Ples v opere

Me­dzi osob­nos­ťa­mi, kto­ré sa v tom­to ro­ku zú­čas­tni­li na 13. ple­se v ope­re, bo­lo via­ce­ro pred­sta­vi­te­ľov IT ko­mu­ni­ty. Všet­kých spá­ja­la aj ten­to rok ne­vi­di­teľ­ná čer­ve­ná niť - po­moc ma­lým pa­cien­tom v Det­skom kar­dio­cen­tre, je­di­nom zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku. Toh­to­roč­ný vý­ťa­žok 230 577 eur je ur­če­ný na tech­nic­ké za­ria­de­nie „sr­dca" kar­dio­cen­tra, ope­rač­ných sál v no­vom pa­vi­ló­ne, kto­rý sa už onedl­ho za­čne sta­vať. Prá­ve zá­stup­co­via IT fi­riem pat­ri­li do sku­pi­ny hos­tí ple­su, kto­rá zväč­ša pris­pe­la dob­ro­voľ­ne su­mou vy­ššou ako 500 eur. Mi­nu­lý rok sa prá­ve vďa­ka to­mu, že hos­tia ve­no­va­li ove­ľa viac, po­da­ri­lo vy­zbie­rať tak­mer 200 000 EUR a pre Det­ské kar­dio­cen­trum sa mo­hol kú­piť nie je­den, ale do­kon­ca dva prís­tro­je za­chra­ňu­jú­ce ži­vot.

Ples-Andrea Cocherova a Ivan Golian.jpg
An­drea Co­che­ro­vá, ria­di­teľ­ka Ple­su v ope­re, s man­že­lom Iva­nom Go­lia­nom, ria­di­te­ľom
ITN Oran­ge Slo­ven­sko

Ples-Peter Kotuliak (Tempest).jpg
Pe­ter Ko­tu­liak, za­kla­da­teľ a pred­se­da do­zor­nej ra­dy spo­loč­nos­ti Tem­pest

Ples-Branislav Sebo (IBM).jpg
Bra­nis­lav Šebo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko

Ples-Peter Dovhun (S&T Slovakia).jpg
Pe­ter Dov­hun, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti S&T Slo­va­kia

Ples-Vladimir Sikura (Soitron).jpg
Vla­di­mír Šiku­ra, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Soit­ron

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter