OPIS 2012: Reštart – od slov k činom

Dl­ho som ne­roz­mýš­ľal a po­ve­dal som si, že naj­lep­šia for­ma ko­mu­ni­ká­cie s „itéč­kar­skou" ko­mu­ni­tou a s ľuď­mi, kto­rých prob­le­ma­ti­ka in­for­ma­ti­zá­cie za­ují­ma, je pros­tred­níc­tvom blo­gu, kde mô­žem rých­lo a ak­tuál­ne pri­ná­šať naj­mä svo­je poh­ľa­dy a čer­stvé in­for­má­cie pria­mo z ku­chy­ne ria­dia­ce­ho or­gá­nu OPIS. In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti a roz­voj eGo­ver­men­tu je pod­ľa mňa je­den zo zá­klad­ných pi­lie­rov ve­do­mos­tnej eko­no­mi­ky. Mi­mo­riad­ne ús­pe­chy „rý­dzo slo­ven­ských IT fi­riem" vo sve­to­vom roz­sa­hu do­ka­zu­jú, že roz­voj in­for­ma­ti­ky v bu­dúc­nos­ti mô­že pri­niesť na­šej kra­ji­ne eš­te väč­šie a vý­znam­né fi­nan­čné zdro­je, kto­ré dnes chý­ba­jú v pod­sta­te v kaž­dej sfé­re. Roz­voj a roz­ši­ro­va­nie in­for­ma­tic­kých slu­žieb je pre­to pod­ľa mňa tá naj­lep­šia ces­ta a Slo­ven­sko má vzhľa­dom na schop­ných a ši­kov­ných ľu­dí sku­toč­ne veľ­ký po­ten­ciál vy­užiť ten­to pries­tor a po­núk­nuť nie­čo aj sve­tu. Mys­lím, že na to má­me, naj­mä ak si s ra­dos­ťou spo­mí­nam na zá­visť ko­le­gov zo za­hra­ni­čia pri roz­vo­ji elek­tro­nic­kých slu­žieb v ban­kov­níc­tve, ďa­lej na to, že nap­rík­lad sve­to­vo vy­uží­va­ný „anti­ví­rak" po­chá­dza zo Slo­ven­ska ale­bo že servisn­é cen­trá pod­po­ry IT veľ­mo­cí má­me v Bra­tis­la­ve atď., len pod­ľa ich vy­jad­re­ní „ten eGo­ver­nment nám za­os­tá­va". To sa ich do­tý­ka­lo, sa­moz­rej­me, len ok­ra­jo­vo, ale po­zas­ta­vu­jú sa, pre­čo to, čo je u nich sa­moz­rej­mé, eš­te u nás ne­fun­gu­je a vý­voj je v plien­kach.

Dneš­ná zlo­ži­tá do­ba vy­ža­du­je ok­rem slov ko­neč­ne aj či­ny, kto­ré sa mu­sia pre­ta­viť do kon­krét­nych kro­kov, čo pre mňa zna­me­ná väč­šiu vý­zvu. Mám po­cit, že niek­to­rí úrad­ní­ci do­te­raz sku­toč­ne bra­li za svo­ju prá­cu a hlav­ne prís­tup k nej na po­li in­for­ma­ti­zá­cie viac pe­ňa­zí, ako si za­slú­ži­li.

Skú­sim te­da struč­ne, keď­že to­to je môj pr­vý blog, prib­lí­žiť, v akom sta­ve ope­rač­ný prog­ram na in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti (OPIS) dnes je, a v ďal­ších člán­koch sa pos­tup­ne bu­dem ve­no­vať to­mu, ako vi­dím rie­še­nie prí­pad­ných prob­lé­mov, a po­dá­vať in­for­má­cie o no­vin­kách a spúš­ťa­ní elek­tro­nic­kých slu­žieb pre ob­ča­nov.

Prís­tup no­vé­ho ve­de­nia je úpl­ne roz­diel­ny od po­li­ti­ky bý­va­lé­ho ve­de­nia OPIS-u, kto­ré na dl­hých 8 me­sia­cov pro­jek­ty OPIS zmra­zi­lo. Z dneš­nej per­spek­tí­vy to bo­la hru­bá stra­te­gic­ká chy­ba, kto­rá vied­la nie­len k za­sta­ve­niu in­for­ma­ti­zá­cie, ale v ko­neč­nom dôs­led­ku aj k realo­ká­cii a k zní­že­niu prís­pev­ku na vy­bu­do­va­nie eGo­ver­nmen­tu.

Ria­dia­ci or­gán OPIS sa mu­sí ko­neč­ne de­tail­ne ve­no­vať ok­rem čer­pa­nia a hlad­kej im­ple­men­tá­cie aj pl­ne­niu zá­klad­ných cie­ľov pros­tred­níc­tvom vy­hod­no­co­va­nia in­di­ká­to­rov v jed­not­li­vých pro­jek­toch, a to pre­to, aby OPIS pl­nil svo­je pos­la­nie, t. j. pos­ky­to­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb ob­ča­nom, čo sa pre­ja­ví šet­re­ním ich ča­su, dos­tup­nos­ťou in­for­má­cií a zvý­še­ním kom­for­tu. V opač­nom prí­pa­de nám „čer­pa­nie" ne­po­mô­že a všet­ci, kto­rí ma­jú do či­ne­nia s OPIS-om, si mu­sia ko­neč­ne uve­do­miť, že pri zá­ve­reč­nom od­poč­te pred Európ­skou ko­mi­siou by moh­lo prísť pri ig­no­ro­va­ní tých­to cie­ľov k oh­rom­ným ko­rek­ciám.

Na rok 2013 je už sfor­mu­lo­va­ný plán kon­so­li­dá­cie, kto­ré­ho sna­hou je za­bez­pe­čiť, aby pro­jek­ty, kto­ré sa plá­nu­jú, zmys­lupl­ne vy­čer­pa­li pros­tried­ky tak, aby sme dodr­ža­li zá­väz­ky vy­plý­va­jú­ce na to­to ob­do­bie. Z to­ho vy­plý­va, že všet­ky vý­zvy pre všet­ky pro­jek­ty mu­sia byť vy­pí­sa­né eš­te v 3. a 4. kvar­tá­li toh­to ro­ka, čo je nes­mier­ne ná­roč­né a kla­die zvý­še­né ná­ro­ky na tí­my RO i SO­RO. Mys­lím, že v tej­to chví­li ľud­ský a od­bor­ný po­ten­ciál neab­sen­tu­je, čo do­ka­zu­jú pra­cov­ní­ci zvý­še­ným úsi­lím, keď za pos­led­né 2 me­sia­ce stih­li uro­biť veľ­mi ve­ľa, nap­rík­lad i sa­mot­nú re­ví­ziu OPIS-u, čo pred­tým tr­va­lo me­sia­ce až rok. Bo­hu­žiaľ žiad­ny čas na prí­pad­né ko­rek­cie a do­la­ďo­va­nie nám na­ši pred­chod­co­via ne­ne­cha­li, a pre­to mu­sí­me reali­zo­vať v spo­lup­rá­ci so spros­tred­ko­va­teľ­ský­mi or­gán­mi v pod­sta­te krí­zo­vý plán. Na spl­ne­nie všet­kých cie­ľov chce­me, aby sa Slo­ven­sko dos­ta­lo me­dzi naj­vys­pe­lej­šie kra­ji­ny v eGo­ver­nmen­te v rám­ci EÚ. Pred­pok­la­dy eš­te stá­le na to má­me, zvy­šok zá­le­ží na nás sa­mých. Cie­le OPIS-u sú ok­rem to­ho aj zá­väz­ne de­fi­no­va­né a kvan­ti­fi­ko­va­né v sa­mot­nom OPIS-e. Spô­sob do­siah­nu­tia sta­no­ve­ných cie­ľov z tech­no­lo­gic­ké­ho poh­ľa­du opí­sa­la do­te­raz nep­re­ko­na­ná Ná­rod­ná kon­cep­cia in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, kto­rú pred­lo­ži­lo MF SR a schvá­li­la vlá­da SR. Všet­ky pro­jek­ty OPIS-u mu­sia tú­to štruk­tú­ru reš­pek­to­vať. Veľ­mi dô­le­ži­té je z toh­to dô­vo­du vy­bu­do­vať re­fe­ren­čné re­gis­tre - re­gis­ter pries­to­ro­vých in­for­má­cií a re­gis­ter práv­nic­kých osôb. Po­dob­ne je na tom pro­jekt in­teg­ro­va­ných ob­služ­ných miest (IOM), bez kto­ré­ho by ne­bo­lo mož­né spl­ne­nie kľú­čo­vé­ho in­di­ká­to­ra ča­so­vej ús­po­ry.

Všet­ky opat­re­nia na kon­so­li­dá­ciu OPIS-u mu­sí­me us­ku­toč­ňo­vať bez­od­klad­ne, ale s ve­do­mím to­ho, že niek­to­ré opat­re­nia sa pre­ja­via až s veľ­mi dl­hým ča­so­vým od­stu­pom. Do kon­ca ro­ka je pot­reb­né vy­čer­pať eš­te viac ako 90 mil. EUR. To­to mož­no do­siah­nuť len reali­zá­ciou pre­bie­ha­jú­cich, a te­da za­zmluv­ne­ných pro­jek­tov. Hlav­nou, ale nie je­di­nou vý­zvou te­da zos­tá­va dnes do­siah­nu­tie zá­väz­ku čer­pa­nia re­le­van­tné­ho na rok 2012 a to sa dá je­di­ne ma­naž­men­tom a koor­di­ná­ciou pro­jek­tov. Na ten­to účel bo­li v ria­dia­com or­gá­ne OPIS i spros­tred­ko­va­teľ­ských or­gá­noch vy­tvo­re­né zme­nou or­ga­ni­zač­ných štruk­túr od­bo­ry, kto­ré tú­to prob­le­ma­ti­ku rie­šia na pro­jek­to­vej úrov­ni a ak­tív­ne pra­cu­jú ako zá­stup­co­via v ria­dia­cich vý­bo­roch jed­not­li­vých IKT pro­jek­tov. Z poh­ľa­du RO OPIS to zna­me­ná i vý­raz­né zin­ten­zív­ne­nie mo­ni­to­rin­gu pre­bie­ha­jú­cich pro­jek­tov a v dos­ta­toč­nom ča­so­vom pred­sti­hu rie­še­nie a od­stra­ňo­va­nie prob­lé­mov s im­ple­men­tá­ciou.

Ča­su má­me sku­toč­ne veľ­mi má­lo a reali­zá­cia OPIS-u nám v tej­to hek­tic­kej a zlo­ži­tej do­be dá­va sku­toč­ne má­lo mož­nos­tí na ús­peš­né za­vŕše­nie prog­ra­mu, jed­na­ko je mo­je ži­vot­né poz­na­nie da­né tým, že čas­to sa z pos­led­né­ho po vhod­nej se­ba­ref­lexii a naš­tar­to­va­ní správ­nych opat­re­ní mô­že stať pr­vý. Do bu­dúc­nos­ti po­ze­rám s pot­reb­nou po­ko­rou, ale s ne­vyh­nut­nou dáv­kou op­ti­miz­mu a som si ve­do­mý všet­kých ús­ka­lí, kto­ré nám zlo­ži­tosť in­for­ma­ti­zá­cie pri­ná­ša a kto­ré sa bu­dem kaž­do­den­ným zod­po­ved­ným prís­tu­pom a usi­lov­nos­ťou sna­žiť bez­od­klad­ne vy­rie­šiť.

Nor­bert Mol­nár

ge­ne­rál­ny ria­di­teľ
Ria­dia­ci or­gán pre Ope­rač­ný prog­ram in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti, Úrad vlá­dy SROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok
Norbert Molnár má praktické skúseností najmä s poskytovaním konzultácií v oblasti informačných technológií a poradenstvom pri projektoch financovaných európskym spoločenstvom. čítať »
 
(BLOG) Nor­bert Mol­nár, Úrad vlá­dy SR: Ako pok­ra­ču­je in­for­ma­ti­zá­cia? Čo všet­ko sme už uro­bi­li a čo nás eš­te ča­ká.
V uplynulých dňoch bolo prezentovaných na podujatiach IT Summit i ITAPA množstvo pozitívnych správ a pokrok v oblasti informatizácie verejnej správy a digitalizácie kultúrneho dedičstva. čítať »
 
Blog: eDe­mok­ra­cia a ot­vo­re­ná vlá­da sú už tu!
Smelo by som si dovolil tento projekt otitulkovať heslom: „Už nebudete musieť niečo zložité vypisovať, aby ste sa niečo dôležité dozvedeli, a ešte k tomu na to čakať". čítať »
 
Blog: OPIS 2012 - Ako zme­rať vý­sle­dok?
V tomto blogu by som chcel čitateľom priblížiť pojem merateľný ukazovateľ výsledku, ale aj často používaný pojem indikátor. Najprv vysvetlime, čo vlastne znamená merateľný ukazovateľ výsledku. čítať »
 
OPIS reš­tart: O tom, že sa dá, ak sa chce
Nie je to tak dávno, čo som prezentoval stav OPIS-u po horúcich letných mesiacoch. Skutočne boli horúce a z nasledujúcich čísel uvidíte prečo. S potešením konštatujem, že máme konečne po niekoľkých rokoch čerpanie aj v prioritnej osi 2. čítať »
 
OPIS: Čo nás ča­ká a ne­mi­nie
V poslednom blogu som sa venoval analýze problémov v OPIS-e a uviedol, ako ich vnímam. V tomto príspevku by som rád zhrnul, čo nás v OPIS-e najbližšie čaká a čo plánuje riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány OPIS v priebehu nasledujúcich dní a týždňov realizovať a ako bude implementácia projektov pokračovať. čítať »
 
OPIS 2012: Reš­tart – od slov k či­nom
Dlho som nerozmýšľal a povedal som si, že najlepšia forma komunikácie s „itéčkarskou" komunitou a s ľuďmi, ktorých problematika informatizácie zaujíma, je prostredníctvom blogu, kde môžem rýchlo a aktuálne prinášať najmä svoje pohľady a čerstvé informácie priamo z kuchyne riadiaceho orgánu OPIS. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter