BLOGY: Nie je interview ako interview

Uf, tak to­to bol nao­zaj ná­roč­ný za­čia­tok je­se­ne. Tes­ne po práz­dni­nách nas­le­do­va­li v rých­lom sle­de vý­sta­va IFA v Berlí­ne, ďa­lej Pho­to­ki­na v Ko­lí­ne, ma­li sme aj vý­roč­né po­du­ja­tie IT Ga­la a fir­my za­ča­li z ru­ká­va vy­ťa­ho­vať ho­rú­ce no­vin­ky, kto­ré si šet­ri­li na ob­do­bie náv­ra­tu do ško­ly. Pos­tí­hať to­to všet­ko nie je jed­no­du­ché, ale na dru­hej stra­ne to ro­bí­me ra­di a len tak­to mô­že­me pre vás prip­ra­viť hr­dé vy­da­nie, pl­né tých naj­oča­ká­va­nej­ších no­vi­niek. Ok­tób­ro­vé vy­da­nie ta­ké ur­či­te je.

Naj­ná­roč­nej­šia bo­la vý­sta­va IFA, na kto­rej sme bo­li Pe­ter Hu­cík, Mi­chal Rei­ter a ja, svo­ju pre­mié­ru ma­la aj Xénia. Som rád, že sme ju moh­li zob­rať so se­bou. Už dlh­šie som chcel, aby vi­de­la, ako je to na me­gaak­cii, kde sa pria­mo pred va­ši­mi oča­mi od­oh­rá­va sve­to­vá pre­mié­ra ne­ja­ké­ho su­per pro­duk­tu. A na IFA ich bo­lo hneď nie­koľ­ko. Viem, koľ­ko sa Xénia na­ro­bí, keď prip­ra­vu­je­me pre vás pre­zen­tá­cie, a je ur­či­te dob­re si po­zrieť, ako sa to dá uro­biť, keď je roz­po­čet asi 100-ná­sob­ný :-). No sme na Slo­ven­sku, a ak chce­me mať po­dob­nú ak­ciu tu, vy­ža­du­je si to ove­ľa viac na­sa­de­nia, aby sme di­ery v roz­poč­te vy­vá­ži­li.

Or­ga­ni­zá­to­ri IFA ten­to rok po­riad­ne pri­da­li. Pri­bud­la úpl­ne no­vá ha­la a oce­ňu­jem, že po pr­výk­rát sme ma­li aj v Berlí­ne kľú­čo­vé pre­zen­tá­cie, ako je to na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas. Mám rád tie­to uda­los­ti, le­bo na roz­diel od tla­čo­vých kon­fe­ren­cií sa tu ho­vo­rí o tom, čo eš­te len prí­de. A pre­zen­tu­jú to ľu­dia, kto­rí ma­jú šan­cu bu­dúc­nosť ov­plyv­niť. Vi­de­li sme nap­rík­lad, ako sa dá vy­ba­viť bež­ný byt mla­dé­ho člo­ve­ka s plo­chou len 28 m2 tak, aby zá­ro­veň slú­žil ako ku­chy­ňa, obý­vač­ka či spál­ňa, ale bol to aj pries­tor na ob­čas­nú par­ty.

Rov­na­ko sme bo­li sved­kom to­ho, ako do na­šich ži­vo­tov vstu­pu­je úpl­ne no­vý po­jem - inter­net ve­cí. Pod­ľa mňa to bu­de ta­ká dô­le­ži­tá ob­lasť, ako sú dnes smar­tfó­ny a tab­le­ty do­ved­na. Veď si len pred­stav­te, že bu­de­te mať v do­me za­ria­de­nia, kto­ré do­ká­žu nav­zá­jom ko­mu­ni­ko­vať a uro­biť vám ži­vot po­hodl­nej­ším. Svet­lá v iz­be sa sa­my vy­pnú, ak zis­tia, že v mies­tnos­ti nik­to nie je, te­le­ví­zor sa tiež sám vy­pne, ak zis­tí, že ste po­čas rek­lam­nej pres­táv­ky za­spa­li, na­vy­še aj kú­re­nie zní­ži vý­kon. To všet­ko bu­de na tr­hu dos­tup­né údaj­ne do 18 me­sia­cov. In­te­li­gen­tné ho­din­ky, ako ich poz­ná­me dnes, sú len pri­mi­tív­nou po­do­bou to­ho, čo prí­de do dvoch ro­kov. Bu­de­me mať in­te­li­gen­tné oša­te­nie, kto­ré bu­de schop­né mo­ni­to­ro­vať na­še zdra­vie, a po­kiaľ sa nie­čo váž­ne v na­šom te­le sta­ne, bu­de­me to ve­dieť hneď, keď sa eš­te dá si­tuácia rie­šiť.

Na ďal­šej pred­náš­ke sme vi­de­li dáv­ny sen mo­bil­ných pra­cov­ní­kov - bez­drô­to­vé pri­po­je­nie no­te­boo­ku k ce­lej infra­štruk­tú­re a - po­zor! - aj k elek­tric­ké­mu na­pá­ja­niu. Bu­de to vy­ža­do­vať zme­nu pra­cov­né­ho sto­la, asi aj vý­me­nu spod­né­ho kry­tu no­te­boo­ku, ale na pre­zen­tá­cii to fakt fun­go­va­lo. Na do­bu bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia sa te­ším, le­bo no­siť so se­bou po sve­te päť rôz­nych na­pá­ja­cích adap­té­rov pre rôz­ne za­ria­de­nia ma už vô­bec ne­ba­ví.

Mo­jím vr­cho­lom po­čas sep­tem­bra bo­lo inter­view, kto­ré som ro­bil po­čas IFA. Roz­ho­vo­ry ty­pu 1:1 oby­čaj­ne ne­bý­va­jú ani zá­bav­né a, žiaľ, čas­to ani in­for­mač­ne bo­ha­té. Fir­my nám ich ra­di po­nú­ka­jú, le­bo to vy­ze­rá dob­re, keď je zve­rej­ne­ný roz­ho­vor so špe­cia­lis­tom s veľ­kou fot­kou v nao­zaj čí­ta­nom ma­ga­zí­ne. Len­že tí­to špe­cia­lis­ti čas­to vô­bec špe­cia­lis­ta­mi nie sú, a ak aj áno, v sku­toč­nos­ti vám ne­mô­žu nič prek­va­pi­vé po­ve­dať. Brá­nia im v tom em­bar­gá či ma­ti­co­vá štruk­tú­ra kor­po­rá­cie s ne­jas­ný­mi kom­pe­ten­cia­mi. My sa pý­ta­me cel­kom kon­krét­ne, ale dos­tá­va­me úpl­ne ne­kon­krét­ne od­po­ve­de.

Ak po­tom chce­te prip­ra­viť roz­ho­vor, kto­rý sa dá čí­tať, mu­sí­te si ho čas­to pos­kla­dať sa­mi a ris­ko­vať, že vkla­dá­te do úst člo­ve­ka slo­vá, kto­ré v tej­to zro­zu­mi­teľ­nej po­do­be nik­dy ne­po­ve­dal. Ale­bo po­tom dať nao­zaj veľ­kú fot­ku a dopl­niť tak tro­mi ve­ta­mi... :-) Čas­to je lep­šie ve­no­vať ten­to čas skôr kon­krét­nym pro­duk­tom, zis­tiť si o nich de­tai­ly, dob­re na­fo­tiť, ideál­ne je vi­deo. Pre­to sa na po­nú­ka­né roz­ho­vo­ry už rad­šej neh­lá­sim.

Tes­ne pred vý­sta­vou IFA však priš­la od fir­my In­tel in­for­má­cia o roz­ho­vo­roch a me­dzi po­nú­ka­ný­mi oso­ba­mi bol aj Moo­ly Eden. To­ho si pa­mä­tám z tla­čo­vých kon­fe­ren­cií, hlav­ne z CES, a je­ho in­for­má­cie i spô­sob pre­zen­tá­cie si vá­žim. Je to zá­bav­né, vid­no u ne­ho kon­krét­ne ve­ci, kto­ré eš­te len prí­du, a dá sa o tom dob­re pí­sať. Na je­ho tla­čov­ky je pre veľ­ký zá­ujem vždy prob­lém dos­tať sa.

Moo­ly je vice­pre­zi­dent In­te­lu a zá­ro­veň aj pre­zi­den­tom iz­rael­skej po­boč­ky, kde je aj su­per­mo­der­ný vý­rob­ný zá­vod. Ča­kal som, že sa to v prí­pa­de no­vi­ná­ra z akej­si drob­nej kra­jin­ky kde­si v Euró­pe skon­čí tak, že mi pod­ho­dia nie­ko­ho, kto bu­de mať na vi­zit­ke na­pí­sa­né mar­ke­ting spe­cia­list, ja s po­ďa­ko­va­ním od­miet­nem a vec bu­de vy­ba­ve­ná. Nes­ta­lo sa, In­tel dal na mo­je po­ču­do­va­nie môj­mu roz­ho­vo­ru s ich úpl­ne naj­dô­le­ži­tej­šou oso­bou z berlín­ske­ho tí­mu ze­le­nú, a keď­že sme bo­li autom, mo­hol som sa pris­pô­so­biť aj ter­mí­no­vo. Roz­ho­vor sa to­tiž ko­nal v so­bo­tu na­po­lud­nie, keď už väč­ši­na no­vi­ná­rov bo­la do­ma a niek­to­rí už aj za­bud­li, že na ne­ja­kej vý­sta­ve vô­bec bo­li.

Roz­ho­vor pred­chá­dza­li tra­dič­né „tan­ce" - pos­lal som ok­ru­hy otá­zok, na­pí­sal som pár viet o se­be a o PC RE­VUE. Moo­ly bol na osob­nom stret­nu­tí úpl­ne nor­mál­ny a cel­kom ot­vo­re­ný člo­vek. Nep­re­ká­ža­la mu ka­me­ra ani fo­tog­ra­fo­va­nie a ne­mu­sel som sa dr­žať žiad­nych dop­re­du avi­zo­va­ných tém. Bo­lo to dob­re in­ves­to­va­ných 30 mi­nút, doz­ve­del som sa no­vé in­for­má­cie a uve­ril som ús­pe­chu prip­ra­vo­va­ných tech­no­ló­gií. Bo­lo vid­no, že prá­ca je pre ne­ho zá­ro­veň hrou, čo sa pre­ja­vi­lo aj na od­po­ve­diach. Pod­čiarknu­té a sčí­ta­né, bol to za­tiaľ naj­lep­ší roz­ho­vor, aký som po­čas svo­jej no­vi­nár­skej ka­rié­ry za­žil, a vy si ho mô­že­te pre­čí­tať na stra­ne XX.

Na zá­ver sa eš­te vrá­tim k náš­mu ma­ga­zí­nu. Z hod­no­te­ní, kto­ré do vás dos­tá­vam, je jas­né, že na­ša no­vá rub­ri­ka An­droid u vás za­bo­do­va­la. Bu­de­me v nej pok­ra­čo­vať a eš­te pri­dá­me na jej at­rak­ti­vi­te, pre­to­že je to plat­for­ma, kto­rá vás za­ují­ma.


Pra­jem vám prí­jem­né čí­ta­nie ok­tób­ro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE či už na pa­pie­ri, ale­bo na tab­le­te. A poz­ri­te si aj na­še vi­deá z vir­tuál­ne­ho DVD.

Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Ondrej Macko

Som šéfredaktorom PC REVUE od roku 2005. Ako novinár pracujem od roku 1990, aktuálne sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a videoreportáží.


telefon: 02/4342 0956
email: omacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...
Uf, toto bola riadna výstava CES, plná nových produktov, služieb, rôznych stretnutí a nakrúcaní. Až teraz som si vlastne uvedomil, že na Slovensku som na sviatok Troch kráľov nebol už posledných 9 rokov.  .. viac »
04.02.2015
 
BLOGY: Robte veci so srdcom
Je po dovolenkách a máme tu september. Verím, že ste si dobre oddýchli, ako sa to počas týchto prázdnin podarilo mne... viac »
18.09.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter