Testovali sme

4× TOP notebooky vo svojej triede

lenovoyoga2-1.jpg Jú­no­vé no­te­boo­ko­vé no­vin­ky sú za­me­ra­né pre­važ­ne na seg­ment pra­cov­ných nás­tro­jov. Tro­ji­cu fi­rem­ných mo­de­lov dopĺňa nád­her­ný no­te­book s roz­mer­ným dis­ple­jom. Všet­ky no­te­boo­ky a ultra­boo­ky ma­jú spo­loč­nú jed­nu vlas­tnosť, a to vy­so­ký vý­kon. Ide o to naj­lep­šie na tr­hu, čo v da­nej ka­te­gó­rii dos­ta­ne­te. A ta­kis­to všet­ky dob­re vy­ze­ra­jú a je na nich čo ob­di­vo­vať, naj­mä akou for­mou vý­rob­co­via za­chá­dza­jú do de­tai­lov.

tabulka NTB.jpg

ASUS N750JV

Nád­her­ný po­čí­tač na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie pri­chá­dza s os­ved­če­ný­mi fun­kcia­mi a har­dvé­ro­vou vý­ba­vou pre ná­roč­nej­ších. Ok­rem po­mal­šie­ho dis­ku by sme to­mu­to krá­sav­co­vi ne­ma­li čo vy­tknúť. Na kaž­dé­ho, kto ho uvi­dí, uro­bí vy­ni­ka­jú­ci do­jem.

asus_n750jv_t4119h_i7_16_ssdw8__90nb0201_m01330__AVT115180.JPG

Di­zajn

Sé­ria N vždy pat­ri­la k di­zaj­no­vým la­hôd­kam. Inak to nie je ani pri veľ­kom mo­de­li N750 so 17,3-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou. No­te­book má hli­ní­ko­vé te­lo a pev­né kĺby na uchy­te­nie dis­ple­ja. Ako ce­lok pô­so­bí nie­len ele­gan­tne, ale aj od­ol­ne. Špe­cia­li­tou je zá­klad­ňa. Tá je vzhľa­dom na veľ­kosť mo­de­lu pries­tran­ná a kru­ho­vé di­er­ky na pra­vej a ľa­vej hor­nej čas­ti vy­ze­ra­jú efek­tne. Touch­pad je ta­kis­to pries­tran­ný a do­ko­na­le za­pa­dá do zá­klad­ne. Sú­čas­ťou sú aj dve tla­čid­lá v per­fo­ro­va­nej čas­ti. Pra­vé slú­ži na za­pnu­tie no­te­boo­ku, ľa­vé na spus­te­nie ap­li­ká­cie ASUS Con­so­le.

Ur­če­né je na rých­le za­pí­na­nie a pris­pô­so­be­nie fun­kcií no­te­boo­ku. Keď­že dis­plej nie je do­ty­ko­vý, ne­má tá­to fun­kcia pri­veľ­ký zmy­sel. Čis­to­tu roz­hra­nia ne­na­rú­ša­jú ani in­for­mač­né di­ódy. Tých je do­ved­na päť a sú umies­tne­né na pred­nej hra­ne. Na dis­ple­ji sme oce­ni­li ši­ro­ké po­zo­ro­va­cie uh­ly. Na sle­do­va­nie fil­mov je ideál­ny a os­tat­ní sa oko­lo vás ne­bu­dú mu­sieť tla­čiť, aby dob­re vi­de­li. Bang&Oluf­sen je znač­ka spä­tá s ASU­Som. Na fil­my sú nao­zaj vý­bor­né šty­ri rep­ro­duk­to­ry a je­den subwoofer So­nic­Mas­ter, kto­rý sa pri­pá­ja do ko­nek­to­ra na pra­vej hra­ne. Pries­to­ro­vý zvuk si vy­chut­ná­te aj pri hrách a pri tom­to mo­de­li na kva­lit­ný zvuk ne­pot­re­bu­je­te ne­vyh­nut­ne pou­žiť slú­chad­lá, vy­sta­čí­te s do­da­nou audio­zos­ta­vou. Z prak­tic­kej strán­ky oce­ňu­je­me aj klá­ves­ni­cu pod­svie­te­nú v troch stup­ňoch bie­lej far­by.

Vý­zbroj a vý­kon

Je­di­ný z náš­ho tes­tu mal štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor. Bo­daj by nie, keď­že ide o mul­ti­me­diál­ne de­lo. Nie je to stroj zos­ta­ve­ný vy­slo­ve­ne pod­ľa hráč­skych kon­ven­cií, no sil­ná gra­fi­ka s CPU In­tel Co­re i7-4700HQ 2,4 ÷ 3,4 GHz ro­bí svo­je. Ka­pa­ci­ta 8 GB je pri ta­kej­to kon­fi­gu­rá­cii oča­ká­va­ná. Chvá­li­me aj veľ­ký 750 GB disk. V praxi nám však ani je­ho rých­losť 7200 ot./min ne­po­moh­la k vy­ššie­mu kom­for­tu. Vý­rob­ca dal väč­ší dô­raz na ka­pa­ci­tu úlož­né­ho pries­to­ru ako rých­losť. S gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Ge­For­ce GT 750M si za­hrá­te aj nov­šie hry, no nie na full HD roz­lí­še­ní. Od­po­rú­ča­me niž­šie roz­lí­še­nie so za­pnu­tím via­ce­rých de­tai­lov. Ta­kis­to sa nám pá­či­la prí­tom­nosť ASUS Su­per Hyb­rid En­gi­ne II. No­te­book vy­dr­ží v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me spán­ku dva týž­dne a pri kri­tic­kej úrov­ni ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra prej­de auto­ma­tic­ky do hl­bo­ké­ho spán­ku. Pri vy­ššom za­ťa­že­ní sa sí­ce dva ven­ti­lá­to­ry roz­beh­nú na vy­ššie otáč­ky, no nej­de o nič, nad čím by sme nep­riv­re­li oko. Vý­duch ho­rú­ce­ho vzdu­chu to­tiž tvo­rí tak­mer ce­lú za­dnú časť zá­klad­ne.

Pri ta­kom­to stro­ji je prí­tom­nosť Blu-ray na­pa­ľo­vač­ky lo­gic­ká a sme ra­di, že vý­rob­ca pou­žil rov­no šty­ri por­ty USB 3.0. Po hra­nách náj­de­te eš­te mi­ni Dis­play­Port, HDMI aj kla­sic­ký eter­ne­to­vý port a aj čí­tač­ku ka­riet SD.

Hod­no­te­nie

Nád­her­ný di­zajn, hli­ní­ko­vé te­lo, audio­zos­ta­va, mul­ti­me­diál­na vý­ba­va, pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce, 4-jad­ro­vý CPU
Po­mal­ší HDD

Ce­na: 899 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

Fu­jit­su Li­fe­book E744

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Slo­vo Li­fe­book je u pou­ží­va­te­ľov aj kon­ku­ren­čných zna­čiek ši­ro­ko-ďa­le­ko zná­me. Je to syn­ony­mum prep­ra­co­va­ných no­te­boo­kov. Viac ako na di­zajn sa kla­die dô­raz na pos­kyt­nu­tie nás­tro­ja na prá­cu. To bol aj dô­vod, pre­čo sme si na ten­to mo­del rých­lo zvyk­li a po­va­žu­je­me ho za vy­ni­ka­jú­ci stroj na ces­ty aj do kan­ce­lá­rie.

32440_Fujitsu_LIFEBOOK_E744_premium_selection_-_right_side.jpg

Di­zajn

Pra­cov­ný no­te­book z ra­du Li­fe­book E si kla­die za cieľ pos­kyt­núť pl­no­hod­not­ný pra­cov­ný vý­kon pri pl­nej mož­nej vý­ba­ve. To­to sa roz­hod­ne po­da­ri­lo, a ho­ci nie je ten­to no­te­book naj­ten­ší a ani to vlas­tne nie je ultra­book, my sme si ho veľ­mi ob­ľú­bi­li. Di­zaj­no­vo kom­bi­nu­je pr­vky ur­če­né na prá­cu, no čer­ve­ná lí­nia pred klá­ves­ni­cou je efek­tná, rov­na­ko aj mier­ne vno­re­nie do zá­klad­ne. Nep­rek­va­pí, že je pod­svie­te­ná a vy­užiť mô­že­te dva stup­ne. Veľ­mi rých­lo si ob­ľú­bi­te nad­roz­mer­ný En­ter a veľ­ké klá­ve­sy Shift a Ctrl. Touch­pad je v ši­ro­kouh­lom po­me­re strán a dob­re sa s ním pra­cu­je. Povrch opier­ky na ru­ku je leš­te­ný a orá­mo­va­nie klá­ves­ni­ce vo vy­ššej čas­ti je up­ra­ve­né brú­se­ním. Nad klá­ves­ni­cou sú ste­reorep­ro­duk­to­ry a tla­čid­lo na vy­pnu­tie no­te­boo­ku, Wi-Fi a rých­ly pre­chod do re­ži­mu Eco. Šet­re­nie je vý­raz­né a in­teg­ro­va­nie toh­to tla­čid­la nie je sa­moú­čel­né. Od­ol­né hli­ní­ko­vé te­lo vy­dr­ží hrub­šie za­ob­chá­dzanie a pev­né je aj ve­ko dis­ple­ja. Mier­ne vý­hra­dy má­me k rá­mu v pred­nej čas­ti, aj ťu­ka­nie na dis­plej spô­so­bu­je v niek­to­rých bo­doch na bo­ku tra­se­nie dis­ple­ja.

Vý­zbroj a vý­kon

In­tel Co­re i7-4600U 2,1 ÷ 3,3 GHz je rých­ly a ús­por­ný pro­ce­sor, a keď ho spo­jí­me s 8 GB RAM a 256 GB dis­kom SSD, zís­ka­va­me nao­zaj rých­lu zos­ta­vu. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja ne­bo­lo full HD, no aj s HD+, te­da 1600 × 900 bo­dov sa dá ro­zum­ne pra­co­vať a ne­vi­dí­me v tom veľ­ký prob­lém. Na 14-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke si as­poň neu­na­ví­te oči. Tre­ba ta­kis­to zdô­raz­niť, že no­te­book je veľ­mi ti­chý. Pri bež­nej prá­ci ho vô­bec ne­po­čuť. Pri ná­roč­nej­šom pou­ží­va­ní je hluč­nosť ta­kis­to níz­ka. Keď že sa vý­rob­ca nes­na­žil do­siah­nuť čo naj­ten­ší pro­fil, zos­ta­lo mies­to aj na DVD me­cha­ni­ku. V na­šej tes­to­va­cej kon­fi­gu­rá­cii sme ma­li aj čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov, ide však o vo­li­teľ­ný kom­po­nent. Štan­dar­dné prís­lu­šen­stvo je čí­tač­ka smart ka­riet. V pod­ni­koch bež­ná vec a pre­po­je­nie na za­bez­pe­če­nie dát s kar­tou bu­de ví­ta­ný dopl­nok. Za zmien­ku sto­jí extra vý­drž. Pri bež­nej prá­ci sa dos­ta­ne­te nad se­dem ho­dín, s re­ži­mom Eco si vý­drž reál­ne predĺži­te na de­väť ho­dín. Ke­by ste pot­re­bo­va­li ra­zan­tne vy­ššiu vý­drž, na­mies­to me­cha­ni­ky sa dá za­su­núť dru­hý aku­mu­lá­tor. To za­bez­pe­čí pre­vádz­ku na ba­té­rie až tak­mer na dvoj­ná­so­bok bež­né­ho pra­cov­né­ho ča­su. Ten­to pries­tor sa dá vy­užiť aj na pri­po­je­nie pro­jek­to­ra.

Na pra­vú hra­nu sa pred me­cha­ni­ku zmes­ti­li dva por­ty USB 3.0 a dva audio­por­ty. Dru­há hra­na má eter­ne­to­vý ko­nek­tor v bež­nej veľ­kos­ti, ko­nek­tor VGA a Dis­play­Port a čí­tač­ku ka­riet SD. Po­te­šil nás aj ko­nek­tor na USB 2.0 na za­dnej stra­ne, ako stvo­re­ný na pri­po­je­nie re­cei­ve­ra bez­drô­to­vej my­ši.

Hod­no­te­nie

Ab­so­lút­ne ti­chý no­te­book, funkč­ný di­zajn, op­tic­ká me­cha­ni­ka sa dá vy­me­niť za ďal­ší aku­mu­lá­tor, od­ol­nosť a ma­te­riá­ly
Tra­se­nie dis­ple­ja v niek­to­rých mies­tach po bo­koch

Ce­na: 1574 EUR
Za­po­ži­čal: Fu­jit­su

HP Eli­te­Book Fo­lio 1040

To­to je skve­lý po­čí­tač pre biz­nis­me­nov. Vý­bor­ne sa pou­ží­va a má naj­nov­šie tech­no­ló­gie za­bez­pe­ču­jú­ce rých­losť a bez­peč­nosť dát. Mier­ne skla­ma­ní sme však bo­li sof­tvé­ro­vou strán­kou a zla­de­ním har­dvé­ru a ov­lá­da­čov. Pri pre­cho­de z ús­por­né­ho re­ži­mu v mno­hých prí­pa­doch ne­fun­go­va­la klá­ves­ni­ca. Po­mo­hol iba reš­tart, a ho­ci na tej­to zos­ta­ve je reš­tart otáz­kou pár se­kúnd, to­to ni­ko­ho ne­po­te­ší. Po­dob­ne je na tom aj úp­ra­va ja­su a hla­si­tos­ti. Ani­mo­va­né uka­zo­va­te­le sú fajn, no pre­čo na Co­re i7 ma­jú tak­mer dvoj­se­kun­do­vé ones­ko­re­nie, to ve­dia mož­no prog­ra­má­to­ri tých­to dopl­nkov. Nej­de však len ten­to mo­del, je to ne­duh, kto­rý sa vle­čie so všet­ký­mi no­te­book­mi HP. Ta­kis­to nám pre­ká­ža­lo ume­lé cva­ka­nie klik­nu­tia na touch­pad. Naš­ťas­tie sa da­lo vy­pnúť.

csm_hp_EliteBook_Folio1040G1_03_916056b672.jpg

Di­zajn

Návrh v di­el­ni di­zaj­né­rov sa vy­da­ril. Pod­ni­ko­vý no­te­book s ta­ký­mi­to lad­ný­mi lí­nia­mi a štíh­lym pro­fi­lom bu­de prí­no­som aj z prak­tic­kej strán­ky. Vďa­ka níz­ke­mu zdvi­hu zá­klad­ne je šetr­ný k zá­päs­tiam a na­vy­še sa na klá­ves­ni­ci obzvlášť dob­re pí­še. K to­mu tre­ba pri­po­čí­tať, že je ti­chá a od­ol­ná pro­ti po­lia­tiu te­ku­ti­nou. A ne­chý­ba žia­da­né pod­svie­te­nie klá­ve­sov. Vy­užiť mô­že­te dva sta­vy in­ten­zi­ty bie­le­ho svet­la. Nad klá­ves­ni­cou sú ste­reorep­ro­duk­to­ry, vhod­né viac na fil­my ako na hud­bu. No ak má­te pri prá­ci ra­di hud­bu, zlep­še­nia zvu­ku DTS pos­kyt­nú ci­teľ­né zdo­ko­na­le­nie rep­ro­duk­cie v slú­chad­lách.

Pri no­te­boo­koch HP sme si už zvyk­li na dve sa­mos­tat­né tla­čid­lá v pra­vom hor­nom ro­hu zá­klad­ne. Vďa­ka nim ľah­ko vy­pne­te Wi-Fi a zvuk. Vy­ho­to­ve­nie te­la je z hli­ní­ka a spĺňa vo­jen­ský štan­dard MIL-STD 810G na zvý­še­nú od­ol­nosť vo vl­hkom, praš­nom a tep­lot­ne pre­men­li­vom pros­tre­dí. Konštruk­cia je pev­ná a neub­lí­žia jej ani ob­čas­né pá­dy ale­bo ne­šetr­né za­ob­chá­dzanie. Vo vý­ba­ve je úpl­ná ko­nek­ti­vi­ta, či­že prí­tom­ný je aj mo­dul na pri­po­je­nie cez dá­to­vú sieť ope­rá­to­ra. Mo­dul HP hs3110 HSPA+ spo­lup­ra­cu­je s kar­ta­mi mic­ro­SIM. Keď­že aku­mu­lá­tor je in­teg­ro­va­ný, vý­rob­ca zme­nil po­zí­ciu na SIM kar­ty. Už žiad­ne od­obe­ra­nie spod­né­ho kry­tu ale­bo aku­mu­lá­to­ra. Sta­čí ju za­su­núť do slo­tu na boč­nej hra­ne.

Vý­zbroj a vý­kon

Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4600U 2,1 ÷ 3,3 GHz je zá­ru­kou maximál­nej rých­los­ti a zá­ro­veň ús­po­ry ener­gie. Má len 15 W TDP, čo je me­nej než pri niek­to­rých niž­ších ty­poch CPU. Ka­pa­ci­ta 8 GB RAM je viac ako dos­ta­toč­ná, keď­že o cel­ko­vú rých­losť pri prá­ci s dá­ta­mi sa sta­rá naj­mä disk SSD s ka­pa­ci­tou 256 GB. Vý­rob­ca pou­žil ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, no ba­le­nie ob­sa­hu­je aj mož­nosť up­gra­du na Win­dows 8.1 Pro. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je full HD a na 14-pal­co­vom mo­de­li si uži­je­te kom­fort z dos­ta­toč­né­ho pries­to­ru aj veľ­kos­ti pr­vkov na dis­ple­ji. Sil­ná strán­ka sú pod­ni­ko­vé tech­no­ló­gie. Vo vý­ba­ve je za­hr­nu­tá čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov aj čí­tač­ka smart ka­riet. Nás­troj HP Client Se­cu­ri­ty šif­ru­je dá­ta na pev­nom dis­ku a ta­kis­to up­ra­vu­je ria­de­nie prís­tu­pu k vy­me­ni­teľ­ným mé­diám. Ak to­tiž nap­rík­lad ne­chá­te po­čí­tač bez do­zo­ru od­om­knu­tý, nik­to ne­bu­de môcť rých­lo pri­po­jiť flash disk a sko­pí­ro­vať si va­še dá­ta bez potvr­de­nia od­tlač­kom prs­ta. Vý­bor­ná ochra­na, ho­ci pri bež­nom pou­ží­va­ní tro­chu ot­ra­vu­je. Všet­ko sa však dá bez prob­lé­mov pris­pô­so­biť.

Vý­ba­va por­tov je štan­dar­dná, te­da dva por­ty USB 3.0, Dis­play­Port, slot mic­roSDHC a mic­ro­SIM a port na pri­po­je­nie k do­ko­va­cej sta­ni­ci. Vo vý­ba­ve je aj re­duk­cia z do­ko­va­cie­ho por­tu na VGA a eter­ne­to­vý port.

Hod­no­te­nie

Ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie, od­ol­nosť a vzhľad, extra po­hodl­ná klá­ves­ni­ca, vý­kon a bez­peč­nosť
Sof­tvé­ro­vé ne­do­rob­ky, vy­ššia ce­na

Ce­na: 1679 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

Le­no­vo Yoga 2 13

Mul­ti­re­ži­mo­vý ultra­book z ra­du Yoga už poz­ná­me, na tr­hu je k dis­po­zí­cii je­ho ďal­šia ver­zia s 13-pal­co­vým dis­ple­jom. Pou­ží­va­nie vo via­ce­rých re­ži­moch v reál­nom sve­te je pod­ľa nás na dlh­šiu dis­ku­siu, no v kaž­dom prí­pa­de sme ra­di, že vý­rob­ca in­teg­ro­val full HD dis­plej a po­hodl­nú klá­ves­ni­cu. Zís­ka­te tak po­hodl­ný nás­troj na kan­ce­lár­ske úče­ly a ko­niec kon­cov aj na ľah­šie mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie.

YOGA-2-13_Orange_Standard_04.jpg

Di­zajn

Vzhľad pri­po­mí­na bež­ný no­te­book, a keď­že sa dá dis­plej prek­lo­piť do re­ži­mu tab­le­tu, vý­rob­ca pri­dal po hra­nách po­gu­mo­va­nie. Pla­tí to pre zá­klad­ňu aj pre ve­ko dis­ple­ja. Do­ved­na mô­že­te mať nas­ta­ve­né šty­ri re­ži­my vy­klo­pe­nia dis­ple­ja. Naj­čas­tej­šie však vy­uži­je­te prá­cu ako s bež­ným no­te­boo­kom. V lie­tad­le ale­bo v ka­viar­ni si vie­me pred­sta­viť re­žim tab­le­tu. Kĺby sú dos­ta­toč­ne pev­né, no pri do­tý­ka­ní sa dis­ple­ja v re­ži­me bež­né­ho no­te­boo­ku sa bu­de ký­vať. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a jed­not­li­vé klá­ve­sy sú tva­ro­va­né tak, aby lep­šie sad­li na bruš­ká pr­stov. Stĺpec s klá­ves­mi Ho­me, End atď. sme si poch­va­ľo­va­li. Rov­na­ko aj pl­nú veľ­kosť ší­pok. Touch­pad je pres­ne up­ros­tred, čo je zme­na op­ro­ti iným mo­de­lom a vý­rob­com, kto­rí ho viac po­sú­va­jú do ľa­vej stra­ny. Pí­sa­nie na klá­ves­ni­ci je po­hodl­né a aj tu je mier­ne za­pus­te­ná.

Vý­zbroj a vý­kon

Pou­ži­tý pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz sme už v mi­nu­los­ti hod­no­ti­li ako dob­rú voľ­bu pri pot­re­be dodr­žať kom­pro­mis ce­ny a vý­ko­nu. Ka­pa­ci­ta RAM je na hod­no­te 8 GB a stá­va sa po­ma­ly štan­dar­dom v pré­mio­vo la­de­ných no­te­boo­koch. Za­mr­ze­la nás však prí­tom­nosť kla­sic­ké­ho dis­ku. Je to hyb­rid­ný mo­del so 16 GB od­die­lom na zrý­chle­nie štar­tu sys­té­mu a pre­no­su naj­pou­ží­va­nej­ších dát. Buď­me však úp­rim­ní, nech už naz­ve­me disk ako­koľ­vek, hyb­rid jed­no­du­cho nie je SSD. Rad­šej ako ohý­ba­nie do rôz­nych sta­vov by sme up­red­nos­tni­li vý­kon­ný disk SSD. Pou­ží­va­teľ má však tak­to väč­ší pries­tor na dá­ta.

Webo­vá ka­me­ra umož­ňu­je vy­uží­vať fun­kciu Le­no­vo Mo­tion Con­trol, kde ges­ta­mi ov­lá­da­te niek­to­ré mul­ti­me­diál­ne fun­kcie pri preh­rá­va­ní hud­by ale­bo pre­hlia­da­ní ob­ráz­kov. Re­žim sa dá pou­ží­vať, no do­tyk pr­stom na dis­ple­ji ale­bo pou­ži­tie my­ši je eš­te stá­le is­tej­ší spô­sob.

Ľavá hra­na má USB 2.0 port, audio­ko­nek­tor a čí­tač­ku ka­riet SD. Na pra­vú sa zmes­til port USB 3.0 a ko­nek­tor mic­roH­DMI. V re­ži­me tab­le­tu vy­uži­je­te tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, za­mknu­tie otá­ča­nia dis­ple­ja a tla­čid­lo na vy­pnu­tie. O tom, že je­ho umies­tne­nie a vy­tŕča­nie nie je prá­ve ideál­ne, sa pres­ved­čí­te za­kaž­dým, keď bu­de­te chcieť ultra­book po­su­núť na sto­le ale­bo ucho­piť do ru­ky. Ideál­ne je je­ho fun­kciu vy­pnúť.

Hod­no­te­nie

Pou­ži­tie v re­ži­me tab­le­tu, pro­ce­sor a ka­pa­ci­ta RAM
Po­ma­lý disk, tla­čid­lo vy­pnu­tia na boč­nej hra­ne, len je­den port USB 3.0

Ce­na: 959 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Ntb novinky - nahlad 01-3.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter