Blog: OPIS 2012 - Ako zmerať výsledok?

V tom­to blo­gu by som chcel či­ta­te­ľom prib­lí­žiť po­jem me­ra­teľ­ný uka­zo­va­teľ vý­sled­ku, ale aj čas­to pou­ží­va­ný po­jem in­di­ká­tor.

Naj­prv vy­svet­li­me, čo vlas­tne zna­me­ná me­ra­teľ­ný uka­zo­va­teľ vý­sled­ku. Pod­ľa Cen­trál­ne­ho koor­di­nač­né­ho or­gá­nu je v me­to­dic­kom us­mer­ne­ní č. 3 de­fi­no­va­ný me­ra­teľ­ný uka­zo­va­teľ vý­sled­ku tak­to:

Me­ra­teľ­né uka­zo­va­te­le sú zá­klad­ným pros­tried­kom pre mo­ni­to­ro­va­nie pok­ro­ku im­ple­men­tá­cie a hod­no­te­nie do­siah­nu­tia cie­ľov ope­rač­ných prog­ra­mov a Ná­rod­né­ho Stra­te­gic­ké­ho Re­fe­ren­čné­ho Rám­ca.

Hod­no­ty uka­zo­va­te­ľov za prís­luš­ný ope­rač­ný prog­ram, prio­rit­nú os a opat­re­nie (prog­ra­mo­vé uka­zo­va­te­le) vzni­ka­jú na zá­kla­de ope­rá­cií s hod­no­ta­mi uka­zo­va­te­ľov vý­sled­ku a do­pa­du jed­not­li­vých fi­nan­co­va­ných ope­rá­cií/pro­jek­tov.

Ria­dia­ci or­gán OP pri prá­ci s uka­zo­va­teľ­mi na úrov­ni pro­jek­tu mu­sí dodr­žia­vať v zmys­le sys­té­mu ria­de­nia tie­to pra­vid­lá:

a) Na úrov­ni pro­jek­tov sa pou­ží­va­jú dva ty­py uka­zo­va­te­ľov: uka­zo­va­te­le vý­sled­ku a uka­zo­va­te­le do­pa­du;

b) Kaž­dý pro­jekt mu­sí mať mi­ni­mál­ne je­den uka­zo­va­teľ vý­sled­ku a je­den uka­zo­va­teľ do­pa­du;

c) Uka­zo­va­teľ vý­sled­ku mu­sí mať jed­noz­nač­nú lo­gic­kú väz­bu na pod­po­ro­va­né ak­ti­vi­ty pro­jek­tu;

d) Me­dzi pou­ži­tý­mi uka­zo­va­teľ­mi vý­sled­ku a do­pa­du pro­jek­tu mu­sí exis­to­vať jed­noz­nač­ná lo­gic­ká sú­vis­losť, pri­čom pla­tí, že pre je­den pro­jekt ne­mô­že byť pou­ži­tý rov­na­ký uka­zo­va­teľ vý­sled­ku a do­pa­du;

e) Uka­zo­va­te­le sú pri­ra­de­né k jed­not­li­vým prio­rit­ným té­mam;

f) Uka­zo­va­teľ vý­sled­ku da­né­ho pro­jek­tu mu­sí byť pri­ra­de­ný prá­ve k jed­nej prio­rit­nej té­me. V prí­pa­de, ak je pro­jekt re­le­vant­ný pre dve a viac prio­rit­ných tém, mu­sí byť pre kaž­dú prio­rit­nú té­mu v pro­jek­te pou­ži­tý iný uka­zo­va­teľ vý­sled­ku;

g) Pre kaž­dú prio­rit­nú té­mu v pro­jek­te mu­sí byť de­fi­no­va­ný mi­ni­mál­ne je­den vý­sled­ko­vý uka­zo­va­teľ;

h) Pro­jek­ty, kto­ré dek­la­ru­jú prís­pe­vok k pl­ne­niu cie­ľov ho­ri­zon­tál­nych prio­rít, mu­sia pou­žiť mi­ni­mál­ne je­den uka­zo­va­teľ vý­sled­ku s re­le­van­ciou k prís­luš­nej ho­ri­zon­tál­nej prio­ri­te v ITMS;

i) Kaž­dý uka­zo­va­teľ po­zos­tá­va z náz­vu uka­zo­va­te­ľa, mer­nej jed­not­ky, ty­pu uka­zo­va­te­ľa;

j) Vy­bra­né uka­zo­va­te­le vý­sled­ku a do­pa­du z čí­sel­ní­ka pro­jek­to­vých uka­zo­va­te­ľov ma­jú de­fi­no­va­nú re­le­van­ciu k prís­luš­nej/ým ho­ri­zon­tál­nej/ym prio­ri­te/ám.

Zdroj CKO

Pod­ľa inej de­fi­ní­cie uka­zo­va­te­le ale­bo in­di­ká­to­ry slú­žia naj­mä na zhod­no­te­nie hos­po­dár­nos­ti (mi­ni­ma­li­zo­va­nie nák­la­dov na vy­ko­na­nie čin­nos­ti ale­bo ob­sta­ra­nie to­va­rov, prác a slu­žieb pri za­cho­va­ní ich pri­me­ra­nej úrov­ne a kva­li­ty), efek­tív­nos­ti (maxima­li­zo­va­nie vý­sled­kov čin­nos­ti vo vzťa­hu k dis­po­ni­bil­ným ve­rej­ným pros­tried­kom) a účel­nos­ti (vzťah me­dzi plá­no­va­ný­mi vý­sled­ka­mi čin­nos­ti a sku­toč­ný­mi vý­sled­ka­mi čin­nos­ti vo vec­nej ob­las­ti vzhľa­dom na pou­ži­té ve­rej­né pros­tried­ky) pou­ži­tia fi­nan­čných pros­tried­kov alo­ko­va­ných na prís­luš­ný ope­rač­ný prog­ram, prio­rit­nú os a opat­re­nie.

Zdroj MF SR

Zhr­niem to tak­to. Me­ra­teľ­ný uka­zo­va­teľ je nás­troj na mo­ni­to­ro­va­nie a hod­no­te­nie cie­ľa. To, aký ús­peš­ný je ope­rač­ný prog­ram, zá­vi­sí od spl­ne­nia cie­ľov, kto­ré sa v pre­ne­se­nom vý­zna­me me­ra­jú me­ra­teľ­ný­mi uka­zo­va­teľ­mi ale­bo zjed­no­du­še­ne in­di­ká­tor­mi. Me­ra­teľ­ný uka­zo­va­teľ vý­sled­ku - for­ma­li­zo­va­né zob­ra­ze­nie pria­mych a okam­ži­tých účin­kov po­mo­ci (inter­ven­cií), t. j. účin­kov, kto­ré pri­nie­sol pro­jekt ale­bo prog­ram. Cie­ľo­vé hod­no­ty me­ra­teľ­ných uka­zo­va­te­ľov vý­sled­ku pro­jek­tu sú vždy zá­väz­né.

Na­ším cie­ľom pre­to, po­cho­pi­teľ­ne, nie je len čer­pa­nie fi­nan­čných pros­tried­kov v ope­rač­nom prog­ra­me, ako som už pí­sal v pred­chá­dza­jú­cich blo­goch, to je len ces­ta, ako do­siah­nuť cie­le. Ak nie je čer­pa­nie, po­cho­pi­teľ­ne, mož­no vy­vo­diť zá­ver, že OP nap­re­du­je po­ma­ly ale­bo do­kon­ca stag­nu­je. To bol aj prí­pad OPIS-u. To, že ten­to OP je v omeš­ka­ní za os­tat­ný­mi OP, je ok­rem iné­ho spô­so­be­né aj tým, že pr­vé dva ro­ky sa prip­ra­vo­va­li stra­te­gic­ké do­ku­men­ty ako NKVIS a nás­led­ne štú­die us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti pre jed­not­li­vé ná­rod­né pro­jek­ty. OPIS ako je­di­ný OP v SR ne­vy­chá­dzal z vop­red prip­ra­ve­nej a schvá­le­nej stra­té­gie na ná­rod­nej úrov­ni.

RO OPIS má dnes pri roz­beh­nu­tí im­ple­men­tá­cie veľ­mi dô­le­ži­tú úlo­hu, a to aj prie­bež­né dôs­led­né vy­hod­no­co­va­nia pl­ne­nia in­di­ká­to­rov, kto­ré uvá­dzam v ta­buľ­ke. To­to je vy­hod­no­co­va­né jed­nak na úrov­ni prog­ra­mu, ale aj prie­bež­ným mo­ni­to­rin­gom na úrov­ni pro­jek­tov. Ne­mô­že­me pred­sa na kon­ci prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia zis­tiť, že niek­to­ré cie­le sú nespl­ni­teľ­né, prí­pad­ne že už nie sú ak­tuál­ne vzhľa­dom na tech­no­lo­gic­ký pok­rok ale­bo or­ga­ni­zač­né zme­ny vo ve­rej­nej sprá­ve. Nespl­ne­nie in­di­ká­to­rov by moh­lo zna­me­nať ko­rek­ciu zo stra­ny EK pre ce­lý prog­ram, čo by moh­lo mať fa­tál­ne nás­led­ky. Som rád, že to­to si dnes ko­le­go­via v RO i SO­RO veľ­mi dob­re uve­do­mu­jú a ve­nu­jú to­mu ná­le­ži­tú po­zor­nosť nie­len pri mo­ni­to­rin­gu, ale aj pri nas­ta­vo­va­ní cie­ľov v ďal­ších pro­jek­toch, kto­ré sú v pro­ce­se príp­ra­vy ŽoNFP, ale­bo sa­mot­nom pro­ce­se hod­no­te­nia, aby cie­le za OP bo­li spl­ne­né s re­zer­vou pre kaž­dý pro­jekt zvlášť i spo­loč­ne.

Veľ­mi dô­le­ži­tá je aj väz­ba hlav­ných tém na opat­re­nia ďal­ších OP, kto­rý­mi sú napr. In­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie (prís­tup, bez­peč­nosť, inter­ope­ra­bi­li­ta, pred­chá­dzanie ri­zi­kám, vý­skum, ino­vá­cia, e-ob­sah atď.), Služ­by a ap­li­ká­cie pre ob­ča­na (elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo, štát­na sprá­va, uče­nie, za­čle­ne­nie atď.).

Ab­so­lút­ne naj­dô­le­ži­tej­šie in­di­ká­to­ry, tak ako to vní­mam ja, sú pre PO1 po­čet za­ve­de­ných elek­tro­nic­kých slu­žieb dos­tup­ných on-li­ne, po­čet or­ga­ni­zá­cií VS za­vá­dza­jú­cich sys­té­my eGo­ver­nmen­tu, on-li­ne dos­tup­nosť 20 zá­klad­ných ve­rej­ných slu­žieb, ča­so­vá ús­po­ra pre ob­ča­nov v dôs­led­ku za­ve­de­nia 20 zá­klad­ných ve­rej­ných slu­žieb a pre ob­lasť PO2 po­čet zdi­gi­ta­li­zo­va­ných ob­jek­tov (ob­ra­zy, texto­vé do­ku­men­ty, zvu­ko­vé zá­zna­my, audio­vi­zuál­ne zá­zna­my, 3D ob­jek­ty) a po­čet vy­tvo­re­ných špe­cia­li­zo­va­ných di­gi­ta­li­zač­ných pra­co­vísk,pros­tred­níc­tvom kto­rých mož­no do­siah­nuť po­diel zve­rej­ne­né­ho zdi­gi­ta­li­zo­va­né­ho ob­sa­hu PFI z cel­ko­vé­ho di­gi­ta­li­zo­va­né­ho ob­sa­hu PFI. Pre PO3 je to po­čet schvá­le­ných príp­rav­ných PID, kto­rý de­fi­nu­je po­čet schvá­le­ných príp­rav­ných pro­jek­to­vo-in­ži­nier­skych do­ku­men­tá­cií pre in­ves­tič­nú vý­stav­bu infra­štruk­tú­ry ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter