Ako na to: Vytvorenie informačných tagov v audiosúboroch

Otáz­ka: Pred­ne­dáv­nom som si pre­nie­sol hud­bu z audio CD do svoj­ho po­čí­ta­ča. Sklad­by som si ulo­žil do for­má­tu WAV. Prob­lé­mom je, že by som si rád do skla­dieb za­zna­me­nal úda­je, ako sú nap­rík­lad ná­zov pes­nič­ky, autor či rok vy­tvo­re­nia nah­ráv­ky. V prog­ra­me Tag­scan sa mi to však vô­bec ne­po­da­ri­lo. Rád by som sa pre­to opý­tal, ako by som tie­to úda­je mo­hol v sú­bo­roch vy­tvo­riť, prí­pad­ne ich zme­niť.

Hud­bu ste si pre­vied­li do for­má­tu WAV, kto­rý vkla­da­nie tých­to in­for­mač­ných úda­jov ne­pod­po­ru­je. Ide o jed­no­du­chý bez­stra­to­vý for­mát (PCM) audia, kto­rý sa naj­čas­tej­šie pou­ží­va na prá­cu so zvu­ko­vý­mi sú­bor­mi (stri­ha­nie a iná edi­tá­cia), nie na ar­chi­vá­ciu. Na ar­chi­vač­nú bez­stra­to­vú kom­pre­siu audio­sú­bo­rov sa pou­ží­va hlav­ne for­mát FLAC.

Ove­ľa čas­tej­šie je však pou­ži­tie stra­to­vej kom­pre­sie, pri­čom naj­zná­mej­šia me­tó­da v prí­pa­de audia je MP3, kto­rú ur­či­te poz­ná­te. Do tých­to sú­bo­rov bu­de­te môcť vkla­dať spo­mí­na­ným prog­ra­mom in­for­mač­né ta­gy bez akých­koľ­vek prob­lé­mov a na­vy­še (napr. pri zvo­le­ní so­líd­nej kom­pre­sie 192 kb/s) bu­dú jed­not­li­vé sú­bo­ry om­no­ho men­šie (z 30 MB kles­ne veľ­kosť sú­bo­ru na prib­liž­ne 5 MB).

Na kom­pre­siu sú­bo­rov WAV do MP3 slú­ži ob­rov­ské množ­stvo naj­rôz­nej­ších prog­ra­mov, pri­čom mno­hé z nich sú za­dar­mo. Mô­že­te skú­siť nap­rík­lad úpl­ne jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu Flic­Flac, kto­rá sa ne­mu­sí ani in­šta­lo­vať (www.sec­tor-se­ven.net/software/flic­flac).

Prog­ram spus­ti­te, klik­ni­te na tla­čid­lo To MP3 (prí­pad­ne To FLAC na ten­to typ sú­bo­rov) a nás­led­ne klik­nu­tím na veľ­ké tla­čid­lo Se­lect vy­ber­te sú­bo­ry WAV (po­koj­ne viac na­raz). Prog­ram za­čne vy­tvá­rať ich ver­zie MP3h­neď ved­ľa ori­gi­ná­lov. Pre­kon­ver­to­va­nie jed­nej sklad­by bu­de tr­vať nie­koľ­ko se­kúnd v zá­vis­los­ti od vý­ko­nu po­čí­ta­ča.

FlicFlac.png

Na pre­vod audio­sú­bo­rov me­dzi for­mát­mi WAV, MP3 a FLAC slú­ži množ­stvo ap­li­ká­cií – me­dzi tie naj­jed­no­duch­šie, kto­ré net­re­ba ani in­šta­lo­vať, pat­rí nap­rík­lad Flic­Flac

Zdroj: PCR 4/2012


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter