BLOGY: Život je zmena

S tým­to úvod­ní­kom som ča­kal až do pos­led­nej chví­le, aby som si bol svo­ji­mi tvr­de­nia­mi is­tý. Ten­to rok ter­mín vý­sta­vy MWC pri­tom pri­pa­dol na ko­niec feb­ruára a, žiaľ, ne­bol pries­tup­ný rok. Ak sme s PC RE­VUE chce­li byť ak­tuál­ni, chce­lo to spra­co­vať di­anie na MWC eš­te na pa­lu­be lie­tad­la ces­tou späť. Chce­li sme to uro­biť, le­bo vý­voj v ob­las­ti smar­tfó­nov a mo­bil­ných za­ria­de­ní je neu­ve­ri­teľ­ne rých­ly a ča­kať me­siac s re­por­tá­žou by zna­me­na­lo prísť „s krí­ži­kom po fu­nu­se". Pre­to sme aj mu­se­li o nie­čo po­su­núť na­šu mar­co­vú uzá­vier­ku.

MWC je úpl­ne iná ak­cia ako os­tat­né, napr. Ce­BIT ale­bo IFA. Po­do­bá sa viac na CES, keď fir­my už priš­li na to, že no­vi­ná­ri na ta­ké­to vý­sta­vy chodia, ale or­ga­ni­zá­to­ri vý­sta­vy si za men­ší stá­nok pý­ta­jú nes­ku­toč­né pe­nia­ze. Pre­to niek­to­rí priš­li so še­tria­cim sys­té­mom - svo­ju pre­zen­tá­ciu uro­bia v Bar­ce­lo­ne, a to v ča­se vý­sta­vy, ale nie prá­ve na vý­sta­vis­ku. Z poh­ľa­du no­vi­ná­ra to po­tom zna­me­ná ces­to­vať ho­re-do­le po tej­to ka­ta­lán­skej met­ro­po­le. Vý­hod­né však je, že sú­čas­ťou vstu­pen­ky je aj voľ­ný lís­tok na ve­rej­nú dop­ra­vu. Bar­ce­lo­nu tak už poz­nám veľ­mi dob­re, ale zna­me­ná to stra­tiť ve­ľa ča­su dop­ra­vou. Bar­ce­lo­na je na dru­hej stra­ne jed­no z naj­kraj­ších miest v Euró­pe, ko­na­nie fut­ba­lo­vé­ho zá­pa­su je tu štát­ny svia­tok, at­mos­fé­ru dopĺňa­jú pra­vi­del­né de­monštrá­cie za sa­mos­tat­nosť Ka­ta­lán­ska. Spo­lu so san­griou, vý­bor­nou, ale dra­hou šun­kou, a vy­ni­ka­jú­cim, ale nez­dra­vým bie­lym chle­bom je to pre mňa tra­dič­ne prí­jem­ný zá­van ja­ri v inak u nás sil­nej zi­me. Ten­to rok však bo­lo všet­ko inak a ne­bo­lo to da­né len po­ča­sím.

Ča­ka­nie s úvod­ní­kom na tú­to vý­sta­vu ma­lo pre mňa aj iný dô­vod. Mi­nu­lý me­siac mi Jo­žo Or­go­náš po­ve­dal, že po de­sia­tich ro­koch v re­dak­cii už pot­re­bu­je zme­nu. Že by som ská­kal od šťas­tia, to ne­mô­žem po­ve­dať, ale ro­zu­miem to­mu. Za de­ká­du sa to­ho ve­ľa zme­ní v ži­vo­te člo­ve­ka a je cel­kom uži­toč­né vy­skú­šať si aj nie­čo iné. Prob­lém je v tom, že na Jo­žo­ve člán­ky ste si pod­ľa va­šich hod­no­te­ní zvyk­li a pa­tria k naj­ús­peš­nej­ším u nás. Rov­na­ko sú na tom vi­deá, Jo­žo je špe­cial­ista na crash tes­ty. Čo si ja pa­mä­tám, pred ka­me­rou roz­bil 5 no­te­boo­kov a 3 smar­tfó­ny. Prá­ve tie­to tes­ty pri­tom ma­jú prie­mer­ne 30-ná­sob­nú sle­do­va­nosť v po­rov­na­ní s tý­mi „sluš­ný­mi" vi­dea­mi. Tak čo s tým?

Jo­žo bol ví­ťa­zom vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia na po­zí­ciu, kto­rá mu pres­ne vy­ho­vu­je. ESET pat­rí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­ších za­mes­tná­va­te­ľov na Slo­ven­sku, je to naj­ús­peš­nej­šia sof­tvé­ro­vá fir­ma u nás s ce­los­ve­to­vou pô­sob­nos­ťou. A ro­biť tu špe­cia­lis­tu na even­ty v re­gió­ne EMEA je lá­ka­vé. Zna­me­ná to ve­ľa ces­to­vať, stret­núť ce­lú ko­pu in­špi­ra­tív­nych ľu­dí a byť neus­tá­le v stre­de di­ania. Jo­žo má s or­ga­ni­zá­ciou even­tov ve­ľa skú­se­nos­tí z vo­lej­ba­lu, tak­že tá­to prá­ca je preň­ho ako uši­tá. Ho­vo­ri­li sme spo­lu dlh­šie a do­hod­li sme sa, že sa s ním, ako dô­le­ži­tým auto­rom PC RE­VUE, bu­de­te stre­tá­vať na­ďa­lej. Ne­bu­de to však v rám­ci veľ­kých po­rov­ná­va­cích tes­tov har­dvé­ru, kto­ré tre­ba „vy­se­dieť" v re­dak­cii. Bu­dú to skôr naj­lep­šie člán­ky v RE­VUE, kto­ré si vy­ža­du­jú dať si do­ko­py ve­ľa in­for­má­cií z rôz­nych strán a pos­kyt­núť ich v ľah­ko po­cho­pi­teľ­nej for­me. A prip­ra­ví aj re­por­tá­že z ak­cií, na kto­ré sa spo­lu s fir­mou ESET dos­ta­ne, os­ta­nú aj crash tes­ty.

No jed­na vec je do­ho­da a dru­há mô­že byť prax. A prá­ve pre­to som ča­kal, ako to ce­lé bu­de fun­go­vať, a jed­no mi to ur­či­te ne­bo­lo. Zo za­čiat­ku mi za­ča­li cho­diť člán­ky v ter­mí­ne, v akom mi ich Jo­žo nik­dy neo­dov­zdá­val - nep­ri­ro­dze­ne sko­ro J. Pred­tým ich bo­lo tre­ba od ne­ho skôr pá­čiť, te­raz priš­li sa­my. Vy­skú­šal si to­tiž, čo zna­me­ná cho­diť pra­vi­del­ne do prá­ce, pra­co­vať v ob­rov­skej fir­me a ve­dieť si za­ška­tuľ­ko­vať čas. Je­ho pr­vým even­tom bol prá­ve kon­gres MWC v Bar­ce­lo­ne, kde ESET vy­sta­vo­val, a zho­dou okol­nos­tí sme le­te­li spo­lu z Vied­ne.

Do Bar­ce­lo­ny mal nap­lá­no­va­nú ces­tu aj Mi­šo Rei­ter, a te­da sme na­ko­niec bo­li je­di­ná re­dak­cia zo Slo­ven­ska s až tro­mi zá­stup­ca­mi. Jo­žo nao­zaj po skon­če­ní svo­jich po­vin­nos­tí v ESE­Te pra­co­val ako žur­nal­ista, ne­mu­sel sa však na­há­ňať za fot­ka­mi a vi­dea­mi. Mo­hol všet­ko sle­do­vať sí­ce na jed­nom mies­te na vý­sta­vis­ku, ale v po­hod­lí inter­ne­tu. Ako uvi­dí­te na vir­tuál­nom DVD, uro­bi­li sme aj spo­loč­né re­por­táž­ne vi­deá. Hneď po skon­če­ní kon­gre­su mi priš­li od ne­ho člán­ky, na kto­rých sme sa do­hod­li. Tak ve­rím, že ten­to spô­sob prá­ce bu­de pok­ra­čo­vať sys­te­ma­tic­ky a bu­de­me vám môcť pri­niesť aj in­for­má­cie, kto­ré by sme pred­tým nik­dy ne­moh­li - poh­ľad z dru­hej stra­ny. Ove­ril som si ta­kis­to, že všet­ky prís­ľu­by z je­ho ja­nuá­ro­vé­ho úvod­ní­ka os­tá­va­jú v plat­nos­ti vrá­ta­ne príp­ra­vy jed­la pre bez­do­mov­ca. Te­ším sa na fo­to­do­ku­men­tá­ciu, ako to vlas­tne bu­de s tým bez­do­mov­com.

Ako si mô­že­te v tom­to čís­le ove­riť, všet­ko sme na­ko­niec stih­li. Vý­sta­vu MWC sme pri­tom pre­zen­to­va­li aj v re­lá­cii Te­le­rá­no na Mar­kí­ze. Osob­ne som rád, že mô­že­me ta­ké­to vy­stú­pe­nia reali­zo­vať, le­bo sú veľ­mi ak­tuál­ne a v ča­so­vom for­má­te oko­lo 3 mi­nút mu­sia byť aj po­da­né v zhus­te­nej po­do­be. Pár ľu­dí sa ma už pý­ta­lo, ako to vlas­tne fun­gu­je, a je to jed­no­du­ché. Te­le­rá­no sa po­cho­pi­teľ­ne vy­sie­la rá­no, a to na­ži­vo. Zna­me­ná to vstať tak oko­lo 5. ho­di­ny, čo je pre no­vi­ná­ra extrém­ne net­ra­dič­ný čas. Nás­led­ne si za­šo­fé­ru­je­te do Zá­hor­skej Bys­tri­ce, uro­bí­te dva vstu­py s ho­di­no­vou pres­táv­kou me­dzi ni­mi a je vy­ma­ľo­va­né.

Viem, že je to ťaž­ko uve­ri­teľ­né, ale nie je to o žiad­nych fi­nan­čných to­koch - te­le­ví­zia nám pos­kyt­ne pries­tor a my vás ra­di in­for­mu­je­me. K vý­ho­dám osob­nej účas­ti v Te­le­rá­ne pat­rí to, že mô­že­te po skon­če­ní re­lá­cie zjesť to, čo prip­ra­vu­jú tí naj­lep­ší ku­chá­ri na Slo­ven­sku. Ra­ňaj­ko­vať ba­ná­no­vú zmrzli­nu na kon­ci feb­ruára má pri­tom svo­je ča­ro :-). A stret­ne­te aj ve­ľa za­ují­ma­vých ľu­dí. Keď­že je to na­ži­vo a bez ďal­šie­ho do­da­toč­né­ho spra­co­va­nia, re­lá­cia je veľ­mi ak­tuál­na - čo po­vie­te, to je v éte­ri. Ten­to rok sme tak v Te­le­rá­ne už in­for­mo­va­li o všet­kých IT vý­sta­vách prak­tic­ky eš­te po­čas ich tr­va­nia. Ve­rím, že si ten­to no­vý spô­sob in­for­má­cie po­zrie­te.


Pra­jem vám prí­jem­né čí­ta­nie mar­co­vé­ho vy­da­nia náš­ho ma­ga­zí­nu.


Zdroj: PCR 3/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Ondrej Macko

Som šéfredaktorom PC REVUE od roku 2005. Ako novinár pracujem od roku 1990, aktuálne sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a videoreportáží.


telefon: 02/4342 0956
email: omacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...
Uf, toto bola riadna výstava CES, plná nových produktov, služieb, rôznych stretnutí a nakrúcaní. Až teraz som si vlastne uvedomil, že na Slovensku som na sviatok Troch kráľov nebol už posledných 9 rokov.  .. viac »
04.02.2015
 
BLOGY: Robte veci so srdcom
Je po dovolenkách a máme tu september. Verím, že ste si dobre oddýchli, ako sa to počas týchto prázdnin podarilo mne... viac »
18.09.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter