Ako na to: Prečítanie dát zo staršieho pevného disku na nových PC

Pred­ne­dáv­nom mi dos­lú­žil star­ší po­čí­tač, na kto­rom sa pou­ží­val 80 GB pev­ný disk (3,5") s pri­po­je­ním PA­TA/IDE. Keď­že sa po­ru­cha prav­de­po­dob­ne ne­tý­ka­la dis­ku, rád by som z ne­ho eš­te pre­ko­pí­ro­val dá­ta, kto­ré sú na ňom ulo­že­né. Akým spô­so­bom mô­žem eš­te ta­ký­to disk pre­čí­tať na no­vých PC ale­bo no­te­boo­koch?

Aj keď sa už na sú­čas­ných sto­lo­vých po­čí­ta­čoch a no­te­boo­koch ko­nek­tor pre za­ria­de­nia IDE/PA­TA ne­vys­ky­tu­je, mož­no tie­to star­šie dis­ky a me­cha­ni­ky pri­pá­jať po­mo­cou naj­rôz­nej­ších re­duk­cií a pl­no­hod­not­ne ich tak na­ďa­lej pou­ží­vať. Mož­nos­tí je nie­koľ­ko a zá­le­ží len na tom, kto­rá z nich vám bu­de naj­viac vy­ho­vo­vať.

Sa­moz­rej­me, ak chce­te len jed­no­du­chú a jed­no­ra­zo­vú „ko­pí­ro­va­ciu ak­ciu" , naj­lep­šie je náj­sť zná­me­ho, kto­rý po­čí­ta­čom s tým­to roz­hra­ním eš­te dis­po­nu­je a dá­ta vám z dis­ku pre­ko­pí­ru­je nap­rík­lad na exter­ný disk či na­pá­li na op­tic­ké mé­diá.

Všet­ky os­tat­né mož­nos­ti už pred­pok­la­da­jú za­kú­pe­nie re­duk­cie, kto­rá vám umož­ní dá­ta nie­len pre­čí­tať, ale disk aj na­ďa­lej pou­ží­vať. Pod­ľa ty­pu rie­še­nia po­čí­taj­te s in­ves­tí­ciou 10 až 30 eur. Naj­väč­šie mož­nos­ti sú v prí­pa­de sto­lo­vých po­čí­ta­čov, kde sa da­jú zvo­liť dva ty­py inter­ných a dva ty­py exter­ných rie­še­ní, v prí­pa­de no­te­boo­kov sú mož­nos­ti zre­du­ko­va­né len na dru­hú spo­mí­na­nú sku­pi­nu.

Pr­vá a naj­lac­nej­šia mož­nosť je pou­ži­tie pria­mej inter­nej re­duk­cie z PA­TA na SA­TA. Ide o jed­no­du­chý me­dzič­lá­nok, kto­rý sa pri­pá­ja pria­mo na disk. Disk sa tak jed­no­du­cho na­mon­tu­je dov­nút­ra skrin­ky a po­mo­cou tej­to re­duk­cie pri­po­jí k zá­klad­nej dos­ke kla­sic­kým káb­lom SA­TA (poz­ri ob­rá­zok).

Pou­žiť mô­že­te nap­rík­lad re­duk­cie s plas­to­vým kry­tom od fir­my Axago v po­do­be mo­de­lu RSI-20 za 13 eur ale­bo RSI-X1 za 14 eur. Lac­nej­šie rie­še­nie sú mo­de­ly bez kry­tu, ako nap­rík­lad Gem­bird (Bi-di­rec­tio­nal kon­ver­tor SA­TA na IDE) za 9 eur ale­bo ST Labs S-250 za 10 eur, kto­ré pos­lú­žia rov­na­ko dob­re.

Pre niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov by moh­lo byť za­ují­ma­vej­šie pri­da­nie sa­mos­tat­né­ho ra­di­ča do slo­tu PCI, kto­rý je dru­hým ty­pom inter­né­ho rie­še­nia váš­ho prob­lé­mu. Ide o sa­mos­tat­nú kar­tu s vlas­tným roz­hra­ním SA­TA aj PA­TA, kto­ré dopl­ní ale­bo nah­ra­dí to, čo je na zá­klad­nej dos­ke.

Tie­to kar­ty sto­ja oko­lo 18 eur (ST Labs A-230) a sú vhod­né vte­dy, keď chce­te k no­vé­mu PC pri­po­jiť dve za­ria­de­nia PA­TA/IDE sú­čas­ne, ale­bo vte­dy, keď roz­hra­nie SA­TA ale­bo PA­TA vy­po­ve­da­lo služ­bu a zvy­šok zá­klad­nej dos­ky stá­le fun­gu­je.

Axago-sata-ide.jpg

Inter­ná re­duk­cia z roz­hra­nia IDE/PA­TA na sú­čas­ný štan­dard SA­TA

Disk sa dá pri­po­jiť k po­čí­ta­čom aj exter­ne. V prí­pa­de sta­ré­ho roz­hra­nia PA­TA mož­no za­kú­piť re­duk­ciu pre kla­sic­ké USB, pri kto­rom disk mô­že­te pou­ží­vať tak ako bež­né exter­né úlo­žis­ko (ako je nap­rík­lad kľúč USB).

Ne­vý­ho­da je niž­šia rých­losť pre­no­su dát op­ro­ti inter­né­mu rie­še­niu, pre­to­že reál­ny rých­lost­ný li­mit USB 2 je 30 MB/s obo­ma smer­mi (re­duk­cie PA­TA na ESA­TA ale­bo USB 3 bu­de­te zrej­me hľa­dať már­ne). Vý­hod­ná je jed­no­du­chá pou­ži­teľ­nosť bez ot­vá­ra­nia PC a ľah­ká ma­ni­pu­lá­cia. Re­duk­cie zo SA­TA na USB sú po­mer­ne bež­né a lac­né (do 10 eur). Na re­duk­ciu, kto­rá dis­po­nu­je aj star­ším roz­hra­ním PA­TA (zvy­čaj­ne spo­loč­ne so SA­TA), mu­sí­te za­pla­tiť o pár eur viac.

Vhod­ný mo­del je nap­rík­lad AXAGO ADID-70 za 16 eur. Re­duk­ciu jed­no­du­cho za­pne­te do dis­ku a pri­po­jí­te nás­led­ne káb­lom do por­tu USB po­čí­ta­ča. Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj na­pá­ja­cí adap­tér do zá­suv­ky, kto­rý v prí­pa­de 3,5" dis­kov tre­ba pou­žiť.

Pos­led­ná mož­nosť je ná­kup exter­né­ho ochran­né­ho a re­duk­čné­ho boxu, kto­rý z dis­ku vlas­tne uro­bí kla­sic­ké exter­né za­ria­de­nie. Disk tak mô­že­te exter­ne na­ďa­lej dl­ho­do­bo a po­hod­ne pou­ží­vať.

Exter­né boxy pre star­šie roz­hra­nie PA­TA (nap­rík­lad ICY BOX IB-351AS­tU-B) sto­ja prib­liž­ne 30 eur. Tu už je, sa­moz­rej­me, vhod­né zvá­žiť to, či sa ta­ká­to in­ves­tí­cia op­la­tí. Za 50 eur už to­tiž kú­pi­te no­vý 2,5" disk s mno­ho­ná­sob­ne vy­ššou ka­pa­ci­tou a bez pot­re­by na­pá­ja­nia.

Zdroj: PCR 2/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter