Riešenie problémov: Doména druhého rádu zadarmo

Otáz­ka: Za­čí­nam s tvor­bou webo­vých strá­nok a rád by som si ne­ja­kú vy­tvo­ril a umies­tnil na inter­net za­dar­mo. Bol by som však rád, ke­by ma­la ná­zov vo for­má­te www.mo­jas­tran­ka.sk . Strán­ky som už skú­šal vy­tvo­riť na server­och, ako je nap­rík­lad www.web­no­de.sk, ale me­no bo­lo vždy vo for­má­te www.mo­jas­tran­ka.web­no­de.sk a po­dob­ne, čo nech­cem. Da­jú sa niek­de vy­tvo­riť strán­ky za­dar­mo aj bez tých­to prí­pon?

V tej­to sú­vis­los­ti tre­ba dob­re roz­li­šo­vať me­dzi poj­ma­mi hos­ting a do­mé­na. Hos­ting je mies­to, kde bu­de va­ša strán­ka ulo­že­ná. Ide te­da o dis­ko­vý pries­tor na webo­vé server­y s pod­po­rou prís­luš­ných webo­vých tech­no­ló­gií. Do­mé­na je ad­re­sa, pod kto­rou bu­de web prís­tup­ný z inter­ne­tu. V praxi to mô­že vy­ze­rať nap­rík­lad tak­to: Pou­ží­va­teľ si vy­tvo­rí na svo­jom PC webo­vú strán­ku s ob­je­mom 100 MB. Nás­led­ne si za­kú­pi webo­vý hos­ting s dos­ta­toč­nou dá­to­vou re­zer­vou a služ­ba­mi (na bež­né súk­rom­né weby zvy­čaj­ne pos­ta­čia aj hos­tin­gy za 1 až 2 eurá me­sač­ne) a za­re­gis­tru­je do­mé­nu. Re­gis­trá­cia do­mé­ny dru­hé­ho rá­du na slo­ven­skej TLD (te­da www.mo­jas­tran­ka.sk) sto­jí oko­lo 15 EUR roč­ne. Tre­ba po­ve­dať, že zá­kaz­ní­ci, kto­rí ma­jú zá­ujem o do­mé­nu SK, pa­tria k tým me­nej šťas­tným. U za­hra­nič­ných re­gis­trá­to­rov to­tiž mô­že­te do­mé­ny TLD, ako sú CZ, EU či COM, za­kú­piť aj za 6 či 7 EUR roč­ne.

Exis­tu­jú pos­ky­to­va­te­lia, kto­rí vám za ur­či­tých pod­mie­nok pos­kyt­nú zá­klad­ný hos­ting za­dar­mo. Mô­že­te si te­da hos­ting na ta­kom­to server­i vy­tvo­riť a do pos­kyt­nu­té­ho pries­to­ru ulo­žiť svo­ju inter­ne­to­vú strán­ku. To, že je hos­ting za­dar­mo, je zvy­čaj­ne vy­vá­že­né „da­ňou“ v po­do­be rek­la­my, kto­rá sa na va­šom webe zob­ra­zu­je a z kto­rej má prí­jem prá­ve pos­ky­to­va­teľ hos­tin­gu. Spo­loč­ne s tým sa oby­čaj­ne pos­ky­tu­je aj do­mé­na niž­šie­ho rá­du v po­do­be www.mo­jas­tran­ka.pos­ky­to­va­tel.sk. Niek­to­ré služ­by, ako je nap­rík­lad aj www.web­no­de.sk, pos­ky­tu­jú spo­loč­ne s hos­tin­gom aj pros­tre­die na tvor­bu jed­no­du­chej webo­vej strán­ky. Strán­ka je tak zvy­čaj­ne vy­tvo­re­ná po­mo­cou pár klik­nu­tí, čo sprís­tup­ní tú­to mož­nosť aj ľu­ďom, kto­rí ne­ma­jú žiad­ne skú­se­nos­ti s tvor­bou webu. Ta­kých­to slu­žieb je veľ­ké množ­stvo.

Po­kiaľ hľa­dá­te služ­bu, kto­rá by vám pos­kyt­la za­dar­mo hos­ting a da­ro­va­la do­mé­nu dru­hé­ho rá­du na do­mé­nach SK, CZ či COM, hľa­dá­te már­ne. To však zrej­me nie je ni­ja­ké prek­va­pe­nie. Ak hľa­dá­te v mes­te nap­rík­lad ho­li­ča, ta­kis­to ne­bu­de­te prek­va­pe­ní, ak vás ani je­den ne­bu­de chcieť os­tri­hať za­dar­mo. Ke­by sme sa dr­ža­li toh­to pri­rov­na­nia, v prí­pa­de webo­vých slu­žieb náj­de­me aj „ho­li­ča“, kto­rý vás os­tri­há za­dar­mo s tým, že bu­de­te pri tom se­dieť v rek­lam­nom trič­ku, ale to je sku­toč­ne všet­ko.

Je­di­ná vý­nim­ka v tom­to sme­re je os­trov­ný štát To­ke­lau na ju­hu Ti­ché­ho oceá­nu, kto­rý svo­ju do­mé­nu TLD s kon­cov­kou TK sku­toč­ne pos­ky­tu­je za­dar­mo. Na strán­ke www.dot.tk si do­mé­nu v po­do­be www.mo­jas­tran­ka.tk mô­že­te vziať (po­kiaľ je voľ­ná), pri­čom sa však naj­prv ne­za­bud­ni­te za­re­gis­tro­vať (pri­ra­diť do­mé­nu mož­no aj bez re­gis­trá­cie, ale nás­led­ne vás s ňou už ne­bu­de nič spá­jať a ne­bu­de­te mať nad ňou žiad­nu kon­tro­lu). Tre­ba si však uve­do­miť, že ide o roz­dá­va­nie do­mén, a nie hos­tin­gov.

Po­kiaľ eš­te ne­má­te web ulo­že­ný na žiad­nom webo­vom server­i, do­mé­nu TK ne­bu­de­te mať kam pri­ra­diť a bu­de tre­ba si naj­prv strán­ku zria­diť na ne­ja­kom pla­te­nom či nep­la­te­nom hos­tin­gu. Ak má­te nap­rík­lad už vy­tvo­re­ný web na hos­tin­gu web­no­de a ve­die k ne­mu ad­re­sa www.mo­jas­tran­ka.web­no­de.sk, mô­že­te si na ňu nas­me­ro­vať aj ad­re­su www.mo­jas­tran­ka.tk. Plat­né bu­dú nás­led­ne obe, a ak do pre­hlia­da­ča za­dá­te jed­nu z tých­to adries, dos­ta­ne­te sa na svoj web.

TK.png
Je­di­ná do­mé­na dru­hé­ho rá­du, kto­rá sa dá zís­kať za­dar­mo, pat­rí ti­cho­mor­ské­mu štá­tu To­ke­lau

Zdroj: PCR 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter