BLOGY: Aj cestovanie môže byť iné

Po všet­kých ces­tách, kto­ré som reali­zo­val ten­to rok, nas­ta­la chví­ľa CH a ja som do­sia­hol úro­veň Frequent Tra­veller s le­to­vou sku­pi­nou Star Allian­ce. Tá za­hŕňa spo­loč­nos­ti Luf­than­sa ale­bo Aus­trian Airli­nes, čo sú pre mňa naj­čas­tej­šie dop­rav­né spo­je­nia z vie­den­ské­ho le­tis­ka. Sna­žil som sa o to už mi­nu­lý rok, keď som bol dvak­rát na Ďale­kom vý­cho­de a dvak­rát v Se­ver­nej Ame­ri­ke, ale vždy to bo­li le­tec­ké spo­loč­nos­ti z inej sku­pi­ny a v súč­te to ako­si ne­vyš­lo.


Ten­to rok som si na to dal po­zor a po troch ces­tách do USA a asi ôs­mich po Euró­pe som na­lie­tal tú­žob­ných 35 000 míľ. Za­čal som sa tak oboz­na­mo­vať s vý­ho­da­mi, kto­ré mi ten­to le­vel po­čas jed­né­ho ro­ka vlas­tne umož­ňu­je. Ve­ľa to­ho sí­ce nie je, ale pri ces­tách prí­de aj to má­lo k dob­ru. Pre­dov­šet­kým sa už ne­mu­sím kŕmiť mo­jou (inak ob­ľú­be­nou) gu­lá­šo­vou po­liev­kou za 5,60 EUR s dvo­ma žem­ľa­mi, ale mô­žem zá­jsť do sa­ló­ni­ka pre biz­ni­so­vých ces­tu­jú­cich, kde sa údaj­ne vždy náj­de nie­čo na zje­de­nie. A vraj sa náj­de aj na vy­pi­tie, čo je su­per :-). Ďalej mô­žem do lie­tad­la pred­nos­tne nas­tú­piť spo­lu s ces­tu­jú­ci­mi v trie­de biz­nis. To v prí­pa­de väč­ších ba­to­žín prí­de vhod, keď­že si mô­žem vy­be­rať, kam ich ulo­žím, a mám ši­ro­ké mož­nos­ti. Za­bu­dol som po­ve­dať, že mi zá­ro­veň priš­lo oboz­ná­me­nie, že mi os­tá­va na­lie­tať do kon­ca toh­to ro­ka „už len" 65 000 míľ a dos­ta­nem kar­tu s eš­te vzne­še­nej­ším náz­vom Se­na­tor. Keď som to tak nah­ru­bo po­čí­tal, do kon­ca ro­ka by to zna­me­na­lo byť v USA kaž­dý me­siac, naj­lep­šie však dvak­rát  :-).

Toľ­ko teória a ide­me do praxe. Ten­to me­siac som bol v Mní­cho­ve na pred­sta­ve­ní no­vé­ho pro­ce­so­ra In­tel Atom. Bo­la to ta­ká „rých­lov­ka", rá­no tam a ve­čer späť, čo mi viac ako vy­ho­vo­va­lo. Môj let mal od­let 6:30, na le­tis­ko som šiel sám slu­žob­ným autom, te­da pri ne­vyh­nut­nej re­zer­ve to zna­me­na­lo vstá­va­nie nie­čo po 4. ho­di­ne rá­no. Nič prí­jem­né, ale som už zvyk­nu­tý z Te­le­rá­na na Mar­kí­ze, keď vstá­vam len o ho­di­nu nes­kôr. Le­ten­ky a pa­lub­ný lís­tok som si, sa­moz­rej­me, vy­ba­vil cez inter­net, bol som s prí­ruč­nou ba­to­ži­nou, te­da je­di­né zdr­ža­nie bo­la bez­peč­nos­tná pre­hliad­ka.

Oko­lo 5:45 som bol v sa­ló­ni­ku, v kto­rom nao­zaj bo­lo čo-to na pi­tie, ale na je­de­nie te­da nie ve­ľa. Čer­ve­né ví­no či Jä­ger­meis­ter mám sí­ce veľ­mi rád, ale tak­to sko­ro rá­no to piť ne­mô­žem. Os­tal som te­da pri džú­soch, kde som po vy­pi­tí asi 1,5 lit­ra zis­til, že som ani ne­bol ta­ký hlad­ný ako smäd­ný. Eš­te spo­me­niem, že exis­tu­je aj iný typ sa­ló­ni­ka pre ces­tu­jú­cich pr­vou trie­dou ale­bo pre ma­ji­te­ľov kar­ty Se­na­tor a cez pres­kle­né dve­re som doň vi­del - asi by som mal pred­sa len tých 65 000 míľ do kon­ca ro­ka na­lie­tať. To je za­se úpl­ne iná li­ga - stôl sa pre­hý­bal pod jed­lom. Mi­mo­cho­dom, keď na­lie­ta­te za dva ro­ky 600 000 míľ, prí­de po vás do­mov fi­rem­ná li­mu­zí­na, aby vás od­viez­la na le­tis­ko k lie­tad­lu. To by však zna­me­na­lo, že ok­rem lie­ta­nia iné už ani ne­ro­bí­te...  :-)

Bol už čas nas­tu­po­vať, za­šiel som te­da k vý­cho­du, aby som si užil mo­je pred­nos­tné nas­tu­po­va­nie do lie­tad­la. Áno, sta­lo sa, nas­tú­pil som ako tre­tí v po­ra­dí a po­te­šil som sa. Bol to pr­vý ran­ný let do Mní­cho­va, čo je po­pu­lár­na ces­ta do Ame­ri­ky, tak­že bol na­bi­tý do pos­led­né­ho mies­teč­ka. V kaž­dom prí­pa­de ten­to deň som si pred­sav­zal vy­užiť všet­ky po­nú­ka­né vý­ho­dy napl­no. Cez inter­net som si te­da skon­tro­lo­val pres­né pod­mien­ky a bo­lo vy­ma­ľo­va­né. Do sa­ló­ni­ka mož­no vstú­piť, po­kiaľ mám so se­bou mo­ju kar­tu Frequent Tra­veller a zá­ro­veň mám na ten is­tý deň plat­nú le­ten­ku na let niek­to­rou z par­tner­ských le­tec­kých spo­loč­nos­tí. To som v oka­mi­hu príl­etu do Mní­cho­va spĺňal, ni­ko­mu nep­re­ká­ža­lo, že bo­lo 8 ho­dín rá­no a le­tím späť až ve­čer. Keď­že ce­lá ak­cia sa ko­na­la pria­mo na le­tis­ku v su­per ho­te­li Kem­pin­ski, ne­mal som sa kam po­náh­ľať.

Ak­cia sa za­čí­na­la až o 10. ho­di­ne, mal som te­da 2 ho­di­ny k dob­ru. Mní­chov­ský sa­ló­nik bol zá­so­be­ný ove­ľa bo­hat­šie ako ten vie­den­ský. Bo­la tu dob­rá ho­rú­ca po­liev­ka a bie­le ne­mec­ké pár­ky. Po­riad­ne hlad­ný som je­dol, po­kiaľ som mo­hol. Nes­kôr som aj nie­čo vy­pil, dal si ká­vu a stá­le som mal eš­te ho­di­nu čas. Pre­šiel som ce­lý sa­ló­nik, aby som ná­ho­dou nep­ri­šiel o nie­čo, na čom mám op­ráv­ne­ný ná­rok. A na­šiel som, čo som hľa­dal. Úpl­ne v kú­te bo­la šíp­ka s ozna­če­ním Wellness. To­to ozna­če­nie sa sí­ce uká­za­lo ako tro­chu nad­ča­so­vé, ak­tuál­ne tu bo­li tri spr­chy a k to­mu re­cep­čná, ale v tej­to chví­li mi to sta­či­lo. Re­cep­čná bo­la na­poh­ľad z Ďale­ké­ho vý­cho­du, a tak som za­čal skôr opatr­ne po an­glic­ky. Ro­zu­me­la, ale ne­ve­de­la nič po­ve­dať, pre­to sme za­vied­li re­žim, že ja bu­dem ho­vo­riť po an­glic­ky a ona re­čou, kto­rú hr­do ozna­čo­va­la ako nem­či­nu. Chce­la odo mňa hlav­ne ve­dieť, od­kiaľ a kam le­tím, a keď som uvie­dol, že z Vied­ne do Mní­cho­va, bo­la prek­va­pe­ná. Úro­veň na­šej ele­men­tár­nej ko­mu­ni­ká­cie však neu­mož­ňo­va­la tú­to si­tuáciu de­tail­ne vy­svet­ľo­vať, tak­že ďal­šie otáz­ky už ne­nas­le­do­va­li.

Nás­led­ne som sa dos­tal do krás­ne čis­tej spr­chy, k dis­po­zí­cii som mal dva hu­ňa­té ute­rá­ky, súp­ra­vu na ho­le­nie, čis­te­nie zu­bov a hre­beň. Keď­že som si po­ve­dal, že dnes vy­uži­jem fakt všet­ko, tak sa aj sta­lo. Na pre­zen­tá­ciu do ho­te­la som tak pri­šiel 5 mi­nút pred de­sia­tou, ale ako z cuk­ru - vy­ho­le­ný, čer­stvo na­vo­ňa­ný, s ja­ga­jú­ci­mi sa zu­ba­mi, do­kon­ca bol v ak­cii aj hre­beň. Mu­sím priz­nať, že to je hneď iný po­cit. Po­čas ce­lej pre­zen­tá­cie som sa tak cí­til v po­ho­de, aj keď som vstá­val o 4. ho­di­ne rá­no. Po ak­cii som pri ces­te späť mal opäť 2 ho­di­ny ča­su. Je vám is­te jas­né, kde som skon­čil, veď v sa­ló­ni­ku bol inter­net za­dar­mo, čo inak na zá­pa­doeuróp­skych le­tis­kách nie je bež­né. Opäť som sa naj­edol a na­pil, ale za­se s vi­di­nou, že bu­dem o pár ho­dín šo­fé­ro­vať  :-). Is­te si vie­te pred­sta­viť aj to, že som sa za­šiel po­zrieť aj na Wellness. No bo­la tam tá is­tá pa­ni v re­cep­cii, a keď ma vi­de­la, v jej hl­bo­kých očiach som vi­del jas­nú otáz­ku: Čo ten tu eš­te ro­bí? Je tu stá­le od rá­na či tu taj­ne nak­rú­ca­jú ďal­ší di­el Ter­mi­ná­lu? Priz­ná­vam, že som v tej­to chví­li vy­mä­kol, a te­da svo­je pred­sav­za­tie, že vy­uži­jem všet­ko napl­no, som nespl­nil. Ho­din­ku v sa­ló­ni­ku som tak vy­užil na vy­tvo­re­nie člán­ku a úp­ra­vu fo­tog­ra­fií z ak­cie, a keď som vy­stú­pil vo Vied­ni, mo­hol som ho vo fi­nál­nej po­do­be pos­lať do re­dak­cie na ďal­šie spra­co­va­nie.

Kon­šta­tu­jem, že sa op­la­tí do­siah­nuť ten­to le­vel. Pri­tom v mi­nu­los­ti bo­lo zbie­ra­nie míľ ove­ľa kom­pli­ko­va­nej­šie, le­bo bo­lo tre­ba pra­co­vať s pa­pier­mi a my­slieť na to. Dnes, keď si všet­ko sú­vi­sia­ce s le­tom (ok­rem ba­to­ži­ny) vy­ba­ví­te cez inter­net, sta­čí len smar­tfón s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou. A ne­má­te čo stra­tiť, čo bol naj­čas­tej­šia prí­či­na ne­do­siah­nu­tia li­mi­tu. Nuž, do­ba je iná, inter­ne­to­vá a mo­bil­ná.

Pra­jem vám prí­jem­né čí­ta­nie no­vem­bro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE.

Zdroj: PCR 11/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Ondrej Macko

Som šéfredaktorom PC REVUE od roku 2005. Ako novinár pracujem od roku 1990, aktuálne sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a videoreportáží.


telefon: 02/4342 0956
email: omacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...
Uf, toto bola riadna výstava CES, plná nových produktov, služieb, rôznych stretnutí a nakrúcaní. Až teraz som si vlastne uvedomil, že na Slovensku som na sviatok Troch kráľov nebol už posledných 9 rokov.  .. viac »
04.02.2015
 
BLOGY: Robte veci so srdcom
Je po dovolenkách a máme tu september. Verím, že ste si dobre oddýchli, ako sa to počas týchto prázdnin podarilo mne... viac »
18.09.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter