Zmení HTML5 tvorbu mobilných aplikácií?

Príc­hod ope­rač­ných sys­té­mov pre mo­bil­né plat­for­my a po­stup­ná zme­na ar­chi­tek­tú­ry a fun­kcií inter­ne­to­vých preh­lia­da­čov vy­tvá­ra pries­tor na jed­no­duc­hú a rých­lu tvor­bu mo­bil­ných ap­li­ká­cií pros­tred­níc­tvom ja­zy­ka HTML5 a ďal­ších kom­ple­men­tár­nych tec­hno­ló­gií (napr. CSS, Ja­vaS­cript).

Sta­čí dop­ra­co­vať za­bez­pe­če­nie inter­né­ho úlo­žis­ka dát, up­ra­viť uda­los­ti pre do­ty­ko­vé dis­ple­je a ap­li­ká­ciám vy­tvo­re­ným pros­tred­níc­tvom webo­vých tec­hno­ló­gií nes­to­jí už nič v ces­te. Na­vy­še do webo­vých ap­li­ká­cií nie je prob­lém za­pra­co­vať Flash ale­bo vy­užiť po­ten­ciál Can­va­su. Otáz­kou zos­tá­va po­stoj vý­vo­já­rov, po­dpo­ra HTML5 v inter­ne­to­vých preh­lia­da­čoch a mož­nos­ti, kto­ré bu­dú schop­né preh­lia­da­če po­núk­nuť v rám­ci ob­jek­to­vé­ho mo­de­lu preh­lia­da­ča.Ohodnoťte článok:
   
 

Matej Lednár

Venujem sa najmä poradenstvu, publikačnej činnosti a odborným prednáškam so zameraním na obstarávanie, logistiku, manažment, marketing, HRM a ICT vrátane rozvíjania znalostí z technológií HTML, XHTML, VML, SVG, CSS, JS, AJAX, JSON, E4X, DOM, BOM, XML, C, C++, Pascal, Java, PHP a SQL.


email: mlednar@itnews.sk
 

Najnovšie články na blogu

Aké softvérové nástroje možno používať pri riadení projektov
Pri rozhodovaní o projektoch je potrebné brať do úvahy aby vyčlenené zdroje neboli preťažené (vývojári a jednotliví členovia tímov), pracovné nástroje, technológie a postupy boli vyhovujúce, zručnosti, schopnosti a vedomosti tímov dostatočné, požiadavky zrozumiteľné a časové harmonogramy splniteľné... viac »
15.07.2011
 
Sú počítačové hry určené len pre tínedžerov?
Väčšina ľudí, ktorá vyrastala na počítačoch, si našla cestu k výpočtovej technike najmä vďaka počítačovým hrám. .. viac »
11.07.2011
 
Dočkáme sa štartu OS do 5 sekúnd?
Každým rokov sa výkon jednotlivých komponentov zvyšuje, no štart operačných systémov pre tieto komponenty ako keby bol čoraz dlhší... viac »
04.07.2011
 
Zmenia mobilné dátové služby spôsob komunikácie
V súčasnosti používatelia mobilných telefónov najviac využívajú na komunikáciu hlasové služby v podobe klasického telefonovanie, prípadne SMS alebo e-mail... viac »
28.06.2011
 
Čo chýba dnešným navigáciám
Ten, kto využíva navigáciu nielen ako vodič, ale aj ako chodec, často naráža na rôzne nedostatky mnohokrát triviálneho charakteru. Ich odstránením by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri navigovaní prípadne eliminovali niektoré typy pokút za dopravné priestupky... viac »
27.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter