Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?

Kaž­dým ro­kov sa vý­kon jed­not­li­vých kom­po­nen­tov zvy­šu­je, no štart ope­rač­ných sys­té­mov pre tie­to kom­po­nen­ty ako ke­by bol čo­raz dl­hší. Pa­mä­tám sa, ako som pred ro­kom pí­sal, že Ubun­tu má štar­to­vať len 10 se­kúnd. Do­te­raz som eš­te ne­vi­del po­čí­ta­čo­vé mo­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré by sa naš­tar­to­va­lo za me­nej ako 10 se­kúnd. Môj her­ný no­te­book s Win­dows Vista štar­tu­je 2:30, kým mô­žem pra­co­vať s po­što­vým klien­tom. Ďal­šie po­čí­ta­če s Win­dows XP štar­tu­jú prib­liž­ne 3 mi­nú­ty.

Tab­let s An­droi­dom oko­lo 50 se­kúnd a mo­je mo­bil­né te­le­fó­ny sa pod 10 se­kúnd tiež eš­te ne­dos­ta­li. Je­di­ný rých­ly štart vi­dím na di­gi­tál­nom fo­toa­pa­rá­te. Po­ma­lý štart má aj set-top box či LCD TV. Server tiež štar­tu­je oko­lo jed­nej mi­nú­ty. Mo­dem ale­bo rou­ter mi­ni­mál­ne 20 se­kúnd. To sú všet­ko hod­no­ty, kto­ré na tak veľ­ký tec­hno­lo­gic­ký po­krok sú už nep­ri­ja­teľ­né. Sta­čí si spo­me­núť na štart 8 bi­to­vé­ho po­čí­ta­ča ale­bo PC s MS DOS. Sta­či­lo pár se­kúnd a po­čí­tač bol prip­ra­ve­ný k prá­ci. Te­raz sa skôr člo­vek mod­lí, či po­čí­tač naš­tar­tu­je a či ná­ho­dou za­ria­de­nie ne­zamrzlo, keď tak dl­ho čí­ta bez spät­nej väz­by k po­uží­va­te­ľo­vi.Ohodnoťte článok:
   
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter