Testovali sme

Najnovšie zvukové karty Creative

Naj­zná­mej­ší vý­rob­ca zvu­ko­vých ka­riet a rep­ro­duk­to­rov Crea­ti­ve roz­ší­ril svo­je por­tfó­lio o ďal­šie za­ují­ma­vé kús­ky. Na svo­je si prí­du nie­len hrá­či a mi­lov­ní­ci fil­mov, ale aj tí, kto­rí ma­jú krea­tív­ne­ho du­cha a ra­di expe­ri­men­tu­jú so zvu­kom.

Ako sme tes­to­va­li?

Všet­ky kar­ty sme tes­to­va­li na po­čí­ta­či s tou­to kon­fi­gu­rá­ciou: CPU In­tel Co­re i5 2500K, 8 GB RAM DDR3, zá­klad­ná dos­ka MSI P67A-C45(B3), gra­fic­ká kar­ta MSI GTX 570, PSU Cor­sair HX 650W, zvu­ko­vé kar­ty ASUS Xonar DX 7.1 a in­teg­ro­va­ná či­po­vá súp­ra­va audio Real­tek ALC892, ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7 Ho­me Pre­mium 64-bit. Ku kaž­dej kar­te sme nain­šta­lo­va­li z pril­ože­né­ho CD ov­lá­da­če, prís­luš­ný sof­tvér a nás­led­ne sme vy­ko­na­li up­da­te cez inter­net. Pou­ži­li sme re­fe­ren­čné ak­tív­ne rep­ro­sús­ta­vy ELAC AM180 a slú­chad­lá Beyer­dy­na­mic DT990Pro 250 Ohm, preh­rá­vač Foo­bar2000 s nain­šta­lo­va­ným zá­suv­ným mo­du­lom na pod­po­ru ov­lá­da­čov ASIO. Po­čú­va­li sme rôz­ne hu­dob­né žá­nre, naj­mä z nah­rá­vok vo vy­so­kej kva­li­te Stu­dio Mas­ter FLAC 24 bit/192 kHz od vy­da­va­teľ­stva Linn Re­cords, nap­rík­lad Barb Jungr, Mae­ve O'Boy­le, Ka­sia Lins, Ju­dith Owen, Su­san Wong, Jon Strong. Zvuk v hrách sme tes­to­va­li po­mo­cou Coun­ter Stri­ke 1.6 a Bat­tle­field 4.

Crea­ti­ve Sound Blas­ter Audi­gy Fx

Crea­ti­ve Sound Blas­ter Audi­gy Fx je jed­no­du­chá zvu­ko­vá kar­ta, kto­rá je vý­bor­nou al­ter­na­tí­vou in­teg­ro­va­ných zvu­ko­vých ka­riet. Pod­po­ru­je for­mát 5.1, tak­že ju mô­že­te pou­žiť ako zdroj pries­to­ro­vé­ho zvu­ku, čo je ideál­ne na sle­do­va­nie fil­mov. Naj­vyš­šia pod­po­ro­va­ná kva­li­ta preh­rá­va­nia je 24 bit/192 kHz pri ste­reo­fón­nom zvu­ku a 24 bit/96 kHz pre 5.1 surround. Má sa­mos­tat­ný mik­ro­fó­no­vý a lin­ko­vý vstup, čo zjed­no­du­šu­je pou­ží­va­nie via­ce­rých zdro­jov zvu­ku.

Audigy Fx.jpg

Sound Blas­ter Fx – jed­no­du­chá kar­ta pre kaž­dé­ho

Sú­čas­ťou ba­le­nia je skrá­te­ný mon­táž­ny pa­nel, tak­že kar­tu mô­že­te na­mon­to­vať aj do úz­kej skri­ne, nap­rík­lad pri stav­be HTPC. Čo sa tý­ka ko­nek­ti­vi­ty, bu­de­te sa mu­sieť zmie­riť s ab­sen­ciou di­gi­tál­nych vstu­pov a vý­stu­pov, ale v tej­to trie­de je to po­cho­pi­teľ­né. Chý­ba­jú aj pok­ro­či­lé fun­kcie na ver­bál­nu ko­mu­ni­ká­ciu, kto­ré sú dos­tup­né len v drah­ších mo­de­loch. Dob­rá sprá­va je, že fun­kcie SBX Pro Stu­dio na úp­ra­vu rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku (Crys­ta­li­zer, Surround, Bass, Smart vo­lu­me, Di­alog plus) a gra­fic­ký ek­va­li­zér os­ta­li za­cho­va­né.

Naj­výz­nam­nej­ší je Crys­ta­li­zer, kto­rý zvý­raz­ňu­je dy­na­mic­ké špič­ky v nah­ráv­ke, vý­sled­kom je sub­jek­tív­ne pl­nší a za­ují­ma­vej­ší zvuk, čo mô­že po­môcť hlav­ne pri star­ších ale­bo me­nej kva­lit­ných nah­ráv­kach. Surround je fun­kcia vy­tvá­ra­jú­ca pries­to­ro­vý zvu­ko­vý efekt aj z bež­né­ho ste­reo­fón­ne­ho sig­ná­lu. Ten­to efekt fun­gu­je pri rep­ro­duk­to­roch, ale aj pri slú­chad­lách. Pri rep­ro­duk­cii hud­by ale­bo aké­ho­koľ­vek iné­ho ste­reo­fón­ne­ho ob­sa­hu za pou­ži­tia rep­ro­sús­ta­vy 5.1 je ten­to ste­reo­sig­nál up­mixova­ný do všet­kých šies­tich ka­ná­lov. To zna­me­ná, že mô­že­te pou­žiť aj rep­ro­duk­to­ry bez ta­kej­to fun­kcie a bu­de­te si môcť vy­chut­nať pries­to­ro­vý zvuk ke­dy­koľ­vek.

Na kva­lit­né po­čú­va­nie hud­by cez slú­chad­lá ale­bo ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry je pod­ľa na­šich tes­tov lep­šie tú­to fun­kciu ne­za­pí­nať. Na zjed­no­du­še­nie ov­lá­da­nia zvu­ko­vých pa­ra­met­rov si mô­že­te svo­je naj­čas­tej­šie nas­ta­ve­nia zvu­ku ulo­žiť do pred­vo­lieb s vlas­tným náz­vom, nap­rík­lad hry ale­bo hud­ba. Kar­ta pod­po­ru­je EAX Ad­van­ced 5.0, tak­že na svo­je si prí­du aj hrá­či. Pre úpl­nosť uve­die­me, že zá­kla­dom kar­ty je ko­dek Real­tek ALC889 a pro­ce­sor Crea­ti­ve CA0113, te­da ta­ký is­tý ob­vod, aký sa pou­ží­va v kar­tách Re­co­ne3D. Na vý­stu­pe sú bež­né ope­rač­né zo­sil­ňo­va­če NJM4558. K dis­po­zí­cii je aj po­sil­ne­ný zvu­ko­vý vý­stup, kto­rý si vďa­ka slú­chad­lo­vé­mu zo­sil­ňo­va­ču Maxim MAX97220A po­ra­dí aj s veľ­ký­mi slú­chad­la­mi s vy­so­kou im­pe­dan­ciou.

Sa­moz­rej­mý je ko­nek­tor HD Front Pa­nel na pre­po­je­nie s po­čí­ta­čo­vou skrin­kou. V pria­mom po­rov­na­ní s in­teg­ro­va­nou zvu­ko­vou kar­tou s ko­de­kom Real­tek ALC892 sme za­zna­me­na­li pok­ro­či­lej­šie zlep­še­nia zvu­ku a mož­nos­tí nas­ta­ve­nia. Dru­hý zá­sad­ný roz­diel je pod­stat­ne sil­nej­ší slú­chad­lo­vý vý­stup. Na na­šich re­fe­ren­čných slú­chad­lách s im­pe­dan­ciou 250 oh­mov bol sub­jek­tív­ny roz­diel tak­mer dvoj­ná­sob­ný v pros­pech Audi­gy Fx, čo je zá­slu­ha už spo­mí­na­né­ho slú­chad­lo­vé­ho zo­sil­ňo­va­ča. Kar­ta je kom­pa­ti­bil­ná s OS Win­dows Vista ale­bo nov­ším.

 Hod­no­te­nie

Pou­ži­teľ­ná aj pre úz­ke skrin­ky vďa­ka po­lo­vič­nej vý­ške, sil­ný vý­stup na slú­chad­lá, vý­hod­ná ce­na
Ne­má di­gi­tál­ny vstup/vý­stup

Ce­na: 39,99 EUR

Crea­ti­ve Sound Blas­ter Audi­gy Rx

Tá­to zvu­ko­vá kar­ta je ur­če­ná pre­dov­šet­kým pre krea­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú jed­no­du­cho a lac­no zho­to­viť svo­je pr­vé hu­dob­né vý­tvo­ry a poch­vá­liť sa ni­mi na inter­ne­te. Kar­ta to­tiž ob­sa­hu­je dva mik­ro­fó­no­vé vstu­py, kto­ré mô­že­te vy­užiť buď na nah­rá­va­nie spe­vu, ale­bo na ka­rao­ke. Ok­rem to­ho je tu sa­mos­tat­ný lin­ko­vý vstup, nap­rík­lad na pri­po­je­nie hu­dob­né­ho nás­tro­ja. Vý­hod­né je to, že žiad­ny ko­nek­tor nie je zdie­ľa­ný, tak­že všet­ky vstu­py sú ke­dy­koľ­vek k dis­po­zí­cii.

Audigy Rx.jpg

Sound Blas­ter Rx – kar­ta pre krea­tív­nych ľu­dí

Na niek­to­rých kar­tách to­tiž slú­ži je­den ko­nek­tor zá­ro­veň ako lin­ko­vý/mik­ro­fó­no­vý vstup a do­kon­ca ako di­gi­tál­ny vý­stup, čo mô­že pre­ká­žať pri krea­tív­nej prá­ci. Oba mik­ro­fó­no­vé vstu­py ma­jú, žiaľ, spo­loč­nú re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti. Šikov­ný preh­rá­vač Ka­rao­ke player pri preh­rá­va­ní pot­la­ču­je spev v sklad­be a dá­va vám šan­cu uká­zať, čo vo vás je. Sta­čí pri­po­jiť je­den ale­bo dva mik­ro­fó­ny a zá­ba­va sa mô­že za­čať. Ka­rao­ke player pod­po­ru­je aj zob­ra­zo­va­nie textu pies­ne s prí­po­nou lrc.

Po­čas preh­rá­va­nia pies­ne sa syn­chro­ni­zo­va­ne zob­ra­zu­je kon­krét­na časť textu, tak­že pres­ne vie­te, čo má­te spie­vať. Bez tej­to fun­kcie by ste sa v dl­hšom texte rých­lo stra­ti­li. Texto­vé sú­bo­ry vrá­ta­ne syn­chro­ni­zač­ných ča­so­vých zna­čiek si mô­že­te v tom­to prog­ra­me vy­tvo­riť aj sa­mi. Svo­je vý­tvo­ry si mô­že­te za­zna­me­nať po­mo­cou pri­ba­le­né­ho veľ­mi ši­kov­né­ho re­kor­dé­ra Crea­ti­ve Smart Re­cor­der. Od­po­rú­ča­me však stiah­nuť naj­nov­šiu ver­ziu cez inter­net. Zvuk mô­že­te spes­triť po­mo­cou zvu­ko­vých efek­tov EAX Ad­van­ce (ver. 4.0). Ok­rem bež­ných en­vi­ron­men­tál­nych efek­tov, ako nap­rík­lad Hall, Theat­re, sú tu aj hla­so­vé a nás­tro­jo­vé efek­ty, ako je Dis­tor­tion, Flan­ger, Auto Wah, Cho­rus a iné.

Na nas­ta­ve­nie slú­ži ov­lá­da­cí pa­nel pre Win­dows. Ne­náj­de­te v ňom kla­sic­ké efek­ty ako Crys­ta­li­zer ale­bo bež­ný gra­fic­ký ek­va­li­zér, pre­to­že kar­ta je sku­toč­ne ur­če­ná pre pok­ro­či­lej­ších pou­ží­va­te­ľov. Kaž­dý efekt má edi­to­va­teľ­né pa­ra­met­re, tak­že si mô­že­te up­ra­viť zvuk pod­ľa svo­jich pre­fe­ren­cií. Nap­rík­lad Re­verb má viac ako 10 pa­ra­met­rov. Efek­ty mô­že­te vzá­jom­ne kom­bi­no­vať. Sú­čas­ne mô­že­te mať za­pnu­té až 4 efek­ty, pri­čom dva sú pev­ne da­né (re­verb a cho­rus) a ďal­šie dva si mô­že­te zvo­liť pod­ľa svo­jej fan­tá­zie.

Pod­stat­né je, že efek­ty si mô­že­te pri­de­liť na kon­krét­ny vstup ale­bo na preh­rá­va­ný zvuk, čo zna­me­ná, že preh­rá­va­ná sklad­ba bu­de znieť v ori­gi­ná­li bez úp­ra­vy a efekt ov­plyv­ní len váš spev ale­bo hu­dob­ný nás­troj. Zvuk efek­tov je po­mer­ne sluš­ný, a keď­že všet­ko spra­cú­va zvu­ko­vý pro­ce­sor, nie je za­ťa­žo­va­ný CPU. Ku kar­te sa do­dá­va­jú aj prís­luš­né ov­lá­da­če ASIO, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na pr­vo­tried­nu rep­ro­duk­ciu zvu­ku, ale aj nah­rá­va­nie zvu­ku bez ones­ko­re­nia. Kaž­dý ov­lá­dač je ur­če­ný pre je­di­nú kon­krét­nu vzor­ko­va­ciu frek­ven­ciu, a to 96 kHz/24 bit a 48 kHz/16 bit. Aby ste ne­mu­se­li pre­pí­nať ov­lá­da­če pod­ľa to­ho, akú sklad­bu prá­ve preh­rá­va­te, sta­čí, ak na preh­rá­va­nie pou­ži­je­te Foo­bar2000 v čas­ti DSP Ma­na­ger, ak­ti­vu­je­te Re­sam­pler na 96 kHz a pou­ži­je­te ov­lá­dač ASIO 24 bit/96 kHz. Po tej­to úp­ra­ve fun­gu­je všet­ko bez prob­lé­mov a od­me­nou je vý­bor­ná kva­li­ta rep­ro­duk­cie.

Dob­rá po­môc­ka je re­žim Ste­reo Di­rect, kto­rým sa da­jú vy­pnúť všet­ky zvu­ko­vé efek­ty na do­siah­nu­tie čo naj­ver­nej­šie­ho zvu­ku. Sa­moz­rej­mý je viac­ka­ná­lo­vý vý­stup, ten­to­raz do­kon­ca vo for­má­te 7.1. Na boč­né efek­to­vé ka­ná­ly nie je sa­mos­tat­ný vý­stup, ale sig­nál je ve­de­ný pria­mo vo vý­stu­poch 5.1 po­mo­cou dopl­nko­vé­ho stred­né­ho kon­tak­tu v 3,5 mm ko­nek­to­re, čím sa ušet­ri­lo mies­to. Fun­kcia CMSS 3D slú­ži na up­mix ste­reo­sig­ná­lu na viac­ka­ná­lo­vý sig­nál, ak chce­te po­čú­vať nap­rík­lad hud­bu cez rep­ro­duk­to­ry 5.1 a chce­te, aby hra­li všet­ky ka­ná­ly, aj keď sklad­bu má­te v bež­nom ste­reo­for­má­te. To is­té pla­tí pre fil­my. Vý­sled­ný efekt nie je zlý, aj keď ori­gi­nál­ny 5.1 mix to nie je. Ma­ji­te­ľov do­má­ce­ho ki­na po­te­ší aj op­tic­ký vý­stup S/PDIF.

Poď­me sa eš­te po­zrieť „pod ka­po­tu“. Zá­kla­dom kar­ty je ko­dek Sig­ma­tel STAC9750 a zvu­ko­vý pro­ce­sor E-MU CA10300. Pro­ce­sor je pou­ži­tý naj­mä na špe­ciál­ne zvu­ko­vé efek­ty EAX. O kon­ver­ziu na ana­ló­go­vý sig­nál sa sta­rá kva­lit­ný 8-ka­ná­lo­vý pre­vod­ník Cirrus Lo­gic CS4382 s pod­po­rou 192 kHz/24 bit. Vý­stup­né ope­rač­né zo­sil­ňo­va­če sú štan­dar­dné NJM4558. Na mik­ro­fó­no­vom vstu­pe je osa­de­ný níz­ko­šu­mo­vý ob­vod MC33078. Tak ako v pre­doš­lom prí­pa­de aj tu je pou­ži­tý slú­chad­lo­vý zo­sil­ňo­vač MAX97220A, tak­že s vý­ko­nom nie je žiad­ny prob­lém ani pri 250-oh­mo­vých slú­chad­lách.

Na kar­te je aj vý­stup HD Front Pa­nel kom­pa­ti­bil­ný s In­tel HD. Po­te­šil nás aj pod­rob­ný 53-stra­no­vý pou­ží­va­teľ­ský ná­vod. Naj­vyš­šia pod­po­ro­va­ná kva­li­ta preh­rá­va­nia je 24 bit/192 kHz na ste­reo­fón­ny zvuk, 24 bit/96 kHz na 7.1 surround. Maximál­na kva­li­ta nah­rá­va­nia zvu­ku z ana­ló­go­vých vstu­pov je až 24 bit/96 kHz. Kar­ta nie je z hľa­dis­ka ope­rač­né­ho sys­té­mu prie­ber­či­vá, pos­ta­čí vám čo­koľ­vek od Win­dows XP až po Win­dows 8. K do­ko­na­los­ti tej­to kar­te chý­ba­jú len pro­fe­sio­nál­ne sym­et­ric­ké vstu­py a vý­stu­py. No v da­nej ce­no­vej ka­te­gó­rii ta­kú­to kar­tu ne­náj­de­te. Naj­bliž­ším kon­ku­ren­tom mô­že byť nap­rík­lad ESI Pro­di­gy X-Fi NRG, ale ten­to mo­del ne­má vlast­ný pro­ce­sor EAX, mo­di­fi­ko­va­teľ­né zvu­ko­vé efek­ty EAX a má len je­den mik­ro­fó­no­vý vstup.

 Ce­na: 69,99 EUR

 Hod­no­te­nie

Za­ují­ma­vé krea­tív­ne fun­kcie na prá­cu so zvu­kom, edi­to­va­teľ­né hla­so­vé a nás­tro­jo­vé efek­ty EAX, dva mik­ro­fó­no­vé vstu­py, sil­ný vý­stup na slú­chad­lá, de­di­ko­va­ný pro­ce­sor E-MU
Ob­čas nep­reh­ľad­né ov­lá­da­nie

Crea­ti­ve Sound Blas­ter Om­ni Surround 5.1

pikto VITAZ TESTU tmava kopie.jpg Bež­né no­te­boo­ky ob­sa­hu­jú len kla­sic­ký ste­reo­fón­ny vý­stup, a ak chce­te napl­no vy­uží­vať rep­ro­duk­to­ry 5.1, mu­sí­te si za­do­vá­žiť exter­nú kar­tu s vý­stu­pom 5.1. Jed­no z rie­še­ní mô­že byť nap­rík­lad Sound Blas­ter Om­ni Surround 5.1. Kom­pak­tné plas­to­vé te­lo ob­sa­hu­je je­di­ný ov­lá­da­cí pr­vok, a to re­gu­lá­tor hla­si­tos­ti, kom­bi­no­va­ný s tla­čid­lom Mu­te. Re­gu­lá­tor je vy­ho­to­ve­ný po­mo­cou po­lo­ho­vé­ho en­ko­dé­ra a fun­gu­je na sof­tvé­ro­vom prin­cí­pe. Pri re­gu­lá­cií sa me­ní hla­si­tosť, kto­rá je nas­ta­ve­ná v ope­rač­nom sys­té­me.

Omni.jpg

Sound Blas­ter Om­ni Surround 5.1 – pre­nos­ná kar­ta s pod­po­rou pries­to­ro­vé­ho zvu­ku

Z to­ho­to dô­vo­du na kar­te nie je žiad­ny in­di­ká­tor nas­ta­ve­nej hla­si­tos­ti a ob­čas nám tá­to in­for­má­cia chý­ba­la. Na pred­nej stra­ne sú vstu­py na mik­ro­fón a AUX a aj slú­chad­lo­vý vý­stup. Na za­dnej stra­ne je vý­stup na rep­ro­duk­to­ry, di­gi­tál­ny op­tic­ký vý­stup a ko­nek­tor mic­ro USB na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču. Ved­ľa re­gu­lá­to­ra hla­si­tos­ti je duál­ny mik­ro­fón, kto­rý sa v kom­bi­ná­cii s fun­kciou Crys­tal voi­ce vý­bor­ne ho­dí na sní­ma­nie hla­su pri inter­ne­to­vých vo­la­niach, nap­rík­lad cez Sky­pe. Ná­po­moc­ný je naj­mä pot­la­čo­vač šu­mu a tzv. Fo­cus, kto­rým sa dá zú­žiť sme­ro­vá cha­rak­te­ris­ti­ka mik­ro­fó­nu, čím sa sta­ne od­ol­nej­ším pro­ti oko­li­tým ru­chom.

V po­rov­na­ní s pok­ro­či­lý­mi mo­del­mi, ako je nap­rík­lad Re­co­ne 3D, vy­pa­dol fil­ter Acous­tic Echo Can­cella­tion na pot­la­če­nie oz­ve­ny. Skú­ša­li sme aj kva­li­tu nah­rá­va­nia zvu­ku akus­tic­kej gi­ta­ry cez vsta­va­ný mik­ro­fón, ale ne­bo­lo to ono. Pre­ká­ža­lo nám ones­ko­re­nie (chý­ba pod­po­ra ASIO) a frek­venč­ný roz­sah tiež ne­bol úpl­ne ideál­ny. Na te­le­fo­no­va­nie cez inter­net to však úpl­ne pos­ta­čí. Ne­chý­ba ani veľ­mi za­ují­ma­vý hla­so­vý efekt FX, kto­rý do­ká­že zme­niť váš hlas na ne­poz­na­nie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to sú­bor zvu­ko­vých filtrov SBX Pro stu­dio, tak­že pri po­čú­va­ní hud­by bu­de­te mať ve­ľa mož­nos­tí na úp­ra­vu zvu­ku.

V ba­le­ní je mi­nia­túr­ny IR di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti, pre­pí­na­nie skla­dieb a po­dob­ne. Vy­ho­to­ve­nie ov­lá­da­ča je sluš­né, do­sah je zhru­ba 3 met­re. Ov­lá­da­nie nám auto­ma­tic­ky fun­go­va­lo na všet­kých naj­pou­ží­va­nej­ších preh­rá­va­čoch, ako VLC player, Win­dows Me­dia Player, Foo­bar 2000. Hrá­čov mož­no po­te­ší sa­mos­tat­ný zvu­ko­vý re­žim Scout, kto­rý zvý­raz­ňu­je sig­ná­ly na ok­ra­ji ste­reo­bá­zy, čo pri­ná­ša lep­šiu po­ču­teľ­nosť proti­vní­kov v ak­čných 3D hrách. Dá sa ak­ti­vo­vať a deak­ti­vo­vať po­mo­cou vlas­tných klá­ve­so­vých skra­tiek, čo uľah­ču­je pou­ži­tie v hrách.

V ur­či­tých si­tuáciách sa nám tá­to po­môc­ka os­ved­či­la a pri­chá­dza­jú­cich proti­vní­kov sme sku­toč­ne po­ču­li zre­teľ­nej­šie. Naj­vyš­šia pod­po­ro­va­ná kva­li­ta preh­rá­va­nia pre ste­reo aj mul­ti­ka­nál je 24 bit/96 kHz, čo je sí­ce me­nej ako u pred­chod­cov, no dr­vi­vej väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov to ur­či­te pos­ta­čí. Pri re­gu­lo­va­ní hla­si­tos­ti sa ozý­va­lo na vý­stu­pe mier­ne pu­ka­nie, tak­že sme si stiah­li a nain­šta­lo­va­li naj­nov­ší fir­mvér a bo­lo po prob­lé­moch. Kar­ta je kom­pa­ti­bil­ná nie­len s OS Win­dows Vista ale­bo nov­ším, ale aj s Mac OS X 10.6 ale­bo nov­ším. Vcel­ku ide o naj­uni­ver­zál­nej­šiu kar­tu v tes­te a mô­že­me ju od­po­rú­čať na bež­né pou­ži­tie pre všet­kých.

Ce­na: 79,99 EUR

 Hod­no­te­nie:

Uni­ver­zál­nosť pou­ži­tia, vsta­va­ný mik­ro­fón, IR di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, sil­ný vý­stup na slú­chad­lá, kom­pa­ti­bil­ná s PC aj MAC
Chý­ba in­di­ká­cia hla­si­tos­ti

Ver­dikt PC RE­VUE

Test uká­zal, že kú­pa sa­mos­tat­nej zvu­ko­vej kar­ty má vý­znam, a to nie­len na zlep­še­nie rep­ro­duk­cie zvu­ku, ale aj na roz­ší­re­nie krea­tív­nych fun­kcií a zin­ten­zív­ne­nie zá­žit­kov z hra­nia po­čí­ta­čo­vých hier. Všet­ky kar­ty ma­jú kva­lit­ný a dy­na­mic­ký zvu­ko­vý pre­jav bez ru­ši­vé­ho šu­mu a na roz­diel od in­teg­ro­va­ných ka­riet sa ne­bu­de­te môcť sťa­žo­vať na níz­ku hla­si­tosť ani pri pou­ži­tí veľ­kých slú­chadiel s vy­so­kou im­pe­dan­ciou. Po­kiaľ má­te hlb­šie do pe­ňa­žen­ky, no na­priek to­mu chce­te kva­lit­ný zvuk pri bež­nom pou­ži­tí, voľ­te Sound Blas­ter Fx. Pre krea­tív­ca je ideál­na voľ­ba Sound Blas­ter Rx. Ak ra­di expe­ri­men­tu­je­te so svo­jím hla­som ale­bo si chce­te vy­tvá­rať svo­je pr­vé hu­dob­né nah­ráv­ky, tá­to kar­ta vám to umož­ní za veľ­mi sluš­né pe­nia­ze. Ví­ťa­zom tes­tu sa stá­va mo­del Sound Blas­ter Om­ni Surround 5.1, a to pre svo­ju uni­ver­zál­nosť a vý­ba­vu. Pri­ba­le­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač ča­som ur­či­te oce­ní­te.

 Všet­ky kar­ty do tes­tu za­po­ži­ča­la spo­loč­nosť Crea­ti­ve.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter