Ako na to: Pripojenie notebooku a mobilného telefónu k TV

Otáz­ka:Mám otáz­ku oh­ľa­dom pre­po­je­nia troch za­ria­de­ní. Kon­krét­ne ide o no­te­book ASUS K50IJ (ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 7 Ho­me Pre­mium) a mo­bil­ný te­le­fón Sam­sung Ga­laxy S II (ope­rač­ný sys­tém An­droid 2.3.3), kto­ré by som chcel pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru Sam­sung 42'' PS42B430P2W.

Môj no­te­book ne­má vý­stup HDMI, čo mi dosť sťa­žu­je si­tuáciu. Moh­li by ste mi, pro­sím, po­ra­diť, aké by som mal va­rian­ty pre­po­je­nia no­te­boo­ku s te­le­ví­zo­rom a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu s te­le­ví­zo­rom, či už káb­lo­vo, ale­bo bez­káb­lo­vo? Za­tiaľ sí­ce sieť Wi-Fi ne­mám zria­de­nú, ale už aj z iných dô­vo­dov ju do bu­dúc­nos­ti plá­nu­jem. Aké by bo­lo naj­jed­no­duch­šie vý­cho­dis­ko?

Váš no­te­book Asus K50IJ, žiaľ, ob­sa­hu­je iba ana­ló­go­vý ob­ra­zo­vý vý­stup, za­tiaľ čo te­le­ví­zor Sam­sung PS42B430P2W dis­po­nu­je iba di­gi­tál­nym vstu­pom HDMI. Z toh­to dô­vo­du ne­mož­no tie­to dve za­ria­de­nia spo­jiť kla­sic­kou ka­be­lá­žou. Po­kiaľ si chce­te na TV preh­rá­vať vi­deá z no­te­boo­ku, je ne­vyh­nut­né dis­po­no­vať nie­čím, čo ana­ló­go­vý sig­nál z vý­stu­pu no­te­boo­ku pre­kon­ver­tu­je do di­gi­tál­nej po­do­by. Ten­to kon­ver­tor nie je veľ­mi roz­ší­re­ný a v bež­ných ob­cho­doch ho s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­kú­pi­te.

Vo veľ­kých za­hra­nič­ných e-sho­poch však sú dos­tup­né za­ria­de­nia toh­to ty­pu, pri­čom ich ce­ny sa za­čí­na­jú prib­liž­ne na 25 eurách. K ce­ne však tre­ba pri­rá­tať poš­tov­né a prí­pad­né clo. Do­ved­na sa te­da ce­na mô­že vy­špl­hať na dvoj­ná­so­bok. Po­kiaľ o ta­ké­to za­ria­de­nie má­te zá­ujem, kľú­čo­vé slo­vá na hľa­da­nie sú „VGA to HDMI co­ver­ter". Dá­vaj­te si však po­zor na to, aby to bo­lo sku­toč­ne za­ria­de­nie, kto­ré sig­nál kon­ver­tu­je.

Da­jú sa to­tiž zoh­nať aj veľ­mi ra­rit­né pria­me káb­le VGA/HDMI, kto­ré by vám ne­po­moh­li. Ob­raz by ste s ni­mi to­tiž z po­čí­ta­ča do TV v žiad­nom prí­pa­de nep­re­nies­li. Ku kon­ver­to­ru bu­de­te eš­te pot­re­bo­vať kla­sic­ký ká­bel HDMI/HDMI do TV a VGA/VGA (z oboch strán sa­mec) z PC do kon­ver­to­ra. Ok­rem to­ho bu­de eš­te pot­reb­ný jed­no­du­chý ká­bel jack/jack 3,5 mm, kto­rý pre­ne­sie zvuk z rep­ro­duk­to­ro­vé­ho vý­stu­pu no­te­boo­ku do kon­ver­to­ra, od­kiaľ už bu­de zvuk spo­loč­ne s ob­ra­zom pu­to­vať káb­lom HDMI do TV.

coverter.jpg
Po­kiaľ chce­te pre­po­jiť za­ria­de­nie s ana­ló­go­vým vý­stu­pom VGA so za­ria­de­ním dis­po­nu­jú­cim iba di­gi­tál­nym vstu­pom HDMI, bez kon­ver­to­ra si ne­po­ra­dí­te

Čo sa tý­ka te­le­fó­nu, exter­ných dis­kov, kľú­čov USB či iných za­ria­de­ní, schop­ných fun­go­vať ako mass sto­ra­ge, žiaľ, ani tu nie je dô­vod na ra­dosť. Te­le­ví­zor vstu­pom USB sí­ce dis­po­nu­je, ale vý­rob­ca ho ozna­ču­je ako Servic­e Port. Pria­mo v ma­nuá­li mož­no náj­sť je­ho pou­ži­tie v sú­vis­los­ti s kľú­čom USB a up­gra­dom fir­mvé­ru, ale nik­de sa neu­vá­dza, že by bol TV schop­ný preh­rá­vať mul­ti­mé­diá z exter­ných zdro­jov.

Tým­to spô­so­bom te­da vi­deo­sú­bo­ry na va­šom te­le­ví­zo­re ta­kis­to ne­bu­dú dať preh­rá­vať. Va­ša otáz­ka oh­ľa­dom bez­drô­to­vé­ho pre­po­je­nia je ne­jas­ná. Váš te­le­ví­zor to­tiž vô­bec ne­dis­po­nu­je sie­ťo­vou kar­tou, tak­že ne­má mož­nosť ani káb­lo­vé­ho, ani bez­káb­lo­vé­ho pri­po­je­nia do lo­kál­nej sie­te. Tým­to sme­rom te­da opäť ces­ta ne­ve­die.

Ako vi­dí­te, zos­ta­la len pr­vá mož­nosť, kde tre­ba kú­piť kon­ver­tor. Si­tuácia sa však dá, sa­moz­rej­me, vy­rie­šiť aj kú­pe­ním DVD/Blu-Ray preh­rá­va­ča ale­bo re­kor­dé­ra, kto­ré po­čí­ta­čo­vé vi­deo­sú­bo­ry čas­to do­ká­žu preh­rať nie­len z op­tic­kých mé­dií, ale lep­šie za­ria­de­nia to zvlád­nu aj z exter­ných pev­ných dis­kov a kľú­čov USB.

Zdroj: PCR 11/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter