Samsung U8500 – zakrivený displej, UHD a Made in Slovakia

TV-Stred.jpg V má­ji sme do na­šej re­dak­cie dos­ta­li vô­bec pr­vý te­le­ví­zor so za­kri­ve­ným dis­ple­jom. Bol to mo­del s UHD (ultra high de­fi­ni­tion ale­bo 4K) roz­lí­še­ním a skú­ša­li sme ho v re­dak­cii dl­ho­do­bej­šie. A stá­lo to za to, Sam­sung U8500 je za­tiaľ naj­lep­ší te­le­ví­zor, aký sme tes­to­va­li.

Sefredaktor odporuca.jpg Po­mo­cou tech­no­ló­gie up­sca­lin­gu bo­lo pri­tom mož­né vo vy­ššom roz­lí­še­ní sle­do­vať aj bež­ný ob­raz vy­sie­la­ný slo­ven­ský­mi a čes­ký­mi TV sta­ni­ca­mi, a to vo vy­ššom ako pô­vod­nom roz­lí­še­ní. Kon­šta­tu­je­me, že pre­po­čet je efek­tív­ny, účin­ne pra­cu­je v nie­koľ­kých fá­zach a stih­ne to všet­ko v reál­nom ča­se. Prá­ve pre­to je sú­čas­ťou toh­to te­le­ví­zo­ra aj vý­kon­ný pro­ce­sor. 

Video:

Tes­to­va­li sme 4K za­kri­ve­ný te­le­ví­zor Sam­sung U8500. Je vy­ro­be­ný na Slo­ven­sku a tes­to­va­li sme všet­ky je­ho fun­kcie.

TV-Vlavo.jpg

qr_samsung_u8500.png

TV-Vpravo.jpg

Za­kri­ve­ná ob­ra­zov­ka a ši­kov­ný di­zajn vy­vo­lá­va­jú po­cit, ako­by rám a sto­jan zmiz­li, vi­dí­te len te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku. Šir­šie zor­né po­le za­kri­ve­né­ho dis­ple­ja vy­tvá­ra pa­no­ra­ma­tic­ký efekt, sle­do­va­cia plo­cha sa zdá väč­šia, ako je sku­toč­ná veľ­kosť dis­ple­ja. Tes­to­va­li sme mo­del s 55-pal­co­vým dis­ple­jom, k dis­po­zí­cii je aj 65-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nie. Ok­rem za­kri­ve­nej ob­ra­zov­ky exis­tu­jú aj 4K te­le­ví­zo­ry Sam­sung s plo­chou ob­ra­zov­kou, a to so 48-, 55-, 65- a 75-pal­co­vým dis­ple­jom.

PlochyZakriveny.jpg

Te­le­ví­zo­ry Sam­sung UHD so za­kri­ve­nou ob­ra­zov­kou pod­po­ru­jú štan­dar­dné for­má­ty vrá­ta­ne HEVC, HDMI 2.0, MHL 3.0 a HDCP 2.2. Pou­ží­va sa pri nich sys­tém od­de­le­né­ho dis­ple­ja a sa­mot­né­ho te­le­ví­zo­ra – tzv. One Con­nect Boxu. Ten ob­sa­hu­je všet­ky ko­nek­to­ry a na TV sa pri­pá­ja je­di­ným káb­lom. Do te­le­ví­zo­ra tak sme­ru­jú len dva káb­le – na­pá­ja­cí a od One Con­nect Boxu. Všet­ky os­tat­né káb­le, ako je pri­po­je­nie HDMI od Blu-ray, te­le­víz­na an­té­na na DVB-T ale­bo sa­te­lit, tak mô­žu byť uk­ry­té. Sú­čas­ťou do­dáv­ky sú dva di­aľ­ko­vé ov­lá­da­če a dvo­ji­ca ak­tív­nych oku­lia­rov na 3D ob­raz.

OneConnect.jpg  

One­Con­nect Box pred­sta­vu­je mo­zog a káb­lo­vé pre­po­je­nie toh­to te­le­ví­zo­ra

Tech­no­ló­gia Up­sca­ling, kto­rá je vo vý­ba­ve UHD TV s plo­chou aj preh­nu­tou ob­ra­zov­kou, tran­sfor­mu­je zdro­je s roz­lí­še­ním full HD, HD a niž­ším na roz­lí­še­nie, kto­ré sa os­tros­ťou prib­li­žu­je k roz­lí­še­niu UHD. Tech­no­ló­gia UHD Di­mming po­má­ha op­ti­ma­li­zo­vať kva­li­tu ob­ra­zu spra­co­va­ním kaž­dé­ho blo­ku ob­ra­zu, vý­sled­kom čo­ho je hlb­šia čier­na a vy­šší kon­trast.

Sa­mos­tat­ná ka­te­gó­ria je úpl­ne no­vý Smar­tHub, kto­rý v tom­to te­le­ví­zo­re fun­gu­je skve­le. Po za­tla­če­ní rov­no­men­né­ho tla­čid­la na ov­lá­da­či sa naj­prv zob­ra­zí ob­ra­zov­ka, kto­rá umož­ňu­je rých­ly skok do na­pos­le­dy vy­ko­ná­va­ných ak­ti­vít – šty­roch v mi­nu­los­ti sle­do­va­ných ka­ná­lov, iné­ho spô­so­bu na­po­je­nia zdro­ja ob­ra­zu, na­pos­le­dy ot­vo­re­nej ap­li­ká­cii a pod. Nás­led­ne mô­že­te prejsť do re­ži­mu Mo­je prog­ra­my. Tam vi­dí­te ak­tuál­ne na­la­de­né TV prog­ra­my, pri­čom hneď má­te aj gra­fic­kú in­for­má­ciu, aké re­lá­cie sa prá­ve vy­sie­la­jú. Prep­núť na naj­zau­jí­ma­vej­ší prog­ram je veľ­mi jed­no­du­ché. Rov­na­ko sa od­tiaľ­to ľah­ko dos­ta­ne­te do re­ži­mu Zob­ra­ze­nie ča­so­vej osi. To sa nám pri na­vi­gá­cii pá­či­lo naj­viac, le­bo ide o gra­fic­kú ob­do­bu texto­vé­ho sprie­vod­cu, ale je to ná­zor­né a preh­ľad­né. Ďal­šia ob­ra­zov­ka sú Mul­ti­mé­diá. Tu má­te k dis­po­zí­cii ob­sah, kto­rý je dos­tup­ný cez inter­net, ale aj cez ďal­šie pri­po­je­né za­ria­de­nia, ako je kľúč USB ale­bo iné za­ria­de­nie Sam­sun­gu za­re­gis­tro­va­né na va­še kon­to cez Sam­sung Link. Rov­na­ko mô­že­te pre­ze­rať fo­tog­ra­fie z váš­ho úlo­žis­ka Drop­box ale­bo OneD­ri­ve.

SmartHub1.jpg

V zá­kla­dom sys­té­me Smar­tHub je te­raz mož­nosť rých­le­ho sko­ku na na­pos­le­dy sle­do­va­né prog­ra­my, ap­li­ká­cie a iné zdro­je ob­ra­zu

CasovaOs2.jpg  

Tak­to sa zob­ra­zí ča­so­vá os vy­sie­la­ných prog­ra­mov, a to vrá­ta­ne gra­fic­kých po­dôb ak­tuál­ne vy­sie­la­ných prog­ra­mov

Multimedia2.jpg

Ok­rem tra­dič­né­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča je k dis­po­zí­cii aj úpl­ne no­vý, kto­rý kom­bi­nu­je roz­poz­ná­va­nie po­hy­bo­vých gest s no­vou tla­čid­lo­vou kon­zo­lou a je vy­ba­ve­ný touch­pa­dom. Prá­ve po­mo­cou toh­to ov­lá­da­ča sa lep­šie vy­hľa­dá­va vi­deoob­sah na inter­ne­te, uľah­čí pres­nej­ší vý­ber po­lo­žiek, rých­lej­šie ov­lá­da­nie, ako aj za­dá­va­nie zna­kov. Ten­to ov­lá­dač umož­ňu­je ta­kis­to vy­hľa­da­nie webo­vej strán­ky ale­bo vi­dea pros­tred­níc­tvom hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia Voi­ce Inter­ac­tion. Sta­čí pria­mo ho­vo­riť na di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. Zlep­še­nia sa doč­kal aj di­zajn. Ten je te­raz ovál­ny a lep­šie sad­ne do ru­ky. Kru­ho­vý touch­pad vrá­ta­ne sme­ro­vých tla­či­diel sa na­chá­dza v stre­de di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča a je ľah­ko do­siah­nu­teľ­ný pal­com. Sú­čas­ťou toh­to ov­lá­da­ča je aj NFC. Po­kiaľ sa k ne­mu prib­lí­ži­te smar­tfó­nom ale­bo tab­le­tom, ob­ja­ví sa di­alóg na in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cie Sam­sung SmartView (pre pod­po­ro­va­né mo­de­ly). Je to vy­ni­ka­jú­ca ap­li­ká­cia, kto­rá jed­nak po­nú­ka mož­nosť ľah­ko ov­lá­dať te­le­ví­zor, je to veľ­mi rých­ly spô­sob na za­dá­va­nie zna­kov a zá­ro­veň umož­ňu­je sle­do­vať aj te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. A tu pla­tí dua­li­ta, na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke sle­du­je­te jed­no vy­sie­la­nie a na smar­tfó­ne za­se dru­hé. Te­le­ví­zor mô­že­te ov­lá­dať po­mo­cou gest, za­bu­do­va­ná ka­me­ra náj­de up­lat­ne­nie napr. pri ap­li­ká­cii Sky­pe.

SmartView.jpg

SmartView2.jpg

Už sme naz­na­či­li vy­ni­ka­jú­cu vlas­tnosť toh­to te­le­ví­zo­ra – do­ká­že reál­ne zob­ra­zo­vať dva TV ka­ná­ly na­raz. Pri­po­ji­li sme ho tak vý­hrad­ne k an­té­ne DVB-T a moh­li sme v re­ži­me PIP sle­do­vať na­raz dva ži­vé ka­ná­ly. To je re­žim, kto­rý vám efek­tív­ne umož­ní pres­ka­ko­vať rek­la­my vy­sie­la­né v te­le­ví­zii a nep­rísť o časť roz­po­ze­ra­né­ho fil­mu. Rov­na­ko mô­že­te po­mo­cou nej preh­rá­vať mul­ti­mé­diá z te­le­fó­nu na te­le­ví­zo­re. Úspeš­ne sme vy­skú­ša­li aj Screen Mirro­ring, ako aj na­po­je­nie te­le­fó­nu cez AllSha­re Cast Dong­le. V tom­to re­ži­me sa nám aj ko­neč­ne po­ra­di­lo pre­niesť 4K vi­deo za­chy­tá­va­né smar­tfó­nom Sam­sung Ga­laxy S5 do toh­to 4K te­le­ví­zo­ra.

PIP2.jpg

InfoVTV.jpg  

Po stla­če­ní tla­čid­la na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či sa zob­ra­zí in­for­má­cia o vy­sie­la­nom prog­ra­me, ale aj o ak­tuál­nej elek­tric­kej spot­re­be

Sme hr­dí na to, že ta­ký­to te­le­ví­zor na se­be ne­sie ná­pis Ma­de in Slo­va­kia. Fun­go­va­lo na ňom úpl­ne všet­ko, na čo sme si po­mys­le­li. Nap­rík­lad ži­vé zob­ra­ze­nie 4K ob­ra­zu nak­rú­ca­né­ho smar­tfó­nom sme si pria­li vy­skú­šať už dlh­šie, ale nik­dy sa nám to ne­po­da­ri­lo. Tu áno, a to na pr­vé za­po­je­nie. Te­le­ví­zor aj veľ­mi dob­re vy­ze­rá a dis­po­nu­je fun­kcia­mi, kto­ré sa da­jú prak­tic­ky vy­užiť. Sa­moz­rej­me, prob­lém mô­že byť je­ho pre­daj­ná ce­na, ale tá zod­po­ve­dá tech­nic­ké­mu vy­ba­ve­niu a pre­miet­la sa do nej aj ab­sen­cia kon­ku­ren­čné­ho mo­de­lu rov­na­kej úrov­ne. Poz­ri­te si aj vi­deo o vy­uži­tí toh­to te­le­ví­zo­ra.

Ce­na: 3269 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sungZdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter