IT Komunita

15 rokov Cisco a Cisco Networking Academy

Spo­loč­nosť Cis­co os­lá­vi­la 15 ro­kov Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my a spo­loč­nos­ti Cis­co na Slo­ven­sku. Pri tej­to príl­eži­tos­ti prev­za­li pe­da­gó­go­via, lek­to­ri a osob­nos­ti za svo­ju čin­nosť v roz­vo­ji prog­ra­mu oce­ne­nia z rúk mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Cis­co Slo­ven­sko Mar­ce­la Reb­ro­ša. Oce­ne­nie si prev­za­li Fran­ti­šek Ja­kab, ma­na­žér prog­ra­mu, Mi­lan Ftáč­nik, kto­rý ako mi­nis­ter škol­stva v ro­ku 2001 pod­pí­sal me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní, lek­to­ri Vla­di­mír Mi­tic­ký z Pop­ra­du a Ján Kraus­ko z Han­dlo­vej, pe­da­góg Pe­ter Pa­lúch zo Ži­li­ny a An­ton Čiž­már, rek­tor Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach. 

ITK-Cisco_Networking_Academy_Oceneni.jpg

Zdroj: IW 12/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter