Riešenie problémov: Prebudenie notebooku zo spánku cez externú klávesnicu

Otáz­ka: Som ma­ji­te­ľom no­te­boo­ku HP DV5 - 1199ec, ku kto­ré­mu mám pri­po­je­ný exter­ný mo­ni­tor, klá­ves­ni­cu a myš. Prob­lé­mom je je­ho pre­bú­dzanie zo spán­ku. Na sto­lo­vom po­čí­ta­či som zvyk­nu­tý na to, že PC sa pre­bu­dí pri poh­nu­tí my­ši ale­bo stla­če­ní tla­čid­la klá­ves­ni­ce. Pri spo­me­nu­tom no­te­boo­ku to však žiad­ny efekt ne­má, a pre­to ho vždy mu­sím ot­vo­riť a pre­bu­diť ho stla­če­ním tla­čid­la na­pá­ja­nia. Keď­že je to po­mer­ne ne­po­hodl­né, skú­šal som náj­sť rie­še­nie, ale már­ne. Rád by som sa pre­to opý­tal, či je pri no­te­boo­koch ta­ké­to pre­bú­dzanie exter­nou klá­ves­ni­cou a my­šou vô­bec mož­né.

No­te­book mož­no pre­bú­dzať rov­na­kým spô­so­bom ako sto­lo­vý po­čí­tač. Ak te­da k ne­mu má­te pri­po­je­nú exter­nú klá­ves­ni­cu a myš, dá sa po­mo­cou nich no­te­book pre­bu­diť aj bez od­klo­pe­nia kry­tu a stla­če­nia tla­čid­la na­pá­ja­nia. Je však ne­vyh­nut­né prís­luš­né za­ria­de­nia naj­prv nas­ta­viť tak, aby to­to pre­bu­de­nie vy­vo­la­li. Ot­vor­te me­nu Štart a klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši na po­lož­ku Po­čí­tač. Z vy­su­nu­té­ho kon­texto­vé­ho me­nu vy­ber­te mož­nosť Spra­vo­vať a poč­kaj­te na zob­ra­ze­nie ok­na Sprá­vy po­čí­ta­ča. Na je­ho ľa­vej stra­ne ot­vor­te časť Správ­ca za­ria­de­ní a roz­klik­ni­te po­lož­ky pa­tria­ce klá­ves­ni­ci a my­ši. S pou­ži­tím dvoj­kli­ku nás­led­ne obe po­lož­ky ot­vor­te a v di­aló­go­vom ok­ne s ich nas­ta­ve­nia­mi sa pre­suň­te na kar­tu Sprá­va na­pá­ja­nia. V oboch prí­pa­doch na nej za­škr­tni­te po­líč­ko Po­vo­liť pre­bu­de­nie po­čí­ta­ča tým­to za­ria­de­ním a potvr­ďte svo­ju voľ­bu tla­čid­lom OK. Pre­bú­dzanie by už ma­lo nás­led­ne fun­go­vať.

Ke­by sa sta­lo, že po­líč­ka sú si­vé a ne­da­jú sa za­škr­tnúť, je to z dô­vo­du, že mož­nosť pre­bu­de­nia po­čí­ta­ča exter­ný­mi za­ria­de­nia­mi je vy­pnu­tá v BIOS-e. V tom­to prí­pa­de reš­tar­tuj­te po­čí­tač a eš­te pred ná­be­hom ope­rač­né­ho sys­té­mu stlá­čaj­te klá­ves na vstup do BIOS-u. Oby­čaj­ne ide o tla­čid­lo Del ale­bo F2, pri­čom to správ­ne bý­va uve­de­né na úvod­nej ob­ra­zov­ke (nap­rík­lad ve­tou: press F2 to run se­tup).

V BIOS-e hľa­daj­te voľ­by ako Power on By Key­board, Re­su­me by USB a po­dob­ne. Náz­vy po­lo­žiek v BIOS-och sú od­liš­né v zá­vis­los­ti od jed­not­li­vých vý­rob­cov, a pre­to tre­ba náj­sť prís­luš­ný ek­vi­va­lent. Ke­by ste aj po tých­to dvoch nas­ta­ve­niach ma­li s pre­bú­dza­ním prob­lé­my, vy­pni­te eš­te mož­nosť us­pá­va­nia no­te­boo­ku auto­ma­tic­ky pri za­klá­pa­ní kry­tu. To­to nas­ta­ve­nie náj­de­te v Ov­lá­da­com pa­ne­li v sek­cii Har­dvér a zvuk / Mož­nos­ti na­pá­ja­nia / Zme­niť čas pre­cho­du po­čí­ta­ča do re­ži­mu spán­ku / Zme­niť roz­ší­re­né nas­ta­ve­nia na­pá­ja­nia. Kon­krét­ne ide o po­lož­ku Tla­čid­lá na­pá­ja­nia a kryt.

Prebudenie.png
Nas­ta­ve­nie pre­bu­de­nia po­čí­ta­ča zo spán­ku po­mo­cou my­ši náj­de­te v správ­co­vi za­ria­de­ní sys­té­mu Win­dows


Zdroj: PCR 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter