Telefón DECT do nehostinného prostredia

Gigaset R630H PRO

Pri po­žia­dav­ke z pod­ni­ko­vej sfé­ry na tvor­bu od­ol­né­ho te­le­fó­nu DECT aj do me­nej hos­tin­nej­ších pros­tre­dí ne­ne­chal na se­ba ne­mec­ký vý­rob­ca sve­toz­ná­mych te­le­fó­nov DECT dl­ho ča­kať. A nám sa ten­to pro­dukt obzvlášť pá­či. Ale to bu­de asi tým, že má­me ra­di od­ol­né za­ria­de­nia, kto­ré mô­že­te spo­koj­ne aj o ste­nu há­dzať a nič sa im nes­ta­ne.

Gigaset R630H.jpg

Mô­že­te ho ho­diť o ste­nu, dať pod spr­chu či za­hra­bať do ze­me - vďa­ka stup­ňu kry­tia IP65 sa mu nič nes­ta­ne

Pres­ne ta­ký je aj Gi­ga­set R630H PRO, kto­rý je od­ol­ný pro­ti pra­chu, pá­dom či strie­ka­jú­cej vo­de - je­ho špe­ci­fi­ká­cia zod­po­ve­dá stup­ňu kry­tia IP65. Ok­rem ro­bus­tné­ho spra­co­va­nia po­nú­ka prak­tic­kú LED lam­pič­ku na vr­chnej hra­ne, kto­rá vám mô­že dis­krét­ne ozná­miť v ti­chom re­ži­me pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, keď ste na stret­nu­tí. Ro­bus­tná R630-ka v an­tra­ci­to­vej far­be má veľ­ké gu­me­né tla­čid­lá. Sa­moz­rej­me, klá­ves­ni­ca je ce­lá pod­svie­te­ná.

Hlav­ný ov­lá­da­cí pr­vok je päť­sme­ro­vé tla­čid­lo. Dis­plej je k dis­po­zí­cii v roz­lí­še­ní 128 × 160 pixelov, zob­ra­zu­je 65-ti­síc fa­rieb, prí­pad­ne šesť riad­kov textu pri bež­nej veľ­kos­ti pís­ma. Vý­ho­dou mo­de­lu R630 je aj pod­po­ra pís­ma jum­bo, tak­že v exte­rié­ri sa ne­mu­sí­te zby­toč­ne sús­tre­ďo­vať na ma­lé pís­mo. Za­dná ste­na (kryt ba­té­rie) je pri boč­nom poh­ľa­de vy­pro­fi­lo­va­ná ako­by do vl­nko­vé­ho ma­te­riá­lu. Te­le­fón sa tak dob­re dr­ží v ru­ke, ale eš­te prak­tic­kej­šie je vy­uži­tie tých­to ma­te­riá­lov pri op­re­tí te­le­fó­nu me­dzi ucho a ple­ce.

Gi­ga­set R630H v ty­pic­kej kva­li­te „Ma­de in Ger­ma­ny" je kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi exis­tu­jú­ci­mi sta­ni­ca­mi Gi­ga­set DECT a zá­ro­veň pod­po­ru­je jed­no­bun­ko­vé, ale aj viac­bun­ko­vé (DECT-Mul­ti­cell) sys­té­my s roa­min­gom či han­do­ve­rom. Ten­to mo­del je op­ti­ma­li­zo­va­ný na pre­vádz­ku so sys­té­mom Gi­ga­set N510 IP PRO, prí­pad­ne Gi­ga­set N720 DECT IP. Ne­chý­ba ani pod­po­ra pria­me­ho prís­tu­pu ku Gi­ga­se­tu PRO PBX-Ma­na­ger.

Nás ten­to mo­del za­ujal nap­rík­lad aj ta­kou drob­nos­ťou, ako je vý­ber audio­pro­fi­lov so sa­mos­tat­ný­mi zvo­ne­nia­mi pre VIP kon­tak­ty, sil­nou vib­rá­ciou či mož­nos­ťou vý­be­ru zvo­ne­nia pre von­kaj­šie či vnú­tor­né pros­tre­die. Do te­le­fón­ne­ho zoz­na­mu vtes­ná­te max. 200 kon­tak­tov, čo je naj­mä v dneš­nej upo­náh­ľa­nej do­be tak tro­cha má­lo. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 20 na­pos­le­dy vo­la­ných čí­sel. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba pod­po­ra SMS. Ab­sen­tu­je však mož­nosť syn­chro­ni­zo­vať kon­tak­ty cez Blue­tooth nap­rík­lad s Out­loo­kom.

Z dopl­ňu­jú­cich fun­kcií je tu nap­rík­lad ba­bya­larm, bu­dík, ka­len­dár a ty­pic­ké je zob­ra­ze­nie dá­tu­mu a ča­su na po­ho­to­vos­tnej ob­ra­zov­ke. Gi­ga­set R630H PRO je na­pá­ja­ný dvo­ma na­bí­ja­teľ­ný­mi ce­ruz­ko­vý­mi ba­té­ria­mi ty­pu AAA, kto­ré po­nú­ka­jú vý­drž 14 ho­dín v bež­nom re­ži­me a až 300 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me. Do­sah sig­ná­lu (te­da vzdia­le­nosť k bá­zo­vej sta­ni­ci) je bež­ný ako pri pro­duk­toch Gi­ga­se­tu - 50 m vnút­ri a 300 m von­ku.

A net­re­ba za­bud­núť ani na fun­kcio­na­li­tu ECO Dect, kto­rá zni­žu­je vy­sie­la­cí vý­kon až o 60 % v zá­vis­los­ti od vzdia­le­nos­ti mo­bil­nej čas­ti od bá­zo­vej sta­ni­ce, čím sa šet­rí spot­re­ba. R630-ka sa tak stá­va ideál­nym kon­co­vým za­ria­de­ním do vý­rob­ní, fab­rík či pre­vá­dzok, kde je hluč­nej­šie pros­tre­die a ne­mož­no brať oh­ľad na sta­ros­tli­vosť a jem­né za­ob­chá­dzanie s te­le­fó­nom. A ak hľa­dá­te te­le­fón DECT do zá­hra­dy, na sta­ve­nis­ko či do skla­do­vých pries­to­rov, je to ta­kis­to ideál­ne rie­še­nie.

Ce­na: 99,90 EUR
Za­po­ži­čal: Gi­ga­set

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter