Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov

Pri roz­ho­do­va­ní o pro­jek­toch je pot­reb­né brať do úva­hy aby vy­čle­ne­né zdro­je ne­bo­li pre­ťa­že­né (vý­vo­já­ri a jed­not­li­ví čle­no­via tí­mov), pra­cov­né nás­tro­je, tech­no­ló­gie a pos­tu­py bo­li vy­ho­vu­jú­ce, zruč­nos­ti, schop­nos­ti a ve­do­mos­ti tí­mov dos­ta­toč­né, po­žia­dav­ky zro­zu­mi­teľ­né a ča­so­vé har­mo­nog­ra­my spl­ni­teľ­né. Úlo­hou pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra je mať všet­ko pev­ne pod kon­tro­lou tak, aby mu nev­zni­kol je­den veľ­ký chaos. Z toh­to dô­vo­du mu­sia pro­jek­to­ví ma­na­žé­ri nie­len neus­tá­le rie­šiť rôz­no­ro­dé prob­lé­my, ale aj za­bez­pe­čo­vať efek­ti­vi­tu cho­du pro­jek­tu v po­do­be pl­ne­nia cie­ľov a od­stra­ňo­va­ní ko­mu­ni­kač­ných šu­mov.

K ús­peš­né­mu ria­de­niu pris­lú­cha­jú aj mo­der­né tech­no­ló­gie, kto­rých sú­čas­ťou sú nás­tro­je na ko­la­bo­rá­ciu a zdie­ľa­nie in­for­má­cií, kto­ré spreh­ľad­ňu­jú jed­not­li­vé eta­py pro­jek­tov a pos­ky­tu­jú včas dô­le­ži­té in­for­má­cie.

V rám­ci nás­tro­jov na ko­la­bo­rá­ciu, zdie­ľa­nie in­for­má­cií a efek­tív­ne ria­de­nie pro­jek­tov sa sta­la po­pu­lár­nym wiki. Wiki je webo­vý server vy­tvá­ra­ný pou­ží­va­teľ­mi dos­tup­ný z inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, čím sa od­bú­ra­va prob­lém s plat­for­ma­mi a kom­pa­ti­bi­li­tou sys­té­mov par­ti­ci­pu­jú­cich strán. Ako prík­la­dy mož­no uviesť Open Wiki, Sus­hiWiki ale­bo FlexWiki.

Pre rých­lu ko­mu­ni­ká­ciu je k dis­po­zí­cii In­stant Mes­sa­ging (IM). Me­dzi po­pu­lár­ne rie­še­nia IM pa­tria Jab­ber, Trillian, AIM, ICQ, Win­dows Li­ve Mes­sen­ger, Yahoo! Mes­sen­ger, Goog­le Talk, MyS­pa­ceIM, IRC, Sky­pe a ďal­šie. Vzhľa­dom na mož­né ne­ga­tí­va IM v po­do­be zní­že­nia pro­duk­ti­vi­ty je pot­reb­né de­fi­no­vať pra­vid­lá na je­ho pou­ží­va­nie.


Pre spo­lup­rá­cu na pro­jek­toch je mož­né pou­žiť aj roz­sia­hlej­šie rie­še­nie, me­dzi kto­ré pa­tria IBM Lo­tus Software ale­bo Mic­ro­soft Sha­re­Point. Pro­jek­to­ví ma­na­žé­ri ur­či­te oce­nia aj rie­še­nia na ria­de­nie pro­jek­tov, me­dzi kto­ré pat­rí Mic­ro­soft Pro­ject .

Net­re­ba pri­tom za­bú­dať aj na on-li­ne pra­cov­né pries­to­ry, kto­ré zís­ka­va­jú čo­raz väč­šiu po­pu­la­ri­tu. Prík­la­dom ta­kých­to rie­še­ní sú Sour­ce­for­ge, Win­dows Li­ve či MSDN Co­de Galle­ry.

Zá­ujem­co­via o pre­ve­re­nie svo­jich ma­na­žér­skych schop­nos­tí si mô­žu vy­skú­šať Sim­Pro­ject od spo­loč­nos­ti Fis­su­re.

Za po­zor­nosť sto­ja aj rie­še­nia na sprá­vu po­žia­da­viek, me­dzi kto­ré pa­tria Ca­li­berRM od spo­loč­nos­ti Borland, IBM Ra­tio­nal DOORS či IBM Ra­tio­nal Requisi­teP­ro. Vďa­ka zdie­ľa­ným in­for­má­ciám je mož­né po­ho­to­vo rea­go­vať na vznik­nu­tú si­tuáciu ale­bo po­žia­dav­ky a zá­ro­veň mať preh­ľad a kon­tro­lu nad pl­ne­ním cie­ľov. Tak­to pre­zen­to­va­né in­for­má­cie sú zá­ro­veň in­di­ká­tor­mi včas­né­ho va­ro­va­nia ak sú niek­to­ré úlo­hy v štá­diu, kto­ré mô­že oh­ro­ziť sta­no­ve­ný ča­so­vý plán. Pros­tred­níc­tvom pou­ží­va­nia mo­der­ných in­for­mač­ných rie­še­ní pre pro­jek­to­vý ma­naž­ment ma­jú pro­jek­to­ví ma­na­žé­ri ce­lý pro­jekt eš­te viac pod kon­tro­lou.

Na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a za­me­dzenie ča­so­vých zdr­ža­ní sa niek­to­ré sof­tvé­ro­vé fir­my roz­hod­li pre vý­vo­já­rov ap­li­ko­vať deň v týž­dni bez mai­lov, kto­rý mož­no roz­ší­riť aj o te­le­fón­ne ho­vo­ry. Úlo­hou toh­to dňa je za­bez­pe­čiť pl­nú kon­cen­trá­ciu na da­ný pro­jekt a za­me­dziť rie­še­niu iných úloh. V prí­pa­de ne­vyh­nut­nej ko­mu­ni­ká­cie je vždy k dis­po­zí­cii ve­dú­ci tí­mu. Ten­to mo­del je mož­né roz­ší­riť aj o ďal­šie dni.

Sú­čas­ťou ria­de­nia pro­jek­tov sú aj mí­tin­gy. V rám­ci nich sa od­po­rú­ča od­štar­to­vať dl­hším Kic­koff mí­tin­gom, na kto­rom sa stret­nú všet­ky za­in­te­re­so­va­né stra­ny, vy­sve­tlia svo­je cie­le, prej­dú WBS (Work Break­down struc­tu­re) a SOW (Sta­te­ment of work) . Os­tat­né stret­nu­tia je mož­né vy­ko­ná­vať pros­tred­níc­tvom IM a vi­deo­kon­fe­ren­cií. Ušet­rí sa tak čas a nák­la­dy spo­je­né s uby­to­va­ním a ces­to­va­ním. Stret­nu­tia v rám­ci tí­mu mož­no vy­ko­ná­vať „na sto­já­ka“, čím sa zrých­li ce­lý prie­beh a vy­ko­ná kon­tro­la pl­ne­nia úloh bez zby­toč­ných dl­hých dis­ku­sií.

Ako vi­dieť vy­uží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií ov­plyv­ni­lo via­ce­ro ob­las­tí a ria­de­nie pro­jek­tov ne­vy­ní­ma­júc. Pre­to ak­tuál­nou úlo­hou pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia je os­vo­jiť si mo­der­né tech­no­ló­gie a eš­te viac ze­fek­tív­niť vy­ko­ná­va­nú prá­cu.Ohodnoťte článok:
 
 
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter