeň zá­kaz­ní­kov naj­mä ce­nou a di­zaj­nom. V re­dak­cii sme si vy­skú­ša­li no­vý her­ný po­čí­tač od čes­ké­ho vý­rob­cu HA­L3000, kto­rý po­nú­ka vy­so­ký vý­kon v kom­pak­tnej skrin­ke mic­roATX v li­mi­to­va­nej edí­cii s te­ma­ti­kou hry Watch Dogs.

HA­L3000 Watch Dogs Extre­me

Pri kú­pe no­vé­ho her­né­ho po­čí­ta­ča pa­tria me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie kri­té­riá jed­noz­nač­ne vý­kon, ce­na a di­zajn. Tes­to­va­ný po­čí­tač ne­zaos­tá­val ani v jed­nom z tých­to kri­té­rií, keď­že do kom­pak­tnej skrin­ky mic­roATX sa vtes­nal veľ­mi sluš­ný har­dvér. Mo­del PCHS1171 za­uj­me de­cen­tnou skrin­kou Bit­fe­nix Phe­nom NVI­DIA De­sign, kto­rá je z pred­nej stra­ny dopl­ne­ná o fó­liu s te­ma­ti­kou tej­to po­pu­lár­nej hry. Pou­ži­té plas­to­vé a ko­vo­vé čas­ti v čier­nom zho­to­ve­ní efek­tne kon­tras­tu­jú so ze­le­ným le­mom od­vet­rá­va­jú­cej mriež­ky po oboch stra­nách skrin­ky. Na vr­chnej čas­ti sa na­chá­dza veľ­ký ven­ti­lač­ný ot­vor, kto­rý je dopl­ne­ný o ľah­ko vy­be­ra­teľ­ný a čis­ti­teľ­ný pra­cho­vý fil­ter. Na pra­vej stra­ne sú umies­tne­né všet­ky in­di­kač­né di­ódy a tla­čid­lá spo­loč­ne s dvo­ji­cou zvu­ko­vých ko­nek­to­rov a por­tov USB 3.0. Zvyš­né ko­nek­to­ry sú vy­ve­de­né na za­dnej stra­ne, kto­rá je dopl­ne­ná o ti­chý ven­ti­lá­tor vy­fu­ku­jú­ci zo­hria­ty vzduch zo skrin­ky. Vnú­tor­ná ka­be­láž je vhod­ne roz­mies­tne­ná a upev­ne­ná, tak­že nep­red­sta­vu­je pre­káž­ku prú­dia­ce­mu vzdu­chu.

HAL3000-4.jpg Na­pá­ja­nie zos­ta­vy za­bez­pe­ču­je ove­re­ný zdroj SEA­SO­NIC G-650, kto­rý so svo­jou účin­nos­ťou Gold a vý­ko­nom 650 W pred­sta­vu­je skve­lú voľ­bu na na­pá­ja­nie pou­ži­tých kom­po­nen­tov. Cie­le­nie na her­ný vý­kon mož­no spo­zo­ro­vať aj pri zvo­le­nom pro­ce­so­re In­tel i5 4670K, kto­rý sí­ce ne­pat­rí me­dzi ab­so­lút­nu vý­kon­nos­tnú eli­tu, ale vďa­ka štvo­ri­ci ja­dier pra­cu­jú­cich na frek­ven­cii Tur­bo až 3,8 GHz pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný vý­kon na všet­ky hry. Je­ho chla­de­nie a aj maximál­ny vý­kon pri za­cho­va­ní dl­ho­do­bej sta­bi­li­ty za­bez­pe­ču­je chla­dič Za­lman CNPS10X, kto­rý pl­no­hod­not­ne spĺňa tú­to úlo­hu. Vý­hra­du má­me k rých­los­tnej re­gu­lá­cii, kto­rá je v štan­dar­dnom nas­ta­ve­ní veľ­mi ag­re­sív­na a už i pri ma­lej zá­ťa­ži za­čne vý­raz­ne zvy­šo­vať otáč­ky a hluč­nosť. Pou­ži­tá pa­mäť Team Eli­te s frek­ven­ciou 1600 MHz a cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 16 GB v za­po­je­ní 4 × 4 pos­ky­tu­je bo­ha­tú re­zer­vu aj do bu­dúc­nos­ti. Keď­že sme tes­to­va­li her­nú zos­ta­vu, ne­mô­že v nej chý­bať ani kva­lit­ná zá­klad­ná dos­ka MSI Z87M Ga­ming v tan­de­me s gra­fic­kou kar­tou MSI N780 TF 3GD5 s vy­ni­ka­jú­cim chla­di­čom Twin­Frozr štvr­tej ge­ne­rá­cie. Prá­ve gra­fic­ká kar­ta ur­ču­je naj­vý­raz­nej­ším spô­so­bom her­ný vý­kon po­čí­ta­ča a pou­ži­tá kar­ta sa v sú­čas­nos­ti jed­noz­nač­ne ra­dí me­dzi naj­vý­kon­nej­šiu eli­tu. Gi­gan­tic­ký vý­kon za­bez­pe­ču­je 2304 gra­fic­kých ja­dier s frek­ven­ciou 902 MHz, kto­rým se­kun­du­jú 3 GB pa­mä­te GDDR5, tak­to­va­nej až na hra­ni­cu 6 GHz. Aby ne­bol her­ný zá­ži­tok li­mi­to­va­ný po­ma­lým pev­ným dis­kom, ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 a nain­šta­lo­va­né hry sú spúš­ťa­né z 240 GB dis­ku In­tel SSD 730. Ten­to disk sme už tes­to­va­li a je­ho ne­kom­pro­mis­ný vý­kon pres­ved­čí ne­jed­né­ho ma­ji­te­ľa slab­šej zos­ta­vy na lac­ný a rých­ly up­gra­de. Do­da­toč­ný dis­ko­vý pries­tor za­bez­pe­ču­je disk HDD Wes­tern Di­gi­tal z edí­cie Red, kto­rý je sí­ce ur­če­ný do úlo­žísk NAS, ale nes­tra­tí sa ani vo vý­kon­nej her­nej zos­ta­ve.

herny comp_tab.jpg

Tes­tu­je­me

Her­nú zos­ta­vu sme pod­ro­bi­li via­ce­rým ná­roč­ným tes­tom, kde sa preu­ká­za­lo pred­pok­la­da­né za­me­ra­nie vý­ko­nu na gra­fic­ky ná­roč­né ap­li­ká­cie na úkor pro­ce­so­ra. Na­priek to­mu je pou­ži­tý pro­ce­sor dos­ta­toč­ne vý­kon­ný a ne­mal by byť br­zdou pre gra­fic­kú kar­tu ani o nie­koľ­ko ro­kov. Vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky sme za­zna­me­na­li v naj­sil­nej­ších dis­cip­lí­nach tej­to zos­ta­vy, kde pat­rí dis­ko­vý a naj­mä gra­fic­ký vý­kon. Nav­zdo­ry men­ším roz­me­rom skrin­ky ne­do­chá­dza­lo k pre­hrie­va­niu žiad­ne­ho z kom­po­nen­tov a maximál­nu tep­lo­tu s hod­no­tou 78 °C sme za­zna­me­na­li na gra­fic­kej kar­te, čo pred­sta­vu­je re­zer­vu prib­liž­ne 10 °C op­ro­ti štan­dar­dne chla­de­ným mo­de­lom. Po­zi­tív­ne nás prek­va­pi­la naj­mä spot­re­ba v ne­čin­nos­ti, kto­rá sa us­tá­li­la na hod­no­te 42 W. Nao­pak, spot­re­ba v zá­ťa­ži sa aj pre vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu špl­ha­la až k hra­ni­ci 330 W, čo sí­ce nie je extrém­na hod­no­ta, ale pri dl­ho­do­bom hra­ní to už po­cí­ti­te na úč­te za do­dáv­ku elek­tri­ny. Az­da naj­slab­šia strán­ka po­čí­ta­ča je je­ho hluč­nosť, kto­rá je v ne­čin­nos­ti eš­te pri­ja­teľ­ná, no pri zá­ťa­ži ra­ke­to­vo stú­pa až na 46,6 dBA. Pri tej­to hluč­nos­ti už bu­de­te po­čí­tač za­ru­če­ne re­gis­tro­vať aj pri prie­mer­ne od­hluč­ne­ných slú­chad­lách.

Ver­dikt PC RE­VUE

Her­ný po­čí­tač HA­L3000 v li­mi­to­va­nej edí­cii Watch Dogs Extre­me nie je ur­če­ný len pre fa­nú­ši­kov toh­to ti­tu­lu, ale vďa­ka vy­vá­že­ným pa­ra­met­rom a vy­da­re­né­mu di­zaj­nu za­uj­me aj hrá­čov, kto­rí po­ža­du­jú maximál­ny her­ný zá­ži­tok pri za­cho­va­ní ro­zum­ných fi­nan­čných nák­la­dov.

Za­po­ži­čal: HA­L3000
Ce­na: 1622 EUR

Zdroj: PC REVUE 08/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter