Nové podujatie

Informácia pre firmy: V prípade záujmu o zaradenie Vášho firemného podujatia kontaktujte redakciu na murbanec@pcrevue.sk.
 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Správy z podujatí

SA­SIB In­for­mač­ná bez­peč­nosť 2014

Tra­dič­ná kon­fe­ren­cia SA­SIB In­for­mač­ná bez­peč­nosť 2014 sa ko­na­la 12. 2. 2014 v spo­lup­rá­ci s Úra­dom na ochra­nu osob­ných úda­jov SR a spo­loč­nos­ťou ESET.

16.05.2014 / Redakcia Infoware / 187 čítaní (0)
 
Sof­te­con 2014

Sof­tec Group us­po­ria­dal 13. mar­ca už 12. roč­ník kon­fe­ren­cie Sof­te­con o naj­nov­ších tren­doch v IT. Aj ten­to rok bo­li té­my viac ako ak­tuál­ne, nap­rík­lad ako sa brá­niť inter­ne­to­vej cen­zú­re, kam krá­ča čes­ký eGo­ver­nment...

16.05.2014 / Redakcia Infoware / 91 čítaní (0)
 
CERD 2014

Spo­loč­nosť VKC IN­TENZÍVA, s.r.o., prip­ra­vi­la už 10. roč­ník Stre­doeuróp­skych rá­dio­ko­mu­ni­kač­ných dní (CERD 2014), kto­rý sa ko­nal 20. mar­ca 2014, ten­to­raz na té­my:

16.05.2014 / Redakcia Infoware / 26 čítaní (0)
 
PO­TI­FOB Pro­ject Ma­na­ge­ment Day 2014

Účas­tní­ci 5. roč­ní­ka me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie PO­TI­FOB Pro­ject Ma­na­ge­ment Day 2014 ma­li mož­nosť aj ten­to rok dis­ku­to­vať s od­bor­ník­mi zo Slo­ven­ska i za­hra­ni­čia...

16.05.2014 / Redakcia Infoware / 21 čítaní (0)
 
ShowIT
Kon­fe­ren­cia ShowIT je or­ga­ni­zo­va­ná kaž­do­roč­ne vo feb­ruári. V prie­be­hu troch dní zú­čas­tne­ní ma­li mož­nosť vi­dieť viac ako 45 od­bor­ných tech­nic­kých pred­ná­šok na té­my ak­tuál­nych no­vi­niek z ob­las­tí IT Pro, De­ve­lop­ment a Se­cu­ri­ty/Et­hi­cal Hac­king.
16.05.2014 / Redakcia Infoware / 37 čítaní (0)
 
Naš­tar­tuj­te sa s 12c
Orac­le 12c, pr­vú da­ta­bá­zu navr­hnu­tú na cloud com­pu­ting, pred­sta­vi­la 12. feb­ruára v bra­tis­lav­skom Meš­ťan­skom pi­vo­va­re na kon­fe­ren­cii Naš­tar­tuj­te sa s 12c spo­loč­nosť Orac­le.
16.05.2014 / Redakcia Infoware / 53 čítaní (0)
 
TEDxSa­lon
Štvr­tý TEDxBra­tis­la­va­Sa­lón bol ve­no­va­ný té­me Ci­ti­zen scien­ce (crowd scien­ce, crowd-sour­ced scien­ce, ci­vic scien­ce, networ­ked scien­ce).
16.05.2014 / Redakcia Infoware / 31 čítaní (0)
 
Oran­ge: Ples v Ope­re

V Bra­tis­la­ve 11. ja­nuá­ra 2014 ame­ric­ká spe­váč­ka Su­zan­ne Ve­ga ot­vo­ri­la úde­rom na gong štr­nás­ty Ples v Ope­re. Ele­gan­tné pries­to­ry his­to­ric­kej bu­do­vy Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho di­vad­la pri­ví­ta­li tris­to pá­rov hos­tí, pre kto­rých mal sláv­nost­ný ve­čer ok­rem spo­lo­čen­ské­ho aj sil­ný cha­ri­ta­tív­ny vý­znam.

10.02.2014 / Redakcia Infoware / 419 čítaní (0)
 
Soit­ron: No­vo­roč­ný ga­la­ve­čer s Mi­cha­lom Ho­ráč­kom
Spo­loč­nosť Soit­ron už tra­dič­ne ot­vo­ri­la no­vý rok ja­nuá­ro­vým ga­la­ve­če­rom v bra­tis­lav­skom Slo­ven­skom ná­rod­nom di­vad­le. Svo­jim klien­tom a par­tne­rom po­ďa­ko­va­la za pria­zeň v pred­chá­dza­jú­com ro­ku je­di­neč­ným prog­ra­mom, kto­rý po­zos­tá­val z bás­ní a textov praž­ské­ho ro­dá­ka Mi­cha­la Ho­ráč­ka v po­da­ní spe­vá­kov Ondřeja Rum­la, Szi­di To­bias, Kat­ky Koš­čo­vej, Lu­cie Šora­lo­vej, Mi­chae­la Ko­cá­ba a Ri­char­da Mülle­ra.
10.02.2014 / Redakcia Infoware / 61 čítaní (0)
 
TEM­PEST: Na po­hov­ke s Ja­nom Krau­som

V stre­du 22. 1. 2014 pri­ví­ta­la spo­loč­nosť TEM­PEST na svo­jej talk show už po šies­tyk­rát zá­kaz­ní­kov a ob­chod­ných par­tne­rov. Do po­hov­ky Ja­na Krau­sa si sad­li Ma­rie Rot­tro­vá, Ma­rián La­bu­da, Beá­ta Du­ba­so­vá a Mar­cel Mer­čiak. Na po­du­ja­tie v ho­te­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Bra­tis­la­ve sa priš­lo za­ba­viť 450 hos­tí.

10.02.2014 / Redakcia Infoware / 53 čítaní (0)
 
  staršie »
 

Nenechajte si ujsť!

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter