BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...

Uf, to­to bo­la riad­na vý­sta­va CES, pl­ná no­vých pro­duk­tov, slu­žieb, rôz­nych stret­nu­tí a nak­rú­ca­ní. Až te­raz som si vlas­tne uve­do­mil, že na Slo­ven­sku som na svia­tok Troch krá­ľov ne­bol už pos­led­ných 9 ro­kov. Z mne nez­ná­me­ho dô­vo­du sa to­tiž tá­to vý­sta­va ko­ná v Las Ve­gas prak­tic­ky hneď po os­la­ve No­vé­ho ro­ka. Te­da nez­ná­my je pre mňa vý­ber ter­mí­nu.

Veď to naj­lep­šie, čo fir­my ma­jú, ma­li pri­niesť už na naj­lá­ka­vej­ší via­noč­ný trh. Ale ony vždy nie­čo za­ují­ma­vé uká­žu aj po Via­no­ciach. Iba­že oby­čaj­ne sú to pro­to­ty­py, kto­ré fun­gu­jú len po­čas vý­sta­vy. Keď­že väč­ši­na náv­štev­ní­kov prí­de na vý­sta­vu z ob­las­ti, kde je v tom ča­se zi­ma, no Las Ve­gas je v stre­de púš­te, do­pad­ne to tak, že väč­ši­na pre­chlad­ne. Na pred­náš­kach po­ka­šlia­va­jú, vzá­jom­ne si od­ov­zdá­va­jú ba­ci­ly a všet­ci ma­jú roz­pu­ka­né pe­ry od su­ché­ho vzdu­chu. Keď sa vrá­tia do­mov, ty­pic­ky sa to skon­čí nie­koľ­kod­ňo­vým po­by­tom v pos­te­li s ho­rúč­kou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

Ondrej Macko

Som šéfredaktorom PC REVUE od roku 2005. Ako novinár pracujem od roku 1990, aktuálne sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a videoreportáží.


telefon: 02/4342 0956
email: omacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...
Uf, toto bola riadna výstava CES, plná nových produktov, služieb, rôznych stretnutí a nakrúcaní. Až teraz som si vlastne uvedomil, že na Slovensku som na sviatok Troch kráľov nebol už posledných 9 rokov.  .. viac »
04.02.2015
 
BLOGY: Robte veci so srdcom
Je po dovolenkách a máme tu september. Verím, že ste si dobre oddýchli, ako sa to počas týchto prázdnin podarilo mne... viac »
18.09.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter