Predaj cez internet by mal zvýšiť automatizáciu v obchodoch

Rast pre­da­ja pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu je ďal­šou príl­eži­tos­ťou pre zni­žo­va­nie nák­la­dov. Úspo­ry je mož­né do­siah­nuť na ob­chod­nom od­de­le­ní, kde sa zní­ži po­čet ob­chod­ní­kov, kto­rí fy­zic­ky spra­co­vá­va­jú ob­jed­náv­ky a ko­mu­ni­ku­jú za pul­tom so zá­kaz­ník­mi, ako aj v skla­do­vom hos­po­dár­stve, kde auto­ma­ti­zá­ciou za­kla­da­nia a vy­sklad­ne­nia to­va­rov sa od­bú­ra pot­re­ba fy­zic­kej ma­ni­pu­lá­cie s to­va­rom. Na­vy­še evi­den­cia zá­klad­ných úda­jov (roz­me­ry a hmot­nosť) umož­ňu­je auto­ma­tic­kú príp­ra­vu oba­lo­vé­ho ma­te­riá­lu, do kto­ré­ho bu­de vy­sklad­ne­ný to­var hneď vlo­že­ný, nás­led­ne auto­ma­tic­ky za­ba­le­ný s ozna­če­ním pri­jí­ma­te­ľa a prip­ra­ve­ný na od­os­la­nie. Ide o no­vé príl­eži­tos­ti, kto­ré si zväč­ša fir­my eš­te neu­ve­do­mu­jú, ale sú vý­bor­ným nás­tro­jom na zní­že­nie nák­la­dov, vy­ššiu kon­tro­lu a eli­mi­ná­ciu zly­ha­nia ľud­ské­ho fak­to­ru vrá­ta­ne krá­de­ží to­va­ru zo skla­dov.

Auto­ma­ti­zá­cia skla­do­vé­ho hos­po­dár­stva na­vy­še umož­ňu­je efek­tív­nej­šie a hos­po­dár­nej­šie vy­uži­tie exis­tu­jú­cich skla­do­vých pries­to­rov. Me­dzi hlav­né vý­ho­dy je mož­né spo­me­núť zní­že­nie od­be­ru elek­tric­kej ener­gie, keď­že v skla­dy bu­dú auto­ma­ti­zo­va­né bez ľud­ské­ho per­so­ná­lu a pot­re­by os­vet­le­nia pries­to­rov, non­stop pre­vádz­ka, okam­ži­tá kon­tro­la sta­vu zá­sob bez pot­re­by fy­zic­kej in­ven­tú­ry, od­strá­ne­nie zby­toč­ných plôch, voľ­ných pries­to­rov, zú­že­nie uli­čiek a prie­cho­dov čo zá­ro­veň zvý­ši ka­pa­ci­tu skla­dov, vy­so­ká bez­peč­nosť bez pot­re­by ap­li­ko­va­nia BOZP pre za­mes­tnan­cov a množ­stvo ďal­ších vý­hod.

Inter­net tak ot­vá­ra no­vé mož­nos­ti pre or­ga­ni­zá­cie a zá­ro­veň potvr­dzu­je, že pou­ží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií vy­tvá­ra neus­tá­le no­vé príl­eži­tos­ti na kon­ti­nuál­ne zni­žo­va­nie nák­la­dov.Ohodnoťte článok:
   
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter