2 × malé, ale výkonné fotoaparáty

Kráľ kom­pak­tov: Ca­non G1 X Mark II

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Bit­ka o naj­lep­ší kom­pakt na tr­hu sa zno­vu roz­ho­re­la. Len ne­dáv­no sme vy­hlá­si­li za mo­men­tál­ne­ho krá­ľa So­ny RX100 II a už je tu čas na ve­tu: Kráľ je mŕtvy, nech ži­je kráľ. Vý­vo­já­ri v Ca­no­ne to­tiž na svo­jom po­ku­se o veľ­kos­ní­ma­čo­vý kom­pakt G1 X po­riad­ne za­pra­co­va­li a vy­rie­ši­li väč­ši­nu je­ho prob­lé­mov. 

canon1.jpg

Preč je má­lo sve­tel­ný ob­jek­tív, pri­ví­taj­te 24-120 mm ek­vi­va­lent so sve­tel­nos­ťou F2.0-3.9 aj s op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou a so zlep­še­ným re­ži­mom mak­ro už od 5 cm (40 cm pri pl­nom prib­lí­že­ní). Za ním se­dí 1,5" veľ­ký sní­mač ty­pu CMOS, eš­te väč­ší, než náj­de­te v kon­ku­ren­to­vi od So­ny. Ne­chý­ba ani vý­bor­ná vý­klop­ná ob­ra­zov­ka s roz­lí­še­ním mi­lió­na bo­dov na troj­pal­co­vej uh­lo­prieč­ke s mož­nos­ťou do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Vy­klá­pa­nie je mož­né len ver­ti­kál­nym sme­rom, zhru­ba 45° na­dol ale­bo ce­lých 180° na­hor na po­hodl­né sní­ma­nie auto­portré­tov.

Vo vý­ba­ve naj­lep­šie­ho kom­pak­tu ne­mô­že chý­bať pri­po­je­nie Wi-Fi, ten­to­raz aj s fun­kcio­na­li­tou NFC na rých­le pá­ro­va­nie s mo­bi­lom či tab­le­tom, od­kiaľ po­tom fo­toa­pa­rát mô­že­te po­hodl­ne di­aľ­ko­vo ov­lá­dať. Na ob­jek­tí­ve náj­de­te dva pr­sten­ce, tre­tí vza­du ved­ľa dis­ple­ja, ich fun­kcie si, sa­moz­rej­me, mô­že­te de­tail­ne pris­pô­so­biť. Na fi­lo­zo­fiu ov­lá­da­nia sme si chví­ľu zvy­ka­li, tla­čid­lo Play by sme da­li in­de a oko­lo úcho­pu na pa­lec by moh­lo byť me­nej tla­či­diel, no po­te­ši­li nás šir­šie mož­nos­ti ma­nuál­nych úp­rav nas­ta­ve­ní, kto­ré dopĺňa mož­nosť rie­šiť zme­ny pa­ra­met­rov rých­lo cez do­ty­ky na dis­ple­ji. Chvá­li­me mož­nosť nie­len os­triť pod­ľa do­ty­ku, ale aj scé­nu expo­no­vať pod­ľa mies­ta, kam ste uká­za­li.

canon2.jpg

Rých­ly pro­ce­sor Di­gic 6 umož­ní fo­tiť 5,2-krát za se­kun­du v pl­nom roz­lí­še­ní 12,8 Mpx, čo je pod­ľa nás pri tom­to roz­me­re sní­ma­ča ideál­na hod­no­ta a dá­va tu­šiť veľ­ký po­ten­ciál na fo­te­nie v sla­bom svet­le. Za­ují­ma­vé je, že sní­mač nik­dy ne­vyu­ží­va ce­lú plo­chu, ale aj pri zme­ne roz­lí­še­nia fo­tiek z po­me­ru strán 3:2 na 4:3 pok­rý­va rov­na­ký uhol poh­ľa­du. Sní­mač má veľ­mi sluš­ný vý­kon a v mno­hom do­há­ňa o má­lič­ko väč­šie sní­ma­če APS-C v zr­kad­lov­kách Ca­non. Mô­že­te nap­rík­lad po­koj­ne nas­ta­viť fun­kciu auto ISO, aby pou­ží­va­la ISO 6400, pre­to­že fot­ky od­fo­te­né v sla­bom svet­le aj pri ta­kej­to vy­so­kej cit­li­vos­ti vy­ze­ra­jú prek­va­pi­vo dob­re a pou­ži­teľ­ne, a to aj na tlač. Vy­ššie ISO 12 800 by sme si ne­cha­li je­di­ne na webo­vé pou­ži­tie.

Pri vy­šších ISO do­kon­ca fo­toa­pa­rát me­nej do­la­ďu­je dy­na­mic­ký roz­sah, aby šum z tma­vých čas­tí pre­sa­ko­val do ob­ráz­ka čo naj­me­nej. G1X II pro­du­ku­je väč­ši­nou veľ­mi dob­ré ob­ráz­ky JPEG, kde zby­toč­ne veľ­mi nep­re­há­ňa la­de­nie kon­tras­tu ani doos­tro­va­nie, pô­so­bia skrát­ka veľ­mi pri­ro­dze­ne. Sú­bo­ry RAW po­ne­chá­va­jú tra­dič­ne pries­tor na vy­tiah­nu­tie ne­vi­di­teľ­nej ob­ra­zo­vej in­for­má­cie, aj keď tu sme mož­no ča­ka­li o nie­čo viac (resp. me­nej šu­mu v tie­ňoch), stá­le ide o je­den z naj­lep­ších sní­ma­čov v kom­pak­toch. Lep­šie už náj­de­te je­di­ne vo Fu­ji­film X100(S), ale tie sta­vi­li na veľ­ké sní­ma­če APS-C a aj pre ich roz­me­ry a ce­ny sa ich zdrá­ha­me za­ra­diť do ka­te­gó­rie kom­pak­tov, kde tým pá­dom bu­de­me roz­ho­do­vať o krá­ľo­vi me­dzi So­ny RX100 II a Ca­non G1X II.

V bo­ji mo­de­lov pre­doš­lej ge­ne­rá­cie vy­hral So­ny s RX100, ten­to­raz sa stret­li ver­zie s prív­las­tkom Mark II a ví­ťa­zom je pre nás Ca­non. Z tej­to dvo­ji­ce by sme ho jed­no­du­cho ma­li so se­bou na tes­to­va­com vý­le­te rad­šej. Je to tes­né, So­ny si dr­ží ve­de­nie v lep­šom vi­deu a auto­ma­tic­kých fun­kciách a je men­ší. Tak­že ak chce­te skôr ne­ná­roč­ne vy­rá­bať pa­no­rá­my či HDR, je RX100 II lep­šia voľ­ba. Pre sku­toč­ných nad­šen­cov fo­tog­ra­fie však od­po­rú­ča­me skôr Ca­non G1X II, kto­rý po­nú­ka lep­ší vý­stup­ný ob­raz.

Za­po­ži­čal: Ca­non
Ce­na: 820 EUR

Ni­kon 1 V3

V3 od Ni­ko­nu je tre­tia ge­ne­rá­cia naj­vyš­šie­ho mo­de­lu v rám­ci je­ho ro­di­ny ma­lých bez­zr­kad­lo­vých mo­de­lov s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi. Vo sve­te sa čo­raz viac pre ten­to druh mi­ni (bez)zr­kad­lo­viek pou­ží­va ter­mín CSC - Com­pact Sys­tem Ca­me­ras, kto­rý bu­de­te ví­dať aj v na­šich člán­koch. Ni­kon 1 pat­rí k naj­men­ším sys­té­mom CSC, rov­na­ko veľ­ký sní­mač roz­me­ru 1"(CX) vy­uží­va sys­tém Sam­sung NX mi­ni a náj­de­te ho nap­rík­lad aj kom­pak­toch So­ny RX100 a RX10. Vý­ho­dy? Ma­lý roz­mer te­la aj ob­jek­tí­vov, lac­nej­šia vý­ro­ba op­ti­ky. Ne­vý­ho­da - vy­ššia hus­to­ta pixelov zna­me­ná ná­chyl­nosť k šu­mu.

nikon1.jpg

Op­ro­ti V2 zmi­zol elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik, vďa­ka čo­mu sa te­lo V3 zmen­ši­lo, v iných roz­me­roch je však o nie­čo väč­šie. Je tra­dič­ne od­ol­né ko­vo­vé, ten­to­raz ko­neč­ne s cel­kom po­da­re­ným di­zaj­nom. No­vý dis­plej je do­ty­ko­vý a zá­ro­veň vý­klop­ný, s troj­pal­co­vou uh­lo­prieč­kou a roz­lí­še­ním tes­ne cez mi­lión bo­dov. Na te­le pri­bud­lo mno­ho ov­lá­da­cích pr­vkov, kto­rý­mi sa vý­rob­ca chcel za­vďa­čiť fa­nú­ši­kom ma­nuál­ne­ho prís­tu­pu k fo­te­niu - kli­ka­cie ko­lies­ko na za­dnej stra­ne pod spúš­ťou a čis­to otoč­né na pred­nej stra­ne pod spúš­ťou, nev­ra­viac o mož­nos­ti pou­žiť štvor­smer­ný pr­ste­nec na za­dnej stra­ne či po­môcť si pri ov­lá­da­ní aj do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou. Ne­mô­že chý­bať ani fun­kcio­na­li­ta Wi-Fi, ten­to­raz s mož­nos­ťou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia z mo­bi­lu ale­bo tab­le­tu, ako aj s mož­nos­ťou pria­me­ho zdie­ľa­nia na so­ciál­nych sie­ťach. Znie to veľ­mi dob­re, a to sme eš­te ne­načrt­li hlav­nú tech­nic­kú zme­nu.

nikon2.jpg

Úpl­ne no­vý sní­mač má roz­lí­še­nie 18 Mpx a pod­ľa čo­raz po­pu­lár­nej­šie­ho tren­du aj tu chý­ba op­tic­ký AA fil­ter. Ob­ráz­ky te­da ma­jú po­ten­ciál byť os­trej­šie, s ri­zi­kom vzni­ku ne­že­la­ných ar­te­fak­tov pri fo­te­ní veľ­mi jem­ných vzo­rov. Aby ste si nao­zaj všim­li zvý­še­nú os­trosť, od­po­rú­ča­me pou­žiť niek­to­ré z lep­ších ob­jek­tí­vov s pev­ným oh­nis­kom. Na zá­klad­ných se­to­vých mo­de­loch je op­tic­ká kres­ba o nie­čo mäk­šia a vý­ho­dy chý­ba­jú­ce­ho AA filtra sa tým dos­lo­va ma­žú.

Ni­kon zlep­šu­je aj za­os­tro­va­cie tech­no­ló­gie, ten­to­raz hyb­rid­ný sní­mač tak­mer v ce­lej plo­che pok­rý­va 171 bo­dov na kla­sic­ké os­tre­nie pod­ľa kon­tras­tu a 105 bo­dov na de­tek­ciu fá­zo­vé­ho po­su­nu svet­la. Vďa­ka to­mu a no­vé­mu pro­ce­so­ru Expeed 4A zvlá­da V3 sní­mať 20-krát za se­kun­du aj s prie­bež­ným os­tre­ním a poz­nať to - či už niek­to beží k ob­jek­tí­vu, ale­bo len oko­lo, V3 ho stí­ha za­os­triť do kaž­dé­ho sek­ven­čné­ho zá­be­ru. Po­kiaľ vám sta­čí raz pre­dos­triť, mô­že­te pou­žiť vy­ššiu rých­losť 60 FPS. Zlep­ši­li sa aj mož­nos­ti vi­dea, kde ok­rem rých­le­ho hyb­rid­né­ho preos­tro­va­nia mô­že­te za­zna­me­ná­vať aj HD s vy­ššou sním­ko­va­cou frek­ven­ciou, kon­krét­ne až 120 FPS pri 720p roz­lí­še­ní ale­bo 60 FPS pri 1080p. Po­čas nak­rú­ca­nia na­vy­še mô­že­te fo­tiť v pl­nom roz­lí­še­ní.

Kri­ti­zo­vať bu­de­me nep­ris­pô­so­bi­vé ov­lá­da­nie - tla­čid­lá Fn nas­ta­ví­te len z ob­me­dze­né­ho vý­be­ru fun­kcií. Fun­kciu ko­lie­sok nez­me­ní­te a voľ­ba me­dzi len os­tre­ním ale­bo pria­mo fo­te­ním na do­tyk sa ako­si nik­dy neu­lo­ží. Na­vy­še v po­nu­ke je stá­le ve­ľa re­ži­mov ty­pic­kých skôr pre kom­pak­ty „point and shoot", kto­ré by sme pri ta­kom­to vy­so­ko mie­re­nom pro­duk­te neo­ča­ká­va­li. Niek­to­ré sú uži­toč­né, napr. fun­kcia Best Cap­tu­re, kto­rá uro­bí na­raz viac zá­be­rov a od­po­ru­čí na ulo­že­nie ten naj­os­trej­ší. Pos­ťa­žu­je­me sa eš­te na ne­vyh­nut­nosť pou­žiť kar­ty mic­ro SD.

Tech­nic­ky ide o vý­bor­ný fo­toa­pa­rát ma­lých roz­me­rov, kto­rý sko­ro vždy tria­fa vy­vá­že­nie bie­lej a skve­le fo­tí aj pri ISO 3200 (ak plá­nu­je­te pou­žiť nez­men­še­né ob­ráz­ky na webe, po­koj­ne vy­uži­te aj ISO 6400, kde sa však už strá­ca­jú jem­né de­tai­ly) a dob­re sa pou­ží­va, aj keď je pl­ný net­ra­dič­ných rie­še­ní. V na­šich pre­fe­ren­ciách ho však tla­čí do­le ce­na 800 eur len za sa­mot­né te­lo, veď za ta­kú­to su­mu kú­pi­te So­ny A6000 vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu 16-50, prí­pad­ne za 700 eur mi­nu­le chvá­le­ný Olym­pus E-M10 vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu 14-42. Ce­na ur­či­te kles­ne a po­tom pôj­de o za­ují­ma­vý pro­dukt, naj­mä ak ho spá­ru­je­te s lep­ším než zá­klad­ným ob­jek­tí­vom 10-30 mm F3.5-5.6, kto­rý vás pri pou­ží­va­ní prip­ra­ví o zby­toč­ne ve­ľa svet­la.

Za­po­ži­čal: Ni­kon
Ce­na: 800 EUR (te­lo bez ob­jek­tí­vu)

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter