Radíme pri kúpe: Štandard SVGA podľa VESA na moderných GPU

Radeon 5450.jpg Otáz­ka: Pot­re­bo­val by som zoh­nať gra­fic­kú kar­tu do slo­tu PCI-E, kto­rá poz­ná eš­te sta­rý re­žim zob­ra­zo­va­nia SVGA v štan­dar­de VE­SA a roz­lí­še­ní 800 × 600 bo­dov. Do­te­raz som si už kú­pil dve roz­lič­né kar­ty, ale ani jed­na to ne­do­ká­za­la.

Ne­viem sa dob­re zo­rien­to­vať v ich opi­soch, ale obá­vam sa, že ta­ký­to údaj sa už jed­no­du­cho nik­de neu­vá­dza, a vy­ze­rá to tak, že nie je k dis­po­zí­cii ani žiad­ny iný, z kto­ré­ho by sa to da­lo ne­ja­kým spô­so­bom od­vo­diť ale­bo de­du­ko­vať. Na vý­rob­co­vi kar­ty mi vô­bec ne­zá­le­ží, do­kon­ca mi je aj po­mer­ne jed­no, koľ­ko ta­ká kar­ta bu­de stáť. Jed­no­du­cho ju pot­re­bu­jem. Z in­teg­ro­va­ných gra­fic­kých ka­riet, kto­ré som vy­skú­šal, to za­tiaľ pod­po­ro­va­la iba jed­na, a to kon­krét­ne Ge­For­ce 6150. Pot­re­bu­jem však rie­še­nie do sa­mot­né­ho slo­tu. Ne­vie­te, kto­ré z ka­riet by to moh­li byť?

SVGA (Su­per vi­deo grap­hics array) je štan­dard de­fi­no­va­ný aso­ciá­ciou VE­SA (Vi­deo Elec­tro­nics Stan­dards As­so­cia­tion). V zá­kla­de má roz­lí­še­nie 800 × 600 bo­dov a je nás­led­ní­kom kla­sic­ké­ho štan­dar­du VGA s roz­lí­še­ním 640 × 480. V nas­le­du­jú­cich ro­koch sa však od toh­to zna­če­nia v praxi us­tú­pi­lo a gra­fic­ké kar­ty s vy­šší­mi roz­lí­še­nia­mi (WSVGA, XGA, WXGA) sa bež­ne ozna­čo­va­li stá­le ako SVGA. Zme­na priš­la až s HD, keď sa za­čal pou­ží­vať prá­ve ten­to ná­zov. To už je však dnes opäť mä­tú­ce, pre­to­že kar­ty do­ká­žu zob­ra­ziť aj ove­ľa väč­šie roz­lí­še­nia. Kaž­do­pád­ne roz­lí­še­nie 800 × 600 pod­ľa štan­dar­du VE­SA by ma­li pod­po­ro­vať všet­ky sú­čas­né gra­fic­ké kar­ty.

Dod­nes zob­ra­zu­jú bez prob­lé­mov aj ap­li­ká­cie DOS v roz­lí­še­ní 640 × 480 v 8-bi­to­vých far­bách. Ne­kom­pa­ti­bi­li­ta bu­de spô­so­be­ná skôr ne­ja­kou va­šou kon­krét­nou ap­li­ká­ciou, a nie ne­pod­po­ro­va­ním štan­dar­du. Nes­po­mí­na­te sí­ce, o čo kon­krét­ne ide, ale ak je to nie­čo sku­toč­ne ra­rit­né, od­po­rú­ča­me vy­skú­šať lac­nú gra­fic­kú kar­tu star­šie­ho dá­ta s kla­sic­kým vý­stu­pom VGA/D-sub.

Ta­kis­to nes­po­mí­na­te ani to, aké gra­fic­ké kar­ty ste skú­ša­li. Ak ide o sta­rý sof­tvér, kto­rý je na PC nain­šta­lo­va­ný, od­po­rú­ča­me zá­jsť do ne­ja­ké­ho ka­men­né­ho ob­cho­du, kde ma­jú na skla­de low-end gra­fic­ké kar­ty (ty­pu Ra­deon 5450/6450, Ge­For­ce 210 a po­dob­ne), a vy­skú­šať ich pria­mo na po­čí­ta­či, kto­rý pri­ne­sie­te so se­bou. Po­kiaľ ide nap­rík­lad o si­tuáciu, keď sa k no­vé­mu PC po­kú­ša­te pri­po­jiť na­mies­to mo­ni­to­ra ne­ja­ký sta­rý prie­my­sel­ný stroj, tu je si­tuácia, sa­moz­rej­me, pod­stat­ne ťaž­šia.

V tom­to prí­pa­de by bo­lo zrej­me ro­zum­né v ba­zá­ri zoh­nať kar­tu do slo­tu PCI (te­da kar­tu, pou­ží­va­nú nie­len pred PCIE-E, ale aj pred AGP). Množ­stvo zá­klad­ných do­siek to­tiž dod­nes má slo­ty PCI. Ak na po­čí­ta­či plá­nu­je­te pou­ží­vať pre prie­my­sel­né za­ria­de­nia iba DOS, kar­ta bu­de fun­go­vať bez prob­lé­mov.


Zdroj: PCR 9/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ra­dí­me pri kú­pe: Sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu v di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­toch
Plánujem kúpu fotoaparátu a vyhliadol som si dva relatívne porovnateľné modely, medzi ktorými sa rozhodujem. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ozna­če­nia Blis­ter a Bulk pri pro­duk­toch
Plánujem kúpu novej batérie do svojho mobilného telefónu, pričom chcem využiť služby elektronických obchodov. Konkrétne ide o batériu pre Nokiu 6151, pričom som si našiel jej správne modelové označenie a kapacitu. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Kú­pa gra­fic­kej kar­ty do star­šie­ho PC
Vlastním staršiu PC zostavu so základnou doskou Asus M2N-MX SE, procesorom AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ (2,31 GHz), 3 GB DDR 2 a grafickou kartou NVIDIA 8500 GT PCI-E. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Štan­dard SVGA pod­ľa VE­SA na mo­der­ných GPU
Potreboval by som zohnať grafickú kartu do slotu PCI-E, ktorá pozná ešte starý režim zobrazovania SVGA v štandarde VESA a rozlíšení 800 × 600 bodov. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Gra­fic­ká kar­ta pre slot AGP
Potreboval by som poradiť s nákupom grafickej karty pre starý počítač. Plánujem si totiž kúpiť nový monitor a moja obstarožná základná doska nemá výstup DVDI-I a ani sloty PCI Express. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ur­če­nie poč­tu zá­zna­mo­vých plat­ní v pev­nom dis­ku
Chystám sa na nákup pevného disku, pričom som si vyhliadol model Western Digital Caviar Black s kapacitou 500 GB a 64 MB cache. Konkrétne ide o modelový rad WD5003AZEX. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ope­rač­ná pa­mäť v sing­le a duál­nom za­po­je­ní
Plánujem kúpu operačnej pamäte pre svoj počítač a neviem sa rozhodnúť medzi možnosťou zakúpiť jeden modul s cieľovou kapacitou alebo dva s polovičnou. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Za­sie­ťo­va­nie po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti
Mám doma starší stolový počítač (vek asi 10 rokov), ktorý sa už štyri alebo päť rokov nepoužíval. Ide o PC s procesorom AMD Athlon XP a 512 MB operačnej pamäte, sieťovou kartou a grafickou kartou GeForce 256MB (Windows XP). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter