IT Komunita

ITAPA 2013

In­te­li­gen­tné po­li­caj­né au­tá a pro­jekt Bez­peč­né lie­ky zví­ťa­zi­li v sú­ťa­ži o Ce­nu ITA­PA na 12. roč­ní­ku Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kde sa zve­rej­nil aj zoz­nam e-slu­žieb pre ob­ča­nov, kto­ré bu­dú môcť čos­ko­ro vy­uží­vať. Oča­ká­va sa, že Slo­ven­sko na svo­ju in­for­ma­ti­zá­ciu bu­de môcť v nas­le­du­jú­com ob­do­bí vy­užiť až 2 mld. eur z európ­skych fon­dov.

IMG_5672.jpg

Zľa­va: Da­na Kr­šá­ko­vá (Execu­ti­ve ITA­PA), Jo­zef Che­beň (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ EMM), Ľuboš Hal­voň (ria­di­teľ Ná­rod­né­ho les­níc­ke­ho cen­tra), Mi­chal Ivan­ty­šyn (Di­rec­tor ITA­PA). Dru­hé mies­to v ka­te­gó­rii Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov Ce­ny ITA­PA 2013 si od­nie­sol pro­jekt EMM Mo­ni­to­ring sta­vu le­sa a kra­ji­ny me­tó­da­mi di­aľ­ko­vé­ho pries­ku­mu Ze­me.

Zdroj: IW 12/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter