Nové podujatie

Informácia pre firmy: V prípade záujmu o zaradenie Vášho firemného podujatia kontaktujte redakciu na murbanec@pcrevue.sk.
 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Správy z podujatí

HP Sto­ra­ge Day
V stre­du 22. ja­nuá­ra sa ko­nal už pia­ty roč­ník HP Sto­ra­ge Day, veľ­mi ús­peš­né­ho po­du­ja­tia z di­el­ne HP. Aj vďa­ka za­ují­ma­vé­mu prog­ra­mu a už tra­dič­ne pria­teľ­skej at­mos­fé­re sa v ho­te­li NH Ga­te One ziš­lo viac ako 80 nad­šen­cov sto­ra­geu.
10.02.2014 / Redakcia Infoware / 35 čítaní (0)
 
BI­TE 2013
V bra­tis­lav­skej In­che­be sa 22. a 23. 11. 2013 ko­na­la IT vý­sta­va BI­TE 2013, kto­rá spo­ji­la tri sil­né znač­ky: No­te­book Expo, NextGen Expo a Tech­Days. Náv­štev­ní­ci po­du­ja­tia ma­li mož­nosť za­žiť slo­ven­ské pre­mié­ry naj­nov­ších ultra­boo­kov, tab­le­tov, smar­tfó­nov, mo­bil­ných za­ria­de­ní, spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, her­ných kon­zol a iných IT pro­duk­tov.
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 76 čítaní (0)
 
Jud­gment Day 8
Tak­mer 170 zá­stup­cov fi­riem, ve­rej­nej sprá­vy a aka­de­mic­kej ob­ce priš­lo 12. 11. 2013 na kon­fe­ren­ciu spo­loč­nos­ti TEM­PEST - Jud­gment Day 8. Účas­tní­ci sa doz­ve­de­li o ak­tuál­nych hroz­bách, ri­zi­kách a tren­doch v IT bez­peč­nos­ti.
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 35 čítaní (0)
 
Orac­le In­no­va­tion Fo­rum
Viac ako 200 zá­ujem­cov o mo­der­né tech­no­ló­gie sa 7. no­vem­bra ziš­lo na kon­fe­ren­cii Orac­le In­no­va­tion Fo­rum. No­vé ví­zie a stra­té­gie pri bu­do­va­ní IT infra­štruk­tú­ry, ako aj no­vin­ky pre­zen­to­va­né na ce­los­ve­to­vej kon­fe­ren­cii Orac­le OpenWorld pred­sta­vi­li slo­ven­ským účas­tní­kom kon­fe­ren­cie špe­cia­lis­ti a zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Orac­le.
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 27 čítaní (0)
 
ITA­PA 2013

In­te­li­gen­tné po­li­caj­né au­tá a pro­jekt Bez­peč­né lie­ky zví­ťa­zi­li v sú­ťa­ži o Ce­nu ITA­PA na 12. roč­ní­ku Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kde sa zve­rej­nil aj zoz­nam e-slu­žieb pre ob­ča­nov, kto­ré bu­dú môcť čos­ko­ro vy­uží­vať. Oča­ká­va sa, že Slo­ven­sko na svo­ju in­for­ma­ti­zá­ciu bu­de môcť v nas­le­du­jú­com ob­do­bí vy­užiť až 2 mld. eur z európ­skych fon­dov.

10.12.2013 / Redakcia Infoware / 33 čítaní (0)
 
15 ro­kov Cis­co a Cis­co Networ­king Aca­de­my
Spo­loč­nosť Cis­co os­lá­vi­la 15 ro­kov Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my a spo­loč­nos­ti Cis­co na Slo­ven­sku. Pri tej­to príl­eži­tos­ti prev­za­li pe­da­gó­go­via, lek­to­ri a osob­nos­ti za svo­ju čin­nosť v roz­vo­ji prog­ra­mu oce­ne­nia z rúk mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Cis­co Slo­ven­sko Mar­ce­la Reb­ro­ša
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 34 čítaní (0)
 
VI­SION IT BU­SI­NESS ROAD­SHOW 2013
Spo­loč­nosť Vi­sion IT So­lu­tions zor­ga­ni­zo­va­la v ok­tób­ri už štvr­tý roč­ník kon­fe­ren­cie VI­SION IT BU­SI­NESS ROAD­SHOW 2013 s pod­ti­tu­lom FlexPod - re­fe­ren­čná ar­chi­tek­tú­ra pre bez­peč­né dá­to­vé cen­trá a cloud. Priaz­niv­com IT v Ko­ši­ciach a v Bra­tis­la­ve bo­lo pred­sta­ve­né rie­še­nie vý­rob­cov Ne­tApp, VMware a Cis­co, kto­rí ar­chi­tek­tú­ru FlexPod vy­vi­nu­li. Spo­loč­nosť Sa­fe­Net pou­ká­za­la na mož­nos­ti za­bez­pe­če­nia dát.
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 10 čítaní (0)
 
SLOV­LOG 2013
No­vé tren­dy v lo­gis­ti­ke a efek­ti­vi­ta v dop­ra­ve bo­li hlav­ný­mi té­ma­mi prog­ra­mu už 7. roč­ní­ka lo­gis­tic­ké­ho fó­ra SLOV­LOG. Od­bor­ný prog­ram kon­gre­su od­štar­to­va­la pred­náš­ka Vla­di­mí­ra Va­ňa zo SBER­BANK Euro­pe o eko­no­mic­kom vý­vo­ji v euro­zó­ne a na Slo­ven­sku.
10.12.2013 / Redakcia Infoware / 15 čítaní (0)
 
Cis­co Speed Bad­min­ton Open
Dvad­sať tí­mov, 80 hrá­čov a ví­ťaz­stvo Mi­va­soft/Alef. To je vý­sle­dok tre­tie­ho roč­ní­ka tur­na­ja Cis­co Speed Bad­min­ton Open 2013, kto­rý bol sú­čas­ťou Cis­co Par­tner Even­tu.
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 50 čítaní (0)
 
SMART & GREEN
Spo­loč­nosť VNET, a. s., 10. ok­tób­ra 2013 zor­ga­ni­zo­va­la v ho­te­li Lin­dner v Bra­tis­la­ve kon­fe­ren­ciu s náz­vom SMART & GREEN - fi­rem­né IT, kto­ré šet­rí nák­la­dy aj ži­vot­né pros­tre­die.
07.11.2013 / Redakcia Infoware / 28 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

Nenechajte si ujsť!

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter