Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie

V sú­čas­nos­ti po­uží­va­te­lia mo­bil­ných te­le­fó­nov naj­viac vy­uží­va­jú na ko­mu­ni­ká­ciu hla­so­vé služ­by v po­do­be kla­sic­ké­ho te­le­fo­no­va­nie, prí­pad­ne SMS ale­bo e-mail. Dos­tup­nosť dá­to­vých slu­žieb po­stup­ne mô­že pri­niesť zme­nu v spô­so­be vy­uží­va­nia mo­bil­ných prís­tro­jov. Veľ­kú úlo­hu mô­žu zoh­rať ap­li­ká­cie na bá­ze IM umož­ňu­jú­ce pre­nos vi­dea a zvu­ku. Ten­to spô­sob ko­mu­ni­ká­cie bu­de čas­to po­uží­va­ný med­zi oso­ba­mi uve­de­ný­mi v ad­re­sá­ri, keď us­ku­toč­ne­nie ta­ké­ho­to ho­vo­ru bu­de bez­plat­né.

O dos­tup­nos­ti oso­by bu­de in­for­mo­vať iko­na. Keď­že ap­li­ká­cie toh­to dru­hu sa bu­dú spúš­ťať pri za­pnu­tí za­ria­de­nie, po­uží­va­teľ ak v ap­li­ká­cii ne­nas­ta­ví inak, bu­de vždy dos­tup­ný. Žia­dosť o spo­je­nie bu­de vy­ze­rať rov­na­ko ako keď pric­hád­za kla­sic­ký ho­vor, zvu­ko­vým sig­ná­lom prí­pad­ne me­ló­diou de­fi­no­va­nou po­uží­va­te­ľom. Keď­že dá­to­vé služ­by už za­čí­na­jú byť dos­tup­né za pri­ja­teľ­nú ce­nu bez li­mi­tu pre­ne­se­ných dát, ten­to spô­sob ko­mu­ni­ká­cie mô­že vý­raz­ne ov­plyv­niť vy­uží­va­nie hla­so­vých slu­žieb pre te­le­fo­no­va­nie.Ohodnoťte článok:
   
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter