Ako na to: Prepojenie dvoch ADSL routerov

2005/revue0705_wifi_z_Asus-WL-500GDeluxe_b.jpg Otáz­ka: Už dl­hší čas pou­ží­vam bez prob­lé­mov ADSL rou­ter D-Link DSL-2641R spo­loč­ne s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním Tur­bo 6 od T-Co­mu. Ne­dáv­no som sa roz­ho­dol pri­po­jiť k mo­de­mu na lep­šiu kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť, fun­kcie a sil­nej­ší sig­nál Wi-Fi rou­ter Asus WL-500gP V2. Žiaľ, ni­ja­kým spô­so­bom sa mi ne­da­rí nad­via­zať spo­je­nie s inter­ne­tom z po­čí­ta­čov pri­po­je­ných káb­lom k to­mu­to rou­te­ru. Wi-Fi som nes­kú­šal, ale pred­pok­la­dám, že to bu­de rov­na­ké.

Po prih­lá­se­ní do kon­fi­gu­rač­né­ho roz­hra­nia rou­te­ra mám na vý­ber z rôz­nych inter­ne­to­vých pri­po­je­ní, pri­čom mô­žem zvo­liť pri­po­je­nie k mo­de­mu, kto­rý auto­ma­tic­ky zís­ka dy­na­mic­kú IP ad­re­su, ale­bo spo­je­nie ADSL PPPoE (čo by mal byť môj typ inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia). Pou­žil som dru­hú me­no­va­nú mož­nosť, ale po za­da­ní prih­la­so­va­cie­ho me­na, hes­la a iných pa­ra­met­rov rou­ter vô­bec ne­nad­via­že spo­je­nie s mo­de­mom D-Link.

Pri pr­vom me­no­va­nom nas­ta­ve­ní už spo­je­nie nad­via­že, ale vy­sko­čí upo­zor­ne­nie, že som pri­de­lil nes­práv­nu dy­na­mic­kú ale­bo sta­tic­kú IP ad­re­su k rou­te­ru (DHCP je však za­pnu­té na oboch za­ria­de­niach). V sys­té­mo­vom zá­zna­me je poz­nám­ka: „WAN Con­nec­tion: The LAN's sub­net may be the sa­me with the WAN's sub­net". Nás­led­ne som te­da skú­sil zme­niť sub­net v nas­ta­ve­niach LAN v rou­te­ri Asus WL-500gP z 255.255.255.0 na 255.255.255.1. Po vy­ko­na­ní zme­ny mi rou­ter vy­pí­sal, že spo­je­nie je nad­via­za­né a som pri­po­je­ný k inter­ne­tu. Pri­po­je­nie však v sku­toč­nos­ti stá­le ne­fun­go­va­lo.

Di­ag­nos­ti­ko­va­nie prob­lé­mov v cen­tre sie­tí ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows mi po­ra­di­lo reš­tar­to­vať mo­dem, čo ne­po­moh­lo, a eš­te vy­pí­sa­lo: „Brá­na sie­te je dos­tup­ná, ale sys­tém Win­dows ne­mo­hol pri­jať sie­ťo­vé pre­no­sy z inter­ne­tu." Do oboch za­ria­de­ní som nain­šta­lo­val naj­nov­ší fir­mvér, v rou­te­ri som klo­no­val ad­re­su MAC môj­ho PC, ale vý­sle­dok zos­tal rov­na­ký.

V pr­vom ra­de tre­ba po­ve­dať, že o spo­je­nie ste sa sna­ži­li cel­kom nes­práv­ne. Pos­tup, keď dva rou­te­ry ADSL pri­po­jí­te k se­be a do oboch za­dá­te prís­tu­po­vé hes­lá na jed­no a to is­té pri­po­je­nie ADSL, je od­sú­de­ný na neús­pech. Z váš­ho opi­su vy­plý­va, že plá­nu­je­te na­ďa­lej pou­ží­vať na pri­po­je­nie do inter­ne­tu pô­vod­ný ADSL rou­ter D-Link a no­vý ADSL rou­ter Asus bu­de­te vy­uží­vať iba vo fun­kcii kla­sic­ké­ho rou­te­ra, kto­rý po­sil­ní va­šu sieť v po­do­be no­vých pri­po­je­ní a hlav­ne pri­dá vý­kon­nej­šie Wi-Fi.

Naj­lep­šie asi uro­bí­te, keď za­čne­te úpl­ne na­no­vo. Od­poj­te oba ADSL rou­te­ry od se­ba a náj­di­te na nich re­se­to­va­cie tla­čid­lo. Natvr­do vy­re­se­tuj­te sta­rý aj no­vý rou­ter (zma­žú sa všet­ky va­še nas­ta­ve­nia) a opä­tov­ne pri­poj­te iba ten star­ší. Vstup z inter­ne­to­vej lin­ky pri­poj­te do ko­nek­to­ra WAN a svoj po­čí­tač do ko­nek­to­ra LAN. Za­daj­te v roz­hra­ní rou­te­ra D-Link prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo na prís­tup do inter­ne­tu a vy­ko­naj­te aj os­tat­né nas­ta­ve­nia, ako je nap­rík­lad za­hes­lo­va­nie bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

ADSL rou­ter zís­ka IP ad­re­su pre WAN auto­ma­tic­ky od pro­vi­de­ra (vo va­šom prí­pa­de T-com) a pri­po­jí vás k inter­ne­tu. Mô­že­te nas­ta­viť ad­re­su a roz­sah lo­kál­nej sie­te, te­da LAN. Rou­ter má v rám­ci tej­to sie­te nap­rík­lad ad­re­su 192.168.1.1, kto­rá je, sa­moz­rej­me, iná, ako IP ad­re­sa pri­de­le­ná pro­vi­de­rom. Pod tou­to IP ad­re­sou ho vi­dia všet­ky za­ria­de­nia vo va­šom by­te/do­me, kto­ré sú k ne­mu pri­po­je­né. Ak roz­sah sie­te LAN ruč­ne neup­ra­ví­te na iné hod­no­ty, pr­vý po­čí­tač, kto­rý pri­po­jí­te, bu­de mať ad­re­su 192.168.1.2, dru­hý 192.168.1.3 atď.

Nej­de o strik­tné hod­no­ty a mô­žu byť na va­šom rou­te­ri pred­vo­le­né inak. Ak všet­ko fun­gu­je, pri­poj­te no­vý ADSL rou­ter Asus. Pre­po­jo­va­cí ká­bel bu­de na stra­ne star­šie­ho D-Lin­ku za­pich­nu­tý v kla­sic­kom ko­nek­to­re LAN a na stra­ne no­vé­ho rou­te­ra Asus v ko­nek­to­re WAN. Na no­vom rou­te­ri zvoľ­te auto­ma­tic­ké zís­ka­nie IP ad­re­sy, a te­da v žiad­nom prí­pa­de ne­nas­ta­vuj­te pa­ra­met­re pri­po­je­nia ADSL.

Na ten­to účel slú­ži vo va­šom prí­pa­de sta­rý rou­ter. No­vý rou­ter auto­ma­tic­ky zís­ka IP ad­re­su od na­dria­de­né­ho rou­te­ra D-Link tak ako ten zís­kal ad­re­su od pro­vi­de­ra. Bu­de mu te­da pri­de­le­ná nap­rík­lad ad­re­sa 192.168.1.4, kto­rú net­re­ba nas­ta­vo­vať ani me­niť. Pod tou­to ad­re­sou ho bu­de vi­dieť na­dria­de­ný rou­ter D-Link. Na rou­te­ri Asus nas­ta­vuj­te v prí­pa­de pot­re­by iba roz­sah je­ho LAN, kde ur­čí­te, aké ad­re­sy bu­dú pri­ra­ďo­va­né po­čí­ta­čom, kto­ré sa k ne­mu bu­dú pri­pá­jať.

Zdroj: PC Revue 8/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter