Radíme pri kúpe: Kúpa grafickej karty do staršieho PC

amd-radeon-6670.jpg Otáz­ka: Vlas­tním star­šiu PC zos­ta­vu so zá­klad­nou dos­kou Asus M2N-MX SE, pro­ce­so­rom AMD At­hlon 64 X2 Dual Co­re 4400+ (2,31 GHz), 3 GB DDR 2 a gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA 8500 GT PCI-E. Prob­lém je v tom, že mi prav­de­po­dob­ne vy­po­ve­da­la gra­fic­ká kar­ta.

Na mo­ni­to­re sa pri za­pnu­tí ob­ja­via nez­my­sel­né pís­men­ká a žl­té zvis­lé čia­ry. Sys­tém (Win­dows XP) ani ne­na­beh­ne a po chvíľ­ke sa po­čí­tač reš­tar­tu­je. Zá­klad­ná dos­ka sí­ce ob­sa­hu­je gra­fic­ky čip, s kto­rým po­čí­tač po vy­bra­tí gra­fic­kej kar­ty bez prob­lé­mov fun­gu­je, ale vý­ko­no­vo je na hry veľ­mi sla­bý. Chcel som vás pre­to pop­ro­siť o po­moc pri vý­be­re no­vej gra­fic­kej kar­ty, kto­rá by spĺňa­la vý­ko­no­vé pa­ra­met­re as­poň tej sta­rej, za ne­ja­kú ro­zum­nú ce­nu (do 40 eur).

Sym­ptó­my v po­do­be nez­my­sel­ných zna­kov, čiar či iných frag­men­tov na mo­ni­to­re sú tak­mer vždy nek­lam­ným zna­kom chyb­nej gra­fic­kej kar­ty. Pos­tu­po­va­li ste veľ­mi dob­re a si­tuáciu ste ove­ri­li pou­ži­tím in­teg­ro­va­né­ho či­pu, čím ste svoj pred­pok­lad potvr­di­li. Po­kiaľ je po­čí­tač stá­le v dob­rom sta­ve a dis­po­nu­je ak­tuál­nym roz­hra­ním pre gra­fic­ké kar­ty (PCI Express), ná­kup no­vej kar­ty v zod­po­ve­da­jú­cej ce­ne je, sa­moz­rej­me, vhod­né rie­še­nie. Ako ste spo­me­nu­li, vý­kon in­teg­ro­va­né­ho či­pu vám nes­ta­čí a chce­li by ste hrať as­poň star­šie hry. Po­ža­du­je­te však, aby in­ves­tí­cia do no­vé­ho har­dvé­ru bo­la zod­po­ve­da­jú­ca, res­pek­tí­ve ro­zum­ná, pri­čom ste si vy­čle­ni­li 40 eur. Žiaľ, tá­to ce­na von­kon­com ro­zum­ná nie je.

Sa­mos­tat­né kar­ty v ce­nách 30 až 40 eur tvo­ria ten naj­lac­nej­ší seg­ment z de­di­ko­va­ných gra­fic­kých rie­še­ní. V sú­čas­nos­ti zvy­čaj­ne pos­lú­žia len ako náh­ra­da za po­ka­ze­ný in­teg­ro­va­ný čip. Sú te­da ur­če­né nap­rík­lad pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rým sta­čí len in­teg­ro­va­né GPU, ale zá­klad­ná dos­ka ich po­čí­ta­ča to­to rie­še­nie buď ne­má, ale­bo ča­som pres­ta­lo fun­go­vať. Na­mies­to kú­py no­vej zá­klad­nej dos­ky na­mies­to sta­rej a inak fun­kčnej te­da mô­žu pri in­ves­tí­cii 30 až 40 eur zís­kať náh­rad­né rie­še­nie.

V mi­nu­los­ti gra­fic­ké kar­ty z toh­to seg­men­tu vy­uží­va­li aj pou­ží­va­te­lia, kto­rí neh­ra­li hry, ale pot­re­bo­va­li tech­no­ló­gie z pl­no­hod­not­ných ka­riet (nap­rík­lad pod­po­ru via­ce­rých mo­ni­to­rov, ak­ce­le­rá­ciu HD vi­dea a po­dob­ne). Dnes to však už nep­la­tí, pre­to­že in­teg­ro­va­né čas­ti GPU v pro­ce­so­roch ma­jú už vy­šší vý­kon a sú zvy­čaj­ne aj lep­šie vy­ba­ve­né ako kar­ty z toh­to seg­men­tu (čas­to sa v tých­to ce­nách po­nú­ka­jú aj kar­ty z ge­ne­rá­cií sta­rých nie­koľ­ko ro­kov a s vý­ko­nom, kto­rý je prak­tic­ky to­tož­ný s va­ším in­teg­ro­va­ným rie­še­ním).

Ak chce­te kar­tu, s kto­rou sa da­jú ako-tak hrať hry, v sú­čas­nos­ti sa mi­ni­mál­na hra­ni­ca po­hy­bu­je oko­lo 60 až 65 EUR. Má­te te­da dve mož­nos­ti - za­cho­vať sa ne­ro­zum­ne a dos­lo­va vy­ho­diť 40 EUR za gra­fic­kú kar­tu nev­hod­nú na hry ale­bo in­ves­to­vať ro­zum­ne prib­liž­ne o 25 EUR viac a mať to, čo po­ža­du­je­te. Ver­te nám, že tých ušet­re­ných 25 EUR za to nes­to­jí. Ak už chce­te šet­riť, rad­šej ušet­ri­te tých 40 eur a žiad­nu gra­fic­kú kar­tu si ne­ku­puj­te, pre­to­že roz­diel op­ro­ti in­teg­ro­va­né­mu rie­še­niu by ne­zod­po­ve­dal vy­pla­te­nej su­me.

V ce­no­vej hla­di­ne 60 a 65 EUR sa na­chá­dza­jú gra­fic­ké kar­ty s čip­mi AMD Ra­deon 6670 a NVI­DIA Ge­For­ce 440GT. Vzhľa­dom na to, že Ra­deon je o dob­rých 40 % vý­kon­nej­ší ako za rov­na­kú ce­nu pre­dá­va­ný Ge­For­ce 440, nie je o čom pre­mýš­ľať a prak­tic­ky je vý­ber ho­to­vý. Da­ná gra­fic­ká kar­ta bu­de vý­kon­nej­šia ako va­še pred­chá­dza­jú­ce rie­še­nie, pri­čom si na nej v rám­ci mož­nos­tí za­hrá­te aj hry re­la­tív­ne nov­šie­ho dá­ta v zod­po­ve­da­jú­cich gra­fic­kých de­tai­loch.


Zdroj: PCR 8/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ra­dí­me pri kú­pe: Sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu v di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­toch
Plánujem kúpu fotoaparátu a vyhliadol som si dva relatívne porovnateľné modely, medzi ktorými sa rozhodujem. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ozna­če­nia Blis­ter a Bulk pri pro­duk­toch
Plánujem kúpu novej batérie do svojho mobilného telefónu, pričom chcem využiť služby elektronických obchodov. Konkrétne ide o batériu pre Nokiu 6151, pričom som si našiel jej správne modelové označenie a kapacitu. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Kú­pa gra­fic­kej kar­ty do star­šie­ho PC
Vlastním staršiu PC zostavu so základnou doskou Asus M2N-MX SE, procesorom AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ (2,31 GHz), 3 GB DDR 2 a grafickou kartou NVIDIA 8500 GT PCI-E. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Štan­dard SVGA pod­ľa VE­SA na mo­der­ných GPU
Potreboval by som zohnať grafickú kartu do slotu PCI-E, ktorá pozná ešte starý režim zobrazovania SVGA v štandarde VESA a rozlíšení 800 × 600 bodov. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Gra­fic­ká kar­ta pre slot AGP
Potreboval by som poradiť s nákupom grafickej karty pre starý počítač. Plánujem si totiž kúpiť nový monitor a moja obstarožná základná doska nemá výstup DVDI-I a ani sloty PCI Express. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ur­če­nie poč­tu zá­zna­mo­vých plat­ní v pev­nom dis­ku
Chystám sa na nákup pevného disku, pričom som si vyhliadol model Western Digital Caviar Black s kapacitou 500 GB a 64 MB cache. Konkrétne ide o modelový rad WD5003AZEX. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ope­rač­ná pa­mäť v sing­le a duál­nom za­po­je­ní
Plánujem kúpu operačnej pamäte pre svoj počítač a neviem sa rozhodnúť medzi možnosťou zakúpiť jeden modul s cieľovou kapacitou alebo dva s polovičnou. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Za­sie­ťo­va­nie po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti
Mám doma starší stolový počítač (vek asi 10 rokov), ktorý sa už štyri alebo päť rokov nepoužíval. Ide o PC s procesorom AMD Athlon XP a 512 MB operačnej pamäte, sieťovou kartou a grafickou kartou GeForce 256MB (Windows XP). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter