Blog: eDemokracia a otvorená vláda sú už tu!

Sme­lo by som si do­vo­lil ten­to pro­jekt oti­tul­ko­vať hes­lom: „Už ne­bu­de­te mu­sieť nie­čo zlo­ži­té vy­pi­so­vať, aby ste sa nie­čo dô­le­ži­té doz­ve­de­li, a eš­te k to­mu na to ča­kať".

Spus­te­ním no­vé­ho pro­jek­tu eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sa zjed­no­du­ší prís­tup k dá­tam, kto­ré mu­se­li všet­ci do­te­raz prác­ne do­lo­vať pros­tred­níc­tvom zá­ko­na o slo­bod­nom prís­tu­pe k in­for­má­ciám ale­bo browso­va­ním po roz­lič­ných webo­vých strán­kach, te­le­fo­no­va­ním, vy­pi­so­va­ním a cho­de­ním na jed­not­li­vé mi­nis­ter­stvá, obec­né úra­dy či iné in­šti­tú­cie ve­rej­nej sprá­vy.

Naj­pod­stat­nej­šie je však to, že ne­pôj­de o kla­sic­kú webo­vú strán­ku napl­ne­nú in­for­má­cia­mi. Ide o por­tál ot­vo­re­ných dát, na kto­rom bu­de pos­tup­ne vy­tvo­re­ný ka­ta­lóg dos­tup­ných dát ve­rej­nej sprá­vy. Ten bu­de nás­led­ne sprís­tup­ne­ný aj na ďal­šie auto­ma­ti­zo­va­né spra­co­va­nie. Zna­me­ná to te­da, že na jed­nom mies­te bu­de mož­né náj­sť kom­plet­né dá­ta ale­bo prís­tup k nim - a to cel­kom za­dar­mo. Ide o uni­kát­ny a ino­va­tív­ny por­tál, kto­rý do­te­raz na Slo­ven­sku neexis­tu­je a re­vo­luč­ne me­ní prís­tup bež­ných ob­ča­nov k in­for­má­ciám. Ot­vo­re­né dá­ta sú tu pre kaž­dé­ho.

Vý­sled­kom pro­jek­tu bu­de pos­ky­to­va­nie 11 slu­žieb eGov ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom, ale aj iným sub­jek­tom ve­rej­nej sprá­vy. Naj­zau­jí­ma­vej­šie sú ur­či­te zve­rej­ňo­va­nie ot­vo­re­ných dát, elek­tro­nic­ká hro­mad­ná žia­dosťale­bo zve­rej­ňo­va­nie do­tač­ných schém. Do pre­vádz­ky 11 slu­žie­be­Gov sa za­po­jí viac ako 60 slu­žieb IS.

Ví­zia, ku kto­rej tá­to spo­loč­nosť sme­ru­je, je vy­tvo­re­nie ta­kých pod­mie­nok a pros­tre­dia na dos­tup­nosť všet­kých in­for­má­cií, kto­ré ma­jú ob­ča­nia zá­ujem sle­do­vať. Uve­de­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb, ele­men­tár­nych dát o čin­nos­ti ve­rej­nej sprá­vy do bež­né­ho ob­čian­ske­ho ži­vo­ta sú kro­ky, kto­ré, po­ve­da­né slo­va­mi bás­ni­ka, po­lo­žia zá­klad­ný sta­veb­ný ka­meň pre vý­voj ap­li­ká­cií a spra­co­va­nie pos­ky­to­va­ných dát pros­tred­níc­tvom ini­cia­tí­vy ob­ča­nov.

Sú­čas­ne elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb agen­dy vlá­dy SR vy­tvo­rí pod­mien­ky na zlep­še­nie a spreh­ľad­ne­nie me­cha­niz­mu pos­ky­to­va­nia fi­nan­čných pros­tried­kov ce­lop­loš­ne. Zvý­ši sa in­for­mo­va­nosť o mož­nos­tiach čer­pa­nia, spreh­ľad­nia sa pro­ce­sy na­rá­ba­nia s ba­lí­kom ve­rej­ných fi­nan­cií. Naj­mä zni­žo­va­nie ich de­fi­ci­tu je dnes ťa­žis­ko­vá té­ma spo­lo­čen­skej dis­ku­sie a čo­raz viac sil­nie tlak na tran­spa­ren­tné za­ob­chá­dzanie s pros­tried­ka­mi náš všet­kých.

Aj za­ve­de­nie no­vej elek­tro­nic­kej vlá­dy umož­ní lep­šie pre­po­je­nie vlá­dy s os­tat­ný­mi ús­tred­ný­mi or­gán­mi štát­nej sprá­vy. Som rád, že Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti hma­ta­teľ­ne pris­pie­va k reali­zá­cii ta­ké­ho­to pro­jek­tu.

Ne­viem si, od­hliad­nuc od pro­jek­tu Elek­tro­nic­kých slu­žieb Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie, kto­rý Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti tiež pod­po­ro­val, pred­sta­viť iný vhod­nej­ší pro­jekt, kto­rý ten­to cieľ tak vý­raz­ne po­zi­tív­ne ov­plyv­ňu­je. eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da veľ­mi úz­ko sú­vi­sia s ak­čným plá­nom ini­cia­tí­vy pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie, stra­té­giou in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, ná­rod­nou kon­cep­ciou in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy a re­ví­ziou bu­do­va­nia eGo­ver­nmen­tu.

Vy­tvo­re­ním por­tá­lu ot­vo­re­ných dát da­ta.gov.sk pria­mo nad­vä­zu­je­me napr. na Cen­trál­ny re­gis­ter zmlúv a prip­ra­vo­va­ný Cen­trál­ny re­gis­ter pro­jek­tov fi­nan­co­va­ných for­mou náv­rat­nej a ne­náv­rat­nej fi­nan­čnej po­mo­ci z ve­rej­ných pros­tried­kov (uz­ne­se­nie vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 689/2011) v zá­me­re pos­ky­to­va­nia dát ve­rej­nos­ti.

Sú­čas­ne ho však pre­sa­hu­je zá­me­rom vy­tvo­re­nia špe­ci­fic­ké­ho por­tá­lu, na kto­rom sa pos­tup­ne bu­dú zhro­maž­ďo­vať in­for­má­cie o exis­tu­jú­cich dá­tach, kto­rý­mi ve­rej­ná sprá­va na Slo­ven­sku dis­po­nu­je. Sme­ru­je­me tak ku sku­toč­nej ot­vo­re­nos­ti ve­rej­nej sprá­vy sme­rom k ob­ča­no­vi. Ta­ký­to prís­tup umož­ní roz­siah­ly poh­ľad na čin­nosť in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy a pod­po­rí za­po­je­nie ob­ča­nov do ve­rej­ných zá­le­ži­tos­tí.

V rám­ci pro­jek­tu je ne­vyh­nut­ná ko­mu­ni­ká­cia so všet­ký­mi or­ga­ni­zá­cia­mi ve­rej­nej sprá­vy pos­ky­tu­jú­ci­mi dá­ta pre por­tál ot­vo­re­ných dát. Za tú­to časť pro­jek­tu je zod­po­ved­ný spl­no­moc­ne­nec vlá­dy pre roz­voj ob­čian­skej spo­loč­nos­ti, kto­ré­ho vlá­da po­ve­ri­la pl­ne­ním cie­ľov ak­čné­ho plá­nu ini­cia­tí­vy pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie SR. Or­ga­ni­zač­né za­bez­pe­če­nie pos­ky­to­va­nia úda­jov je v kom­pe­ten­cii prís­luš­ných IVS. Ta­kis­to nás ča­ka­jú le­gis­la­tív­ne zme­ny, kto­ré bu­de kom­plexným spô­so­bom prio­rit­ne za­bez­pe­čo­vať pri pod­po­re pro­ce­sov elek­tro­nic­ké­ho vý­ko­nu mo­ci v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Sú­čas­ťou rie­še­nia pro­ce­sov spo­je­ných s vy­tvo­re­ním por­tá­lu open­da­ta bu­de aj vy­pra­co­va­nie ana­lý­zy le­gis­la­tív­nych do­sa­hov na IVS, kto­ré bu­dú úda­je pos­ky­to­vať, a návrh prís­luš­nej le­gis­la­tív­nej úp­ra­vy. Prip­ra­ve­ný je aj no­vý návrh zá­ko­na o elek­tro­nic­kom vý­ko­ne mo­ci, kto­rý prip­ra­vo­val re­zort MF SR.

V ob­las­ti pos­ky­to­va­nia fi­nan­čných pros­tried­kov sa zme­ny bu­dú tý­kať le­gis­la­tí­vy up­ra­vu­jú­cej for­my a spô­so­by pos­ky­to­va­nia fi­nan­čných pros­tried­kov. Sú­čas­ne bu­de pot­reb­né v nad­väz­nos­ti na von­kaj­šie le­gis­la­tív­ne pros­tre­die up­ra­viť aj inter­né nor­my v ob­las­ti ro­ko­va­nia vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a pred­kla­da­nia ma­te­riá­lov. Nes­mie­me za­bud­núť na me­to­dic­ké pred­pi­sy v ob­las­ti spô­so­bu a ob­sa­hu zve­rej­ňo­va­nia dát a tvor­by a sprís­tup­ňo­va­nia špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií.

Rie­še­nie bu­de prip­ra­ve­né na vy­uží­va­nie pos­ky­to­va­ných elek­tro­nic­kých slu­žieb. Ide­me reali­zo­vať kom­plex­ný mo­du­lár­ny sys­tém, kto­ré­ho zá­klad­ná ar­chi­tek­tú­ra bu­de vy­tvo­re­ná v rám­ci pro­jek­tu dl­ho­do­bo. Tým­to pro­jek­tom sa vy­tvo­ria pred­pok­la­dy na pos­tup­né za­pá­ja­nie do­da­toč­ne vy­tvá­ra­ných ap­li­ká­cií (na ino­va­tív­ny poh­ľad na zve­rej­ne­né dá­ta) do ce­lé­ho rie­še­nia. Za­po­je­nie IIS eDOV do IISVS si vy­ža­du­je dodr­ža­nie prin­cí­pov inter­ope­ra­bi­li­ty a vy­uži­tie naj­mä spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS.

Reali­zá­ciou eDe­mok­ra­cie a ot­vo­re­ných dát sa Slo­ven­sko sa za­ra­dí me­dzi líd­rov v tej­to ob­las­ti a naj­vys­pe­lej­šie kra­ji­ny. Pri­po­jí­me sa tak k tým pok­ro­ko­vým vlá­dam, kto­ré ini­cia­tí­vu open­da­ta už reali­zu­jú. Exis­tu­je me­dzi­ná­rod­ná Ini­cia­tí­va pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie, do kto­rej sa za­tiaľ za­po­ji­lo 50 kra­jín, ok­rem iných Dán­sko, Ho­lan­dsko, Švéd­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Nór­sko, ako aj USA.

Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa pri­da­la aj k Par­tner­stvu pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie a za­via­za­la sa viac ot­vá­rať ve­rej­nú sprá­vu ob­ča­nom. Me­dzi hlav­né zá­väz­ky, ku kto­rým sa vstu­pom do Ini­cia­tí­vy pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie Slo­ven­sko prih­lá­si­lo, pat­rí tran­spa­ren­tnosť vlá­dy a ve­rej­nej sprá­vy, ob­čian­ska par­ti­ci­pá­cia, zod­po­ved­nosť a ot­vo­re­nosť pros­tred­níc­tvom no­vých tech­no­ló­gií.

Pod­po­rí sa tak vy­uží­va­nie no­vých tech­no­ló­gií pri vy­tvá­ra­ní ino­vá­cií a aj ak­tív­na par­ti­ci­pá­cia ob­ča­nov pri za­pá­ja­ní sa do ve­rej­nej dis­ku­sie a ve­rej­né­ho ži­vo­ta.

Viac na: http://open­de­fi­ni­tion.org/
http://www.da­ta.gov.sk/
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter