Čo bráni rozmachu cloud computingu

Cloud com­pu­ting je veľ­kou vý­zvou pre or­ga­ni­zá­cie aj do­mác­nos­ti, no je­ho šir­šie­mu na­sa­de­niu brá­ni stá­le nie­koľ­ko dô­vo­dov, me­dzi kto­ré tak­tiež pa­tria:

1. Sku­toč­nosť, že or­ga­ni­zá­cia len pred ne­dáv­nom vy­na­lo­ži­la veľ­ké fi­nan­čné vý­dav­ky na ob­no­vu har­dvé­ru ale­bo ak­tua­li­zá­ciu svoj­ho sof­tvé­ru.
2. Oba­vy o bez­peč­nosť dát a nut­nosť vy­tvo­re­nia no­vej bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky tak, aby sa za­brá­ni­lo zneu­ži­tiu tej­to služ­by.
3. Oba­vy, že do­dá­va­teľ ne­bu­de schop­ný ga­ran­to­vať všet­ko to, čo sľu­bu­je a spl­niť všet­ko to, čo zá­kaz­ník po­ža­du­je.
4. Oba­vy, že sú­čas­né ce­ny sú len do­čas­né a tak vý­hod­ná po­nu­ka a hos­po­dár­nosť sa mô­že v bu­dúc­nos­ti zme­niť z dô­vo­du rôz­nych nep­red­ví­da­teľ­ných fak­to­rov (napr. rast ce­ny ener­gií, kur­zo­vé vý­ky­vy a po­dob­ne).
5. Oba­vy, že do­dá­va­te­lia slu­žieb sa sta­nú cieľ­mi úto­kov hac­ke­rov a spo­loč­nos­ti bu­dú če­liť čas­tým vý­pad­kom služ­by a hroz­be stra­ty cit­li­vých in­for­má­cií.
6. Oba­vy, že pri príl­iš veľ­kom ná­ras­te zá­kaz­ní­kov do­dá­va­te­lia pod­ce­nia svo­je ka­pa­ci­ty, čo zá­kaz­ník po­cí­ti na zní­že­nej kva­li­te slu­žieb (do­ba od­oz­vy, rých­losť spra­co­va­nia a po­dob­ne).
7. Oba­vy, že sú­čas­ná od­oz­va v infra­štruk­tú­re sa pre­cho­dom k do­dá­va­te­ľo­vi mi­mo tú­to infra­štruk­tú­ru nie­koľ­ko­ná­sob­ne spo­ma­lí.
8. Ne­dos­ta­toč­ná prip­ra­ve­nosť na cloud com­pu­ting, kto­rá sú­vi­sí naj­prv s nap­lá­no­va­ním kom­plet­nej reor­ga­ni­zá­cie vrá­ta­ne za­mes­tnan­cov, har­dvé­ru a sof­tvé­ru, aby efekt pre­cho­du na cloud com­pu­ting bol maxima­li­zo­va­ný.
9. Ča­ka­nie na reak­cie kon­ku­ren­cie, kým do to­ho nej­dú iní, ne­pôj­de­me ani my. 10. Ča­ka­nie na no­vé služ­by, no­vé príl­eži­tos­ti, správ­ny čas a ar­gu­men­ty, kto­ré nao­zaj pres­ved­čia, že cloud com­pu­ting je tou správ­nou ces­tou.Ohodnoťte článok:
   
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter