Testovali sme

Stredná trieda v smartfónoch

12_Xperia_M2.jpg Nie kaž­dý chce za te­le­fón „vy­va­liť" ce­lú vý­pla­tu, a tak hľa­dá al­ter­na­tí­vy v stred­nej a niž­šej trie­de. Je to však rov­na­ko zlo­ži­té ako vy­be­rať z high-end te­le­fó­nov. Náš vý­ber sme orien­to­va­li na mo­de­ly stred­nej trie­dy, zá­ro­veň sme pri­da­li aj extra lac­ný, no dosť dob­re vy­ba­ve­ný te­le­fón.

Prip­ra­viť sa však tre­ba aj na zmen­šo­va­nie roz­me­rov SIM kar­ty. Kým mno­hé te­le­fó­ny pou­ží­va­jú ver­ziu mi­ni­SIM a SIM, pos­tup­ne sa stre­tá­va­me s pot­re­bou mať kar­tu vo ver­zii na­no­SIM. Ten­to krok nám nie je jas­ný, naj­mä pri roz­me­roch dneš­ných smar­tfó­nov. Sú dos­ta­toč­ne veľ­ké na to, aby ne­pot­re­bo­va­li eš­te men­šiu ver­ziu SIM kar­ty. Na­vy­še sa tak ob­me­dzu­je mož­nosť pou­ži­tia s iný­mi te­le­fón­mi. Vlo­že­nie SIM kar­ty do iné­ho te­le­fó­nu, ak sa vám je­den vy­bi­je, bu­de čo­raz ťaž­šie reali­zo­va­teľ­né. Pev­ne ve­rí­me, že čos­ko­ro nep­rí­de nie­čo v štý­le „ultra­SIM" a pri vkla­da­ní kar­ty ne­bu­de­me pot­re­bo­vať pin­ze­tu.

smartfony tab.jpg

Acer Liquid E3

Test za­čí­na­me mo­de­lom Liquid E3.Je to te­le­fón, kto­rý vý­raz­ne po­sú­va niž­šiu stred­nú trie­du smar­tfó­nov do úpl­ne inej ro­vi­ny. Nie je ta­jom­stvom, že vý­rob­ca sa za­me­ral naj­mä na ce­nu. No tre­ba priz­nať aj to, že za skve­lú ce­nu stá­le dos­ta­ne­te za­ují­ma­vé fun­kcie a roz­ší­re­nia.

Acer-Liquid-E3-1a.jpg

Ako pr­vé sme si na te­le­fó­ne všim­li ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry na pred­nej stra­ne. Ko­neč­ne ďal­ší vý­rob­ca, kto­rý vie, že mul­ti­me­diál­ny te­le­fón nez­na­me­ná len sil­ný pro­ce­sor a skrat­ku IPS v pa­ra­met­roch dis­ple­ja. Rep­ro­duk­to­ry hra­jú veľ­mi dob­re. Svoj po­diel má na tom aj konštruk­čné vy­ho­to­ve­nie, kto­ré sup­lu­je časť oz­vuč­ni­ce. Kaž­do­pád­ne in­teg­ro­va­nie tech­no­ló­gie DTS Stu­dio Sound cí­tiť a pri na­šich tes­to­va­cích sklad­bách te­le­fón ob­stál dob­re aj ako mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač.

Od­po­rú­ča­me pri­po­jiť vlas­tné slú­chad­lá a zvu­ko­vé roz­ší­re­nie po­cí­ti­te napl­no. Z di­zaj­no­vej strán­ky ide o lá­ka­vý kú­sok, čo bu­de aj jed­na z prio­rít cie­ľo­vej sku­pi­ny. Vy­ho­to­ve­nie je plas­to­vé a kom­bi­ná­cia ob­lých a os­trých zre­za­ných hrán sa nám pá­či­la. Te­le­fón má pev­ne in­teg­ro­va­ný aku­mu­lá­tor a obe SIM kar­ty sa vy­mie­ňa­jú zbo­ku. Rov­na­ko aj kar­ty mic­roSDHC. Keď­že te­le­fón má len 4 GB (reál­ne o čo­si me­nej) úlož­né­ho pries­to­ru, kú­pa kar­ty bu­de ne­vyh­nut­nosť. Oce­ni­li sme však 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Pro­ce­sor je sí­ce štvor­jad­ro­vý, no nie je až ta­ký vý­kon­ný ako kon­ku­ren­cia v po­do­be Qual­com­mu. Fo­toa­pa­rát je vy­stú­pe­ný a má roz­lí­še­nie 13 Mpx.

Vzhľa­dom na slab­ší pro­ce­sor je však nak­rú­ca­nie vi­dea mož­né len v HD roz­lí­še­ní, nie vo full HD. Za­dná stra­na je vý­ni­moč­ná eš­te jed­ným pr­vkom. Ide o tla­čid­lo AcerRA­PID, kto­ré nad­vä­zu­je na fun­kciu v sys­té­me. Pri­de­ľu­je­te to­mu­to tla­čid­lu fun­kciu v po­do­be spus­te­nia vlas­tných ap­li­ká­cií. Vý­rob­ca ho pre­zen­tu­je ako rých­ly spô­sob fo­te­nia. Stla­če­ním sa to­tiž spus­tí fo­toa­pa­rát aj pri vy­pnu­tom dis­ple­ji. Skrát­ka ide o mul­ti­fun­kčné tla­čid­lo.

V praxi sme oce­ni­li Float Caller, čo je plá­va­jú­ca bub­li­na na dis­ple­ji v ča­se pri­chá­dza­jú­ce­ho ho­vo­ru. Sa­mi to poz­ná­te, nie­ke­dy ľu­dia dl­ho vy­zvá­ňa­jú, a ak ich nech­ce­te zru­šiť, za­blo­ku­jú vám te­le­fón, až kým doz­vo­nia. AcerFLOAT je za­se sú­bor ap­li­ká­cií, kto­ré mô­že­te mať na dis­ple­ji a mať tak sú­čas­ne zob­ra­ze­ných viac okien. Nej­de o pl­no­hod­not­né ap­li­ká­cie, no nap­rík­lad stop­ky ale­bo kal­ku­lač­ka náj­du tak­to vy­uži­tie. Ne­chý­ba­jú ani rôz­ne re­ži­my roz­hra­nia pre se­nio­rov a de­ti ale­bo vlas­tné nas­ta­ve­nia zjed­no­du­še­né­ho roz­hra­nia, od­liš­né­ho od to­ho, kto­ré po­nú­ka na­tív­ne An­droid.

Hod­no­te­nie

Ste­reorep­ro­duk­to­ry, ce­na, Acer Float UI, re­ži­my roz­hra­nia pre rôz­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov
Ob­čas po­mal­šie reak­cie, vi­deo nie je vo full HD

Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Acer Liquid Z4

To­to je naj­lac­nej­ší mo­del v na­šom tes­te. Zá­ro­veň pôj­de o je­den z naj­lac­nej­ších smar­tfó­nov na tr­hu. Vý­rob­ca tým­to te­le­fó­nom vy­dal jas­nú sprá­vu. Chce pred­beh­núť kon­ku­ren­ciu v ce­no­vo dos­tup­ných smar­tfó­noch a zá­ro­veň nez­ne­pria­te­liť si pou­ží­va­te­ľov. Dô­raz nek­la­die na har­dvé­ro­vú vý­ba­vu, ale na dopl­nko­vé fun­kcie, kto­ré sprí­jem­nia pou­ží­va­nie roz­me­ro­vo men­šie­ho te­le­fó­nu.

Liquid_Z4_03.jpg

Ce­nov­ka te­le­fó­nu je ma­gic­kých 99,99 EUR a je fakt, že za tú­to ce­nu na tr­hu ne­náj­de­te ve­ľa te­le­fó­nov. Má 4-pal­co­vý dis­plej a hrúb­ku len 9,7 mm. Je te­da ideál­ny pre všet­kých, kto­rým sa ne­pá­čia nad­roz­mer­né te­le­fó­ny. Veľ­mi nás po­te­ši­lo, že aj tu pri­dal vý­rob­ca ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry a aj roz­ší­re­nie DTS Stu­dio Sound. Pred­nú stra­nu vy­pĺňa dis­plej, pod kto­rým sú tri do­ty­ko­vé tla­čid­lá s pod­svie­te­ním. Za­dná stra­na má 5 Mpx fo­toa­pa­rát s pris­vet­ľo­va­cou di­ódou a tla­čid­lom AcerRA­PID. Fun­gu­je rov­na­ko ako pri vy­ba­ve­nej­šom mo­de­li E5.

Roz­hra­nie te­le­fó­nu pos­ky­tu­je kla­sic­ké pros­tre­die ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid, ob­ľú­bi­li sme si aj pris­pô­so­bi­teľ­né pro­fi­ly vzhľa­du. Vďa­ka to­mu si vie­me pred­sta­viť ten­to te­le­fón aj v ru­kách sta­rých ro­di­čov. Zís­ka­jú smar­tfón a zá­ro­veň extra po­hodl­né ov­lá­da­nie pros­tred­níc­tvom veľ­kých pr­vkov a naj­pou­ží­va­nej­ších fun­kcií bez zby­toč­né­ho hľa­da­nia v me­nu sys­té­mu. Ne­chý­ba ani fun­kcia AcerFLOAT na zob­ra­ze­nie via­ce­rých ap­li­ká­cií na jed­nej ob­ra­zov­ke. Priz­nať však tre­ba aj to, že te­le­fón ne­po­nú­ka re­kor­dnú rých­losť.

Pri ná­roč­nej­ších úlo­hách ako pou­ží­va­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča a pre­pí­na­nie sa me­dzi ap­li­ká­cia­mi vy­ťa­ží­te z pro­ce­so­ra maximum. Ne­vý­ho­dou je aj 512 MB RAM. To je dnes ab­so­lút­ny zá­klad, kto­rý sa už ne­dá po­dliezť. Te­da za pred­pok­la­du ro­zum­né­ho pou­ží­va­nia zá­klad­ných fun­kcií v te­le­fó­ne. Dis­plej s roz­lí­še­ním 480 × 800 bo­dov sa nám zdal pri­me­ra­ný veľ­kos­ti uh­lo­prieč­ky. Ško­da len zr­ne­nia, kto­ré si všim­ne­te.

Fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 5 Mpx vy­uži­je­te pri fo­tog­ra­fo­va­ní, no pre pou­ži­tú pro­ce­so­ro­vú plat­for­mu je vi­deo len v re­ži­me VGA. As­poň­že pri 30 sním­kach za se­kun­du. Vý­rob­ca pri­dal na za­os­tro­va­ní, a tak je tu päť za­os­tro­va­cích bo­dov. Na­priek to­mu od ne­ho ne­ča­kaj­te zá­zra­ky, naj­lep­šie fot­ky zho­to­ví­te v exte­rié­ri s dos­ta­toč­ným množ­stvom svet­la. Fot­ky pri ume­lom os­vet­le­ní bo­li zr­ni­tej­šie.

Hod­no­te­nie

Ce­na te­le­fó­nu, ste­reorep­ro­duk­to­ry, re­ži­my roz­hra­nia, ši­kov­ný te­le­fón do vrec­ka
Ma­lá ka­pa­ci­ta RAM

Ce­na: 99,99 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

HTC De­si­re 610

Ten­to mo­del pat­rí me­dzi oča­ká­va­né te­le­fó­ny, kto­ré bo­li pred­sta­ve­né už na MWC v Bar­ce­lo­ne. Vte­dy eš­te s otáz­nou dos­tup­nos­ťou v na­šej kra­ji­ne. Vy­skú­ša­li sme ten­to te­le­fón a pri­ná­ša niek­to­ré no­vé pr­vky a naj­mä ak­tua­li­zá­ciu roz­hra­nia.

HTC-Desire-610.jpg

Dos­tup­ných je nie­koľ­ko va­rian­tov. Te­lo je z plas­tu a kon­krét­ne bie­ly va­riant na nás pô­so­bil lac­nej­ším doj­mom. Tro­chu po­moh­lo, že vý­rob­ca skom­bi­no­val mier­ne dr­sné a lesk­lé čas­ti te­la. Aku­mu­lá­tor sa ne­dá vy­me­niť, no to nám vlas­tne ani nep­re­ká­ža­lo. Pou­ží­va­te­lia sa mu­sia prip­ra­viť na no­vý for­mát na­no­SIM. Na bo­ku je aj slot na kar­ty mic­roSDXC, a to až do ka­pa­ci­ty 128 GB. Je prí­jem­né, že vý­rob­ca pri­dal pod­po­ru no­vé­ho štan­dar­du. Je to skôr aký­si pred­voj a za­kom­po­no­va­nie no­vé­ho štan­dar­du.

Otáz­ne bu­de, koľ­ko pou­ží­va­te­ľov te­le­fó­nu v tej­to ce­no­vej hla­di­ne si kú­pi 128 GB pa­mä­ťo­vú kar­tu. Ce­na tých­to ka­riet sa po­hy­bu­je oko­lo 100 eur. Oce­ni­li sme rep­ro­duk­to­ry Boom­Sound na pred­nej stra­ne, te­da v ste­reo­fón­nom re­ži­me. Uz­ná­va­me, že je to krok sme­rom dop­re­du. Po­koj­ne by ho moh­li nas­le­do­vať aj os­tat­ní vý­rob­co­via. Tie­to rep­ro­duk­to­ry to­tiž naj­lep­šie rep­ro­du­ku­jú zvuk a kva­li­tu pre­ja­vu si vy­chut­ná­te nie­len pri fil­moch, ale aj hud­be a hrách. Mier­ne nám však pre­ká­ža­lo umies­tne­nie fo­toa­pa­rá­tu do pros­tred­nej osi za­dnej stra­ny.

Tre­ba sa nau­čiť ucho­piť te­le­fón tak, aby ste si ne­zak­rý­va­li ob­jek­tív. Je to ťaž­šie, ako keď je fo­toa­pa­rát bliž­šie k ok­ra­ju. Keď už sme pri fo­toa­pa­rá­te, tre­ba vy­zdvih­núť je­ho rých­losť. Nie je sí­ce na úrov­ni no­vé­ho HTC One, ale rých­lo za­os­tru­je a rých­lo vy­ho­to­ví fi­nál­nu fo­tog­ra­fiu. Skrát­ka, na fo­te­nie je to ideál­ny te­le­fón. Pri ume­lom os­vet­le­ní sa bu­de tre­ba poh­rať s vy­vá­že­ním tep­lo­ty fa­rieb, kto­ré sú mier­ne skres­le­né.

Te­le­fón je vcel­ku sviž­ný. Ako vid­no, dob­ré štvor­jad­ro s 1 GB RAM ro­bia svo­je. Op­ti­ma­li­zá­cia HTC Sen­se ta­kis­to pris­pe­la k cel­ko­vé­mu po­ho­dliu. Ras­tú­ca pod­po­ra do­má­ce­ho spra­vo­daj­stva ro­bí z ob­ra­zov­ky Blin­kFeed ví­ta­nú fun­kciu a niek­daj­šiu kri­ti­ku aj z na­šej stra­ny sme už zmier­ni­li. Roz­hra­nie si ne­sie dob­ré vlas­tnos­ti z mi­nu­los­ti, a tak stá­le zos­tá­va mož­nosť vy­tvo­riť si vlas­tné po­ra­die ob­ra­zo­viek a vlast­ný vzhľad.

To­to je stá­le sil­ná strán­ka HTC Sen­se a roz­hra­nie, kto­ré má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii, je sku­toč­ne mo­di­fi­ko­va­teľ­né. Pá­či­la sa nám aj rých­losť pri ná­roč­nej­ších úlo­hách. Op­ro­ti niek­daj­šej 600-vke tu cí­tiť ra­píd­ne zrý­chle­nie. Ča­ka­li by sme však tro­chu vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja. Na 4,7-pal­co­vom mo­de­li to má zmy­sel. Po zmen­še­ní pís­ma a veľ­kej uh­lo­prieč­ke sme tú­to men­šiu ne­vý­ho­du hra­vo kom­pen­zo­va­li. Nav­zdo­ry to­mu všet­ké­mu je to mo­bil, kto­rý ne­bu­de tre­ba neus­tá­le na­bí­jať. Vy­dr­ží tak­mer dva dni bež­nej pre­vádz­ky a s extrém­nym še­tria­cim re­ži­mom sme sa dos­ta­li na tri dni.

Hod­no­te­nie

Rep­ro­duk­to­ry Boom­Sound, lo­kál­ne spra­vo­daj­stvo v Blin­kFeed, sviž­nosť te­le­fó­nu
Umies­tne­nie fo­toa­pa­rá­tu

Ce­na: 249 EUR
Za­po­ži­čal: HTC

So­ny Xpe­ria M2

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Om­ni­Ba­lan­ce, tak sa vo­lá di­zaj­no­vá a fun­kčná sché­ma, s kto­rou sa nie­koľ­ko ro­kov stre­tá­va­me pri za­ria­de­niach znač­ky So­ny. Oce­ňu­je­me, že sa to ne­tý­ka len pré­mio­vých pro­duk­tov, ale kom­plet­né­ho por­tfó­lia. Rov­na­ko aj no­vin­ky Xpe­ria M2, kto­rá je aj vo ver­zii Dual, te­da na dve kar­ty mic­ro­SIM. Nej­de o naj­ten­ší ani naj­rý­chlej­ší te­le­fón na tr­hu, no v stred­nej trie­de po­riad­ne za­mie­šal kar­ty. Za sta­no­ve­nú ce­nu len ťaž­ko náj­de­te rých­lej­ší mo­del s ta­kou­to vý­ba­vou.

1_Xperia_M2_Black_Group.jpg

Z di­zaj­no­vej strán­ky sa po­do­bá na iné te­le­fó­ny z rov­na­kej sé­rie a ne­byť up­ra­ve­nej fó­lie so si­vým efek­tom pri vy­pnu­tom dis­ple­ji, ľah­ko by ste si ho za­me­ni­li s Xpe­riou Z1 ale­bo Z2. Boč­né hra­ny kom­bi­nu­jú os­tré zre­za­nie s ob­lú­ko­vý­mi čas­ťa­mi. Veľ­mi sa nám pá­či­li úz­ke tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a fo­tog­ra­fo­va­nie. Ta­kis­to sa dob­re ov­lá­da­jú, to sa vý­rob­co­vi po­da­ri­lo. Dopl­ne­né sú o ok­rúh­le tla­čid­lo na vy­pnu­tie dis­ple­ja.

Na tej­to hra­ne je zá­ro­veň pries­tor na kar­tu mic­ro­SIM a mic­roSDHC. Dru­há hra­na ob­sa­hu­je ko­nek­tor mic­roUSB, spod­ná hra­na má ot­vor na mik­ro­fón a rep­ro­duk­tor. Mriež­ko­va­nie však za­chy­tá­va prach. Za­dná stra­na je z les­klé­ho ochran­né­ho povr­chu. Na nej náj­de­te aj lo­go NFC. Ta­kis­to sa nám pá­čil pod­svie­te­ný prú­žok pod dis­ple­jom. Me­ní far­bu pod­ľa pri­chá­dza­jú­cej ale­bo zmeš­ka­nej uda­los­ti a ta­kis­to pod­ľa ob­ráz­ka vo fo­to­ga­lé­rii a al­bu­mu preh­rá­va­né­ho v ap­li­ká­cii Wal­kman.

Te­le­fón má 4,8-pal­co­vý dis­plej. Vie­me, že tre­ba kal­ku­lo­vať s ce­nou a mož­nos­ťa­mi, no ča­ka­li by sme as­poň HD roz­lí­še­nie. Tak­to tre­ba vy­sta­čiť s ver­ziou 540 × 960 px. Te­le­fón má rých­ly štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor. Na pou­ží­va­nie v ap­li­ká­ciách a sys­té­me bo­ha­to pos­ta­ču­je, pri hrách mô­že ob­čas „za­kop­núť". V su­má­re však ide o rých­ly CPU, kto­ré­mu po­má­ha aj gra­fic­ké jad­ro Ad­re­no 305. Vý­rob­ca sta­vil na mul­ti­mé­diá. Zá­klad tvo­rí fo­toa­pa­rát s či­pom Exmor RS a spra­co­va­ním sní­mok v HDR. Fot­ky vy­ze­ra­jú dob­re, no všim­li sme si, že viac ako s expo­zí­ciou a svet­lom bu­de­te mať prob­lé­my s kon­tras­tom. Mno­hé z nich bo­li pre­pá­le­né. Pri zá­be­roch vy­uži­je­te fun­kciu Ti­mes­hift burst, kto­rá nas­ní­ma 31 ob­ráz­kov za 2 se­kun­dy. Sta­čí si po­tom vy­brať naj­os­trej­ší a naj­lep­ší zá­ber. Sa­moz­rej­mé sú ďal­šie filtre ako in­stag­ra­mo­vé efek­ty a AR efek­ty (mno­hým dob­re zná­my di­no­sau­rus na fot­kách). Ok­rem kla­sic­ké­ho fo­te­nia ma­jú pou­ží­va­te­lia mož­nosť pri fot­kách „sel­fie" vy­užiť re­tu­šo­va­nie tvá­re v rôz­nych štý­loch.

Sil­ná strán­ka je vý­drž. Tre­ba pou­žiť re­žim STA­MI­NA, ale fun­gu­je to. Te­le­fón vy­dr­ží pri ob­čas­nom pou­ží­va­ní tri dni bez na­bí­ja­nia. Ten­to re­žim má­me vy­skú­ša­ný v praxi a nao­zaj ra­píd­ne predl­žu­je vý­drž aku­mu­lá­to­ra bez to­ho, aby ste sa mu­se­li ob­me­dzo­vať v pou­ží­va­ní fun­kcio­na­li­ty te­le­fó­nu.

Hod­no­te­nie

Ce­na a vý­ba­va, di­zajn, cel­ko­vá rých­losť sys­té­mu, vý­drž na ba­té­riu
Ob­čas pre­pá­le­né fot­ky, níz­ke roz­lí­še­nie dis­ple­ja

Ce­na: 249 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny Mo­bi­le

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer Liquid E3 je po­da­re­ný a di­zaj­no­vo lá­ka­vý te­le­fón. Má prep­ra­co­va­né roz­hra­nie, a ho­ci je pri ná­roč­nej­ších úlo­hách ob­čas po­mal­ší, ide o veľ­mi dob­rý mo­del pre ši­ro­kú vrstvu pou­ží­va­te­ľov. Acer Liquid Z4 je adept toh­to ro­ka na bez­kon­ku­ren­čnú ce­nu. Nie je to tech­no­lo­gic­ký tr­hák, ale ide o ma­lý a ši­kov­ný te­le­fón s vý­raz­ným zlep­še­ním roz­hra­nia sys­té­mu. HTC De­si­re 610 je po­da­re­ný te­le­fón stred­nej trie­dy s LTE a pod­po­rou pa­mä­ťo­vých ka­riet až do 4 GB. Je vcel­ku sviž­ný a od­po­rú­ča­me ho kaž­dé­mu, kto chce kva­lit­ný te­le­fón stred­nej trie­dy za su­per ce­nu. Po­čí­taj­te však s pot­re­bou mať kar­tu na­no­SIM. So­ny Xpe­ria M2 nás prek­va­pil. Je to vo svo­jej trie­de vy­ni­ka­jú­ci mo­del, kto­rý má všet­ko pot­reb­né: sviž­ný sys­tém, dob­rý fo­toa­pa­rát a konštruk­ciu. Vcel­ku sa ten­to mo­bil vy­da­ril a za tech­nic­ké pa­ra­met­re a mul­ti­me­diál­ne fun­kcie sme mu ude­li­li oce­ne­nie Tip re­dak­cie.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter