Týždeň vedy a techniky

Pri príl­eži­tos­ti Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku 2009 od­ov­zda­li v His­to­ric­kej bu­do­ve NR SR v Bra­tis­la­ve Ce­ny pod­pred­se­du vlá­dy a mi­nis­tra škol­stva SR prof. Ing. Já­na Mi­ko­la­ja, CSc., za ve­du a tech­ni­ku za rok 2009. Oce­ne­nie OSOB­NOSŤ VE­DY A TECH­NI­KY zís­ka­li prof. RNDr. Ana­to­lij Dvu­re­čen­skij, DrSc., Ing. Pe­ter Líš­ka, prof. RNDr. Mi­ros­lav Ur­ban, DrSc.. Oce­ne­nie OSOB­NOSŤ VE­DY A TECH­NI­KY DO 35 RO­KOV zís­ka­li Mgr. Ju­di­ta Li­ho­vá, PhD., Ing. Bra­nis­lav Zig­mund a Doc. RNDr. Zden­ko Ma­cha­la, PhD..

Oce­ne­nie VE­DEC­KO-TECH­NICKÝ TÍM RO­KA zís­ka­li Cen­trum exce­len­tnos­ti Ko­lek­tív­ne iden­ti­ty v mo­der­ných spo­loč­nos­tiach – Re­gión stred­nej Euró­py, Mic­roS­tep spol. s r. o. a Ko­lek­tív Ka­ted­ry bio­chémie Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho ve­de­ný doc. RNDr. Ka­ta­rí­nou Mi­ku­šo­vou, PhD.. A oce­ne­nie za CE­LO­ŽI­VOTNÉ ZÁSLU­HY V OB­LAS­TI VE­DY A TECH­NI­KY dos­ta­li prof. PhDr. Da­mián Ko­váč, DrSc., Doc. Ing. Jo­zef Bu­day, CSc. a prof. Ing. Ota­kar Bokůvka, PhD.

IT_komunita Veda.jpg  

Doc. Ing. Jo­zef Bu­day, CSc., z EVPÚ a.s. v No­vej Dub­ni­ci, s pod­pred­se­dom vlá­dy a mi­nis­trom škol­stva SR Já­nom Mi­ko­la­jom po prev­za­tí ce­ny za ce­lo­ži­vot­né zá­slu­hy v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky.
Ohodnoťte článok:
   
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter