OPIS: Čo nás čaká a neminie

V pos­led­nom blo­gu som sa ve­no­val ana­lý­ze prob­lé­mov v OPIS-e a uvie­dol, ako ich vní­mam. V tom­to prís­pev­ku by som rád zhr­nul, čo nás v OPIS-e naj­bliž­šie ča­ká a čo plá­nu­je ria­dia­ci or­gán a spros­tred­ko­va­teľ­ské or­gá­ny OPIS v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich dní a týž­dňov reali­zo­vať a ako bu­de im­ple­men­tá­cia pro­jek­tov pok­ra­čo­vať.

Triez­vej­ší poh­ľad na OPIS pri­chá­dza vlas­tne až te­raz. Bez preh­na­ných oča­ká­va­ní, ale aj bez hľa­da­nia vin­ní­kov a emo­tív­ne za­far­be­nej kri­ti­ky bo­lo tre­ba zreál­niť cie­le. Ria­dia­ci or­gán OPIS pre­to v re­kor­dne krát­kom ča­se vy­ho­to­vil dôk­lad­né zhod­no­te­nie to­ho, kam sa OPIS dos­tal, a čo je dô­le­ži­tej­šie, kam sa eš­te mô­že dos­tať. Vý­sled­kom bo­la re­ví­zia ope­rač­né­ho prog­ra­mu, kto­rej naj­vi­di­teľ­nej­ším as­pek­tom je zní­že­nie cel­ko­vej alo­ká­cie o 170 mil. EUR.

Európ­ska ko­mi­sia schvá­li­la 12. 9. 2012 re­ví­ziu Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti. OPIS te­da de­fi­ni­tív­ne pre­su­nul pros­tried­ky, kto­rým hro­zi­lo pre­pad­nu­tie, do Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Kon­ku­ren­cies­chop­nosť a hos­po­dár­sky rast.

Na úvod uve­diem zo­pár ak­tuál­nych čí­sel. Čer­pa­nie za ce­lý OPIS (zdroj ERDF) k 19. 9. 2012 pred­sta­vu­je 149,4 mil. EUR, t. j. 17,72 % z cel­ko­vej alo­ká­cie. Na po­rov­na­nie, k 30. 3. 2012 bo­lo čer­pa­nie v úrov­ni 111 mil. EUR, čo pred­sta­vo­va­lo 11,33 % z cel­ko­vej alo­ká­cie. Zo zá­väz­ku z ro­ku 2009 OPIS do­te­raz vy­čer­pal 77,8 mil. EUR, do kon­ca toh­to ro­ka zos­tá­va tak vy­čer­pať za všet­ky prio­rit­né osi 77,9 mil. EUR. Plá­no­va­né pro­jek­ty, kto­ré k to­mu do­po­mô­žu, sú nas­le­du­jú­ce: ES Ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí, Iden­ti­fi­kač­ný sys­tém re­gis­tra fy­zic­kých osôb, ES MPSVaR SR, ES NKÚ SR, ES Úra­du geo­dé­zie a ka­tas­tra (ZBGIS), ES zdra­vot­níc­tva, ES na os­ved­če­nie o evi­den­cii vo­zid­la, ES ŠÚ SR, Elek­tro­nic­ká iden­ti­fi­kač­ná kar­ta, Cen­trál­ny elek­tro­nic­ký prie­či­nok, ES ÚVO, ES cen­trál­nej oh­la­sov­ne, ES ná­rod­nej evi­den­cie vo­zi­diel, IS re­gis­tra adries, VÚC TT, NR, BB, KE a PO, v ne­pos­led­nom ra­de pro­jekt ÚPVS a všet­kých 9 ná­rod­ných pro­jek­tov v rám­ci Prio­rit­nej osi 2, kde oča­ká­va­me čer­pa­nie do kon­ca ro­ka v úrov­ni 28,3 mil. EUR.

V up­ly­nu­lom let­nom ob­do­bí vý­raz­ne pok­ro­či­li tie­to pro­jek­ty: Elek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS, Iden­ti­fi­kač­ný sys­tém re­gis­tra fy­zic­kých osôb, ES MPSVaR SR, ES ŠÚ SR, Cen­trál­ny elek­tro­nic­ký prie­či­nok a Elek­tro­nic­ká iden­ti­fi­kač­ná kar­ta.

ÚPVS spre­vádz­ko­val pr­vé fun­kcio­na­li­ty na vy­bra­ných mo­du­loch, kto­ré sú ži­vot­ne dô­le­ži­té pre ďal­šie re­zor­tné pro­jek­ty. MPSVaR SR prip­ra­vu­je spus­te­nie sys­té­mu ria­de­nia so­ciál­nych dá­vok do os­trej pre­vádz­ky od ok­tób­ra 2012. MZ SR na­priek ones­ko­re­niu v up­ly­nu­lom ob­do­bí do­kon­čí in­šta­lá­ciu infra­štruk­tú­ry pre elek­tro­nic­ké služ­by zdra­vot­níc­tva, kto­rá bu­de zá­kla­dom pre pre­vádz­ku slu­žieb v bu­dú­com ro­ku. ÚGKK v pro­jek­te ZBGIS kon­so­li­du­je ka­tas­trál­ne úda­je tak, aby pre­zen­tač­né služ­by bo­li čo naj­skôr sprís­tup­ne­né pre ve­rej­nosť.

Pok­rok v kon­tra­ho­va­ní je nas­le­du­jú­ci: od ap­rí­la 2012 sa pod­pí­sa­la zmlu­va o NFP pre elek­tro­ni­zá­ciu slu­žieb Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva SR, elek­tro­nic­ké služ­by Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, elek­tro­nic­ké služ­by So­ciál­nej pois­ťov­ne, elek­tro­ni­zá­ciu slu­žieb Ústav­né­ho sú­du SR, elek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS v cel­ko­vej vý­ške spo­lu 61 mil. EUR. Pred pod­pi­som je zmlu­va o NFP pre pro­jek­ty DCOM a Elek­tro­nic­ká zbier­ka zá­ko­nov v cel­ko­vej vý­ške 50 mil. EUR.

Od ap­rí­la 2012 sa zve­rej­ni­li tie­to pí­som­né vy­zva­nia pre pro­jek­ty: Elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb Ná­rod­nej ra­dy SR, Ná­rod­ný zdra­vot­níc­ky in­for­mač­ný sys­tém, Elek­tro­nic­ké služ­by So­ciál­nej pois­ťov­ne pre vy­bra­né ob­las­ti slu­žieb na úse­ku so­ciál­ne­ho pois­te­nia, Elek­tro­nic­ké služ­by Úra­du prie­my­sel­né­ho vlas­tníc­tva SR, In­teg­ro­va­né ob­služ­né mies­ta v cel­ko­vej vý­ške 67 mil. EUR.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter