Radíme pri kúpe: Grafická karta pre slot AGP

MSI FX5500.jpg Otáz­ka: Pot­re­bo­val by som po­ra­diť s ná­ku­pom gra­fic­kej kar­ty pre sta­rý po­čí­tač. Plá­nu­jem si to­tiž kú­piť no­vý mo­ni­tor a mo­ja ob­sta­rož­ná zá­klad­ná dos­ka ne­má vý­stup DVDI-I a ani slo­ty PCI Express. Kar­ta pre­to mu­sí byť s roz­hra­ním AGP. Pri poh­ľa­de do po­nu­ky ob­cho­dov som zis­til, že ve­ľa mož­nos­tí ne­mám.

Z no­vých gra­fic­kých ka­riet ma­jú to­to roz­hra­nie už iba dva mo­de­ly - EV­GA Ge­For­ce 6200 a MSI FX5500. Jed­na má vy­ššiu frek­ven­ciu jad­ra, dru­há má šir­šiu zber­ni­cu. Rád by som sa pre­to po­ra­dil, kto­rá z nich je vý­kon­nej­šia a kto­rú z nich by bo­lo lep­šie kú­piť.

EV­GA Ge­For­ce ob­sa­hu­je čip NVI­DIA Ge­For­ce 6200 s frek­ven­ciou jad­ra 350 MHz, pa­mäť GDDR2 512 MB s frek­ven­ciou 532 MHz a zber­ni­cu ši­ro­kú 64 bi­tov. Nap­ro­ti to­mu MSI FX5500-D256H ob­sa­hu­je čip Ge­For­ce 5500 s frek­ven­ciou 250 MHz, pa­mäť GDDR 256 MB a zber­ni­cu ši­ro­kú 128 bi­tov.

Slot AGP je už dl­hé ro­ky za svo­jím ze­ni­tom a gra­fic­ké kar­ty s tým­to roz­hra­ním sú dos­tup­né sku­toč­ne už len vý­ni­moč­ne. Pos­tu­pom ro­kov sa ich po­nu­ka stá­le zmen­šo­va­la, a po­kiaľ vy­ne­chá­te rôz­ne ba­zá­re či auk­čné por­tá­ly, sku­toč­ne sa už da­jú kú­piť len dva va­mi spo­mí­na­né mo­de­ly.

Obe kar­ty sú, sa­moz­rej­me, z hľa­dis­ka har­dvé­ru mi­mo­riad­ne za­sta­ra­né a pa­tria do ro­kov 2004 a 2005. O her­nom vý­ko­ne sa v ich prí­pa­de ne­da­lo ho­vo­riť ani v ča­se ich uve­de­nia, pre­to­že iš­lo o low-end rie­še­nia, ur­če­né do neh­ráč­skych PC bez in­teg­ro­va­nej gra­fic­kej kar­ty. Z hľa­dis­ka pria­me­ho po­rov­na­nia bu­de o ma­lé per­cen­to vý­kon­nej­šia kar­ta s GPU Ge­For­ce 5500, ale na úrov­ni, že to prak­tic­ky ani nes­to­jí za zmien­ku. Obe kar­ty sú na hry úpl­ne nev­hod­né, a ak vám len vy­po­ve­da­la služ­bu in­teg­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta a chce­te PC udr­žať v pre­vádz­ke, kúp­te tú, čo je lac­nej­šia.

Nao­pak, ak in­teg­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta v PC fun­gu­je, je nez­my­sel vy­ha­dzo­vať za tie­to kar­ty 30 až 40 eur. Ak váš no­vý mo­ni­tor ne­má vstup VGA a pod­po­ru­je iba DVI a HDMI, jed­no­du­cho si za­kúp­te re­duk­ciu VGA/DVI za ce­nu do 5 eur. Dá­vaj­te však veľ­ký po­zor, opač­ná re­duk­cia je ove­ľa čas­tej­šia. Pot­re­bu­je­te re­duk­ciu sa­mec VGA, sa­mi­ca DVI, nie nao­pak. Ke­by sa vám re­duk­ciu ne­po­da­ri­lo zoh­nať, jed­no­du­cho si za­kúp­te rov­no ce­lý pre­po­jo­va­cí ká­bel s pot­reb­nou dĺžkou, na kto­rom bu­de na jed­nej stra­ne sa­mec VGA a na dru­hej stra­ne sa­mec DVI.

Zdroj: PCR 1/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ra­dí­me pri kú­pe: Sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu v di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­toch
Plánujem kúpu fotoaparátu a vyhliadol som si dva relatívne porovnateľné modely, medzi ktorými sa rozhodujem. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ozna­če­nia Blis­ter a Bulk pri pro­duk­toch
Plánujem kúpu novej batérie do svojho mobilného telefónu, pričom chcem využiť služby elektronických obchodov. Konkrétne ide o batériu pre Nokiu 6151, pričom som si našiel jej správne modelové označenie a kapacitu. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Kú­pa gra­fic­kej kar­ty do star­šie­ho PC
Vlastním staršiu PC zostavu so základnou doskou Asus M2N-MX SE, procesorom AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ (2,31 GHz), 3 GB DDR 2 a grafickou kartou NVIDIA 8500 GT PCI-E. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Štan­dard SVGA pod­ľa VE­SA na mo­der­ných GPU
Potreboval by som zohnať grafickú kartu do slotu PCI-E, ktorá pozná ešte starý režim zobrazovania SVGA v štandarde VESA a rozlíšení 800 × 600 bodov. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Gra­fic­ká kar­ta pre slot AGP
Potreboval by som poradiť s nákupom grafickej karty pre starý počítač. Plánujem si totiž kúpiť nový monitor a moja obstarožná základná doska nemá výstup DVDI-I a ani sloty PCI Express. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ur­če­nie poč­tu zá­zna­mo­vých plat­ní v pev­nom dis­ku
Chystám sa na nákup pevného disku, pričom som si vyhliadol model Western Digital Caviar Black s kapacitou 500 GB a 64 MB cache. Konkrétne ide o modelový rad WD5003AZEX. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ope­rač­ná pa­mäť v sing­le a duál­nom za­po­je­ní
Plánujem kúpu operačnej pamäte pre svoj počítač a neviem sa rozhodnúť medzi možnosťou zakúpiť jeden modul s cieľovou kapacitou alebo dva s polovičnou. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Za­sie­ťo­va­nie po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti
Mám doma starší stolový počítač (vek asi 10 rokov), ktorý sa už štyri alebo päť rokov nepoužíval. Ide o PC s procesorom AMD Athlon XP a 512 MB operačnej pamäte, sieťovou kartou a grafickou kartou GeForce 256MB (Windows XP). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter