Riešenie problémov: Externý disk sa na USB 3.0 stále pripája a odpája

Otáz­ka: Pred­ne­dáv­nom sa mi po­da­ri­lo za dob­rú ce­nu kú­piť star­ší pev­ný disk Wes­tern Di­gi­tal s ka­pa­ci­tou 500 GB. Kon­krét­ne ide o mo­del WD5002ABYS s roz­hra­ním SA­TA. Keď­že ho chcem pou­ží­vať ako exter­né úlo­žis­ko, kú­pil som si k ne­mu Box I-tec My­Sa­fe Ad­van­ce 3,5" s roz­hra­ním USB 3.0. Disk som vlo­žil dov­nút­ra a pri­po­jil k po­čí­ta­ču.

Po pri­po­je­ní k por­tu USB 2.0 fun­gu­je všet­ko ko­rek­tne a žiad­nu nez­rov­na­losť som si nev­ši­mol. Len čo ho však pri­po­jím do por­tu USB 3.0, disk sa za­čne neus­tá­le pri­pá­jať a od­pá­jať. Ope­rač­ný sys­tém Win­dows stá­le doo­ko­la preh­rá­va zná­my pri­pá­ja­cí a od­pá­ja­cí zvuk, pri­čom sa ob­ja­vu­je sprá­va, že disk nie je na­for­má­to­va­ný. Disk, sa­moz­rej­me, na­for­má­to­va­ný je. Keď sa ho po­kú­sim pri pri­po­je­ní na USB 3 na­for­má­to­vať, sys­tém zob­ra­zí upo­zor­ne­nie, že for­má­to­va­nie zly­ha­lo z dô­vo­du nes­práv­ne­ho pri­po­je­nia dis­ku. Ne­viem, kde mô­že byť chy­ba, pre­to­že v de­tai­loch ov­lá­da­ča USB 3 je uve­de­né, že pra­cu­je správ­ne. Do rov­na­ké­ho ko­nek­to­ra pri­pá­jam ko­niec kon­cov aj svoj kľúč USB 3, kto­rý fun­gu­je správ­ne. Ide o no­te­book ASUS X53SV, na kto­rom je nain­šta­lo­va­ný 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7.

Po­kiaľ disk fun­gu­je v por­te USB 2.0 bez­chyb­ne a prob­lém sa ob­ja­vu­je iba v USB 3.0, pôj­de buď o chy­bu ra­di­ča USB na stra­ne no­te­boo­ku, chyb­ný pre­vod­ník na stra­ne exter­né­ho za­ria­de­nia, ale­bo chyb­ný pre­po­jo­va­cí ká­bel. Pr­vú mož­nosť ste vy­lú­či­li tým, že iné za­ria­de­nia USB fun­gu­jú v por­te bez prob­lé­mov. Naj­prav­de­po­dob­nej­ší vin­ník bu­de te­da pre­vod­ník SA­TA/USB 3 na­chá­dza­jú­ci sa v exter­nom boxe, do kto­ré­ho ste disk na­mon­to­va­li. V tom prí­pa­de box rek­la­muj­te. Keď­že disk po pri­po­je­ní k USB 2.0 fun­gu­je, chy­ba sa ne­bu­de tý­kať dis­ku. Exis­tu­je ma­lá šan­ca, že nie je v po­riad­ku ká­bel.

Ver­zia USB 3.0 má kon­tak­ty na­vy­še, kto­ré sa po pri­po­je­ní do por­tu USB 2.0 ne­pou­ží­va­jú. Chy­ba by sa te­da nep­re­ja­vi­la. Ak má­te mož­nosť, ká­bel eš­te pred rek­la­mo­va­ním boxu skús­te vy­me­niť. Prí­pad­ne ke­by ste ne­ma­li náh­rad­ný, v dob­rom ka­men­nom ob­cho­de s har­dvé­rom by vám káb­lik mož­no aj vy­skú­ša­li za­dar­mo na poč­ka­nie (ak tam prí­de­te s tým, že ak bu­de ká­bel zlý, kú­pi­te si no­vý). V prí­pa­de vy­lú­če­nia káb­li­ka sa exter­ný box ne­boj­te rek­la­mo­vať s opi­som prob­lé­mu, že pri­po­je­nie USB 2.0 fun­gu­je, ale pri va­rian­te USB 3.0 sa disk nep­res­taj­ne pri­pá­ja a od­pá­ja.

USB.jpg
Poh­ľad dov­nút­ra ko­nek­to­ra USB 3.0 (mod­rá) a USB 2.0 (čer­ve­ná) – v prí­pa­de rých­lej­šej a mo­der­nej­šej ver­zie vi­dieť pi­ny na­vy­še

Zdroj: PCR 9/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter