OPIS reštart: O tom, že sa dá, ak sa chce

Nie je to tak dáv­no, čo som pre­zen­to­val stav OPIS-u po ho­rú­cich let­ných me­sia­coch. Sku­toč­ne bo­li ho­rú­ce a z nas­le­du­jú­cich čí­sel uvi­dí­te pre­čo. S po­te­še­ním kon­šta­tu­jem, že má­me ko­neč­ne po nie­koľ­kých ro­koch čer­pa­nie aj v prio­rit­nej osi 2.

Po­čet pro­jek­tov v reali­zá­cii: 37 v hod­no­te 507,98 mil. EUR (ERDF)
Po­čet pro­jek­tov v reali­zá­cii k 1. 4. 2012: 31 v hod­no­te 401 mil. EUR (ERDF)
Pok­rok od 1. 4. 2012: 7 no­vých pro­jek­tov v reali­zá­cii v hod­no­te 110,8 mil. EUR (ERDF)

Cel­ko­vé čer­pa­nie: 174,9 mil. EUR (ERDF), t. j. 20,74 % alo­ká­cie OPIS
Cel­ko­vé čer­pa­nie k 1. 4. 2012: 111,9 mil. EUR (ERDF), t. j. 11,33 % alo­ká­cie OPIS
Pok­rok od 1. 4. 2012: zvý­še­nie čer­pa­nia o 63 mil. EUR (ERDF), t. j. o 9,41 per­cen­tuál­nych bo­dov alo­ká­cie OPIS

Po­čet no­vých vý­ziev od 1. 4. 2012: 5 vý­ziev s alo­ká­ciou 67,6 mil. EUR (ERDF):

1. ES Ná­rod­nej ra­dy SR
2. Ná­rod­ný zdra­vot­níc­ky in­for­mač­ný sys­té­mu
3. ES So­ciál­nej pois­ťov­ne pre vy­bra­né ob­las­ti slu­žieb na úse­ku so­ciál­ne­ho pois­te­nia
4. ES Úra­du prie­my­sel­né­ho vlas­tníc­tva
5. In­teg­ro­va­né ob­služ­né mies­ta

V tých­to dňoch sme v ria­dia­com vý­bo­re schvá­li­li šty­ri štú­die us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti, kto­ré bu­dú v prie­be­hu nie­koľ­kých dní pre­me­ne­né aj do pí­som­ných vý­ziev, a ja oča­ká­vam pod­pis zmlúv o ne­náv­rat­nom fi­nan­čnom prís­pev­ku pre tie­to pro­jek­ty eš­te ten­to rok:

Re­gis­ter práv­nic­kých osôb a pod­ni­ka­te­ľo­vE­lek­tro­ni­zá­cia slu­žieb na úse­ku ochra­ny práv a zá­uj­mov ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov SR v pô­sob­nos­ti MZV SRE­lek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS a prís­tu­po­vých kom­po­nen­tov (II. časť)Elek­tro­nic­ké služ­by Fi­nan­čnej sprá­vy SR - da­ňo­vá ob­lasť.

Hlav­né úlo­hy OPIS na naj­bliž­šie ob­do­bie sú pre nás:

- Dodr­žať zá­vä­zok SR na rok 2012 a zreali­zo­vať prá­ce na pro­jek­toch v ob­je­me cez 50 mil. EUR (ERDF)
- Ak­ce­le­rá­cia príp­rav pí­som­ných vy­zva­ní - do kon­ca ro­ku 2012 plá­nu­je­me vy­hlá­siť 15 no­vých vý­ziev v cel­ko­vej hod­no­te 232 mil. EUR (ERDF), 12 ná­rod­ných pro­jek­tov v rám­ci PO1 (s cie­ľom do­bu­do­vať zá­me­ry NKIVS), t. j. do­py­to­vé pro­jek­ty (e-mes­tá, di­gi­tál­na agen­da) a pro­jekt pod­po­ru­jú­ci ši­ro­ko­pás­mo­vý inter­net v rám­ci PO3
- Reali­zá­cia ak­čné­ho plá­nu na čer­pa­nie fi­nan­čných pros­tried­kov v ro­ku 2013 a spl­ne­nie pra­vid­la n+2 zá­väz­ku 2011 a n+3 zá­väz­ku 2010
- Vy­čer­pať v prie­be­hu ro­ku 2013 su­mu 295 mil. EUR (ERDF)
- Pok­rok v pl­ne­ní me­ra­teľ­ných uka­zo­va­te­ľov a cie­ľov OPIS

Mo­ja veľ­ká vďa­ka a uz­na­nie pat­rí všet­kým ko­le­gom z RO aj SO­RO na MF SR a MK.
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter