S realizáciou dobrých nápadov pomôže StartupCamp

Kaž­dý z nás ob­čas dos­ta­ne ná­pad, o kto­rom si mys­lí, že je nao­zaj vý­ni­moč­ný a hod­ný zreali­zo­va­nia. Väč­ši­nou sme in­špi­ro­va­ní nie­kým iným, aj keď si to neu­ve­do­mu­je­me, a nie­ke­dy to skrát­ka prí­de len tak, nap­rík­lad keď pot­re­bu­je­me rých­lo vy­rie­šiť ur­či­tý prob­lém. Čo­koľ­vek, čo má­me k dis­po­zí­cii skrát­ka ne­fun­gu­je ale­bo to, čo hľa­dá­me jed­no­du­cho neexis­tu­je. Tak, či onak, ak sme v si­tuá­cii, že má­me v hla­ve per­fekt­ný ná­pad, mu­sí­me če­liť tak­mer okam­ži­te pr­vej pre­káž­ke. Čo s ním?

Kaž­dá idea to­tiž pre­chá­dza na­šim vnú­tor­ným hod­no­te­ním, a na kon­ci toh­to hod­no­te­nia by sme už ma­li ve­dieť, čo s ňou ďa­lej. Mô­že sa však stať, že sa ne­vie­me roz­hod­núť ako ďa­lej, a z toh­to dô­vo­du po­žia­da­me v ďal­šom kro­ku nie­ko­ho, naj­skôr z ro­di­ny, o ná­zor. Ak však ne­dos­ta­ne­me oča­ká­va­nú od­po­veď, ná­pad, kto­rým chce­me rie­šiť kon­krét­ny prob­lém, vo väč­ši­ne prí­pa­dov jed­no­du­cho za­vr­hne­me. A to je ob­rov­ská ško­da.

Aj tá naj­me­nej za­ují­ma­va idea si za­slú­ži svo­ju po­zor­nosť, a to naj­mä ak je rie­še­ním kon­krét­ne­ho prob­lé­mu. Prá­ve pre­to je dob­ré sa po­zrieť po šir­šom oko­lí, prí­pad­ne na inter­net, či exis­tu­je niek­to ďal­ší, kto mi po­mô­že môj ná­pad nao­zaj se­rióz­ne zhod­no­tiť a prí­pad­ne po­ra­diť ako ďa­lej. Mož­nos­tí je sa­moz­rej­me via­ce­ro, ale sa­moz­rej­me nie kaž­dý do­ká­že sku­toč­ne po­môcť.

Na Slo­ven­sku však má­me naš­ťas­tie nie­koľ­ko dob­rých a už os­ved­če­ných mož­nos­tí. Jed­nou z nich je Star­tup­Camp, kto­rý exis­tu­je už od ro­ku 2010. Je­ho zá­klad­ným cie­ľom je umož­niť stret­núť sa s ľuď­mi za­ují­ma­jú­ci­mi sa o za­ča­tie pod­ni­ka­nia, zhá­ňa­nie po­čia­toč­né­ho ka­pi­tá­lu ale­bo nie­ko­ho, kto mô­že po­môcť s reali­zá­ciou ná­pa­du. A sa­moz­rej­me dos­tať spät­nú väz­bu či ten­to ná­pad nao­zaj sto­jí za to.


Star­tup­Camp za­lo­ži­li tra­ja nad­šen­ci, na fot­ke zľa­va Ra­do­van An­drej Gre­žo, Ma­tej Ftáč­nik a Ma­rek Kuz­ma. Spo­ji­la ich idea vy­tvo­riť ta­ký­to pries­tor a tým umož­niť ľu­ďom náj­sť od­po­ve­de na ich otáz­ky. Od vzni­ku až po sú­čas­nosť sa tak­mer pra­vi­del­ne kaž­dý me­siac od­pre­zen­to­va­lo cel­ko­vo viac ako 100 vý­ni­moč­ných ná­pa­dov, z kto­rých tak­mer po­lo­vi­ca fun­gu­je aj v reál­nom pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí ako štan­dar­dná fir­ma. Hlav­ným sta­nom je Bra­tis­la­va, kto­rú do feb­ruára toh­to ro­ka za­stre­šo­val Ra­do.

Od­vie­dol vý­bor­nú prá­cu a je­ho je­di­neč­ný prís­tup a mo­de­ro­va­nie si uží­va­lo na kaž­do­me­sač­nom/pra­vi­del­nom ne­for­mál­nom stret­nu­tí 100 a viac účas­tní­kov. V Ko­ši­ciach rov­na­ké idei uvá­dza do ži­vo­ta Ma­rek.


Star­tup­Camp, ako tak­mer kaž­dá or­ga­ni­zá­cia, pre­šiel ur­či­tým vý­vo­jom ale je­ho zá­klad­ný cieľ zos­tal rov­na­ký - po­má­hať roz­ví­jať idei, in­špi­ro­vať, spá­jať ľu­dí a sa­moz­rej­me tie naj­lep­šie ná­pa­dy aj pro­pa­go­vať. V ko­neč­nom dôs­led­ku sa Star­tup­Camp po­die­ľa na je­di­neč­nom pro­ce­se tran­sfor­má­cie dob­rých ná­pa­dov na pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty, na kto­ré mô­že byť kaž­dý z nás hr­dý.

Aj na­priek to­mu, že za kaž­dým jed­ným ná­pa­dom, je­ho tran­sfor­má­ciou na reál­ne pod­ni­ka­nie, je ve­ľa úsi­lia a mno­ho ho­dín prá­ce, je­di­neč­nosť a kva­li­tu vý­sled­ných pro­duk­tov a slu­žieb oce­ňu­jú zá­kaz­ní­ci nie len v Euró­pe, ale aj za oceá­nom.

V sú­čas­nos­ti je Star­tup­Camp v Bra­tis­la­ve ve­de­ný sku­pi­nou šty­roch ľu­dí. Kaž­dý z nich má na sta­ros­ti ur­či­tú ob­lasť a ur­či­te je za­ují­ma­vé ve­dieť kto a čo vlas­tne ro­bí, čo kaž­do­me­sač­né po­du­ja­tie vlas­tne ob­ná­ša.

Ma­tej Ja­riab­ka má na sta­ros­ti pr­vé hod­no­te­nie ná­pa­dov, or­ga­ni­zá­ciu stret­nu­tí, mar­ke­tin­go­vú ko­mu­ni­ká­ciu.Pat­rik Foj­tu zod­po­ve­dá za vzťa­hy s in­ves­tor­mi, par­tner­mi, za­hra­ni­čím a mé­dia­mi.Im­ro Ta­tiersky sa po­die­ľa na hod­no­te­ní ná­pa­dov, tak­tiež ako Pat­rik, zod­po­ve­dá za vzťa­hy s mé­dia­mi a men­tor­mi a má v zod­po­ved­nos­ti reali­zá­ciu pro­jek­tu CE­SA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards).


Ri­chard Bed­nár or­ga­ni­zu­je stret­nu­tia, zá­ro­veň rie­ši ko­mu­ni­kač­nú pod­po­ru a so­ciál­ne mé­diá.Ma­tej s Im­rom zá­ro­veň zod­po­ve­da­jú za príp­ra­vu člán­kov na blog a mo­de­ro­va­nie sa­mot­ných stret­nu­tí.

Ako už bo­lo naz­na­če­né, aj Star­tup­Camp sa chce roz­ví­jať a eš­te viac pod­po­riť zmy­sel svo­jej exis­ten­cie tým, že svo­je ak­ti­vi­ty roz­ší­ri a pri­ne­sie no­vé mož­nos­ti. Krát­ky pries­kum me­dzi na­ši­mi dl­ho­roč­ný­mi člen­mi potvr­dil, čo via­ce­rým zo star­tu­pov naj­viac chý­ba. V pr­vom ra­de sú to zá­kaz­ní­ci, príp. cie­ľo­vý trh, pre­to­že kaž­dý ná­pad, kto­rý rie­ši kon­krét­ny prob­lém, má zá­ro­veň aj svoj­ho kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka.

Vo väč­ši­ne prí­pa­dov je otáz­ne a nie na pr­vý poh­ľad jas­né, kto ním je. Prá­ve z toh­to dô­vo­du je jed­nou z no­vi­niek v Star­tup­Camp mož­nosť náj­sť ten správ­ny trh a cie­ľo­vú sku­pi­nu, pri­már­ne v rám­ci EÚ. Tak­tiež bol na Slo­ven­sku iden­ti­fi­ko­va­ný ne­dos­ta­tok men­to­rov, in­ves­to­rov a aj vý­vo­já­rov, sa­moz­rej­me hlav­ne pre IT pro­jek­ty.


Na zá­kla­de tých­to pod­ne­tov sme os­lo­vi­li via­ce­ro exis­tu­jú­cich a pre­ve­re­ných men­to­rov (nap­rík­lad Mark Tutt­le, na fo­tog­ra­fii) a in­ves­to­rov, kto­rí pris­ľú­bi­li a už sa aj zú­čas­tňu­jú všet­kých pra­vi­del­ných ak­cií. Uzav­re­tie pr­vej ofi­ciál­nej spo­lup­rá­ce, in­ves­tor ver­zus vlas­tník ná­pa­du, sa oča­ká­va v prie­be­hu nas­le­du­jú­ce­ho me­sia­ca.

Tak­tiež je v štá­diu príp­ra­vy kva­lit­ný por­tál, na kto­rom bu­de mož­né náj­sť on­li­ne pro­fi­ly re­gis­tro­va­ných ideí a ich in­di­vi­duál­ne pre­zen­tá­cie tak, aby bo­lo mož­né spo­jiť po­žia­dav­ky s po­nu­kou, t.j. ak chce vlas­tník ná­pa­du po­ra­diť so svo­jím ná­pa­dom, dos­ta­ne spät­nú väz­bu. Ak ale pot­re­bu­je fi­nan­cie pre reali­zá­ciu svoj­ho pro­jek­tu a zá­ro­veň je je­ho pre­zen­tá­cia dos­ta­toč­ne za­ují­ma­vá pre po­ten­ciál­ne­ho in­ves­to­ra, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že to­ho správ­ne­ho in­ves­to­ra aj náj­de.

Na zá­ver je opäť zdô­raz­ni­me, že aký­koľ­vek ná­pad je pot­reb­né naj­prv pre­ve­riť. Nie pre­to, aby sme hľa­da­li dô­vo­dy ho za­vr­hnúť, prá­ve nao­pak. Aby sme si bo­li is­tí, či sme ná­ho­dou nep­re­pás­li svo­ju ži­vot­nú šan­cu do­siah­nuť nie­čo je­di­neč­né. Ve­ľa z nás má di­le­mu čo vlas­tne ro­biť. Ale nie­ke­dy aj zdan­li­vo bez­výz­nam­ný ná­pad mô­že zna­me­nať veľ­kú vec.


Nik­to z nás to­tiž ne­vie, či je da­ná šan­ca na­ša pr­vá a zá­ro­veň pos­led­ná ale­bo sa nám nas­kyt­ne eš­te ve­ľa ďal­ších, kto­ré mož­no bu­dú eš­te lep­šie. A buď­te si is­tí, že cha­la­ni zo Star­tup­Camp-u vám v hod­no­te­ní ale­bo reali­zá­cii váš­ho ná­pa­du ra­di po­mô­žu. Nie len pre­to, že ste pre nich in­špi­rá­ciou, ale pre­to­že ve­ria, že čo i len ma­lá po­moc, kto­rá vás po­su­nie dop­re­du, dá­va tej­to ro­bo­te zmy­sel.

Autor: Im­rich Ta­tierskyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

S reali­zá­ciou dob­rých ná­pa­dov po­mô­že Star­tup­Camp
Každý z nás občas dostane nápad, o ktorom si myslí, že je naozaj výnimočný a hodný zrealizovania. Väčšinou sme inšpirovaní niekým iným, aj keď si to neuvedomujeme, a niekedy to skrátka príde len tak, napríklad keď potrebujeme rýchlo vyriešiť určitý problém. čítať »
 
Se­riál o star­tu­poch, 2. časť: Pre­čo za­lo­žiť vlast­ný star­tup? Vý­ho­dy, ne­vý­ho­dy a ri­zi­ká.
Startupy nevznikajú len tak, z čistého neba. Potrebujú zakladateľa, prípadne viacerých. čítať »
 
Se­riál o star­tu­poch: Mať ná­pad nes­ta­čí. Čo je star­tup? Aký ob­chod­ný mo­del si zvo­liť?
Slovo startup (alebo aj start-up) začína byť také rozšírené, že mnohí už trpia únavou z tohto pojmu. Kým sme ešte oddýchnutí, pozrime sa, čo sa za ním skrýva. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter