BLOGY: Kde je vôľa, tam je cesta

Ako som už naz­na­čil v pre­doš­lom úvod­ní­ku, mo­ja ďal­šia ces­ta sme­ro­va­la do San Fran­cis­ca. To­to mes­to po­va­žu­jem za naj­kraj­šie v USA, a to prá­ve pre­to, že nie je ame­ric­ké. Je viac čín­ske, tro­chu európ­ske a hlav­ne koz­mo­po­lit­né. Le­tieť som mal v so­bo­tu z Vied­ne Aus­tria­nom, čo dá­va­lo dob­rý pred­pok­lad, že do­le­tí­me na­čas. Le­tis­ko vo Vied­ni sa za pos­led­ný me­siac zme­ni­lo, je ot­vo­re­ný no­vý ter­mi­nál, a ako to pri no­vých ve­ciach bý­va, eš­te všet­ko ne­fun­go­va­lo napl­no. Pri pre­cho­de na ter­mi­nál pre inter­kon­ti­nen­tál­ne le­ty sme tak cho­di­li me­dzi sta­veb­ný­mi ro­bot­ník­mi a v jed­nej čas­ti aj cez piv­ni­cu. No­vý ter­mi­nál je ob­rov­ský, Vie­deň sa tým­to sta­la brá­nou pri le­toch zo zá­pad­nej Euró­py do Ázie. Stra­til sa však ten tak tro­chu ro­din­ný cha­rak­ter bý­va­lé­ho ter­mi­ná­lu. Ten no­vý je pos­ta­ve­ný pod­ľa jed­not­nej šab­ló­ny, a ak si nev­šim­ne­te texto­vé ozna­če­nie le­tis­ka, má­te prob­lém zis­tiť, či ste v Mní­cho­ve, Fran­kfur­te ale­bo vo Vied­ni. Ale ta­ký je dnes svet, vo­lí sa naj­efek­tív­nej­šia ces­ta, na ne­ja­ké nos­tal­gic­ké spo­mien­ky nie je čas.

Špe­ciál­ne som žia­dal let cez New York, tra­dič­ní či­ta­te­lia mo­jich úvod­ní­kov ve­dia, že Was­hin­gton je is­to­ta troj­ho­di­no­vé­ho ča­ka­nia na imig­rač­nej kon­tro­le a DC som už v tom­to ro­ku nep­lá­no­va­ne vi­del a sta­či­lo. Na le­tis­ku JFK sme na imig­rač­nej kon­tro­le strá­vi­li asi 50 mi­nút a ďal­ší 6,5-ho­di­no­vý let z vý­chod­né­ho na zá­pad­né pob­re­žie USA sme v po­ho­de stih­li. Po zru­ba 24-ho­di­no­vej ces­te z Bra­tis­la­vy do San Fran­cis­ca sme tak bo­li na mies­te. Asi vie­te, že ce­na le­ten­ky je zá­vis­lá od kon­krét­nych dní, v kto­rých po­le­tí­te, a ideál­ne je, ak na mies­te ur­če­nia pre­ži­je­te noc zo so­bo­ty na ne­de­ľu. Pre­to som aj ja le­tel deň dop­re­du a mal som v Ka­li­for­nii ne­de­ľu pre se­ba. Ve­del som to vop­red, pre­to som si re­zer­vo­val naj­lac­nej­šie auto v jed­nej z mies­tnych po­ži­čov­ní a uro­bil som dob­re. Vždy je prob­lém po­ži­čať si lac­né auto. Ame­ri­ča­nia sú spo­ri­ví ľu­dia, aj keď sa to nez­dá. Dos­tal som ma­lič­ký Hyun­dai s tak­mer ni­čím vnút­ri. Te­da na ame­ric­ké po­me­ry s ni­čím - me­cha­nic­ké ot­vá­ra­nie dve­rí kľú­čom, švi­had­lo­vé ot­vá­ra­nie, aj to len pred­ných boč­ných okien, žiad­ny tem­po­mat. Sa­moz­rej­me, vý­ba­vu pre USA ab­so­lút­ne ne­vyh­nut­nú mal, te­da kli­ma­ti­zá­ciu a auto­ma­tic­kú pre­vo­dov­ku. Osob­ne pre­fe­ru­jem ma­nuál­nu pre­vo­dov­ku, le­bo chcem mať po­cit, že nao­zaj šo­fé­ru­jem auto ja, ale po­ži­čať si nie­čo ta­ké v USA je extra špe­cia­li­ta.

Dob­re, tak­že auto som mal, ce­lú ne­de­ľu pred se­bou. Roz­ho­dol som sa pre ces­tu do le­gen­dár­ne­ho Si­li­con Valley, kde som sí­ce už bol, ale to sto­jí nao­zaj za to. V bu­dú­com vy­da­ní te­da pri­ne­sie­me re­por­táž z po­čí­ta­čo­vé­ho mú­zea a po­zrie­me sa aj na síd­la veľ­kých IT spo­loč­nos­tí. Za deň som pre­šiel 300 km a spo­lu s 9-ho­di­no­vým po­su­nom som mal to­ho ve­čer dosť. Auto bo­lo po­ži­ča­né do dru­hé­ho rá­na, a tak som eš­te mu­sel vy­rie­šiť prob­lém s je­ho par­ko­va­ním v downtowne. Za­par­ko­val som na jed­nom z má­la voľ­ných miest, kto­ré však ma­lo ozna­če­nie, že sa tu ne­má par­ko­vať v pra­cov­nom ča­se. Bo­la ne­de­ľa ve­čer, tak som za­par­ko­val, ale rad­šej som sa eš­te spý­tal ma­ji­teľ­ky au­ta, kto­rá prá­ve par­ko­va­la na mies­te vy­hra­de­nom pre ňu, či tam mô­žem stáť. Ako sa uká­za­lo, bo­la to Rus­ka a zda­lo sa mi, že jej slo­van­ský ak­cent v an­glič­ti­ne je eš­te ove­ľa vý­raz­nej­ší ako ten môj, a to tu ži­la nas­tá­lo. Po­ve­da­la mi, že ak prí­dem do 8. ho­di­ny rá­no, bu­de to ur­či­te v po­riad­ku. Na dru­hý deň som vstal rá­no pred sied­mou a išiel vrá­tiť auto. Mo­je auto už bo­lo „ob­kľú­če­né" nák­lad­ný­mi auto­mo­bil­mi, ko­pou ro­bot­ní­kov a tes­ne ved­ľa au­ta bo­la vy­hĺbe­ná tak pol­met­ro­vá ja­ma. Z dru­hej stra­ny bo­li ko­vo­vé stĺpi­ky, kto­ré od­de­ľo­va­li chod­ník od veľ­ké­ho par­ko­vis­ka (25 USD za vstup, flat ra­te). Bo­lo jas­né, že to­to auto ne­ja­ko nor­mál­ne zo za­ja­tia vlas­tný­mi si­la­mi ne­vys­lo­bo­dím. Bol pon­de­lok a o 3 ho­di­ny sa za­čí­na­la tla­čov­ka so Ste­vom Ballme­rom, na kto­rej som mu­sel byť - veď pre­to som pre­le­tel pol sve­ta. Aj te­raz som mal po­cit, že si­tuácia je riad­ne kom­pli­ko­va­ná, ale vy­rie­ši sa, len som ne­ve­del ako... :-) Asi 10 mi­nút som bez­výs­led­ne dis­ku­to­val z ro­bot­ník­mi, kto­rí len kr­či­li pe­ca­mi a me­dzi se­bou si čo­si hun­dra­li po špa­nielsky. Zra­zu sa ob­ja­vi­la Rus­ka, kto­rá mi ve­čer „od­súh­la­si­la" par­ko­va­nie. Si­tuáciu som ne­mu­sel ni­ja­ko vy­svet­ľo­vať, všet­ko jej bo­lo jas­né na pr­vý poh­ľad. A tu som po­cí­til, aký dô­le­ži­tý je re­čo­vý pre­jav. Za­tiaľ čo ja som ro­bot­ní­kov skôr pro­sí­kal a sna­žil sa náj­sť šká­roč­ku, ona zob­ra­la do ru­ky ťaž­ké zbra­ne. Na ro­bot­ní­ka, kto­rý pô­so­bil ako ve­dú­ci, spus­ti­la ta­ký rev, že ľu­dia z oko­li­tých do­mov za­ča­li ot­vá­rať ok­ná a sle­do­vať si­tuáciu. Rus­ký príz­vuk do tej­to hla­si­tej re­či se­del úpl­ne pres­ne a ih­neď bo­lo jas­né, kto dr­ží op­ra­vy si­tuácie pev­ne v ru­kách. V is­tej chví­li som mal po­cit, že ve­dú­ci ro­bot­ní­kov sa pod vply­vom zá­pla­vy slov za­čal fy­zic­ky zmen­šo­vať, ale stá­le nič ne­ho­vo­ril. Po chvíľ­ke pre­šiel k sku­pin­ke svoj­ho tá­bo­ra a pad­lo roz­hod­nu­tie. Ku ko­vo­vé­mu stĺpi­ku pri­nies­li ro­bot­ní­ci ply­no­vý auto­gén a o mi­nú­tu bol od­re­za­ný. Ja som po­hodl­ne pre­šiel cez pla­te­né par­ko­vis­ko von, za­má­val Rus­ke na poz­drav a ro­bot­ní­ci už me­dzi­tým pri­vá­ra­li stĺpik nas­päť.

Tla­čov­ka pre­beh­la v po­riad­ku, Ste­ve Ballmer bol tra­dič­ne net­ra­dič­ný a dos­ta­li sme do kon­ca ro­ka zá­po­žič­ku tab­le­to­vé­ho po­čí­ta­ča s Win­dows 8 a Of­fi­ce 2013. Má­me te­da dos­ta­toč­ný pries­tor vy­skú­šať vý­ho­dy ta­kej­to mo­der­nej kom­bi­ná­cie na tom správ­nom za­ria­de­ní.

Pos­led­ný deň sme ma­li od­le­tieť až v no­ci, cez deň som si pre­to poz­rel San Fran­cis­co. Aby som pre­šiel čo naj­viac, po­ži­čal som si bi­cy­kel, s kto­rým nie sú žiad­ne sta­ros­ti s par­ko­va­ním :-). To­to mes­to le­ží na 43 kop­coch a sú fakt str­mé na ťa­ha­nie na bi­cyk­li, ale väč­ši­nu som zvlá­dol bez zo­sad­nu­tia. Kto­si múd­ry po­ve­dal, že ak chceš za­žiť dob­rú zi­mu v le­te, choď do San Fran­cis­ca a je to prav­da. V zá­li­ve bo­lo cez deň oko­lo 9 °C, riad­ne hmlis­to a ľu­to­val som, že som si ne­zob­ral zim­nú bun­du. Ako som sa však pri­chá­dzal k lá­ka­vej at­rak­cii Gol­den Ga­te Brid­ge, Ti­chý oceán za pol ho­di­ny zme­nil po­ča­sie na úpl­ne sl­neč­né a ho­rú­ce. To som už za­se ľu­to­val, že som si ne­zob­ral krát­ke no­ha­vi­ce. Ces­tu na bi­cyk­li cez sláv­ny most kaž­dé­mu od­po­rú­čam. Ok­rem to­ho, že má­te pria­my do­tyk s úžas­nou prí­ro­dou a uvi­dí­te nao­zaj ve­ľa, u mňa to ma­lo aj ta­kú vý­ho­du, že ve­čer som bol na smrť una­ve­ný. Do­mov som le­tel pria­mou lin­kou do Mní­cho­va, čo je tak 11 ho­dín ces­ty, a pr­vý raz sa mi po­da­ri­lo v eko­no­mic­kej trie­de spať viac ako 5 ho­dín v ku­se. Za dva dni som sa dal do­ma do­ko­py a po­mo­hol pri do­kon­če­ní toh­to vy­da­nia.

Pra­jem vám prí­jem­né čí­ta­nie PC RE­VUE a pre­ži­tie os­tá­va­jú­cej čas­ti práz­dnin.


Zdroj: PCR 8/2012Ohodnoťte článok:
   
 

Ondrej Macko

Som šéfredaktorom PC REVUE od roku 2005. Ako novinár pracujem od roku 1990, aktuálne sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a videoreportáží.


telefon: 02/4342 0956
email: omacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: Čo je doma, to sa počíta...
Uf, toto bola riadna výstava CES, plná nových produktov, služieb, rôznych stretnutí a nakrúcaní. Až teraz som si vlastne uvedomil, že na Slovensku som na sviatok Troch kráľov nebol už posledných 9 rokov.  .. viac »
04.02.2015
 
BLOGY: Robte veci so srdcom
Je po dovolenkách a máme tu september. Verím, že ste si dobre oddýchli, ako sa to počas týchto prázdnin podarilo mne... viac »
18.09.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter