(BLOG) Norbert Molnár, Úrad vlády SR: Ako pokračuje informatizácia? Čo všetko sme už urobili a čo nás ešte čaká.

V up­ly­nu­lých dňoch bo­lo pre­zen­to­va­ných na po­du­ja­tiach IT Sum­mit i ITA­PA množ­stvo po­zi­tív­nych správ a pok­rok v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy a di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho de­dič­stva. Je prav­da, že z ope­rač­né­ho prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cia sa vy­čer­pa­lo už viac ako 37 % fi­nan­čnej alo­ká­cie a na kon­ci ro­ka stúp­ne čer­pa­nie na úro­veň 45 %, t. j. 384 mil. EUR.

Po­cho­pi­teľ­ne, ve­rej­nosť oča­ká­va aj vý­sled­ky v po­do­be elek­tro­nic­kých slu­žieb a nie je pre ňu pod­stat­né to, koľ­ko pe­ňa­zí sa mi­nu­lo a ako rých­lo, ale skôr za čo a ako to fun­gu­je. Nie­koľ­kok­rát som zdô­raz­ňo­val, že za­tiaľ sme v sta­ve bu­do­va­nia zá­klad­ných re­fe­ren­čných re­gis­trov a kľú­čo­vých kom­po­nen­tov eGo­ver­nmen­tu v zmys­le Ná­rod­nej kon­cep­cie in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy (NKVIS) a až po ich im­ple­men­tá­cii prí­du pr­vé elek­tro­nic­ké služ­by pre ob­ča­nov.

Ten­to rok vy­hod­no­ti­li účas­tní­ci kon­gre­sov ako pre­lo­mo­vý s kon­šta­to­va­ním, že sa ko­neč­ne za­ča­li pro­jek­ty hý­bať, s čím ja mô­žem len súh­la­siť. Osob­ne po­va­žu­jem za pre­lo­mo­vý rok ten nas­le­du­jú­ci, pre­to­že po ro­ku a pol krí­zo­vé­ho ma­naž­men­tu a sta­bi­li­zá­cii ope­rač­né­ho prog­ra­mu v po­do­be príp­rav pro­jek­tov a kon­trol ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia sa mô­že­me maximál­ne sús­tre­diť na tech­nic­kú im­ple­men­tá­ciu a do­siah­nu­tie vý­sled­ku v po­do­be kva­lit­nej elek­tro­nic­kej služ­by a jej vy­uži­tia ob­čan­mi.

Pri ma­lom ob­hliad­nu­tí do­za­du mô­žem upo­zor­niť na zo­pár pro­jek­tov, kto­ré Európ­ska únia pros­tred­níc­tvom OPIS na­šim ob­ča­nom pri­nies­la a kto­rých vý­sled­ky už v bež­nom ži­vo­te vy­uží­va­me, no pre ab­sen­tu­jú­cu pub­li­ci­tu ve­rej­nosť o nej, žiaľ, ne­vie. Spo­me­niem nap­rík­lad os­ved­če­nie o evi­den­cii vo­zid­la (ze­le­né kar­tič­ky s či­pom), kto­ré sme za­vied­li ako pr­ví v Euró­pe a mno­hí nám ich zá­vi­dia.

Elek­tro­nic­ké služ­by Šta­tis­tic­ké­ho úra­du sa efek­tív­ne vy­uží­va­li v ne­dáv­nych voľ­bách do VÚC. Už viac ako rok mô­žu ob­ča­nia pros­tred­níc­tvom http://www.nku.gov.sk/sk/po­da­va­nie-staz­nos­ti-pod­ne­tov-a-inych-po­da­ni po­dá­vať elek­tro­nic­ky pod­ne­ty na NKÚ v rám­ci pro­jek­tu Elek­tro­nic­ké služ­by NKÚ SR. Veľ­mi pot­reb­ný a dô­le­ži­tý nás­troj na efek­tív­ne a tran­spa­ren­tné ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie je elek­tro­nic­ký pro­ces ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia vrá­ta­ne zve­rej­ňo­va­nia in­for­má­cií vo ves­tní­ku http://www.uvo.gov.sk a pre­po­je­nie na európ­sky ves­tník ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia.

My na Úra­de vlá­dy ob­sta­rá­va­me vý­hrad­ne cez ten­to por­tál a pod­ľa slov ko­le­gov, kto­rí s tým­to sys­té­mom pra­cu­jú, šet­rí­me vý­dav­ky štá­tu (v prie­me­re až o 15 - 20 %) a zá­ro­veň urý­chľu­je­me a spreh­ľad­ňu­je­me ten­to zlo­ži­tý pro­ces. Ob­čan náj­de všet­ky dô­le­ži­té in­for­má­cie na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy (ÚPVS), kto­rý má jed­no­du­chý a za­pa­mä­ta­teľ­ný ná­zov www.slo­ven­sko.sk a všet­ky pro­jek­ty sa naň pos­tup­ne in­teg­ru­jú, tak­že ob­čan má prís­tup k elek­tro­nic­kým služ­bám z jed­né­ho mies­ta.

Pri ÚPVS sa tro­chu za­sta­vím, pre­to­že je­ho cie­ľom je nie­len pos­ky­to­vať prís­tup pre ob­ča­na z jed­né­ho mies­ta, ale zá­ro­veň pos­ky­tu­je aj zlo­ži­té fun­kcie re­gis­trov pre jed­not­li­vé pro­jek­ty, kto­ré sa naň in­teg­ru­jú, a bo­lo by nee­fek­tív­ne aj ne­lo­gic­ké bu­do­vať spo­loč­né kom­po­nen­ty v kaž­dom pro­jek­te zvlášť.

Pre­to je ten­to pro­jekt z poh­ľa­du OPIS nes­mier­ne dô­le­ži­tý a mô­že­me po­ve­dať, že bez je­ho pres­nej im­ple­men­tá­cie pod­ľa har­mo­nog­ra­mu by bo­la in­for­ma­ti­zá­cia v zmys­le OPIS oh­ro­ze­ná a nie je na­mies­te je­ho vý­znam ako­koľ­vek pod­ce­ňo­vať, čo sa uká­za­lo aj v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti.

Nes­mier­ne ma te­ší, že sa za­ča­lo vy­dá­va­nie elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov, tzv. eID, spo­lu so za­ru­če­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­som (ZEP), pre­to­že to­to je kľúč pre ob­ča­na do sve­ta elek­tro­nic­kých slu­žieb, kto­ré eGo­ver­nment pos­ky­tu­je. Kaž­dý dr­ži­teľ eID, sa­moz­rej­me, dos­ta­ne aj čí­tač­ku ka­riet, kto­rá bu­de fi­nan­co­va­ná z pub­li­ci­ty, pre­to­že vi­dí­me ove­ľa dô­le­ži­tej­šie in­ves­to­vať sem ako nap­rík­lad do ná­ku­pu šil­to­viek s lo­gom OPIS a po­dob­ne.

Už 1. 2. 2014 si ma­ji­te­lia pr­vých ka­riet eID mô­žu ak­ti­vo­vať dá­to­vú schrán­ku, kto­rú bu­de pos­ky­to­vať bez­plat­ne ÚPVS, a pros­tred­níc­tvom nej ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky s úrad­mi SR. To­to je vý­znam­ný krok ve­rej­nej sprá­vy sme­rom k ob­ča­no­vi a ok­rem to­ho, že mu ušet­rí čas a ná­ma­hu, zís­ka tým aj lep­ší preh­ľad a ar­chi­vá­ciu. Ne­ho­vo­rím o ze­fek­tív­ne­ní za­sie­la­nia nap­rík­lad súd­nych zá­sie­lok, da­ňo­vých priz­na­ní atď.

Ako no­vin­ku Vám prib­lí­žim eš­te pro­jekt ZBGIS, čo je Zá­klad­ná bá­za úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém, kto­rý je sú­čas­ťou in­for­mač­né­ho sys­té­mu geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra. Je to ma­po­vý klient - webo­vá ap­li­ká­cia, kto­rá slú­ži na prá­cu s údaj­mi ZBGIS.

Ide o kom­plex­ný nás­troj na zob­ra­zo­va­nie, vy­hľa­dá­va­nie a ana­lý­zu pries­to­ro­vých in­for­má­cií a mne je na ňom sym­pa­tic­ké to, že je jed­no, či si spus­tí­te ap­li­ká­ciu na tab­le­te, PC ale­bo mo­bi­le. Zá­mer­ne som tu uvie­dol pro­jek­ty, kto­rých vý­stu­py sú za­me­ra­né na ob­ča­nov a na služ­by eGo­ver­nmen­tu. Pro­jek­ty OPIS však ma­jú ove­ľa šir­ší zá­ber a je ich v reali­zá­cii viac.

Na po­du­ja­tí ITA­PA bo­lo pre­zen­to­va­né nap­rík­lad in­te­li­gen­tné auto v rám­ci pro­jek­tu Ná­rod­ná evi­den­cia vo­zi­diel.

V prio­rit­nej osi 2, za­me­ra­nej na di­gi­ta­li­zá­ciu kul­túr­ne­ho de­dič­stva, tre­ba spo­me­núť Di­gi­tál­nu ga­lé­riu a Di­gi­tál­ne mú­zeum. Tým­to té­mam a sú­vi­sia­cim pro­jek­tom sa však bu­dem ve­no­vať v ďal­ších blo­goch.
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter