Riešenie problémov: Vodorovné čiary pri písaní e-mailových správ

Otáz­ka: Na mo­jom po­čí­ta­či s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 sa ob­ja­vu­je po­mer­ne zvlášt­ny prob­lém. Pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ v pros­tre­dí schrán­ky vy­tvo­re­nej na por­tá­li azet.sk sa mi zob­ra­zu­jú vo­do­rov­né čia­ry. Čia­ry pre­chá­dza­jú cez pí­sa­ný text a ro­bia ho neúpl­ným a veľ­mi zle či­ta­teľ­ným (poz­ri ob­rá­zok). Čo mô­že ten­to jav spô­so­bo­vať?

Ciary.png
Chyb­né zob­ra­zo­va­nie texto­vých po­lí v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či

Rôz­ne ne­že­la­né čia­ry, fa­reb­né štvor­ce či iné frag­men­ty tak­mer vždy in­di­ku­jú har­dvé­ro­vý prob­lém s gra­fic­kou kar­tou. Oby­čaj­ne sa vy­sky­tu­jú prak­tic­ky vša­de, či už v rám­ci ope­rač­né­ho sys­té­mu, ale­bo eš­te aj pred je­ho ná­be­hom, nap­rík­lad v pros­tre­dí BIOS-u. Je nez­vy­čaj­né, aby sa vy­sky­to­va­li len pri jed­nej špe­ci­fic­kej čin­nos­ti. Naj­prv te­da vy­skú­šaj­te, či je to nao­zaj tak. Over­te, či sa čia­ry ne­zob­ra­zu­jú nap­rík­lad aj pri pí­sa­ní v prog­ra­me Mic­ro­soft Word (ba­lík Of­fi­ce) ale­bo v prog­ra­moch Wor­dPad či Poz­nám­ko­vý blok, kto­ré sú sú­čas­ťou ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows a náj­de­te ich v po­nu­ke Štart.

Ak sa čia­ry pri iných texto­vých po­liach ne­vys­ky­tu­jú a prob­lém sa nao­zaj tý­ka len opi­so­va­né­ho špe­ci­fic­ké­ho prí­pa­du, gra­fic­ký adap­tér bu­de zrej­me v po­riad­ku. V tom prí­pa­de vy­skú­šaj­te, či prob­lém nes­pô­so­bu­je inter­ne­to­vý pre­hlia­dač (či už pre prog­ra­má­tor­skú chy­bu na strán­ke, ale­bo z dô­vo­du ne­ja­ké­ho ne­kom­pa­ti­bil­né­ho dopl­nku na stra­ne váš­ho pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer 9).

Nain­šta­luj­te te­da ne­ja­ký iný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač (nap­rík­lad je­den z tro­ji­ce Fi­re­fox, Ope­ra, Chro­me) a vy­skú­šaj­te, či sa da­ný prob­lém na strán­ke ob­ja­vu­je aj v ňom. Po­kiaľ nie, vin­ní­ka ste od­ha­li­li. Mož­nou prí­či­nou prob­lé­mov v rám­ci kon­krét­ne­ho pre­hlia­da­ča mô­že byť niek­to­rý z je­ho dopl­nkov. Ot­vor­te te­da inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Inter­net Explo­rer a klik­ni­te na me­nu Nás­tro­je a nás­led­ne na Spra­vo­vať dopl­nky. V čas­ti Zob­ra­ziť stlač­te tla­čid­lo Všet­ky dopl­nky a pos­tup­ne ich je­den po dru­hom za­ka­zuj­te. Skon­tro­luj­te prob­lém opäť, a ak sa od­strá­nil, pos­tup­ne jed­not­li­vé dopl­nky po­vo­ľuj­te a sle­duj­te, kto­rý z nich da­ný jav spô­so­bu­je.

Ke­by sa prob­lém ob­ja­vo­val aj v iných pre­hlia­da­čoch a všim­li by ste si ho aj in­de než na da­nej e-mai­lo­vej schrán­ke, skon­tro­luj­te, či ho nes­pô­so­bu­je zlý ká­bel. Po­kiaľ ide o sto­lo­vý po­čí­tač, zob­raz­te na mo­ni­to­re prob­lé­mo­vú ob­lasť a za­čni­te hý­bať kon­cov­ka­mi káb­la na stra­ne mo­ni­to­ra aj na stra­ne po­čí­ta­ča. Sle­duj­te pri tom, či sa pá­sy bu­dú me­niť. Ak áno, ká­bel vy­meň­te. Po­kiaľ ide o no­te­book, hýb­te ve­kom dis­ple­ja na­hor a na­dol. Ak sa pá­sy me­nia, pôj­de buď o zlo­me­nú ka­be­láž, ale­bo zle do­lie­ha­jú­ce kon­tak­ty me­dzi zá­klad­nou dos­kou/gra­fic­kou kar­tou a dis­ple­jom.

Ak da­ný úkon zvlád­ne­te a no­te­book už nie je v zá­ru­ke, mož­no ho, sa­moz­rej­me, ot­vo­riť (s po­mo­cou servisn­éh­o ma­nuá­lu) a uis­tiť sa, či ka­be­láž správ­ne do­lie­ha. V opač­nom prí­pa­de no­te­book za­nes­te do servis­u. Ak sa pá­sy pri po­hy­be káb­lov, res­pek­tí­ve ve­ka no­te­boo­ku ni­ja­ko ne­me­nia, vin­ní­kom bu­de prav­de­po­dob­ne gra­fic­ká kar­ta. Skús­te naj­prv nain­šta­lo­vať naj­nov­ší gra­fic­ký ov­lá­dač, kto­rý je pre va­šu kar­tu dos­tup­ný na strán­ke vý­rob­cu (neu­vá­dza­te, či ide o GPU od spo­loč­nos­ti AMD, NVI­DIA ale­bo In­tel). Ak da­ný úkon ne­po­mô­že, je mož­né, že gra­fic­ká kar­ta je chyb­ná a bu­de ju tre­ba vy­me­niť.


Zdroj: PCR 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter