Riešenie problémov: Po aktualizácii BIOS-u sa objavujú problémy

MSI-Z77A-GD65-Military-Class-III-Motherboard-5.jpg Otáz­ka: Mám zos­ta­vu zlo­že­nú zo zá­klad­nej dos­ky MSI Z77A GD-65, pro­ce­so­ra i5 3570K, dvoch 4 GB mo­du­lov ope­rač­nej pa­mä­te, gra­fic­kej kar­ty MSI N670 PE 2GD5, pev­né­ho dis­ku Sea­ga­te 250GB SA­TA II a op­tic­kej me­cha­ni­ky LG GH 24NS. Všet­ko je osa­de­né v skrin­ke ZA­LMAN Z11 PLUS a na­pá­ja­né zdro­jom COR­SAIR TX750 V2. Po­čí­tač fun­go­val bez akých­koľ­vek prob­lé­mov. Roz­ho­dol som sa však, že ak­tua­li­zu­jem BIOS zá­klad­nej dos­ky, kto­rý bol pô­vod­ne vo ver­zii A5. Zo strán­ky vý­rob­cu som si te­da stia­hol naj­nov­šiu ver­ziu A7 a cez pros­tre­die DOS-u som BIOS ak­tua­li­zo­val. Po ak­tua­li­zá­cii však dos­ka nech­ce boo­to­vať z pev­né­ho dis­ku. Po­čí­tač sa za­pne, ale ne­dos­ta­nem sa ani do BIOS-u, ani do Win­dows. Na mo­ni­to­re a dis­ple­ji dos­ky svie­ti A2 a po­čí­tač sa z ne­ho už ni­kam viac ne­poh­ne. Keď však od­po­jím pev­ný disk, PC zra­zu fun­gu­je, pri­čom mô­žem boo­to­vať z me­cha­ni­ky a aj vojsť do BIOS-u. Skú­šal som te­da ob­no­viť v BIOS-e zá­klad­né nas­ta­ve­nia a aj zme­niť re­žim SA­TA z IDE emu­lá­cie na AH­CI, ale po pri­po­je­ní pev­né­ho dis­ku (na rôz­ne por­ty SA­TA) po­čí­tač stá­le ne­fun­gu­je. Nah­ral som te­da BIOS späť na pô­vod­nú ver­ziu A5 a po­čí­tač zno­va fun­gu­je bez prob­lé­mov aj s pev­ným dis­kom. V čom mô­že byť prob­lém?

In­for­má­cia v po­do­be A2, kto­rá sa ob­ja­vu­je na sa­mos­tat­nom De­bug LED pa­ne­li zá­klad­nej dos­ky a aj na mo­ni­to­re, nie je chy­ba, ale len ak­tuál­ny stav. Sprá­va A2 ozna­ču­je, že BIOS prá­ve za­čal de­te­go­vať pri­po­je­né za­ria­de­nia IDE/SA­TA. Keď­že sa už od­tiaľ ni­kam ne­dos­ta­ne, je po­mer­ne jas­né, že sa za­se­kol prá­ve na tej­to úlo­he. Vzhľa­dom na to, že po od­po­je­ní dis­ku už k za­sek­nu­tiu ne­dôj­de, veľ­mi rých­lo ste lo­ka­li­zo­va­li po­va­hu prob­lé­mu. Žiaľ, ra­diť sa veľ­mi ne­dá. Z va­šej stra­ny to­tiž op­ra­va s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nie je mož­ná. No­vý BIOS má oči­vid­ne ne­ja­ké prob­lé­my s kom­pa­ti­bi­li­tou da­né­ho dis­ku. V pr­vom ra­de však tre­ba poz­na­me­nať, že BIOS zá­klad­nej dos­ky nie je anti­ví­rus ani inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Po­kiaľ fun­gu­je po­čí­tač s pô­vod­nou ver­ziou BIOS-u bez prob­lé­mov a bez chy­by, nie je žiad­ny dô­vod na je­ho ak­tua­li­zo­va­nie. Ko­le­du­je­te si tak vlas­tne iba o prob­lém, kto­rý mô­že pri up­da­te BIOS-u ľah­ko vznik­núť. Ak vás za­ují­ma to, čo ak­tua­li­zá­ciou zís­ka­te, pri ver­zii A6 sa vý­rob­ca za­me­ral na zlep­še­nie kom­pa­ti­bi­li­ty s klá­ves­ni­cou Cor­sair K90 a ak­tua­li­zá­ciu ďal­ších pod­po­ro­va­ných mo­de­lov ope­rač­nej pa­mä­te a no­vých ty­pov pro­ce­so­rov. Vo ver­zii A7 sú pri­da­né vý­rob­com neš­pe­ci­fi­ko­va­né úp­ra­vy pre Win­dows 8 (prav­de­po­dob­ne sa tý­ka­jú boo­to­va­nia). Zváž­te te­da, či vám vô­bec ak­tua­li­zá­cia nie­čo kon­krét­ne pri­ne­sie. Ak to­tiž da­ný har­dvér/sof­tvér ne­pou­ží­va­te, ak­tua­li­zá­cia pre vás nie je pot­reb­ná. Kaž­do­pád­ne to, pre­čo nas­tá­va­jú prob­lé­my s kom­pa­ti­bi­li­tou, je otáz­ka skôr na MSI. Je mož­né, že sa prob­lém vy­sky­tu­je iba na naj­nov­šej ver­zii (mô­že­te vy­skú­šať aj ver­ziu A6, či sa prob­lém tý­ka aj tej). Keď­že ide o čer­stvý BIOS, ne­mu­sí mať vy­chy­ta­né eš­te všet­ky mu­chy. Prob­lém s kom­pa­ti­bi­li­tou mô­že­te nah­lá­siť mai­lom na zá­kaz­níc­kej cen­trá­le MSI.

Zdroj: PCR 1/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter