Čo chýba dnešným navigáciám

Ten, kto vy­uží­va na­vi­gá­ciu nie­len ako vo­dič, ale aj ako cho­dec, čas­to na­rá­ža na rôz­ne ne­dos­tat­ky mno­hok­rát tri­viál­ne­ho cha­rak­te­ru. Ich od­strá­ne­ním by sa zvý­šil kom­fort a bez­peč­nosť pri na­vi­go­va­ní prí­pad­ne eli­mi­no­va­li niek­to­ré ty­py po­kút za dop­rav­né pries­tup­ky. V krát­kom preh­ľa­de je uve­de­ných zo­pár bo­dov, kto­ré mô­žu pris­pieť k zlep­še­niu na­vi­gá­cií.


- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na že­lez­nič­né prie­ces­tie bez zá­vor
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na dop­rav­nú znač­ku Stop
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na dop­rav­nú znač­ku Daj pred­nosť v jaz­de
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na dop­rav­nú znač­ku Jed­nos­mer­ná uli­ca
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na dop­rav­nú znač­ku Zá­kaz vjaz­du
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na dop­rav­nú znač­ku Zá­kaz od­bo­če­nia
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie pri za­sta­ve­ní na dop­rav­nú znač­ku zá­kaz stá­tia ale­bo za­sta­ve­nia
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na úsek čas­tých dop­rav­ných ne­hôd
- hla­so­vé upo­zor­ne­nie na úsek čas­tých dop­rav­ných zá­pch
- mož­nosť vý­be­ru ho­te­lov a reš­tau­rá­cií po­dľa hviez­di­čiek, resp. úrov­ne kva­li­ty (kva­li­tu mô­žu hod­no­tiť aj zá­kaz­ní­ci)
- mož­nosť zvo­liť si rá­dius v akom má byť POI vy­hľa­dá­va­né (ten­to prob­lém nas­tá­va pri vy­hľa­dá­va­ní bo­dov zá­uj­mu, keď na­vi­gá­cia čas­to po­nú­ka len naj­bliž­šie za­ria­de­nia. Ak sa náv­štev­ník nac­hád­za v cen­tre mes­ta, vý­sled­kom sú stra­vo­va­cie a uby­to­va­cie za­ria­de­nia zväč­ša naj­vyš­šej ce­no­vej ka­te­gó­rie)
- upo­zor­ne­nie na ob­lasť s vy­so­kým vý­sky­tom krá­de­ží osob­ných ve­cí ale­bo áut
- upo­zor­ne­nie na ak­tuál­ne ak­cie, kto­ré v da­nom ča­se v da­nej lo­ka­li­te pre­bie­ha­jú (zľa­vy, po­du­ja­tia)

A čo by ste zlep­ši­li na na­vi­gá­ciách vy?Ohodnoťte článok:
 
 
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter