Nové podujatie

Informácia pre firmy: V prípade záujmu o zaradenie Vášho firemného podujatia kontaktujte redakciu na murbanec@pcrevue.sk.
 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Správy z podujatí

Dru­pal­Con Pra­ha
Kon­fe­ren­cia Dru­pal­Con Pra­gue, kto­rá sa ko­na­la 23. - 27. sep­tem­bra, pre­ko­na­la európ­sky re­kord v náv­štev­nos­ti. Na ak­cii sa stret­lo 1830 „dru­pa­lis­tov" z ce­lé­ho sve­ta.
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 29 čítaní (0)
 
Mar­ke­ting that sells
Na kon­fe­ren­cii Mar­ke­ting that sells (8. 10. 2013, Bra­tis­la­va) sa stret­li od­bor­ní­ci a špe­cia­lis­ti z ob­las­ti mar­ke­tin­gu a ob­cho­du. An­drea Ba­sun­ti zo spo­loč­nos­ti Sign Sa­lad Ltd vo svo­jej pred­náš­ke vy­svet­lil, ako do­ká­že se­mio­ti­ka po­môcť zvý­šiť účin­nosť jed­not­li­vých zna­čiek.
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 26 čítaní (0)
 
Av­net Se­cu­ri­ty Camp 2013
V pia­tok 11. ok­tób­ra sa v at­rak­tív­nom pros­tre­dí bra­tis­lav­ské­ho ho­te­la Lin­dner ko­nal 2. roč­ník kon­fe­ren­cie Av­net Se­cu­ri­ty Camp 2013. Par­tne­ri kon­fe­ren­cie (HP, IBM, Dell Wyse, Tha­les e-Se­cu­ri­ty, Sym­an­tec a Orac­le)
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 53 čítaní (0)
 
EMC Fo­rum 2013
EMC Fo­rum 2013, kto­ré sa ko­na­lo 24. ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve, sa nie­slo v zna­me­ní clou­do­vých rie­še­ní EMC, kto­ré tran­sfor­mu­jú IT a pod­ni­ka­nie, a toh­to­roč­né­ho key mes­sa­ge spo­loč­nos­ti „Lead your tran­sfor­ma­tion", te­da ako mô­žu fir­my pre­chod IT od­de­le­ní na cloud com­pu­ting vy­užiť čo naj­efek­tív­nej­šie na svoj pros­pech.
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 32 čítaní (0)
 
IBM Think 2013
Naj­nov­šie tren­dy v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách a rie­še­nia pre biz­nis pred­sta­vi­la vý­roč­ná kon­fe­ren­cia IBM Think 2013, kto­rá sa v jú­ni toh­to ro­ka us­ku­toč­ni­la v pries­to­roch bra­tis­lav­skej Re­fi­ne­ry Galle­ry.
12.09.2013 / Redakcia Infoware / 85 čítaní (0)
 
AS­BIS Se­cu­ri­ty Day 2013
V Zo­cho­vej cha­te sa 13. 6. 2013 ko­nal dru­hý roč­ník kon­fe­ren­cie or­ga­ni­zo­va­nej spo­loč­nos­ťou AS­BIS SK pod náz­vom Se­cu­ri­ty Day 2013.
12.09.2013 / Redakcia Infoware / 69 čítaní (0)
 
Sec­Tec Se­cu­ri­ty Day
Kon­fe­ren­cia Sec­Tec Se­cu­ri­ty Day - Lo­kál­na bez­peč­nosť v glo­bál­nom sve­te sa ten­to rok za­me­ra­la na bez­peč­nosť v ob­las­ti IT. Pou­ka­zo­va­la na fakt, že v dneš­nom rých­lom a pre­po­je­nom sve­te ne­bez­pe­čen­stvo ne­poz­ná geog­ra­fic­ké hra­ni­ce.
12.09.2013 / Redakcia Infoware / 57 čítaní (0)
 
Ma­na­ge­ment Li­ve
V Bra­tis­la­ve sa 5. 6. 2013 us­ku­toč­nil 5. roč­ník od­bor­nej kon­fe­ren­cie Ma­na­ge­ment Li­ve - Za­os­tre­né na ino­vá­cie, na kto­rej sa zú­čas­tni­li od­bor­ní­ci a špe­cia­lis­ti z ob­las­ti ma­naž­men­tu ino­vá­cií, roz­vo­ja a pro­duk­tov.
12.09.2013 / Redakcia Infoware / 12 čítaní (0)
 
DA­TA­LAN IT FO­RUM 2013: Mo­bi­li­ta a Big Da­ta
Kľú­čo­vý­mi té­ma­mi kon­fe­ren­cie DA­TA­LAN IT FO­RUM bo­li tren­dy a ino­vá­cie v ob­las­ti mo­bil­ných slu­žieb a big da­ta. Na po­du­ja­tí, kto­ré sa ko­na­lo 15. má­ja v ho­te­li NH Ga­te One v Bra­tis­la­ve, sa zú­čas­tni­li viac než dve stov­ky hos­tí.
07.06.2013 / Redakcia Infoware / 48 čítaní (0)
 
SAP Fo­rum
SAP pred­sta­vil svo­jim zá­kaz­ní­kom a par­tne­rom naj­nov­šie in­for­mač­né tech­no­ló­gie z ob­las­ti in-me­mo­ry com­pu­tin­gu, clou­du či mo­bi­li­ty na po­du­ja­tí SAP Fo­rum Slo­ven­sko, kto­ré sa us­ku­toč­ni­lo 23. má­ja v Bra­tis­la­ve. Na sním­ke Ro­man Knap, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko
07.06.2013 / Redakcia Infoware / 51 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

Nenechajte si ujsť!

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter