Tabletové novinky

titulka.jpg Let­né tab­le­to­vé no­vin­ky ve­nu­je­me hlav­ne naj­nov­šie­mu tab­le­tu spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ga­laxy Tab S je no­vá vlaj­ko­vá loď, kto­rá za­uj­me naj­mä dis­ple­jom Su­per AMO­LED.

Video:

Pred­sta­vu­je­me naj­nov­ší tab­let Sam­sung Ga­laxy Tab S a je­ho vlas­tnos­ti.

Video:

Poz­ri­te sa na tab­let za ro­zum­nú ce­nu. Všim­li sme si kva­li­tu je­ho vy­ho­to­ve­nia a hod­no­ti­li sme dis­plej a ko­nek­ti­vi­tu.

qr_tabletove_novinky.png

Huawei Me­dia­Pad 7 Youth2

Huawei vie prek­va­piť za­ují­ma­vým po­me­rom ce­na/vý­kon. Pla­tí to nie­len v prí­pa­de vlaj­ko­vých lo­dí, ale aj pri za­ria­de­niach, pri kto­rých je ce­na pr­vo­ra­dá. Huawei Me­dia­Pad 7 Youth2 nie je vý­ni­moč­né za­ria­de­nie svo­jím vý­ko­nom, vý­ba­vou ani di­zaj­nom. Se­dem­pal­co­vý tab­let má dis­plej TN s roz­lí­še­ním 1024 × 600 a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 1,2 GHz. Chý­ba dis­plej IPS, kto­rý sa stá­va štan­dar­dom aj v ka­te­gó­rii lac­ných tab­le­tov. Za­ria­de­nie však kon­ku­ru­je Fo­ne­pa­du od ASU­Su, pre­to­že z ne­ho mož­no aj te­le­fo­no­vať. S ce­nou 109 eur ide o za­ují­ma­vé rie­še­nie, kto­ré mô­že vy­ho­vo­vať ur­či­tej sku­pi­ne pou­ží­va­te­ľov.

huawei.jpg

Ako sme už uvied­li, Tab­let Me­dia­Pad 7 Youth2 sa dá vy­uží­vať aj ako te­le­fón. Kom­bi­nu­je dve za­ria­de­nia v jed­nom, a ak neh­ľa­dá­te tab­let na mul­ti­me­diál­nu zá­ba­vu s dô­ra­zom na kva­lit­ný dis­plej, po­tom je níz­ka ce­na lá­kad­lom. Prís­troj to­tiž zvlá­da zá­klad­né vy­uži­tie - e-mai­ly si skon­tro­lu­je­te a inter­net mô­že­te pre­hlia­dať aj po­mo­cou mo­bil­né­ho pri­po­je­nia. Tab­let zá­ro­veň fun­gu­je ako lac­ný hot­spot, ak pot­re­bu­je­te zdie­ľať mo­bil­ný inter­net. Ide te­da o via­cú­če­lo­vé za­ria­de­nie za ro­zum­nú ce­nu. No ak hľa­dá­te prís­troj, kto­rý bu­de slú­žiť v pr­vom ra­de ako pre­nos­né mul­ti­me­diál­ne cen­trum na sle­do­va­nie fil­mov, po­tom si za po­dob­nú ce­nu kú­pi­te rých­lej­ší tab­let s lep­ším dis­ple­jom, ale bez pod­po­ry te­le­fo­no­va­nia a mo­bil­né­ho inter­ne­tu.

Huawei Me­dia­Pad 7 Youth2 vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.3 s nad­stav­bou Huawei Emo­tion UI 1.6. Ten pri­ná­ša tro­chu iné gra­fic­ké roz­hra­nie a zo­pár do­da­toč­ných fun­kcií sys­té­mu. Nap­rík­lad fun­kcia Ne­ru­šiť umož­ňu­je tl­miť upo­zor­ne­nie na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry. Správ­ca spúš­ťa­nia ob­me­dzu­je ap­li­ká­cie, kto­ré sa spus­tia auto­ma­tic­ky po spus­te­ní za­ria­de­nia. Pria­mo v sys­té­me je in­teg­ro­va­ný aj nás­troj, kto­rý čis­tí ope­rač­nú pa­mäť.

Me­dia­Pad 7 Youth2 nep­rek­va­pí pa­ra­met­ra­mi ani vý­ba­vou. Hlav­ná vý­ho­da tab­le­tu je všes­tran­nosť a níz­ka ce­na. Ako sme však už spo­me­nu­li, ide o za­ria­de­nie, kto­ré je ur­če­né kon­krét­nej sku­pi­ne pou­ží­va­te­ľov. Ak chce­te kva­lit­ný dis­plej ale­bo hľa­dá­te tab­let na do­ma, to­to za­ria­de­nie zrej­me nespl­ní va­še po­žia­dav­ky. No ak pot­re­bu­je­te veľ­ký a lac­ný te­le­fón, prí­pad­ne zá­lož­né za­ria­de­nie, kto­ré si so se­bou zo­be­rie­te na ces­ty a bu­de­te vy­uží­vať mo­bil­ný inter­net (a zdie­ľať ho), po­tom vám Me­dia­Pad 7 Youth2 mô­že vy­ho­vo­vať. V rám­ci por­tfó­lia zná­mych zna­čiek ide o jed­no z naj­lac­nej­ších rie­še­ní.

Ce­na: 109 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

Sam­sung Ga­laxy Tab S

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Spo­loč­nosť Sam­sung ten­to rok prek­va­pu­je roz­sia­hlou po­nu­kou svo­jich tab­le­tov. Ne­dáv­no sa na tr­hu ob­ja­vi­li za­ria­de­nia pro­duk­to­vé­ho ra­du Tab­PRO a No­teP­RO a te­raz pri­chá­dza no­vý Ga­laxy Tab S. Ten bu­de dos­tup­ný vo veľ­kos­ti 8,4 a 10,5 pal­ca. My sme tes­to­va­li väč­ší mo­del.

No­vin­ka je na poh­ľad ten­ká (6,6 mm) a ľah­ká (465 gra­mov). Tý­mi­to pa­ra­met­ra­mi ata­ku­je So­ny Xpe­riu Z2 Tab­let, kto­rá si dr­ží pr­ven­stvo dos­lo­va o chlp. Tab­let od So­ny je ten­ší o 0,2 mm a ľah­ší o ne­ce­lých 30 gra­mov. Na di­zaj­ne Ga­laxy Ta­bu S však oce­ňu­je­me ten­ší rám oko­lo dis­ple­ja - to je jed­na z vlas­tnos­tí, kto­rú sme na Xpe­rii Z2 Tab­le­te kri­ti­zo­va­li.

galaxy1.jpg

Plas­to­vé te­lo tab­le­tu je zo za­dnej stra­ny po­tiah­nu­té imi­tá­ciou ko­že, ma­te­riál­mi tak pri­po­mí­na smar­tfón Sam­sung Ga­laxy S5. Obe za­ria­de­nia ma­jú spo­loč­nú aj tech­no­ló­giu čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov. Tab­let si vďa­ka to­mu ochrá­ni­te aj ta­kým­to spô­so­bom. Pri od­omy­ka­ní ne­mu­sí­te za­dá­vať čí­sel­ný kód, sta­čí prejsť pr­stom cez tla­čid­lo Do­mov v spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky. Nad­stav­ba TouchWiz 3.0 vás to­to ges­to nau­čí. Pri re­gis­trá­cii od­tlač­ku prs­ta ho mu­sí­te správ­ne vy­ko­nať 8-krát.

Je tro­chu ško­da, že Ga­laxy Tab S nez­die­ľa aj ďal­šie tech­no­ló­gie, kto­ré sme chvá­li­li pri S5-ke. Kon­krét­ne chý­ba port mic­ro USB 3.0, kto­rý ok­rem rých­lej­šie­ho pre­no­su dát pod­po­ru­je aj rých­lej­šie na­bí­ja­nie za­ria­de­nia, čo je v prí­pa­de tab­le­tu veľ­mi uži­toč­ná vlas­tnosť. Za­ria­de­nie ta­kis­to nie je vo­do­tes­né.

Čím je Ga­laxy Tab S bez­kon­ku­renč­ný, je tech­no­ló­gia dis­ple­ja. Sam­sung vy­uží­val dis­plej Su­per AMO­LED iba vo svo­jich te­le­fó­noch a pred pár rok­mi ho expe­ri­men­tál­ne na­sa­dil v Ga­laxy Ta­be 7.7. Ma­so­vé­ho roz­ší­re­nia dis­ple­jov OLED v tab­le­toch sme sa však za­tiaľ ne­doč­ka­li. A to aj na­priek to­mu, že v prí­pa­de vlaj­ko­vých lo­dí smar­tfó­nov sa pos­tup­ne za­čí­na­jú stá­vať štan­dar­dom.

Ga­laxy Tab S má jed­ným slo­vom nád­her­ný dis­plej a roz­diel op­ro­ti kon­ku­ren­cii si všim­ne­te nie­len v zob­ra­ze­ní čier­nej a bie­lej. Vďa­ka roz­lí­še­niu 2560 × 1600 je ob­raz krás­ne os­trý. Ho­ci má Ga­laxy Tab S vý­ba­vu, kto­rá je vhod­ná aj na prá­cu, ten­to tab­let je ideál­ny pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa chcú naj­mä za­bá­vať. Z hľa­dis­ka kva­li­ty dis­ple­ja je Tab S v sú­čas­nos­ti špič­ka na tr­hu. Ani tech­no­ló­gia Su­per AMO­LED si však ne­po­ra­dí s pria­mym sl­neč­ným svet­lom. Von­ku bu­de­te mu­sieť vý­raz­ne zvý­šiť jas a ani to vždy ne­po­mô­že na do­siah­nu­tie op­ti­mál­nej či­ta­teľ­nos­ti veľ­ké­ho dis­ple­ja.

Vy­ni­ka­jú­ci dis­plej dopĺňa aj vý­kon­ný pro­ce­sor. Nie je prek­va­pe­ním, že Ga­laxy Tab S pat­rí opäť me­dzi naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia na tr­hu. Osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 5420 s tak­tom 1,9 GHz zís­kal bez­kon­ku­renč­ný po­čet bo­dov v tes­to­va­cích ap­li­ká­ciách naj­mä z hľa­dis­ka vý­ko­nu CPU. V gra­fic­kom vý­ko­ne tab­let mier­ne za­os­tá­va a v tom­to sme­re má Xpe­ria Z2 Tab­let stá­le tro­chu navrch. V praxi to však ne­pos­treh­ne­te. Všet­ky hry si uži­je­te bez kom­pro­mi­sov.

galaxy2.jpg

Ga­laxy Tab S vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.4, kto­rý pod­po­ru­je viac pou­ží­va­teľ­ských kont. Tab­let tak mô­že vy­uží­vať ce­lá ro­di­na, pri­čom kaž­dý člen mô­že mať svo­je roz­hra­nie. Nie je to žiad­na no­vin­ka, ob­ja­vi­la sa už v An­droi­de 4.3, ale jej prí­nos je prak­tic­ký a tá­to fun­kcia nie je až na­toľ­ko zná­ma. Nad­stav­bu TouchWiz 3.0 sme v mi­nu­los­ti už viac­krát pred­sta­vo­va­li. Do­daj­me, že Ga­laxy Tab S z nej opäť pro­fi­tu­je a po­nú­ka aj nad­štan­dar­dné fun­kcie, ako je schop­nosť pou­ží­vať dve ap­li­ká­cie sú­bež­ne, kaž­dú z nich na svo­jej vlas­tnej po­lo­vi­ci ob­ra­zov­ky. Ta­kis­to ne­chý­ba pra­vý stĺpec, kto­rý fun­gu­je na rých­ly prís­tup k vy­bra­ným ap­li­ká­ciám. Fak­tom os­tá­va, že TouchWiz má prí­jem­ne spra­co­va­nú do­ku­men­tá­ciu, kto­rá in­for­mu­je o špe­ci­fi­kách pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Tab­let od­ka­zu­je na Po­moc­ní­ka po­mer­ne čas­to (upo­zor­ne­nia si mô­že­te vy­pnúť), čo oce­nia naj­mä pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa so za­ria­de­nia­mi Sam­sun­gu v mi­nu­los­ti nes­tret­li.

Z pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií nás za­ujal Si­de­Sync 3.0. Umož­ňu­je pre­po­je­nie s te­le­fó­nom znač­ky Sam­sung. Pou­ží­va­teľ mô­že te­le­fón ov­lá­dať pria­mo z dis­ple­ja tab­le­tu, pris­tu­po­vať k sú­bo­rom, kto­ré si poš­le do tab­le­tu, a ta­kis­to vy­uží­vať fun­kciu te­le­fo­no­va­nia. Čo­si po­dob­né pri­ne­sie aj ďal­šia ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS. Sam­sung to však má už dnes a fun­gu­je to na pr­vé spo­je­nie. Ne­chý­ba­jú ani ďal­šie ap­li­ká­cie Sam­sun­gu, ako je hla­so­vé ov­lá­da­nie S Voi­ce ale­bo Re­mo­te PC, umož­ňu­jú­ce vzdia­le­ný prís­tup k po­čí­ta­ču. Pod­mien­kou je kon­to Sam­sung. Ako je dob­rým zvy­kom, vý­rob­ca pri­ba­lil aj nie­koľ­ko dar­če­kov - či už ide o vý­ber ap­li­ká­cií, ale­bo o 50 GB bez­plat­né­ho pries­to­ru v úlo­žis­ku Drop­box na 2 ro­ky.

Sam­sung Ga­laxy Tab S nás prek­va­pil aj vý­dr­žou. V na­šom tes­te vy­dr­žal fun­go­vať po do­bu 11 ho­dín, čo je úc­ty­hod­ný vý­sle­dok. Lep­ší vý­sle­dok sme v pos­led­nom ča­se za­zna­me­na­li iba v prí­pa­de tab­le­tu Le­no­vo Yoga HD+, kto­rý do­mi­nu­je vo vý­dr­ži vďa­ka špe­ci­fic­ké­mu di­zaj­nu a veľ­kej ba­té­rii, umies­tne­nej na bo­ku.

galaxy3.jpg

Za zmien­ku sto­jí aj obal Simp­le Co­ver, kto­rý sme ma­li spo­loč­ne s tab­le­tom k dis­po­zí­cii na test. Ten umož­ňu­je po­hodl­né pou­ží­va­nie tab­le­tu v re­ži­me pí­sa­nia, čí­ta­nia ale­bo sle­do­va­nia vi­dea. Zís­kal si nás však naj­mä níz­kou hmot­nos­ťou a mi­ni­mál­nou hrúb­kou. Za­tiaľ čo pri pou­ží­va­ní niek­to­rých oba­lov má­va­me vý­hra­dy pro­ti to­mu, že tab­let je vý­raz­ne hrub­ší a ťaž­ší, pri Simp­le Co­ver sme ten­to efekt po­ci­to­vo ne­zaz­na­me­na­li.

Sam­sung Ga­laxy Tab S je mo­der­ný tab­let, kto­ré­mu chý­ba k po­my­sel­nej do­ko­na­los­ti iba veľ­mi má­lo. Na dneš­né po­me­ry je to­to za­ria­de­nie nao­zaj vy­ni­ka­jú­co vy­ba­ve­né. Ele­gant­ný di­zajn, ten­kú a ľah­kú konštruk­ciu dopĺňa bez­kon­ku­renč­ný dis­plej a vý­kon­ný pro­ce­sor. Bo­nu­som je čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov a vzhľa­dom na roz­me­ry vy­ni­ka­jú­ca vý­drž ba­té­rie. Tab­let po­te­ší aj veľ­mi dob­rým fo­toa­pa­rá­tom. Je­di­ným „ne­dos­tat­kom" tak os­tá­va ab­sen­cia por­tu mic­ro USB 3.0 a pri­ví­ta­li by sme aj vo­do­tes­nosť. Ta­kis­to dú­fa­me, že Sam­sung plá­nu­je po­dob­ne vy­ba­ve­ný tab­let aj vo ver­zii so sty­lu­som. S Pe­ro sme si v re­dak­cii nao­zaj ob­ľú­bi­li.

Ce­na: 529 EUR (Wi-Fi), 629 EUR (Wi-Fi + LTE)
Za­po­ži­čal: Sam­sung

tablet-1.jpg

tablet-2.jpg

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter