BLOGY: Čím viac zariadení, tým lepšie?

Dneš­ná do­ba je upo­náh­ľa­ná. As­poň tak sa zvyk­ne vra­vieť a viac či me­nej to všet­ci po­ci­ťu­je­me. Ob­čas mám po­cit, ako­by ten, kto sa ne­po­náh­ľa, ani ne­žil napl­no. As­poň pod­ľa niek­to­rých rek­lám v mé­diách či na bil­bor­doch. Svo­ju zá­slu­hu má na tom zme­na ži­vot­né­ho štý­lu a ma­so­vý nás­tup po­čí­ta­čov a mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní. Mno­ho ve­cí, kto­ré bo­li pre nás pred­tým ne­mys­li­teľ­né, sa te­raz da­jú us­ku­toč­niť, a čo je hor­šie - len v zlom­ku se­kun­dy.

Za tie ro­ky v PC RE­VUE mi ru­ka­mi preš­lo sku­toč­ne veľ­ké množ­stvo vše­li­ja­kých za­ria­de­ní, prís­lu­šen­stva a dopl­nkov. Pr­vot­né nad­še­nie zo všet­kých no­vi­niek vy­strie­dal zdra­vý poh­ľad na ne. No­vin­ky na tr­hu, ako sú te­le­fó­ny a tab­le­ty, ma­jú svo­je ča­ro aj opod­stat­ne­nie a je ťaž­ké im od­olá­vať či priam ne­pod­ľah­núť. Jed­nej ve­ci som však eš­te ne­pod­ľa­hol - ide o TV pri­jí­mač. Tí, čo ma poz­na­jú, ve­dia, že ta­ký­to dopl­nok eš­te dl­ho mať ne­bu­dem. Poď­me však pek­ne po po­riad­ku.

Koľ­ko prís­tro­jov a za­ria­de­ní má­te do­ma a ako sa o ne sta­rá­te? Mi­ni­mál­ne tre­ba na­bí­jať mo­bil­ný te­le­fón. Kto má smar­tfón a reál­ne ho pou­ží­va, vie, že je to ma­lé Ta­ma­go­či. Tre­ba mu dať „pa­pať" as­poň dvak­rát den­ne. Le­zie to na ner­vy, ale v po­riad­ku. Slú­ži na sle­do­va­nie vi­dea, browso­va­nie, Fa­ce­book, vy­ba­vo­va­nie e-mai­lov, hra­nie hier, čí­ta­nie do­ku­men­tov a elek­tro­nic­kých kníh... a vlas­tne eš­te aj na te­le­fo­no­va­nie. Fa­nú­ši­ko­via pre­nos­ných her­ných kon­zol mu­sia na­bí­jať jed­no za­ria­de­nie na­vy­še. Blue­tooth hands-free je fajn, zvy­kol som si naň a dať ho trik­rát za týž­deň na­biť zvlád­nem. Ob­čas tre­ba na­biť di­kta­fón, rad­šej cez kla­sic­kú na­bí­jač­ku AAA ba­té­rií než je­ho za­po­je­ním do por­tu USB s ma­lým vý­stup­ným prú­dom. Aku­mu­lá­tor do zr­kad­lov­ky tiež tre­ba na­biť. Nie som pro­fe­sio­nál­ny fo­tog­raf, tak­že raz za týž­deň. Mať v ka­me­re aku­mu­lá­tor so zos­tat­ko­vou vý­dr­žou 40 mi­nút sa ne­vyp­lá­ca, keď­že je to od­had a vy­bi­je sa vám v naj­nev­hod­nej­šej chví­li. Keď som si ku­po­val za­stri­há­vač vla­sov, jed­noz­nač­ným fa­vo­ri­tom bol mo­del s vlas­tným aku­mu­lá­to­rom. Mô­že­te há­dať, aký je je­ho stav, keď ho prá­ve pot­re­bu­jem na stri­ha­nie... :-) Do bu­dúc­nos­ti si k „dob­ru" ne­chám kú­pu bez­drô­to­vých slú­chadiel na po­čú­va­nie hud­by. Sluš­ný po­čet za­ria­de­ní, a to som vy­ne­chal tie bez aku­mu­lá­to­ra s neus­tá­lou po­žia­dav­kou na na­bí­ja­nie.

Vlas­tníc­tvo za­ria­de­ní údaj­ne sprí­jem­ňu­je ži­vot. Mi­ni­mál­ne te­da pod­ľa poč­tu tých za­ria­de­ní, kto­ré mu­sím neus­tá­le na­bí­jať, by som sa mal cí­tiť už po­mer­ne dob­re. To je ďal­šia zá­le­ži­tosť, kde by sa ho­di­la oboz­ret­nosť. Pod­ľa rek­lam­ných ma­te­riá­lov a tvr­de­ní by som si mal kú­piť tab­let, aby som bol pro­duk­tív­nej­ší. Is­te­že, sú prí­pa­dy, keď to tak je, a pod­ľa oh­la­sov viem, že mno­hí ne­da­jú na tie­to ve­cič­ky do­pus­tiť. Po­má­ha­jú dob­re pri vzde­la­ní, mno­hí pre­čí­ta­jú vďa­ka nim viac elek­tro­nic­kých kníh ako pa­pie­ro­vých. A ta­kis­to sú vý­bor­né na sle­do­va­nie fil­mov, krá­te­nie dl­hej chví­le ale­bo na čí­ta­nie správ. Vcel­ku sú fakt su­per, ale nie je to tak ná­ho­dou aj ne­ná­pad­ný žrút ča­su? Sku­toč­ne vý­bor­né slov­né spo­je­nie je pri­tom kon­zu­má­cia ob­sa­hu. Sám by som ne­vy­mys­lel lep­ší po­jem na nič­ne­ro­be­nie a pa­si­vi­tu. A za­čí­na­jú sa ozý­vať nie­len pe­da­gó­go­via, že ako­si chý­ba dos­ta­toč­ná krea­ti­vi­ta de­tí a do­ras­tu. A ne­tý­ka sa to len ich. Koľ­kým dos­pe­lým už ro­bia prob­lé­my ele­men­tár­ne poč­ty do 1000, od­ke­dy má­me vša­de kal­ku­lač­ku? Ur­či­te netvr­dím, že smar­tfó­ny ale­bo tab­le­ty nie sú uži­toč­né. Mám veľ­mi rád in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, šťas­tnej­ších, pro­duk­tív­nej­ších ale­bo lep­ších ľu­dí z nás však neu­ro­bia. To mu­sí­me len my sa­mi. Poz­ri­me sa oko­lo se­ba. So su­per tab­le­tom dnes v prie­be­hu dvoch ho­dín zis­tím, kde bol pris­tih­nu­tý zná­my po­li­tik, resp. čo ma­jú zná­mi na ve­če­ru. Doz­viem sa, čo ne­ga­tív­ne sa vo sve­te udia­lo (po­zi­tív­ne sprá­vy bo­kom, tie pred­sa ni­ko­ho ne­zau­jí­ma­jú...). Sa­moz­rej­me, poz­rel som si vtip­né fot­ky, hneď aj dal zdie­ľať (to pred­sa mu­sia os­tat­ní vi­dieť). Rov­na­ko aj vi­deo, kde sa na BMX-ke sko­ro za­bil ado­les­cent - bo­lo vtip­né, sí­ce na hra­ne únos­nos­ti, ale dob­re, že som si ho poz­rel.

Per­cen­tá o sku­toč­nom zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty poz­na­jú mož­no pro­fe­sio­ná­li, bež­ný pou­ží­va­teľ sot­va. Všet­ky no­vé vy­mo­že­nos­ti sú to­tiž pre­zen­to­va­né tak, že od­stra­ňu­jú pot­re­bu hlb­šie roz­mýš­ľať, či ich nao­zaj pot­re­bu­je­me, resp. kto ich pot­re­bu­je a vy­uži­je. Ak vie­te, na čo je smar­tfón za 600 eur pre vás dob­rý, roz­hod­ne si ho tre­ba kú­piť. No mô­že sa stať, že mno­hé fun­kcie vy­uži­je­te len párkrát. Ja osob­ne sa dr­žím pra­vid­la, že ak nie­čo chcem ro­biť, zvlád­nem to aj s lac­nej­ším za­ria­de­ním ale­bo do­kon­ca bez ne­ho.

Roz­mýš­ľa­te, že je na­ča­se viac špor­to­vať? Na to by bol no­vý smar­tfón „cool". Má sní­ma­če, kto­ré za­zna­me­na­jú po­čet kro­kov. Pod­ľa hmot­nos­ti a vý­šky sa od­had­nú ka­ló­rie. Fajn by bo­lo mať aj mo­del s vý­ško­me­rom. A čo tak pás na hrud­ník na me­ra­nie sr­dco­vé­ho te­pu? Dos­tať sa vý­ba­vou až sem nie je dnes veľ­ký prob­lém. No čo tak jed­no­du­cho skú­siť vy­beh­núť von, do po­sil­ňov­ne, na pla­vá­reň, do le­sa na pre­chádz­ku a vy­skú­šať, či aj bez „di­vaj­sov" nám to pôj­de ale­bo to po tre­ťom po­ku­se za­ka­pe.

Mo­der­né za­ria­de­nia sú skve­lé, ale tre­ba s ni­mi ve­dieť na­rá­bať. Mož­no to bu­de ot­re­pa­ná frá­za, ale nao­zaj všet­ko sa za­čí­na v hla­ve. Mô­že­me mať su­per tech­nic­ké hrač­ky, ale lep­ší špor­tov­ci ale­bo pro­duk­tív­nej­ší pou­ží­va­te­lia z nás ne­bu­dú. Nie je to to­tiž v za­ria­de­ní, kto­ré má­me. Sta­čí jed­no­du­ché pri­rov­na­nie od nás „star­ších". Pr­vý mo­bil som mal vo svo­jich 19 ro­koch, su­per prog­ra­mo­va­ciu kal­ku­lač­ku s tro­jriad­ko­vým dis­ple­jom už na kon­ci zá­klad­nej ško­ly. Len­že s ma­te­ma­ti­kou to vte­dy u mňa bo­la bie­da - ne­chá­pem, veď som mal naj­drah­šiu kal­ku­lač­ku v trie­de, ak nie v ce­lej ško­le. Pod­ľa rek­lam­ných le­tá­kov a pri­rov­na­ní k to­mu, čo sme ma­li v mi­nu­los­ti, by dnes kaž­dé di­eťa ma­lo byť aš­pi­ran­tom na No­be­lo­vu ce­nu. Ale uči­te­lia a pro­fe­so­ri ma­jú ako­si iný ná­zor.

Dosť bo­lo úvah. Tech­nic­ké hrač­ky sú uži­toč­né a kaž­dý me­siac vám o no­vých ve­ciach vždy ra­di na­pí­še­me a otes­tu­je­me ich pre vás. Pos­kyt­ne­me tro­chu iný poh­ľad než čis­to mar­ke­tin­go­vé ma­te­riá­ly, ľah­šie sa po­tom na tr­hu zo­rien­tu­je­te. Dr­žím vám pal­ce pri vý­be­re no­vej tech­nic­kej hrač­ky. Ne­za­bud­ni­te však ob­čas do­biť aj se­ba :-)

Zdroj: PCR 6/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BLO­GY: Čím viac za­ria­de­ní, tým lep­šie?
Dnešná doba je uponáhľaná. Aspoň tak sa zvykne vravieť a viac či menej to všetci pociťujeme. Občas mám pocit, akoby ten, kto sa neponáhľa, ani nežil naplno. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter