Radíme pri kúpe: Operačná pamäť v single a duálnom zapojení

Otáz­ka: Plá­nu­jem kú­pu ope­rač­nej pa­mä­te pre svoj po­čí­tač a ne­viem sa roz­hod­núť me­dzi mož­nos­ťou za­kú­piť je­den mo­dul s cie­ľo­vou ka­pa­ci­tou ale­bo dva s po­lo­vič­nou. Pre­to by som sa rád opý­tal, čo je vlas­tne lep­šie. Je lep­šia voľ­ba kú­piť je­den 8 GB mo­dul ale­bo dva 4 GB?


Na tú­to di­le­mu sa dá na­ze­rať z nie­koľ­kých sme­rov. Az­da pr­vý pa­ra­me­ter, na kto­rý sa väč­ši­na ľu­dí za­me­ria, je ce­na. V sú­čas­nos­ti sa ce­na 8 GB mo­du­lu DDR3 pre sto­lo­vé PC za­čí­na oko­lo 36 eur, za­tiaľ čo pri 4 GB mo­du­le je to 18 eur. Vo vý­sled­ku je tak ka­pa­ci­ta 8 GB v po­do­be jed­né­ho ale­bo dvoch mo­du­lov z hľa­dis­ka ce­ny rov­na­ká. Dru­hé hľa­dis­ko je vý­kon. Dva mo­du­ly pa­mä­te mož­no pre­vádz­ko­vať v re­ži­me za­po­je­nia sing­le a dual, za­tiaľ čo je­den mo­dul, sa­moz­rej­me, iba v re­ži­me sing­le.

Pou­ži­tie duál­ne­ho re­ži­mu zdvoj­ná­so­bu­je po­čet pre­po­je­ní me­dzi mo­dul­mi ope­rač­nej pa­mä­te a ra­di­čom pa­mä­te, kto­rý je v pro­ce­so­re. Me­dzi ra­di­čom a slot­mi pa­mä­tí sa na­chá­dza 64 fy­zic­kých pre­po­je­ní (vo­di­čov), cez kto­ré pre­bie­ha všet­ka ko­mu­ni­ká­cia. Ra­dič ak­ti­vu­je prís­luš­né spo­je­nie (vo­dič D0 až D63) pod­ľa to­ho, z akej čas­ti pa­mä­te dá­ta prá­ve čí­ta. Ak nap­rík­lad pou­ží­va­me je­den 8 GB mo­dul DDR3 s frek­ven­ciou 1333 MHz, pri pou­ži­tí 64 spo­je­ní je teo­re­tic­ká pre­no­so­vá rých­losť me­dzi pa­mä­ťou a pro­ce­so­rom 10,4 GB/s.

Zmys­lom duál­ne­ho re­ži­mu je zdvoj­ná­so­biť po­čet spo­je­ní a tým tú­to rých­losť zvý­šiť. Na­mies­to jed­né­ho 8 GB mo­du­lu te­da za­po­jí­me dva 4 GB mo­du­ly, pri­čom za­po­je­ním do duál­ne­ho re­ži­mu ra­dič pres­ved­čí­me, že ide o je­den spo­loč­ný mo­dul pa­mä­te. Roz­diel je v tom, že ten­to „fik­tív­ny" mo­dul je spo­je­ný s ra­di­čom 128 vo­dič­mi (D0 až D127), čo teo­re­tic­ky zdvoj­ná­so­bí pre­no­so­vú rých­losť na 20,8 GB/s.

RAMsloty.jpg Fa­reb­né roz­lí­še­nie slo­tov ope­rač­ných pa­mä­tí na správ­ne za­po­je­nie re­ži­mu dual chan­nel

Ten­to teo­re­tic­ký fakt ve­ľa ľu­dí poz­ná, a pre­to duál­ne za­po­je­nie vý­raz­ne pre­fe­ru­je. Žiaľ, vo väč­ši­ne prí­pa­dov ho vo vy­so­kej mie­re pre­ce­ňu­jú. Prak­tic­ký efekt je to­tiž vý­raz­ne men­ší, ako sa zdá. V tes­toch, kde sa me­ra­jú roz­die­ly vo vý­ko­ne nap­rík­lad pri hrách, kan­ce­lár­skych ap­li­ká­ciách či stri­hu a pre­vo­de vi­dea, sa uka­zu­je, že reál­ne stúp­nu­tie vý­ko­nu po­čí­ta­ča pri pou­ži­tí duál­ne­ho re­ži­mu je men­šie ako 5 % (oby­čaj­ne 2 či 3 %). To je, sa­moz­rej­me, veľ­mi ďa­le­ko od to­ho, čo väč­ši­na ľu­dí oča­ká­va pri teo­re­tic­kom zdvoj­ná­so­be­ní pre­no­so­vej rých­los­ti. Keď­že však reál­ny pre­jav ne­poz­na­jú, v myl­nom doj­me o ob­rov­skom roz­die­le na duál­nom re­ži­me zotr­va­jú aj vte­dy, keď sa z hľa­dis­ka ce­ny či prak­tic­kos­ti vô­bec neop­la­tí.

Ty­pic­ký prí­pad je po­čí­tač s lac­nej­šou zá­klad­nou dos­kou, kto­rá má iba dva slo­ty pa­mä­te. Po­kiaľ do nej kú­pi­te dva mo­du­ly, aby ste tak moh­li za­pnúť duál­ny re­žim, sťa­ží­te si bu­dú­ci up­gra­de. Na dru­hej stra­ne, po­kiaľ duál­ne­mu re­ži­mu nič nes­to­jí v ces­te, je dob­ré ho pou­žiť, pre­to­že vý­kon na­vy­še sa vždy ho­dí. Pod­mien­kou spus­te­nia duál­ne­ho re­ži­mu sú úpl­ne to­tož­né ope­rač­né pa­mä­te. Mu­sia mať rov­na­kú veľ­kosť, frek­ven­ciu a ča­so­va­nie. Z toh­to dô­vo­du sa tak zvy­čaj­ne pou­ží­va­jú úpl­ne to­tož­né sing­le mo­du­ly od rov­na­ké­ho vý­rob­cu (kú­pa tej is­tej pa­mä­te 2×) ale­bo eš­te v lep­šom prí­pa­de pria­mo duál­ne ba­le­nia, kde vý­rob­ca pre­dá­va nap­rík­lad 8 GB ka­pa­ci­tu v po­do­be dvoch pá­ro­va­ných mo­du­lov.

Duál­ny re­žim zá­klad­ná dos­ka ak­ti­vu­je pri správ­nom za­po­je­ní pa­mä­tí. V dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov tre­ba umies­tniť pa­mä­te do slo­tov, kto­ré sú fa­reb­ne to­tož­né. Ak má nap­rík­lad dos­ka 4 pa­mä­ťo­vé slo­ty, dva z nich sú čer­ve­né a dva mod­ré. Pár pa­mä­tí tre­ba oby­čaj­ne za­po­jiť do jed­nej far­by. Dru­há far­ba slú­ži na za­po­je­nie ďal­šie­ho to­tož­né­ho pá­ru. Far­by mô­žu byť ved­ľa se­ba ale­bo na „strie­dač­ku" (nap­rík­lad mod­rý, čer­ve­ný, mod­rý, čer­ve­ný slot). V niek­to­rých oje­di­ne­lých prí­pa­doch sa však to­to fa­reb­né pra­vid­lo ne­dodr­žia­va (nap­rík­lad niek­to­ré dos­ky od MSI) a na za­po­je­nie do duál­ne­ho re­ži­mu tre­ba pou­žiť slo­ty roz­diel­nych fa­rieb. Z toh­to dô­vo­du je vhod­né pri za­po­jo­va­ní pa­mä­tí siah­nuť po ma­nuá­li k zá­klad­nej dos­ke, v kto­rom je správ­na sché­ma za­po­je­nia opí­sa­ná.

Tre­tie hľa­dis­ko pri roz­ho­do­va­ní je prak­tic­kosť. Ako sme už spo­me­nu­li, roz­ho­du­jú­ci mô­že byť po­čet slo­tov, kto­ré pri osa­dzo­va­ní pa­mä­tí ob­sa­dí­te. Ak sú slo­ty iba dva, čas­to je lep­šie vo­liť len je­den mo­dul a ne­chať pries­tor na ľah­ké roz­ší­re­nie ka­pa­ci­ty v bu­dúc­nos­ti. Po­kiaľ je slo­tov viac, pa­mä­taj­te na to, že ak nap­rík­lad v bu­dúc­nos­ti do­kú­pi­te do dos­ky ďal­ší pa­mä­ťo­vý mo­dul (iné ča­so­va­nie, ka­pa­ci­ta, vý­rob­ca), duál­ny re­žim už ne­bu­de­te môcť pou­ží­vať a z vý­ho­dy sa ra­zom sta­ne ne­vý­ho­da, pre­to­že dva 4 GB mo­du­ly za­be­ra­jú dva slo­ty a spot­re­bú­va­jú o ne­ja­ký ten watt viac ako je­den 8 GB mo­dul.

Zdroj: PCR 11/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ra­dí­me pri kú­pe: Sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu v di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­toch
Plánujem kúpu fotoaparátu a vyhliadol som si dva relatívne porovnateľné modely, medzi ktorými sa rozhodujem. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ozna­če­nia Blis­ter a Bulk pri pro­duk­toch
Plánujem kúpu novej batérie do svojho mobilného telefónu, pričom chcem využiť služby elektronických obchodov. Konkrétne ide o batériu pre Nokiu 6151, pričom som si našiel jej správne modelové označenie a kapacitu. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Kú­pa gra­fic­kej kar­ty do star­šie­ho PC
Vlastním staršiu PC zostavu so základnou doskou Asus M2N-MX SE, procesorom AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ (2,31 GHz), 3 GB DDR 2 a grafickou kartou NVIDIA 8500 GT PCI-E. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Štan­dard SVGA pod­ľa VE­SA na mo­der­ných GPU
Potreboval by som zohnať grafickú kartu do slotu PCI-E, ktorá pozná ešte starý režim zobrazovania SVGA v štandarde VESA a rozlíšení 800 × 600 bodov. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Gra­fic­ká kar­ta pre slot AGP
Potreboval by som poradiť s nákupom grafickej karty pre starý počítač. Plánujem si totiž kúpiť nový monitor a moja obstarožná základná doska nemá výstup DVDI-I a ani sloty PCI Express. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ur­če­nie poč­tu zá­zna­mo­vých plat­ní v pev­nom dis­ku
Chystám sa na nákup pevného disku, pričom som si vyhliadol model Western Digital Caviar Black s kapacitou 500 GB a 64 MB cache. Konkrétne ide o modelový rad WD5003AZEX. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Ope­rač­ná pa­mäť v sing­le a duál­nom za­po­je­ní
Plánujem kúpu operačnej pamäte pre svoj počítač a neviem sa rozhodnúť medzi možnosťou zakúpiť jeden modul s cieľovou kapacitou alebo dva s polovičnou. čítať »
 
Ra­dí­me pri kú­pe: Za­sie­ťo­va­nie po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti
Mám doma starší stolový počítač (vek asi 10 rokov), ktorý sa už štyri alebo päť rokov nepoužíval. Ide o PC s procesorom AMD Athlon XP a 512 MB operačnej pamäte, sieťovou kartou a grafickou kartou GeForce 256MB (Windows XP). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter