Riešenie problémov: Windows 7 odmieta nainštalovať aktualizácie

windows-7_vyrez.jpg Otáz­ka: Vlas­tním po­čí­tač so zá­klad­nou dos­kou Mic­ros­tar P67A-GD65, pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5-2500 a gra­fic­kou kar­tou AMD Ra­deon 6850, na kto­rom je nain­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 7 Ho­me Pre­mium 64-bit.

Prob­lém je, že mi pres­ta­li fun­go­vať ak­tua­li­zá­cie (eš­te pred pár týž­dňa­mi však fun­go­va­li bez prob­lé­mov). Na prí­tom­nosť no­vých ak­tua­li­zá­cií ma upo­zor­ňu­je služ­ba Win­dows Up­da­te aj anti­ví­ru­so­vý prog­ram Eset Smart Se­cu­ri­ty 5.

Keď spus­tím ak­tua­li­zá­ciu, sú­bo­ry sa ús­peš­ne stiah­nu a do­kon­ca aj nain­šta­lu­jú, no ak na do­kon­če­nie ce­lé­ho pro­ce­su reš­tar­tu­jem po­čí­tač (čo­ho sa Win­dows do­ža­du­je zob­ra­zo­va­ním upo­zor­ne­nia), po opä­tov­nom ná­be­hu sys­té­mu sa zob­ra­zí sprá­va, že in­šta­lá­cia ak­tua­li­zá­cií zly­ha­la. Za­kaž­dým, keď vy­pí­nam a za­pí­nam po­čí­tač, vi­dím, ako sa sys­tém po­kú­ša tie­to „ča­ka­jú­ce" ak­tua­li­zá­cie zno­va kon­fi­gu­ro­vať, ale ni­kam to nik­dy ne­ve­die. Skú­šal som do­čas­ne od­in­šta­lo­vať anti­ví­rus Eset a Tu­neUp Uti­li­ty pre prí­pad, že by tie bo­li prí­či­nou blo­ko­va­nia, ale si­tuácia sa nez­me­ni­la.

Prob­lé­my s ak­tua­li­zá­ciou sys­té­mu mô­žu mať množ­stvo prí­čin, pri­čom vám ne­zos­tá­va nič iné, len ich pos­tup­ne jed­nu za dru­hou vy­lu­čo­vať. Upo­zor­ňu­je­me, že re­se­to­va­nie jed­not­li­vých pr­vkov tej­to esen­ciál­nej sú­čas­ti sys­té­mu je mi­mo bež­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Win­dows a tre­ba pou­ží­vať prí­ka­zo­vý ria­dok. Ke­by ste sa pri prá­ci s ním cí­ti­li veľ­mi neis­to, po­žia­daj­te o po­moc skú­se­nej­šie­ho pou­ží­va­te­ľa. V prí­pa­de, že chce­te pok­ra­čo­vať, ot­vor­te me­nu Štart a do in­teg­ro­va­né­ho vy­hľa­dá­va­nia za­daj­te cmd.

Vý­sled­nú po­lož­ku cmd.exe ot­vor­te. Na úvod je vždy dob­ré za­čať kon­tro­lou sys­té­mo­vých sú­bo­rov. Do ot­vo­re­né­ho prí­ka­zo­vé­ho riad­ka na­píš­te prí­kaz sfc /scan­now a stlač­te En­ter. Kon­tro­lór ove­rí kon­zis­ten­ciu sys­té­mo­vých sú­bo­rov a vy­pí­še vý­sle­dok. Po skon­če­ní pro­ce­su vy­skú­šaj­te ak­tua­li­zá­cie nain­šta­lo­vať opäť. Ak sú sys­té­mo­vé sú­bo­ry v po­riad­ku a ak­tua­li­zá­cia sa opäť ne­po­da­rí, pok­ra­čuj­te re­se­to­va­ním ob­sa­hu prie­čin­ka cat­root2, kto­rý pou­ží­va Win­dows Up­da­te pri kon­fi­gu­rá­cii ak­tua­li­zá­cií.

Ot­vor­te zno­va prí­ka­zo­vý ria­dok a za­stav­te služ­bu Win­dows Up­da­te prí­ka­zom net stop cryptsvc (a stla­če­ním en­te­ru).Te­raz kla­sic­kou ces­tou ot­vor­te prie­či­nok, kde má­te nain­šta­lo­va­ný Win­dows (zvy­čaj­ne C:/Wndows) a v je­ho pod­prie­čin­ku Sys­te­m32 náj­di­te prie­či­nok cat­root2. Pre­me­nuj­te ho na cat­root2.za­lo­ha a vy­tvor­te no­vý prázd­ny prie­či­nok cat­root2 na je­ho mies­te. Nás­led­ne sa vráť­te do prí­ka­zo­vé­ho riad­ka a prí­ka­zom net start cryptsvc ak­tua­li­zač­nú služ­bu zas spus­ti­te. Aby ste otes­to­va­li, či sa prob­lém od­strá­nil, opä­tov­ne sa po­kús­te ak­tua­li­zá­cie nain­šta­lo­vať bež­ným spô­so­bom.

Pri neús­pe­chu pok­ra­čuj­te ob­dob­ným spô­so­bom s prie­čin­kom Software­Dis­tri­bu­tion, do kto­ré­ho sa ak­tua­li­zá­cie sťa­hu­jú. Ot­vor­te prí­ka­zo­vý ria­dok a prí­ka­zom net stop wuauserv za­stav­te prís­luš­nú služ­bu. Nás­led­ne ot­vor­te prie­či­nok Win­dows a pre­me­nuj­te prie­či­nok Software­Dis­tri­bu­tion na Software­Dis­tri­bu­tion.za­lo­ha. Pok­ra­čuj­te vy­tvo­re­ním práz­dne­ho prie­čin­ka s náz­vom Software­Dis­tri­bu­tion na rov­na­kom mies­te a prí­ka­zom net start wuauserv v prí­ka­zo­vom riad­ku je­ho služ­bu opäť spus­ti­te.

Všet­ky ak­tua­li­zá­cie, kto­ré ste stiah­li, ale za­tiaľ ne­nain­šta­lo­va­li, bu­de tre­ba zno­va stiah­nuť. Urob­te tak a vy­skú­šaj­te, či sa in­šta­lá­cia po­da­rí. Ak áno, zmaž­te prie­či­nok Software­Dis­tri­bu­tion.za­lo­ha z dis­ku, aby zby­toč­ne ne­za­be­ral mies­to. V prí­pa­de, že sa kon­fi­gu­ro­va­nie ak­tua­li­zá­cií pri vy­pí­na­ní a za­pí­na­ní sys­té­mu stá­le ne­da­rí, je mož­né, že niek­to­ré úlo­hy v po­ra­dov­ní­ku BITS (Background In­telli­gent Tran­sfer Servic­e) sú poš­ko­de­né. Po­môcť mô­že je­ho kom­plet­né vy­čis­te­nie. Ot­vor­te prí­ka­zo­vý ria­dok a pos­tup­ne píš­te a potvr­dzuj­te En­te­rom tie­to prí­ka­zy:

Net stop bits

Net stop wuauserv

Ip­con­fig /flushdns

cd \do­cu­ments and set­tings\all users\ap­pli­ca­tion da­ta\mic­ro­soft\network\downloa­der

Del qmgr0.dat

Del qmgr1.dat

Net start bits

Net start wuauserv

Tým ste BITS kom­plet­ne pre­čis­ti­li a mô­že­te vy­skú­šať ak­tua­li­zá­cie nain­šta­lo­vať opäť. Ma­lo by byť už všet­ko v po­riad­ku.

Zdroj: PCR 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter